ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9                                               

Eira

Ffurfir eira pan fo gwlybaniaeth yn yr awyr yn troin grisialau rhew. Dan rai amgylchiadau, gellir cael eirlaw, sef eira yn gymysg â glaw, neu gesair, sef glaw wedi rhewi. Fel rheol ceir eira yn y rhannau oeraf or byd, yn y gogledd ac yn y de. Yn ...

                                               

El Niño

Newidiadau syn achosi cynhesu yn nyfroedd rhan ddwyreiniol y Cefnfor Tawel o gwmpas glannau gorllewinol De America yw El Niño. Maer ffenomenon yn rhan or hyn a elwir yn ENSO ; heblaw El Niño ceir oeri yn y dyfroedd hyn a elwir yn La Niña. Dawr en ...

                                               

Enfys

Rhyfeddod neu ffenomenon optegol a meteorolegol yw enfys, pan fydd sbectrwm o olau yn ymddangos yn yr awyr pan for haul yn disgleirio ar ddiferion o leithder yn atmosffer y ddaear. Maen ymddangos ar ffurf bwa amryliw, gyda choch ar ran allanol y ...

                                               

Glaw

Dŵr wedi cyddwyso yw glaw ; ceir ffurfiau eraill gan gynnwys: eira, eirlaw, cenllysg / cesair a gwlith. Pan fon bwrw glaw mae dafnau o ddŵr a ffurfiwyd mewn cymylau yn cyddwyso ac yn disgyn ir ddaear ond nid ydyw bob amser yn cyrraedd y ddaear. O ...

                                               

Gwynt

Nwyon yn symud drwyr atmosffer ydy gwynt, a hynny ar raddfa anferthol. Mae meteorolegwyr yn diffinio gwynt fel aer syn symud yn llorweddol a gelwir symudiad aer fertigol yn gerrynt. Ceir hefyd wynt solar, sef symudiad gronynnau wediu gwefru syn d ...

                                               

La Niña

Newidiadau syn achosi oeri yn nyfroedd rhan ddwyreiniol y Cefnfor Tawel o gwmpas glannau gorllewinol De America yw La Niña. Maer ffenomenon yn rhan or hyn a elwir yn ENSO El Niño-Southern Oscillation; heblaw La Niña ceir cynhesu yn y dyfroedd hyn ...

                                               

Mellten

Gollyngiad o drydan yn yr awyr a achosir gan grynhoi siarsau trydannol mewn cwmwl mewn canlyniad i ffrithiant gronynnau yn erbyn ei gilydd yn y cwmwl a phrosesau eraill yw mellten. Maer egni a ryddheir felly yn gallu bod yn anferth, hyd at 1.000 ...

                                               

Mwrllwch

Maer gair "mwrllwch" yn dyddio o 1703 ac ei ystyr draddodiadol yw niwl, tarth neu dawch. Ceir hefyd y gair tebyg "morllwch" neu "morlwch" o dua 1300 syn golygu distrych y don cymharwch âr term llwch y môr. Defnyddiwyd y term Saesneg smog yn gynta ...

                                               

Niwl

Mwrllwch Math o niwl llygredig yw mwrllwch Saesneg, smog. ”Mwg Sipsiwn” Ymadrodd o rai mannau yng Nghymru yw hwn i ddisgrifio’r carpiau o niwl uwchben ardaloedd di-dor o goed dan amodau arbennig sy’n ysgogi dychmygu gwersyll o sipsiwn yn y coed. ...

                                               

Alcoholiaeth

Y cyflwr meddygol o fod yn gaeth neu gwbl ddibynnol ar alcohol yw alcoholiaeth. Fei nodweddir gan ddefnydd direolaeth neu orfodaeth obsesiynol i yfed alcohol er gwaethaf yr effeithiau negyddol ar iechyd, perthynas a safle cymdeithasol yr yfwr. Fe ...

                                               

Cymdeithaseg

Astudiaeth cymdeithas a gweithredoedd cymdeithasol bodau dynol yw cymdeithaseg. Yn gyffredinol maen ymwneud â rheolau a phrosesau cymdeithasol syn cysylltu a gwahanu pobl nid yn unig fel unigolion, ond fel aelodau cymunedau, grwpiau, a sefydliada ...

                                               

Diwylliant

Credoau, iaith, ymddygiadau, a holl ffordd o fyw grŵp benodol o bobl mewn cyfnod penodol o amser yw diwylliant. Maer cysyniad o ddiwylliant yn cynnwys traddodiadau ac arferion, crefydd a chred, seremonïau, gwyliau a dathliadau, technoleg a dyfeis ...

                                               

Dyletswydd

Yr hyn a ofynnir neu a ddisgwylir gan rywun neu rywrai mewn cyd-destun moesol yw dyletswydd. Yn athroniaeth a moesoldeb mae dyletswydd yn cael ei ddiffinio fel "gweithred moesol a ddisgwylir neu a ofynnir". Maen un o brif destunau moeseg ac yn co ...

                                               

Gwleidyddiaeth

Trwy wleidyddiaeth mae grwpiau o bobl yn gwneud penderfyniadau syn effeithio ar cymunedau o bobl neu wlad gyfan. Defnyddir y term fel arfer i ddisgrifio ymddygiad o fewn llywodraethau gwladol, cynghorau a chyrff yn cynnwys sefydliadau: corfforedi ...

                                               

Lluosogaeth

Defnyddir y term Lluosogaeth, yn aml mewn sawl ffordd, mewn sawl maes a disgyblaeth: Mewn celfyddyd, defnyddir y term "lluosgedd gelfyddydol" weithiau i ddisgrifior celfyddydau cyfoes, lle na cheir "norm" Lluosogaeth wyddonol enw amgen: lluosogae ...

                                               

Mudiad Arafu

                                               

Mudiad iaith

Mudiad, cymdeithas neu grŵp o bobl a sefydlwyd gydar prif fwriad o warchod a hyrwyddo iaith neilltuol ai diwylliant yw mudiad iaith. Gan amlaf maent yn ceisio amddiffyn ieithoedd lleiafrifol sydd dan fygythiad gan ieithoedd a diwylliannau mwy. Ma ...

                                               

Pobl

Grŵp o bersonau yw ystyr y gair pobl. Ym maes anthropoleg, grŵp cymdeithasol o fodau dynol syn rhannu nodweddion sydd yn aml yn bod y tu hwnt i ffiniau gwleidyddol yw pobl, syn debyg i hil, grŵp ethno-ieithyddol, grŵp ethnogrefyddol neu gasgliad ...

                                               

BarCamp

Rhwydwaith rhyngwladol o gynadleddau yw BarCamp. Cymerant ffurf gweithdai syn agored i bawb, ble maer cynnwys yn cael ei ddarparu gan y mynychwyr i gyd. Roedd y BarCamp cyntaf yn canolbwyntio ar raglenni ir we a thechnoleg ffynhonnell agored. Mae ...

                                               

Cyfathrebu

Math o gyfathrach gymdeithasol lle rhennir gwybodaeth yw cyfathrebu. Gwneir llawer o gyfathrebu trwy gyfrwng iaith, boed hynny ar lafar neun ysgrifenedig. Defnyddir sawl dyfais i hwyluso cyfathrebu dros bellter, enghreifftiau ywr rhyngrwyd a ffôn ...

                                               

Gwyddoniadur

Ysgrifennwyd cyfrolau gwyddoniadurol gan rai o awduron Groeg yr Henfyd, megis Aristoteles, a Plinius. Un o brif ganolfannau i weithgarwch or fath oedd Llyfrgell enwog Alecsandria yn Yr Aifft. Yn ystod yr Oesoedd Canol, datblygwyd y dull gwyddonol ...

                                               

Ymchwil

Chwilio am wybodaeth er mwyn darganfod ffeithiau, i ddatrys problemau, i brofi syniadau, neu i ddatblygu damcaniaethau yw ymchwil, gan amlaf gan ddefnyddior dull gwyddonol.

                                               

Meddyliau

Mae meddyliau yn deillio or meddwl ac nid or pump synnwyr, er y gall y broses o feddwl drin a thrafod y synhwyrau. Dywedir fod rhywun yn hel meddyliau, yn meddwl yn galed, yn meddwl am rywbeth neun ddifeddwl. Math o baratoad ydy meddwl, math o gr ...

                                               

Cynllunio

Mae cynllunio n broses ymenyddol syn ymwneud â threfnu set o feddyliau er mwyn cyrraedd rhyw nod arbennig. Maen rhinwedd syn bodoli mewn bodau dynol ac anifeiliaid ac yn rhan or hyn a elwir yn "grebwyll" neu "ddealltwriaeth" sydd hefyd yn ymwneud ...

                                               

Kinder Scout

Mae Kinder Scout yn fynydd a llwyfandir yn Ardal y Copaon yn Lloegr ac ar 636 metr ar ei bwynt uchaf, dymar mynydd uchaf yn Swydd Derby a Dwyrain Canolbarth Lloegr i gyd.

                                               

Porth Gwylan

Porthladd bychain ar arfordir ogleddol Llŷn, Gwynedd, Cymru, rhwng Porth Ychain a Phorth Ysgaden yw Porth Gwylan. Mae llwybr drol a grisiau yn dilyn i lawr ir traeth caregog. Yno gwelir olion o hen ddiwydiant mewn/allforio yn parhau yno. Mae modd ...

                                               

Ramblers

Mae Ramblers, neu, weithiau Y Cerddwyr yn Gymraeg, yn sefydliad dros hawliau cerddwyr. Dymar corff mwyaf oi bath ym Mhrydain Fawr, ai nod yw cynrychioli buddiannau cerddwyr. Ceir cangen Gymreig a elwir yn Ramblers Cymru. Maen elusen sydd wedii ch ...

                                               

Rhestr Llyfrau Cymraeg/Natur, Daearyddiaeth, Daeareg

                                               

Sffêr

Mae sffêr yn wrthrych geometrig perffaith mewn gofod tri dimensiwn; dyma wyneb pêl cwbwl gron syn cyfateb yn nhermau dau ddimensiwn i gylch. Fel cylch mewn gofod dau ddimensiwn, diffinnir sffêr yn fathemategol fel y set o bwyntiau sydd i gyd ar y ...

                                               

Siâp

Gellir rhoi rhai siapiau syml mewn categorïau bras. Er enghraifft, mae polygonau yn cael eu dosbarthu yn ôl nifer eu hymylon e.e. trionglau, pedrochrau, pentagonau, ac ati. Rhennir pob un or rhain yn gategorïau llai; gall trionglau fod yn hafaloc ...

                                               

Rhestr celf a chrefft

Crefft bapur Gwneud papur Gludwaith collage Origami plygu papur Découpage gwaith toriadau Caligraffeg Boglynnu Rhwymo llyfrau Papier-mâché mwydion papur Stampiau rwber Llyfr lloffion

                                               

Rhestr gwaharddiadau ysmygu yn ôl gwlad

Ers 2 Ebrill 2007, gwaharddir ysmygu mewn mannau cyhoeddus caeedig, ac maen rhaid dangos arwydd gydar geiriau, Mae ysmygu yn y fangre hon yn erbyn y gyfraith, er na ddefnyddir y gair "mangre" adeilad fel arfer y dyddiau hyn.

                                               

ISO 639

                                               

Rhestr llofruddion cyfresol

Herbert Mullin 13 David Berkowitz 6 Aileen Wuornos 7-8+ Gerard Schaefer 34 Jeffrey Dahmer 17 Danny Rolling 5-8 Harvey Glatman 3-4 Ted Bundy 35+ Edmund Kemper 10 Douglas Gretzler, Willie Steelman 16-17 Charles Manson 20 Benjamin Atkins 11 John All ...

                                               

Rhestr o siroedd yr Unol Daleithiau a enwir ar ôl menywod

Wake County, Gogledd Carolina, a enwir ar gyfer Margaret Wake, aeres o Lundain a gwraig William Tryon, llywodraethwr trefedigaethol Gogledd Carolina. Dare County, Gogledd Carolina, a enwir ar gyfer Virginia Dare, y plentyn Seisnig cyntaf a anwyd ...

                                               

Mary Warnock

Athronydd o Loegr oedd Mary Warnock, y Farwnes Warnock syn nodedig am ei gwaith ym moeseg, y meddwl, ac addysg, yn ogystal â dirfodaeth. Maen fwyaf adnabyddus am adroddiad pwyllgor ymchwil a fun aredig y tir ar gyfer y Ddeddf Ffrwythloni Dynol ac ...

                                               

Dilechdid

Ffordd o ddadlau sydd wedi chwarae rôl ganolog mewn athroniaeth Idaidd a Gorllewinol ers blynyddoedd maith ydy dilechdid. Seilir dilechdid ar ddeialog rhwng dau berson neu fwy sydd yn meddu ar safbwyntiau gwahanol, ond sydd yn dymuno canfod y gwi ...

                                               

Dilema

Problem neu gyfyng-gyngor syn cynnig dau ddewis ac nid yr un ohonynt yn ddymunol yw dilema. Yn rhesymeg, ffurf ar y casgliad ywr dilema syn cynnwys dau brif ragosodiad tybiedig ac un is-ragosodiad digysylltiol. Yn ôl iaith symbolaidd rhesymeg, ff ...

                                               

Dull loci

Mae dull loci yn ddull o wellar cof syn cyfuno llygad y dychymyg a chof gofodol, gwybodaeth gyfarwydd am amgylchedd yr unigolyn, i gofio gwybodaeth yn gyflym ac effeithlon. Mae dull loci hefyd yn cael ei adnabod fel taith y dychymyg, palas y cof, ...

                                               

Trawsenwad

Ymadrodd neu dechneg rethregol yw trawsenwad syn rhoi enw nodwedd ar beth yn lle enwr peth ei hun. Ffurf gyffredin yw i ddefnyddio enw lle ar lywodraeth neu ddiwydiant, er enghraifft Bae Caerdydd am lywodraeth Cymru, Hollywood am y diwydiant ffil ...

                                               

Stereoteip

                                               

Chav

Term Saesneg a ddefnyddir yn y Deyrnas Unedig yw chav syn disgrifio stereoteip o bobl ymosodol or dosbarth gweithiol, gan amlaf yn eu harddegau, ag ymddygiad gwrthgymdeithasol megis yfed yn y stryd, camddefnyddio cyffuriau, ac ati. Cofnodwyd y ga ...

                                               

Gopnik

Term Rwsiaidd yw gopnik syn disgrifio stereoteip o ddynion ifainc or dosbarth gweithiol ag ymddygiad gwrthgymdeithasol megis camddefnyddio alcohol a chyffuriau a throseddu.

                                               

Mrs Jones Llanrug

Mrs Jones Llanrug ywr enw ar yr aelod nodweddiadol dychmygol o gynulleidfa Radio Cymru, S4C a chyfryngau torfol Cymraeg eraill. Maen debyg bod cynhyrchwyr rhaglenni BBC Cymru, yn y gorffennol, yn ystyried beth fyddai at ddant "Mrs Jones Llanrug", ...

                                               

Y Dyn ar Omnibws Clapham

Maer Dyn ar Omnibws Clapham yn berson rhesymol damcaniaethol, a ddefnyddir gan y Llysoedd yng Nghyfraith Lloegr a Chymru lle mae angen penderfynu a yw parti mewn achos wedi gweithredu fel person rhesymol - er enghraifft, mewn achos sifil am esgeu ...

                                               

Ymladdwr gwn

                                               

Hawliau sifil a gwleidyddol

Categori o hawliau syn amddiffyn rhyddid unigolion rhag ymyrraeth gan lywodraethau a mudiadau preifat ydi hawliau sifil a gwleidyddol. Maent yn sicrhau bod unigolyn yn medru cymryd rhan mewn bywyd gwladol a gwleidyddol heb ragfarn neu orthrwm. Ma ...

                                               

Brasamcan

Mewn mathemateg, mae brasamcan, fel arfer, yn rhif syn debyg, ond nid yn union hafal i rif arall, gwneir hyn yn aml wrth dalgrynnu. ; ar lawr gwlad, dywedir fod hi bron neu tua 10 or gloch. Defnyddir y gair bras ar ei ben ei hun, weithiau i gyfle ...

                                               

Deilliant

Mae deilliant ffwythiant newidyn real yn fesur o sensitifrwydd o newid gwerth y ffwythiant mewn perthynas â newid yn ei ymresymiad. Maen weithred defnyddiol o fewn calcwlws. Er enghraifft, deilliant safle cerbyd neu wrthrych arall syn symud, o ra ...

                                               

Elfen (mathemateg)

Mewn mathemateg, elfen yw un or gwrthrychau o fewn set. Ystyr A = { 1, 2, 3, 4 } {\displaystyle A=\{1.2.3.4\}} yw mai elfennaur set A yw 1, 2, 3 a 4. Maer setiau or elfennau A, e.e. { 1, 2 } {\displaystyle \{1.2\}}, yn is-setiau o A. Gall setiau ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →