ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 74                                               

Mae gî yn fath o fenyn wedii glirio, a ddefnyddir yn eang mewn bwyd Indiaidd. Fei gwneid â llaeth buwch neu byfflo. Fei hystyrir yn fraster iachach na menyn, gyda sawl budd iechyd. Maen debyg iawn i Manteiga-da-terra / Manteiga-de-garrafa Brasil. ...

                                               

Golosg actifedig

Mae golosg actifedig, a elwir hefyd yn garbon actifedig, yn feddyginiaeth a ddefnyddir i drin achosion o wenwyno pan for gwenwyn wedi ei gymryd trwyr geg. I fod yn effeithiol rhaid ei ddefnyddio o fewn cyfnod byr wedi ir gwenwyn cael ei lyncu, fe ...

                                               

Gorddryswch

Clefyd corfforol yr ymennydd syn peri i gelloedd yr ymennydd farw yw Gorddryswch. Maen glefyd cynyddol syn arwain i golli galluoedd meddyliol, e.e. meddwl, cofio, rhesymu.

                                               

Gwyntiedydd meddygol

Gwyntiedydd meddygol yw peiriant sydd wedi ei ddylunio i ddarparu gwyntylliad mecanyddol trwy symud aer i mewn ac allan or ysgyfeint, i ddarparu anadlau i glaf sydd ddim yn gallu anadlu, neun anadlun annigonol. Er bod peiriannau anadlu modern yn ...

                                               

Heigiad llau pen

Maer erthygl hon yn ymwneud âr heigiad. Ar gyfer y pryfetyn gweler Llau pen. Heigiad, llau pen yw cyflwr lle fydd pryfed parasitig o’r enw Pediculus humanus capitis, a elwir hefyd yn chwain, yn ymsefydlu yng ngwallt y pen a chroen y pen gan fwydo ...

                                               

Hygieia

Duwies Iechyd ym mytholeg Roeg yw Hygieia. Roedd hin ferch ir meddyg dwyfol Asclepius ac yn cael ei haddoli gydag ef fel rheol. Mewn gweithiau celf fei dangosir wrth ochr ei thad yn rhith morwyn glên syn rhoi diod iw sarff. Roedd y Rhufeiniaid yn ...

                                               

Hylendid

Mae hylendid yn cyfeirio at lendid ac at ddefnyddio rhagofalon i warchod rhag haint ac atal clefyd neu afiechyd diangen. Rydym yn defnyddior term hylendid i gyfeirio at lendid mewn sefyllfaoedd gofal ynghyd â safonau hylendid personol a hylendid ...

                                               

Iechyd

Yn gyffredinol, diffinir iechyd fel "cyflwr corfforol, meddyliol a chymdeithasol cyflawn ac nid absenoldeb afiechyd neu wendid yn unig". Defnyddir y diffiniad hwn gan Gyfundrefn Iechyd y Byd ers 1948. Ym 1986, yn Siarter Hybu Iechyd Ottawa, dywed ...

                                               

Imiwnedd gweithredol artiffisial

Mae imiwnedd gweithredol naturiol yn golygu bod yn rhaid i unigolyn ddal y clefyd yn gyntaf er mwyn i wrthgyrff gael eu cynhyrchu. Gyda rhai clefydau syn arbennig o ffyrnig fel y frech wen neur ffliw gall hyn fod yn angheuol, gan y gall systemaur ...

                                               

Imiwneiddio

Imiwneiddio ywr broses ble maer system imiwnedd unigolyn yn cael eu hatgyfnerthu yn erbyn asiant. Ceir imiwnedd gweithredol pan fod unigolion yn cynhyrchu gwrthgyrff yn eu llif gwaed eu hun. Gall hyn ddigwydd naill ai yn naturiol pan fydd y corff ...

                                               

Lorasepam

Mae lorasepam, sy’n cael ei werthu dan yr enw brand Ativan ymysg eraill, yn feddyginiaethbensodiasepin. Y fformiwla cemegol ar gyfer y cyffur hwn yw C₁₅H₁₀Cl₂N₂O₂. Mae lorasepam yn gynhwysyn actif yn Ativan.

                                               

Llesmair

Mae llesmair, llewygu neu basio allan, yn golled fer o ymwybyddiaeth a chryfder y cyhyrau syn ddechraun sydyn, yn para am gyfnod byr cyn adferiad digymell.

                                               

Llid yr isgroen

Mae llid yr isgroen yn effeithion benodol ar yr isgroen dermis ar braster isgroenol subcutaneous. Mae arwyddion a symptomau yn cynnwys ardal o gochni syn cynyddu mewn maint dros ychydig ddyddiau. Yn gyffredinol, nid yw ffiniaur ardal goch yn llym ...

                                               

Mamograffeg

Pelydr X ar y fron yw mamogram. Defnyddir mamogramau sgrinio i chwilio am ganser y fron mewn menywod sydd ag arwyddion neu symptomau or clefyd. Defnyddir mamogramau diagnostig i chwilio am ganser y fron ar ôl i lwmp neu arwydd neu symptom arall o ...

                                               

Meddwl.org

Sefydlwyd gwefan meddwl.org fis Tachwedd 2016, a chaiff ei redeg gan grŵp bach o wirfoddolwyr er mwyn ceisio mynd ir afael âr diffyg gwybodaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael i helpu pobol syn byw gyda salwch neu gyflwr iechyd meddwl, au teuluoedd ...

                                               

Methiant y galon

Mae arwyddion a symptomau cyffredin yn cynnwys diffyg anadl, gorflino a chwyddor coesau. Mae prinder anadl fel arfer yn waethygu gydag ymarfer corff ac, wrth orwedd. Gall y prinder anadl cadwr claf yn effro yn y nos. Mae gallu cyfyngedig i ymarfe ...

                                               

Midasolam

Mae midasolam, sy’n cael ei farchnata dan yr enw masnachol Versed ymysg eraill, yn feddyginiaeth a ddefnyddir ar gyfer anesthesia, tawelyddu ar gyfer triniaethau, anawsterau cysgu, a chynnwrf difrifol. Y fformiwla cemegol ar gyfer y cyffur hwn yw ...

                                               

Mind (elusen)

Mind ywr brif elusen iechyd meddwl yng Nghymru a Lloegr. Maen nhwn darparu gwybodaeth er mwyn helpu i hybu dealltwriaeth o iechyd meddwl ac yn ymgyrchu i greu cymdeithas ble caiff pobl gyda phrofiad o gyfyngder meddyliol eu trin yn deg, yn gadarn ...

                                               

National Institute for Health and Care Excellence

Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol ywr National Institute for Health and Care Excellence. Mae NICE yn sefydliad annibynnol syn gyfrifol am ddarparu canllawiau cenedlaethol er mwyn hybu iechyd da ac atal a thrin afiechyd.

                                               

Nebiwleiddiwr

Dyfais yw nebiwleiddiwr sy’n eich helpu chi i gymryd eich meddyginiaeth. Mae’n newid meddyginiaeth sydd ar ffurf hylif i fod yn anwedd mân. Yna rydych chi’n anadlu’r anwedd i mewn drwy fasg neu ddarn yn y geg. Mae amryw o fathau gwahanol o nebiwl ...

                                               

Nychdod cyhyrol

Mae Nychdod cyhyrol yn gyflwr genetig sydd yn raddol, gydag amser, yn peri ir cyhyrau wanhau. Mae hyn yn arwain i lefel cynyddol o anabledd. Ceir nifer o wahanol fathau o MD, gyda gwahanol symptomau a phatrymau cynyddu. Nid yw pob math ar MD yn a ...

                                               

Osteoarthritis

Osteoarthritis ywr math mwyaf cyffredin o arthritis yn y DU; maen gyflwr syn effeithio ar y cymalau. Mae niwed ir cartilag rhwng yr esgyrn yn peri i dyfiannau esgyrnog ddatblygu o gwmpas ymyl y cymalau. Mae hyn yn achosi llid y cymalau. Y cymalau ...

                                               

Osteopetrosis

Mae osteopetrosis, yn llythrennol yn golygu "asgwrn o garreg", hefyd yn cael ei adnabod fel clefyd yr asgwrn marmor, yn salwch etifeddol hynod o anghyffredin syn achosi ir esgyrn galedu, gan ddwysau, yn groes i gyflyrau mwy cyffredin fel osteopor ...

                                               

Osteoporosis

Mae osteoporosis yn glefyd ar yr asgwrn lle mae llai o ddwysedd mwynau esgyrn, gan gynyddur tebygolrwydd o doriadau. Mae Osteoporosis yn cael ei ddiffinio gan Sefydliad Iechyd y Byd mewn menywod fel dwysedd mwynol esgyrn 2.5 gwahaniaethau safonol ...

                                               

Paraplegia

                                               

Parlys yr ymennydd

Parlys yr ymennydd ywr term cyffredinol syn disgrifio grŵp o gyflyrau syn achosi problemau symud. Y math mwyaf cyffredin yw parlys yr ymennydd sbastig ble maer cyhyraun anystwyth ac yn anhyblyg yn un neu fwy or aelodau. Y broblem waelodol yw niwe ...

                                               

Parth Glas

Defnyddir y term Parth Glas i sôn am ardal ddemograffig a/neu ddaearyddol yn y byd lle y mae llawer o bobl yn byw bywydau hir. Daeth y cysyniad o waith demograffig gan Gianni Pes a Michel Poulain, a ddangosodd bod gan dalaith Nuoro yn Sardinia y ...

                                               

Peiriant TENS

Ysgogydd Nerfol Trydanol Trawsgroenol yw peiriant TENS. Mae trawsgroenol yn golygu drwyr croen. Mae peiriannau TENS yn cyflenwi pylsiau bach trydanol ir corff drwy electrodau a osodir ar y croen. Credir bod peiriannau TENS yn effeithio ar y fford ...

                                               

Poliomyelitis

Haint a ledaenir gan firws yw Poliomyelitis, a elwir yn polio fel rheol. Dawr enw or Groeg πολίός, a µυελός, yn cyfeirio at fadruddyn y cefn. Nid yw tua 90% or bobl syn cael feirws polio yn teimlo unrhyw effaith o gwbl. Os ywr firws yn cyrraedd y ...

                                               

Sepsis

Mae arwyddion a symptomau cyffredin yn cynnwys y dwymyn, cyfraddau curiad calon cynyddol, cyfradd anadlu uwch, a dryswch. Efallai y bydd symptomau hefyd yn gysylltiedig ag haint benodol, megis peswch gyda niwmonia, neu boen wrth basio dŵr gyda ha ...

                                               

Sgan uwchsain

Mae sgan uwchsain yn broses syn defnyddio seindonnau ac nid ymbelydredd i gynhyrchu delwedd o organ yn y corff. Caiff ei ystyried yn hollol ddiogel. Maer seindonnau ar amledd uchel iawn nad ydynt yn ganfyddadwy i fodau dynol. Gall seindonnau basi ...

                                               

Sgrinio cyn-geni

Mae sgrinio cyn-geni brawf monitro iechyd menyw feichiog ai baban, yn ystod beichiogrwydd. Maen ei helpu i reoli ei beichiogrwydd a rhoi gwybod iddi pa mor dda mae ei baban yn datblygu.

                                               

Spina bifida

Yn llythrennol, mae spina bifida yn golygu asgwrn cefn hollt. Maen broblem ddatblygiadol syn digwydd yn ystod beichiogrwydd pan fod un neu fwy o fertebrâur asgwrn cefn yn peidio â ffurfion iawn. Yna gall y nerfau fod heb amddiffyniad ac yn debyg ...

                                               

Staphylococcus aureus ymwrthiol i fethisilin

Math o Staphylococcus aureus sydd yn ymwrthiol i fethisilin yw Staphylococcus aureus ymwrthiol i fethisilin. Gelwir MRSA hefyd y siwperbyg, mae SA yn facteriwm or teulu Staphylococcus aureus. Mae Staphylococcus aureus yn byw ar arwyneb croen un o ...

                                               

Statinau

Mae statinau yn grŵp o feddyginiaethau a all helpu i ostwng lefel cholesterol Lipoprotein dwysedd isel yn y gwaed. Cyfeirir at golesterol LDL yn aml fel "cholesterol drwg", ac mae statinau yn lleihau eu cynhyrchu o fewn yr iau. Mae cael lefel uch ...

                                               

Tarwden y traed

Achosir tarwden y traed, a elwir hefyd yn tinea pedis, gan haint ffwngaidd parasitig syn effeithio ar groen traed unigolyn. Mae’r ffwng yn byw rhwng bysedd y traed yn yr amgylchedd gwlyb, cynnes a greir gan esgidiau a hosanau. Maen peri ir croen ...

                                               

Toriad Cesaraidd

Mae toriad Cesaraidd yn aml yn angenrheidiol pan fyddai esgor trwyr wain yn peri perygl ir babi neur fam. Gallai hyn gynnwys cyfnod o wewyr esgor gwael, atalfa esgor, esgor ar ddau neu ragor o efeilliaid, pwysedd gwaed uchel yn y fam, esgoriad ff ...

                                               

Trawiad ar y galon

Aflonyddwch yn y cyflenwad gwaed i gyhyr y galon yw trawiad ar y galon neu cnawdnychiad myocardiaidd. Y rheswm amlaf am drawiad ar y galon yw rhwystr yn y rhydwelïau coronaidd, y rhydwelïau syn arwain o siambraur galon at gyhyr y galon, neur myoc ...

                                               

Triniaeth ocsigen

Triniaeth ocsigen ywr defnydd o ocsigen fel triniaeth feddygol. Os ydi’r lefelau ocsigen yn eich gwaed yn isel, bydd therapi ocsigen yn gwella eich blinder a’ch diffyg anadl.

                                               

Therapi amnewid nicotin

Mae therapi amnewid nicotin yn ffordd gymeradwy o gymryd nicotin trwy gyfrwng heblaw tybaco. Fei defnyddir i helpu i roir gorau i ysmygu neu atal cnoi tybaco. Maen cynyddur siawns o roir gorau i ysmygu o tua 50% i 70%. Yn aml, fei defnyddir ynghy ...

                                               

Urddas

Mewn trafodaethau moesol, moesegol, cyfreithiol a gwleidyddol glasurol, maer cysyniad o urddas yn mynegir syniad bod gan bawb yr hawl i gael ei werthfawrogi ai barchu, ai fod yn cael ei drin yn foesegol. Gellir darparu urddas drwy drin unigolion ...

                                               

Ymarfer corff

Cyfeiria ymarfer corfforol at unrhyw weithgarwch corfforol syn datblygu neun cynnal ffitrwydd ac iechyd yn gyffredinol. Caiff ei wneud am nifer o resymau gan gynnwys cryfhaur cyhyrau ar system cardiofasgiwlar, gwella sgiliau athletaidd, colli pwy ...

                                               

Ysmygu

Arferiad yw ysmygu lle mae rhywbeth, gan amlaf tobaco, yn cael ei losgi ar mwg yn cael ei flasu neui anadlu. Caiff hyn ei wneud gan amlaf am fod y broses o losgi yn rhyddhaur cyffur sydd yn yr hyn syn cael ei ysmygu e.e. nicotîn ac yna cânt eu cy ...

                                               

Ethnomethodoleg

Is-faes i gymdeithaseg yw ethnomethodoleg sydd yn astudio yr adnoddau, dulliau gweithredu, ac arferion y mae pobl o ddiwylliant neu gymdeithas benodol yn defnyddio. Arloeswyd ethnomethodoleg yn niwedd y 1960au ac yn y 1970au gan Harold Garfinkel ...

                                               

Cyflogaeth

Perthynas gyson rhwng gweithiwr ar cyflogwr syn ei dalu yw cyflogaeth, gan amlaf ar sail contract ffurfiol. Maer gweithiwr cyflogedig yn cyflenwi llafur, nwydd neu wasanaeth ac yn derbyn cyflog neu dâl reolaidd oddi wrth yr endid sydd yn ei gyflo ...

                                               

Galwedigaeth

Gwaith person wedii seilio ar hyfforddiant addysgiadol arbenigol, gydar nod o ddarparu cymorth a gwasanaeth i eraill, am dâl uniongyrchol a phenodol, heb ddisgwyl unrhyw fusnes arall o gwbl ydy galwedigaeth.

                                               

Model busnes

Disgrifia model busnes fframwaith rhesymu ynglyn a sut mae sefydliad yn creu, dosbarthu a chrisialu gwerth - economaidd, cymdeithasol, neu fathau eraill o werth. Defnyddir y term model busnes felly ar gyfer ystod eang o ddisgrifiadau ffurfiol ac ...

                                               

Rheoli prosiect

Rheoli prosiect ywr disgyblaeth hynny syn cynnwys cynllunio, trefnu, diogelu a rheoli adnoddau ar gyfer gwireddu amcanion penodol. Ymgais dros dro yw prosiect, gyda cychwyn a diwedd pendant yn aml o dan gyfyngiadau amser, a chyfyngiadau nawdd neu ...

                                               

Angeueg

Gwyddor marwolaeth yw angeueg sydd yn astudior profiad marw, gofal diwedd oes, ac agweddau seicolegol galaru. Maes rhyngddisgyblaethol ydyw sydd yn tynnu ar feddygaeth a gwyddor iechyd, gwyddor ymddygiad, cymdeithaseg, anthropoleg, diwinyddiaeth, ...

                                               

Angst

Erthygl am y term yw hon. Gweler hefyd Angst gwahaniaethu. Am y cwmni recordiau gweler Ankst. Term syn disgrifio cyflwr o anghydfod emosiynol mewnol cylchol dwys iawn syn peri pryder dirdynnol ir unigolyn yw angst. Bathwyd y term - ond nid y gair ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →