ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 73                                               

Ymddiwylliannu

Proses o newidiadau diwylliannol, cymdeithasol, a seicolegol o ganlyniad i ddiwylliannaun cwrdd âi gilydd yw ymddiwylliannu. Gall effeithio ar ddiwylliant materol, traddodiadaur werin, crefydd, iaith, bwyd a choginiaeth, dillad, y drefn wleidyddo ...

                                               

Daearyddiaeth gymdeithasol

Is-faes o ddaearyddiaeth ddynol yw daearyddiaeth gymdeithasol sydd yn astudio rhaniadau dosbarth, ethnig, crefyddol, rhyweddol, rhywiol, ac oed o fewn cymdeithas. Mae gwaith y daearyddwr cymdeithasol yn cynnwys llunio mapiau o ddemograffeg gwahan ...

                                               

Cynllunio pensaernïol

Mae cynllunio pensaerniol yn broses o ddatblygur amgylchedd naturiol ar amgylchedd wedi eu adeiladu gan ddyn - trefedigaethau, prosiect adeiladu neu adeiladau unigol - ac syn cael ei wneud fel arfer gan bensaer; mae hefyd yn cynnwys y dogfennau p ...

                                               

Cytref

Ardal drefol syn cynnwys nifer o ddinasoedd, trefi neu bentrefi sydd wedi tyfu at ei gilydd i greu un ardal drefol ddi-dorr yw cytref. Mae ardaloedd y Ruhr yn yr Almaen, y Randstad yn yr Iseldiroedd neu Manceinion Fwy yn Lloegr yn enghreifftiau d ...

                                               

Daearyddiaeth ymgorfforol

Mae daearyddiaeth ymgorfforol yn ystyried y corff fel safle o wrthdaro a chystadleuaeth, ac felly’n agored i newid ac addasiad gan unigolion a dylanwadau allanol. Mae hyn yn cyferbynnu ag agweddau traddodiadol ym maes daearyddiaeth ddynol, sydd w ...

                                               

Damcaniaeth anghynrychiadol

Man cychwyn damcaniaeth anghynrychioliadol yw’r syniad bod y gwyddorau dynol wedi tueddu i gymryd agwedd arsylwadol ac adroddiadol tuag at ymchwilio, sydd yn rhoi blaenoriaeth i’r agweddau hynny o brofiad y gellid eu harsylwi a’u hailadrodd, ac y ...

                                               

Demograffeg

                                               

Trothwy poblogaeth

Trothwy poblogaeth ywr cysyniad o fod angen lleiafswm poblogaeth er mwyn cefnogi nwyddau neu wasanaethau. Maer tabl isod yn ceisio rhoi amcan or trothwy angenrheidiol ar gyfer gwasanaethau penodol.

                                               

Archfarchnad

Siop fawr hunan-wasanaeth a rennir yn sawl adran ac syn cynnig ystod eang o fwyd a deunyddiau domestig yw archfarchnad. Maen llawer mwy ei maint ai dewis na siop groser draddodiadol. Mae cyfran helaeth ohonyn nhw yn perthyn i ychydig o gadwynni m ...

                                               

Busnes

Sefydliad masnachol syn darparu nwyddau a gwasanaethau ar gyfer treulwyr yw busnes neu ffyrm. Mewn system economaidd gyfalafol maer mwyafrif o fusnesau yn rhan or sector preifat, ond ceir hefyd busnesau di-elw a busnesau a berchenogir gan y llywo ...

                                               

Economeg glasurol

Ysgol feddwl ym maes economeg, neu economi wleidyddol, yw economeg glasurol a flodeuai yn bennaf yn yr Alban a Lloegr yn niwedd y 18g ac yn y 19g. Ei phrif feddylwyr oedd Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, a John Stuart Mill. Datblygasant ...

                                               

Cronfa Ariannol Ryngwladol

Corff rhyngwladol yn ymwneud a materion economaidd ywr Gronfa Ariannol Ryngwladol. Fei sefydlwyd yn 1944, yr un pryd a Banc y Byd, a dechreuodd yn swyddogol yn Rhagfyr 1945. Mae bron pob gwlad syn aelod or Cenhedloedd Unedig yn aelodau or Gronfa, ...

                                               

Cwmni cyfyngedig

Mae cwmni cyfyngedig yn gwmni wedii gofrestru yng ngwledydd Prydain a gogledd Iwerddon, ble mae cyfrifoldeb yr aelodau neu gyfranwyr y cwmni wedi ei gyfyngu i beth maent wedi buddsoddi neu warantu ir cwmni. Gallai cwmnïau cyfyngedig fod yn gyfyng ...

                                               

Cynnyrch mewnwladol crynswth

Term economaidd yw cynnyrch mewnwladol crynswth, neu CMC, syn golygu gwerth y farchnad yr holl nwyddau a gwasanaethau terfynol a gynhyrchir mewn gwlad o fewn cyfnod o amser penodol. Ceir sawl rhestr o GDP gwledydd y byd, gan gynnwys rhestraur Int ...

                                               

Economegydd

Person proffesiynol ym maes economeg ydy economegydd. Gall yr unigolyn astudio, datblygu a defnyddio damcaniaethau a chysyniadau economegol ac ysgrifennu am bolisi economaidd. O fewn y ddisgyblaeth hon, ceir nifer o is-feysydd, syn amrywio o ddam ...

                                               

Geirfa economeg

                                               

Economeg wleidyddol

Maes gwyddorau cymdeithas yw economeg wleidyddol neu economi wleidyddol sydd yn ymdrin âr perthnasau rhwng unigolion a chymdeithas a rhwng y farchnad ar wladwriaeth, gan dynnu ar ddulliau a damcaniaethau economeg, gwyddor gwleidyddiaeth, a chymde ...

                                               

Gwobr Economeg Nobel

Mae Gwobr Banc Sweden mewn Gwyddorau Economaidd er cof am Alfred Nobel yn aml yn cael ei hystyried fel y chweched Gwobr Nobel, ond mae hyn yn anghywir gan nad oedd hin ran o gymynrodd gwreiddiol Alfred Nobel. Dechreuwyd y wobr ym 1969 gan Fanc Sw ...

                                               

Marchnata

Proses gymdeithasol o fewn busnes sydd yn bodloni anghenion defnyddwyr yw marchnata. Maer term yn amgylchynur cymysgedd marchnata ar cymysgedd hyrwyddo, yn ogystal â thechnegau o ragweld angheion dyfodol y defnyddwyr, megis ymchwil marchnata.

                                               

Masnach

Cyfnewid perchenogaeth nwyddau neu wasanaethau o un berson neu endid i un arall yw masnach. Gelwir rhwydwaith syn galluogi masnach trwy brynu a gwerthu yn farchnad.

                                               

Menter gydweithredol

Menter gydweithredol ydy casgliad o unigolion syn cydweithio gydai gilydd yn wirfoddol er budd cymdeithasol, economaidd a diwyllianol y grŵp cyfan. Gall mentrau cymdeithasol gynnwys busnesau a sefydliadau cymunedol di-elw syn berchen i ac yn cael ...

                                               

Mynegai Datblygiad Dynol

Maer Mynegai Datblygiad Dynol yn mesur disgwyliad bywyd, llythrennedd, addysg a safon byw yng ngwledydd y byd. Datblygwyd y mesur yma yn 1990 gan Amartya Sen o India a Mahbub ul Haq o Bacistan. Cyhoeddwyd yr adroddiad yn Ne Affrica ar 9 Tachwedd ...

                                               

Papurau Panama

Casgliad o 11.5 miliwn o ddogfennau cyfrinachol syn cynnwys gwbodaeth manwl am dros 214.000 o gwmniau hafan treth yw papurau Panama. Cofrestrwyd y cwmniau gan gwmni gwasanaethau Mossack Fonseca, o Banama, ac roedd y manylion yn cynnwys enwau cyfr ...

                                               

Paredd gallu prynu

Ffordd o gymharu prisiau nwyddau gwledydd gwahanol ac felly cymharu eu cyfraddau cyfnewid yw paredd gallu prynu, neu PGP.

                                               

Siop

Adeilad lle yr adwerthir nwyddau neu/a gwasanaethau yw siop. Dawr gair Cymraeg or Saesneg Canol shop, ond ceir hefyd fathiad Cymraeg: masnachdy. Ceir sawl math o siop ac maen nhwn chwarae rhan annatod o fywyd yn y cyfnod modern. Ond ni cheir siop ...

                                               

Ysgol Lausanne

Ysgol feddwl ym maes economeg sydd yn canolbwyntio ar ddamcaniaeth cydbwysedd cyffredinol yw Ysgol Lausanne. Maen seiliedig ar syniadau a thechnegau dadansoddol a ddyfeisiwyd gan ddau o athrawon economi wleidyddol Prifysgol Lausanne, y Swistir: L ...

                                               

Daearwleidyddiaeth

Dadansoddiad o ddylanwadau daearyddiaeth ar gysylltiadau rhyngwladol a gwleidyddiaeth fyd-eang yw daearwleidyddiaeth. Rhoddir sylw i leoliad, yr amgylchedd ac hinsawdd, tirwedd a thirffurfiau, priddeg, adnoddau naturiol, a daearyddiaeth leol, ar ...

                                               

Gwladwriaeth

Cyfundrefn wleidyddol gydag awdurdod dros diriogaeth ydy gwladwriaeth. Yn y byd modern, maer term bron yn gyfystyr â sofraniaeth. Weithiau caiff ei ddefnyddio yn gyfystyr â gwlad, ond nid â chenedl. Yn fewnwladol, pwrpas y wladwriaeth yw i ddarpa ...

                                               

Ideoleg

Casgliad neu system o gysyniadau, syniadau a chredoau yw ideoleg neu ddelfrydeg. Bathwyd y term idéologie gan yr athronydd o Ffrancwr Antoine Destutt de Tracy ym 1796 i ddiffinio "gwyddor syniadau". Maent yn gysyniad unigryw i wleidyddiaeth; soni ...

                                               

Sbectrwm gwleidyddol

Dull o ddosbarthu syniadau gwleidyddol yn ôl cynllun gofodol yw sbectrwm gwleidyddol. Defnyddir i ddisgrifio a chymharu ideolegau a safbwyntiau gwleidyddion, pleidiau, a mudiadau. Y sbectrwm traddodiadol ydyr llinell a rennir yn ochraur chwith ar ...

                                               

Ambiwlans

Cerbyd y gwasanaeth iechyd ydy Ambiwlans syn cludo cleifion neu bobl wediu hanafu. Er bod y mwyafrif o ambiwlansaun teithion gyflym er mwyn ymateb i argyfwng, mae nifer ohonynt yn cael eu defnyddio er mwyn trawsgludo cleifion rhwng ysbytai Gwasan ...

                                               

Amniosentesis

Mae amniosentesis yn brawf a gynhelir ar ôl 15 wythnos o feichiogrwydd i chwilio am annormaleddau neur posibilrwydd o annormaleddau neu gyflwr difrifol yn y ffoetws. Gall ganfod cyflyrau cromosomaidd fel syndrom Down, syndrom Edward a syndrom Pat ...

                                               

Amsugnofesureg pelydr X egni deuol

Mae peiriant Amsugnofesureg pelydr X egni deuol neu DEXA yn mesur dwysedd esgyrn. Mwyaf dwys ywr esgyrn cryfaf oll fyddan nhw ac maen nhwn llai tebygol o dorri. Bydd y sgan DEXAn gwirio a oes gan unigolyn osteoporosis neu a yw mewn perygl oi ddat ...

                                               

Anaemia

Yr anhwylder y gwaed mwyaf cyffredin yw Aneamia, sef lleihad yn y nifer arferol o gelloedd gwaed coch neu lai nar maint arferol o haemoglobin yn y gwaed a achosir gan ddiffyg haearn yn y deiet.

                                               

Anhunedd

Y cyflwr meddygol a seicolegol o goll neu ddiffyg cwsg yw anhunedd. Mae rhaid wrth gwsg yn fiolegol ac mae anghenion unigolion yn amrywion fawr o tua tair i ddeg awr y nos, gan ddibynnu ar eu hoedran ac amgylchiadau eraill. Achosir anhunedd gan n ...

                                               

Anhwylder genetig

Mae anhwylder genetig yn digwydd oherwydd presenoldeb genyn annormal yng nghyfansoddiad genetig unigolyn. Gallai hyn gael ei etifeddu gan un rhiant neur ddau, ond nid ym mhob achos Yn yr un ffordd ag y mae unigolion yn etifeddu nodweddion fel lli ...

                                               

Asbestos ar ysgyfaint

Mae anadlu ffibrau asbestos yn gallu difrodi eich ysgyfaint. Mae pedwar prif glefyd yn gysylltiedig ag anadlu ffibrau asbestos, sef mesothelioma – math o ganser sy’n effeithio ar leinin yr ysgyfaint rhan fwyaf, canser yr ysgyfaint sy’n gysylltied ...

                                               

Asid 4-Aminosalicylig

Mae asid 4-aminosalicylig sydd hefyd yn cael ei alw’n asid para-aminosalicylig, yn wrthfiotic a ddefnyddir yn bennaf i drin twbercwlosis. Y fformiwla cemegol ar gyfer y cyffur hwn yw C₇H₇NO₃.

                                               

Atafaeliad twymynol

Mae atafaeliad twymynol, fel arfer, yn digwydd mewn plant rhwng 6 mis a 5 mlwydd oed. Maer rhan fwyaf o atafaeliadau yn para am lai na phum munud a bydd y plentyn yn nol iw gyflwr arferol o fewn chwedeg munud ir digwyddiad. Mae tueddiad at atafae ...

                                               

Blasbwynt

Mae blasbwyntiau yn cynnwys celloedd derbyn blas. Mae derbynyddion blas wediu lleoli o amgylch strwythurau bach or enwr papiliâu sydd ar wyneb y dafod, y daflod feddal, darn uchaf yr oesoffagws, y foch ar epiglotis. Maer strwythurau hyn yn synhwy ...

                                               

Blwch llwch

Maer blwch llwch yn gynhwysydd ar gyfer lludw sigarét a sigâr. Fel rheol, gwneir y blychau o ddeunydd gwrth-tân megis gwydr, plastig, crochenwaith, metel neu garreg syn gallu gwrthsefyll gwres.

                                               

Calonnau Cymru

Elusen iechyd Gymreig yw Calonnau Cymru a sefydlwyd yn 2013 gan Sharon Owen. Enwr elusen yn Saesneg yw Welsh Hearts. Sefydlwyd yr elusen er mwyn arbed bywydau pobl sydd yn dioddef o drawiad neu ataliad ar y galon mewn mannau cyhoeddus a heb fod m ...

                                               

Campfa

Mae campfa yn lle syn caniatáu ichi wneud chwaraeon ac ymarfer corff mewn lleoliad amgaeadig, dan-fo fel rheol. Disgrifir "campfa" gan Eiriadur Prifysgol Cymru fel "lle neu faes i gynnal ymarferidau corfforol a chwaraeon, chwaraefa, chwaraedy, th ...

                                               

Ceffalecsin

Mae cefalexin yn lladd bacteria gram-gadarnhaol ac ambell i facteriwm gram-negyddol trwy amharu ar wal eu celloedd. Mae cefalexin yn antibiotig beta-lactam o fewn y dosbarth o gephalosporinau genhedlaeth gyntaf. Maen gweithion debyg i asiantau er ...

                                               

Cestoda

Mae cestodau yn barasit di-asgwrn-cefn syn byw yn y coluddyn ac fellyn endobarasitiaid. Mae ganddynt gorff hirfain, meddal. Does ganddynt ddim coesau na llygaid fel rheol. Maer enw yn cyfeirio yn arbennig at rywogaethau syn byw ym mherfedd anifei ...

                                               

Cinesioleg

Astudiaeth wyddonol o symudiad y corff dynol er lles iechyd yw cinesioleg a adnabyddir hefyd fel cineteg dynol. Mae cinesioleg yn cyfeirio at fecanweithiau seicolegol, mecanyddol a ffisiolegol. Dawr gair or Groeg kinein, sef symudiad.

                                               

Clamydia

Haint bacteriol yw Clamydia a achchosir gan y bacteriwm Clamydia trachomatis. Maen haint a drosglwyddir yn rhywiol. Gellir ei ddal drwy ryw gweiniol, rhefrol neu eneuol diamddiffyn. Mae amlder clamydia wedi cynyddu fesul tipyn ers y 1990au ac erb ...

                                               

Clefyd cardiofasgwlar

Ystyr clefyd cardiofasgwlar yw diwrywiad yng ngweithrediad y galon ar,system gylchrediad gwaed fel rheol o ganlyniad i ddyddodion o atheroman cronni ar waliaur pibellau gwaed. Gall y culhau dilynol yn y pibellau, a natur y dyddodion achosi pwysed ...

                                               

Clefyd Crohn

Mae arwyddion a symptomau clefyd Crohn yn aml yn cynnwys poen yr abdomen, dolur rhydd a all fod yn waedlyd os ywr llid yn ddifrifol, twymyn a cholli pwysau. Gall cymhlethdodau eraill ddigwydd y tu allan ir llwybr gastroberfeddol gan gynnwys anemi ...

                                               

Clefyd cronig

Clefyd syn datblygu gydag amser ac sydd angen goruchwyliaeth feddygol tymor hir a moddion presgripsiwn, ac na ellir ei wella fel rheol, ye Clefyd cronig – er enghraifft arthritis, diabetes, canser a clefyd y galon.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →