ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 77                                               

Xbox

Consol gemau fideo ywr Xbox, syn gael ei gynhyrchu gan Microsoft. Mae hefyd yn cael ei chwarae ar-lein. Cafodd ei rhyddhau ar 15 Tachwedd 2001 yn America, 22 Chwefror 2002 yn Siapan a 14 Mawrth 2002 yn Awstralia ac Ewrop. Dydyr consol ddim yn gae ...

                                               

AOL Mail

Gwasanaeth e-bost rhad ac am ddim yw AOL Mail, darperir gan AOL. Mae AOL Mail yn cynnwys calendr sydd yn galluogi y rhannu o dasg rhestr. Gallwch ychwanegu ategyn. Maer gwebost wedi cael ei gynllunio gyda y fframwaith Dojo. Nodweddion: Storio did ...

                                               

Gmail

Gwasanaeth ebost gan Google yw Gmail. Am gyfnod roedd rhaid ir gwasanaeth ddefnyddior enw Googlemail yn y Deyrnas Unedig oherwydd fod cwmni arall yn berchen ar nod masnach Gmail yn y D.U. Fe setlwyd y mater yn Mai 2010. Maer gwasanaeth ar gael me ...

                                               

ICloud

Gwasanaeth cwmwl cyfrifiadura ddaru ddechrau ar 6ed of Fehefin 2011 yw iCloud ; Apple Inc. sydd berchen y wasanaeth. Maen disodli gwasanaeth MobileMe ac yn gweithredu fel canolfan ar gyfer e-bost, cysylltiadau, calendrau, nodiadau, rhestrau tasga ...

                                               

Mail.ru

Porth ar y we a pheiriant chwilio poblogaidd yn Rwsia yw Mail.ru. Yn Rhagfyr 2013, roedd Mail.ru y 4ydd gwefan fwyaf poblogaidd yn Rwsia yn ôl safle Alexa.com. Hi hefyd oedd y cyntaf 1af drwy Casachstan, 2il yn Wsbecistan, 3ydd yn Cirgistan a 4yd ...

                                               

Outlook.com

Gwasanaeth e-bost, cysylltiadau, tasgau, calendrau a gwasanaethau gan gwmni Microsoft yw Outlook. Fei sefydlwyd yn 1996 fel Hotmail gan Sabeer Bhatia a Jack Smith yn Mountain View, Califfornia. Prynwyd Hotmail gan Microsoft ym 1997 ar gyfer tua 0 ...

                                               

ProtonMail

Gwasanaeth e-bost a sefydlwyd yn 2013 yw ProtonMail. Mae ProtonMail yn gallu amgryptio negeseuon e-bost, gan eu gwneud yn amhosibl i ddarllen gab unrhyw un heb cyfrinair amgryptio. Mae ProtonMail yn bodoli yn rhannol fel ymateb i newyddion gan Ed ...

                                               

Tutanota

Meddalwedd ffynhonnell-agored yw Tutanota sydd yn cynnig gwasanaeth e-bost. Datblygwyd ac a ddarperir y gwasanaeth yn 2011 gan gwmni Almaenig, sef Tutao GmbH. Mae’r enw Tutanota yn deillio or Lladin ac yn cynnwys y geiriau "tuta" a "nota", syn go ...

                                               

Yahoo! Mail

Gwasanaeth ebost rhad ac am ddim yw Yahoo! Mail. Fei sefydlwyd ym 1997 a gynigir gan y cwmni Americanaidd Yahoo!. Yn ychwanegol at y cyfeiriad e-bost, mae Yahoo! Mail yn cynnig llyfr cyfeiriadau, calendr a llyfr nodiadau. Yn ôl ComScor, Yahoo! Ma ...

                                               

Yandex

Cwmni ar y rhyngrwyd yw Yandex, syn gweithredu y peiriant chwilio mwyaf yn Rwsia, yn rheoli 60% o gyfran y farchnad yn y wlad hon. Maer cwmni hefyd yn datblygu cynhyrchion eraill a gwasanaethau ar gyfer y we megis gwasanaeth ebost rhad ac am ddim ...

                                               

Algorithm

Term a ddefnyddir o fewn mathemateg a gwyddor cyfrifiadur yw algorithm. Maen diffinio set o weithrediadau iw perfformio un cam ar y tro. Gall algorithmau berfformio tasgau cyfrif, prosesu data, ac/neu dasgau rhesymu awtomatig. Gellir defnyddior t ...

                                               

Cyfrifiadureg

Astudiaeth or seiliau damcaniaethol a chymhwysir mewn cyfrifiaduron yw Cyfrifiadureg. Mae sawl maes gwahanol o fewn y pwnc, rhai yn pwysleisio cyfrifo canlyniadau penodol, rhai yn ymwneud â phroblemau cyfrifiannol, ac eraill yn canolbwyntio ar yr ...

                                               

Glanhau data

Proses o lanhau neu "olchi" gwybodaeth yw glanhau data, a hynny o fewn y maes a elwir yn rheoli data. Gall y wybodaeth hon fod ar ffurf set o gofnodion testun neu rif, cronfa ddata, taenlen neu dabl. Gall y broses gynnwys nodi rhannau anghyflawn ...

                                               

In-Q-Tel

Busnes buddsoddi cyfalafiad Americanaidd di-elw yw In-Q-Tel, a greuwyd yn wreiddiol fel Peleus, a sefydlwyd yn 1999 gan y CIA ac a reolir yn uniongyrchol gan yr asiantaeth honno. Lleolir ei bencadlys yn Arlington, Virginia, heb fod yn nepell o Wa ...

                                               

Cyfathrebu milwrol

                                               

Peiriant hydrolig

Peiriant sydd yn defnyddio gwasgedd hylif i weithio yw peiriant hydrolig. Trosglwyddir yr hylif drwy bibelli i silindrau a motorau hydrolig. Rheolir y gwrthiant yn y peirianwaith, ac felly gwasgedd yr hylif, gan falfiau. Gellir trosglwyddo swm uc ...

                                               

Jiwcbocs

Peiriant sydd yn derbyn arian i chwarae cerddoriaeth wedi ei recordio yw jiwcbocs neu sgrechflwch. Datblygodd y ddyfais hon or pianos peiriannol a oedd yn boblogaidd yn niwedd y 19g a dechraur 20g. Ymddangosodd y jiwcbocsys cyntaf yn Unol Daleith ...

                                               

Peiriant gwnïo

Peiriant tecstilau yw peiriant gwnïo, a ddefnyddir i bwytho defnydd gydag edau. Dyfeiswyd peiriannau gwnïo yn ystod y Chwyldro Diwydiannol er mwyn lleihau faint o lafur oedd ei angen er mwyn creu dillad. Y Sais Thomas Saint a ddyfeisiodd y peiria ...

                                               

Troell

Ceir llawer o hen benillion syn cyfeirio at y droell. Dyma enghraifft: Gwych gan gerlyn yn ei wely Glywed sŵn y droell yn nyddu; Gwych gen innau dyn am helpo Glywed sŵn y tannaun tiwnio.

                                               

Amp gitâr

Mae amp gitâr yn offeryn trydanol a ddefnyddir gyda gitâr. Maen gwneud sŵn y gitâr trydanol neu acwstig yn uwch gan ddefnyddio uchelseinydd. Mae ampiau gitâr hefyd yn addasu tôn yr offeryn trwy bwysleisio neu dad-bwysleisio tonfeddi penodol ac yc ...

                                               

Ffonograff

Teclyn i recordio sain ydyr ffonograff, a ddyfeisiwyd yn 1877 gan Thomas Edison. Llwyddodd yn ei labordy yn New Jersey i atgynhyrchur llais dynol. Y geiriau cyntaf a recordiwyd erioed oedd Mary had a little lamb.

                                               

Ffôn symudol

Ffôn di-wifr, cludadwy, bychan a ddefnyddir i drosglwyddo llais neu ddata i ffôn arall yw ffôn llaw neu ffôn symudol neu, weithiau, ffôn lôn. Teclun electronig ydyw syn trosglwyddor wybodaeth yn ddigidol o orsaf neu fast i orsaf, ar ffurf rhwydwa ...

                                               

Storio data

Cofnodi gwybodaeth ai gadw dros gyfnod o amser yw storio data. Ymhlith yr enghreifftiau o storio data mae: ysgrifennu, DNA ac RNA, recordiad ffonograffig, tâp magnetig a disgiau optegol, y co bach, CD-ROMiau a chodau bar. Maer dulliau digidol o s ...

                                               

ORACLE (teletext)

Roedd ORACLE yn wasanaeth teletestun masnachol a ddarlledwyd ar rwydwaith ITV am y tro cyntaf tua diwedd y 1970au a nes ymlaen ar Channel 4 yn y Deyrnas Unedig, gan ddod i ben ar y ddwy sianel am 23:59 UTC ar 31 Rhagfyr 1992.

                                               

Sbectel

Gwasanaeth teletestun ategol gan S4C oedd Sbectel. Cafodd ei enwi ar ôl cylchgrawn rhaglenni S4C, sef Sbec, a oedd yn wreiddiol yn atodiad yng nghylchgrawn y TV Times yn ardal ITV Cymru.

                                               

Teletestun

Gwasanaeth trosglwyddo gwybodaeth drwyr teledu yw Teletestun. Datblygwyd yn y Deyrnas Unedig yn ystod yr 1970au gan John Adams, oedd yn Brif Ddulynydd VDUs i gwmni Philips. Mae teletestun yn fodd o ddanfon testun a siapiau geometrig syml o flocia ...

                                               

Rhestr o afiechydon a phlanhigion gyda rhinweddau meddygol

Rhestr o afiechydon a phlanhigion gyda rhinweddau meddygol. Nid ywr rhestr ganlynol yn gyflawn. Gellir ychwanegu ato neu ddileu os oes tystiolaeth ar gael. Anhunedd Briallen Fair Annwyd Cedrwydden, Erwain, Ewcalyptws, Myrtwydd, Sinsir, Ysgawen As ...

                                               

Acromegaledd

Anhwylder yw Acromegaledd, syn deillio o ormodedd mewn hormon tyfiant wedi ir platiau twf gau. Maer symptomau cychwynnol fel arfer yn cynnwys tyfiant anarferol yn y dwylo ar traed. Gellir hefyd weld ehangiad yn nhalcen yr wyneb, y geg, ar trwyn. ...

                                               

Afleoliad ysgwydd

Un ysgwydd wedi ei ddiddymu yw pan fo pen y humerus allan or cyd-ysgwydd. Maer symptomaun cynnwys poen ac ansefydlogrwydd ysgwydd. Gall cymhlethdodau gynnwys lesion Bankart, Hill-Sachs lesion, rhwygwr pyllau rotator, neu anaf ir nerf axilari. Mae ...

                                               

AIDS

Mae Syndrom Diffyg Imiwnolegol Caffaeledig, yn ddiffiniad o arwyddion, symptomau, heintiau, a chanserau sydd yn gysylltiedig âr diffygiad yn y system imiwnedd sydd yn deillio o fod yn heintiedig â HIV. Maer cyflwr hwn yn lleihau effeithiolrwydd y ...

                                               

Anhwylder bwyta

Mae anhwylder bwyta n gyflwr a ddiffinnir gan arferion bwyta annormal a all gynnwys naill ai bwyta gormod neu ddim digon o fwyd ar draul iechyd corfforol a meddyliol yr unigolyn. Anorecsia nerfosa a bwlimia nerfosa ywr mathau penodol mwyaf cyffre ...

                                               

Annwyd

Clefyd heintiol syn effeithio rhan uchaf y system anadlu yw annwyd. Y prif achos yw gwahanol fathau o feirws: picornafeirws neu coronafeirws. Ymhlith y symptomau arferol mae dolur gwddf, miwcws yn y trwyn a thisian; weithiau cur pen, poenau yn y ...

                                               

Anorecsia nerfosa

Anhwylder bwyta ydy anorecsia nerfosa. Nodweddir y cyflwr gan unigolion yn gwrthod pwysau corfforol iachus, au hofn obsesiynnol fod eu pwysaun cynyddu. Achosir hyn gan hunan-ddelwedd gwyrdroedig a achosir gan dueddiadau ymenyddol amrywiol syn eff ...

                                               

Asthma

Y bronci neur pibellau gwynt yn culhau yw asthma ac fellyn achosi anawsterau anadlu. Gall asthma fod yn angheuol os na chaif ei drin. Gall asthma redeg yn y teulu a gall achosi alergeddau. Mae asthma yn gyflwr cyffredin, tymor hir neu gronig. Mae ...

                                               

Brech ieir

Afiechyd heintus ydy brech ieir syn tarddu or feirws varicella zoster. Brech pothellog syn ymddangos yn gyntaf ar y pen a gweddill y corff mewn dwy neu dair ton. Maer frech yman cosin arw ac maer claf yn wirioneddol angen crafur pothellau hyn syn ...

                                               

Brech wen

Haint a achosir gan ddau feirws, Variola major a Variola minor, ywr frech wen. Variola major syn achosir math mwyaf difrifol, gyda 30–35% or cleifion yn marw, tra bod llai na 1% or rhai a effeithir gan Variola minor yn marw. Credir ir haint ymdda ...

                                               

Brechlyn trifflyg MMR

Cymysgedd o dri feirws gwahanol wedi ei roi mewn chwistrell meddygol ydyr brechlyn trifflyg MMR ac a roddir i fabanod tuag un oed rhag iddynt gael eu heintio gan frech goch, clwyr pennau a Rwbela. Rhoddir ail ran y brechlyn ir plentyn pan fon 4 i ...

                                               

Bronciectasis

Mae bronciectasis yn gyflwr hirdymor sy’n effeithior llwybrau anadlu yn yr ysgyfaint. Pan fo person yn anadlu, mae aer yn cael ei gario i mewn i’w ysgyfaint trwy ei lwybrau anadlu, sy’n cael eu galw’n "bronci" hefyd. Mae’r bronci’n rhannu eto ac ...

                                               

BSE

Clefyd marwol gwartheg yw BSE. Achosir gan prionau, sef ddarnau o brotein afiach sydd yn effiethio ar ymenydd y fuwch. Dinistrir yr ymenydd gan ei wneud fel sbwng gyda llawer o dyllau ynddo. Mae clefyd tebyg ar anifeiliaid eraill, hefyd - er engh ...

                                               

Canser

Mae canser neu canser yn grŵp o heintiau ble mae celloedd yn ymosodol. Yn aml, gall chwalu drwyr corff, drwy gyfrwng y lymff neur gwaed. Tyfu, ymosod a chwalu; dymar nodweddion syn eu gwahaniaethu oddi wrth y tiwmor. Gall rhai mathau o ganser gre ...

                                               

Cell gwaed gwyn

Cell fiolegol yng ngwaed y corff yw cell gwaed gwyn ; lluosog: celloedd gwaed gwyn, syn rhan or system imiwnedd syn gyfrifol am amddiffyn y corff drwy ymladd organebau drwg a chlefydau heintus. Cynhyrchir y gell wen ym mêr yr asgwrn. Maer gell yn ...

                                               

Cen gwallt

Gormodedd o groen marw ar sgalp y pen ydy cen gwallt neu ddandryff. Rhai or pethau syn ei achosi ydy bod mewn tymheredd rhy oer neu rhy boeth, gordyndra a llau pen. Mae ychydig o ddandryff yn beth da, gan fod yn rhaid ir celloedd marw wahanu or s ...

                                               

Clefyd

Mae clefyd yn gyflwr annormal organeb syn amharu ar weithrediad y corff. Mewn bodau dynol, mae clefyd yn cael ei ddefnyddion fwy eang - i gyfeirio at unrhyw gyflwr syn achosi anghysur, camweithrediad, cyfyngder, problemau cymdeithasol a/neu marwo ...

                                               

Clefyd melyn

Afiechyd syn achosir croen a gwyn y llygaid i droin felyn ywr clefyd melyn. Achosir gan ormodedd or pigment bilirwbin yn y gwaed a meinwer corff.

                                               

Clefyd y galon

Term a ddefnyddir am nifer o wahanol glefydau yn effeithior galon yw Clefyd y galon. Yn 2007, clefyd y galon a achosodd fwyaf o farwolaethau yng Nghymru, Lloegr, Canada ar Unol Daleithiau. Yn yr Unol Daleithiau, dywedir bod ar gyfartaledd un pers ...

                                               

Clefyd y gwair

Alergedd yw Clefyd y gwair ; hayfever yn Saesneg. Er gwaethar enw, clefyd yw hwn sydd yn aml yn cael ei achosi gan lygredd carbon yn yr awyr, fel mwg ceir, yn hytrach na phaill gwair.

                                               

Clefydau galwedigaethol yr ysgyfaint

Mae Clefydau galwedigaethol yr ysgyfaint yn derm am grŵp o glefydau’r ysgyfaint sy’n cael eu hachosi drwy anadlu llwch penodol yn eich gweithle. Maent yn mynd yn sownd yn eich ysgyfaint ac yn achosi creithio. Y math mwyaf cyffredin yw niwmoconios ...

                                               

Clunwst

Set o symptomau a achosir gan wasgu neu gywasgu un o bump or gwraidd-nerfau syn arwain at y nerf sciatig neur nerf ei hun ydy clunwst. Yng ngwaelod y cefn maer boen iw deimlo waethaf, neu weithiau yn y ffolennau neu wahanol rannau or goes neur dr ...

                                               

Clwyr pennau

Afiechyd heintus ar bobl a phlant yw Clwyr pennau. Hen enwau arno yn y Gymraeg yw y dwymyn doben ar bensach. Gall ddatblygu yn llid y ceilliau orchitis a hyd yn oed anffrwythlondeb ac maer symptomaun waeth mewn pobol ifanc. Cyn ir brechlyn triffl ...

                                               

Clwyf y traed a’r genau

Afiechyd gwartheg, moch, defaid a geifr yw Clwyf y traed a’r genau, ond maen bosib fod ar bob anifail or urdd Artiodactyla. Dydyr afiechyd hon ddim yn marwol, ond fel arfer ceir yr anifeiliaid gydar afiechyd arnynt eu lladd ai cyrff eu llosgi. Ma ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →