ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 70                                               

SpaceX

Maer Space Exploration Technologies Corporation, neu SpaceX, yn gwmni awyr-ofod a chludiant a sefydlwyd gan Elon Musk yn 2002 er mwyn dylunio a lawnsio rocedi rhad a chryf yn y farchnad ofod. Mae pencadlys SpaceX yn Hawthorne, California. Mae Spa ...

                                               

Sputnik I

                                               

Tiros 1

                                               

Vostok

Vostok oedd enwr rhaglen gyntaf i roi dyn yn y gofod, a oedd yn weithredol o 1961 i 1965 gan yr Undeb Sofietaidd. Dyluniwyd y llongau gofod Vostok gan dîm o beiriannwyr Rwsaidd dan arweiniaeth Sergei Korolev. Yn nhermau eu dyluniad, roedd y cerby ...

                                               

Voyager 1

Mae Voyager 1 syn pwyso 722-kilogram yn chwiliedydd gofod a lawnsiwyd gan NASA o Ganolfan Ofod, Kennedy, Fflorida ar 5 Medi 1977 ar berwyl i hedfan heibior planedau Iau a Sadwrn. Gyda chwiliedydd arall, Voyager 2, roedd Voyager 1 yn gyfrifol am d ...

                                               

Voyager 2

Cerbyd ofod a labordy gwyddonol oedd Voyager 2, un o gyfres o gerbydau archwilio gofod Voyager NASA. Cafodd ei lawnsio ar 20 Awst, 1977, gydar bwriad o archwilio systemau planedol Iau a Sadwrn, yn cynnwys eu lloerennau a cylchoedd Sadwrn.

                                               

Gofodwr

Person wedii hyfforddin broffesiynol i deithio ir gofod yw gofodwr. Ni all dyn gamu allan ir gofof di-aer heb siwt ofod iw ddiogelu. Mae hon yn ei lapio yn ei awyrgylch amddiffynnol ei hun, yn rhoi ocsigen iddo anadlu, ac yn cadwi gorff dan wasge ...

                                               

System rhifolion Hindŵ-Arabaidd

System o rifolion degol positif yw system rhifo Arabaidd neu system rif Hindŵ-Arabaidd ; hi ywr system fwyaf cyffredin drwyr byd, ar gyfer cynrychioli rhifau drwy symbolau e.e "7". Defnyddid y gair Hindŵ gan yr Arabiaid yr adeg honno am bobl o In ...

                                               

System-gefnogi Bedair Coes

Robot pedair coes ydyw LS3 neu System-gefnogi Bedair Coes ; Saesneg: Legged Squad Support System ; hefyd AlphaDog) a ddefnyddir er mwyn cludo arfau, bwyd, pwer trydan ayb i sgwadiau o filwyr ar flaen y gad. Maen chwarae rhan y march pwn cyn dyfod ...

                                               

Anthropoleg fiolegol

Cangen o anthropoleg yw anthropoleg fiolegol syn ymwneud â materion corfforol neu fiolegol dyn, epaod, au hynafiaid cyffredin. Mae anthropolegwyr biolegol yn astudio arweddion biolegol ymddygiad dynol, clefydau, esblygiad dyn, a phethau eraill sy ...

                                               

Archaea

Grŵp o organebau ungellog, microsgopig, procaryotig ywr Archaea. Feu dosbarthwyd fel bacteria tan yn ddiweddar ond feu dosberthir mewn parth eu hunain bellach. Maent yn debyg i facteria o ran golwg ond mae gwahaniaethau yn eu DNA ac RNA, yn eu pr ...

                                               

Arfilyn

                                               

Bioleg cell

Astudiaeth o gell ar berthynas rhwng celloedd yw bioleg cell ; bioleg ar lefel ficrosgopaidd neu foleciwlaidd. Maen astudio organebau ungellog fel bacteria yn ogystal â chelloedd gyda phwrpas arbennig mewn organebau amlgellog, fel dyn. Gwyddoniae ...

                                               

Cellraniad

Proses rannu cell byw yn ddwy yw cellraniad. Mewn celloedd Ewcaryotig disgrifir y broses yn Fitosis neu Feiosis.

                                               

Clostridium tetani

                                               

Cnewyllyn cell

Cnewyllyn ywr canolfan rheoli mewn cell, sydd yn rheoli gweithgareddaur gell. Ceir cnewyllyn mewn celloedd ewcaryot, ond nid mewn celloedd procaryot megis bacteria. Nid oes cnewyllyn mewn celloedd coch y gwaed, i wneud mwy o le i haemoglobin. Mae ...

                                               

Cregynneg

Astudiaeth cregyn molysgiaid yw cregynneg sydd yn is-faes i falacoleg, sef astudiaeth molysgiaid. Maen astudio cregyn môr yn ogystal â chregyn molysgiaid y tir a dŵr croyw.

                                               

Cromosom

Llinyn DNA a geir yng nghnewyllyn y gell yw cromosom. Maen cynnwys bron y cyfan o gôd genetig organeb byw. Nid yw fel arefr iw ganfod ar ei ben ei hun; yn hytrach fei ceir wedi lapio ei hun o gwmpas y niwcleosôm, sef casglaid o brotinau, ac syn c ...

                                               

Cytosol

Rhan hylifol y gell fiolegol a chynhwysyn mwyafrifol yr hylif mewngellog yw cytosol. Rhennir yn adrannau gan gellbilennau. Er enghraifft, maer matrics mitocondriaidd yn gwahanu adrannaur mitocondrion. Mewn celloedd ewcaryotig, lleolir y cytosol t ...

                                               

Dosbarth (bioleg)

Rheng tacson yw dosbarth a ddefnyddir i ddosbarthun wyddonol organebau byw. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ffosiliau ac organebau a ddifodwyd o fewn bywydeg.

                                               

Dueg

Organ a geir yn y rhanfwyaf o fertebratau yw dueg, syn chwarae rôl pwysig iawn yn glanhau a dinistrio hen gelloedd coch y gwaed a brwydro heintiau. Mae dueg dyn tua maint dwrn, a lleolir ar ochr chwith y corff, uwchben yr ystumog ac odan yr asennau.

                                               

Dylyfu gên

Atgyrch syn bresennol mewn nifer o anifeiliaid, gan gynnwys bodau dynol, yw dylyfu gên lle mewnanadlir tran ymestyn pilennaur clustiau, ac yna anadlir allan. Maen tueddu i ddigwydd pan fo unigolyn wedi diflasu, yn flinedig, yn gysglyd, neun isel. ...

                                               

Entomoleg

Yr astudiaeth wyddonol o bryfaid, a changen o arthropodoleg, yw entomoleg. Mae tua 1.3 miliwn o rywiogaethau wedi eu disgrifio, mae pryfaid yn cyfansoddi mwy na dau-dreuan or holl organebau a wyddwn amdanynt, ac maent yn dyddio nôl tua 400 miliwn ...

                                               

Ewcaryot

Organeb gyda chelloedd cymhleth yw ewcaryot. Mae gan gelloedd ewcaryotau gnewyllyn syn cynnwys y cromosomau. Maer celloedd yn rhannu drwy feiosis neu fitosis. Maer ewcaryotaun ffurfio un or tri pharth o organebau byw; y bacteria ar archaea ywr ll ...

                                               

Ffosffobrotein

                                               

Ffototropedd

                                               

Ffylwm

Rheng tacson yw ffylwm a ddefnyddir i ddosbarthun wyddonol organebau byw. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio o fewn bywydeg ar gyfer ffosiliau ac organebau a ddifodwyd. Ceir hefyd is-ffylwm. Maen gyfystyr âr termau rhaniad neu adran a ddefnyddir yn ...

                                               

Gordyfiant

Cyfeiria gordyfiant at ymlediad celloedd abnormal. Gall arwain at organ yn tyfun fawr a weithiau cysylltir y term â neoplasia diniwed / tyfiant diniwed.

                                               

Haplogrwp R1b (Cromosom-Y)

Mewn genynnau dynol, yr haplogrwp Cromosom-Y syn digwydd mwyaf aml yng Ngorllewin Ewrop a rhai rhannau o Ewroasia yw Haplogrwp R1b. Mae iw ganfod hefyd yng nghanolbarth Affrica, mewn llefydd fel Tsiad a Camerŵn. Mae R1b yn cael ei adnabod hefyd, ...

                                               

Is-ffylwm

                                               

Lipid

Grŵp eang o foleciwlau syn digwydd yn naturiol ydy lipidau. Maent yn cynnwys brasterau, cwyrau, sterolau, fitaminau hydawdd mewn braster, monoglyseridau, diglyseridau, ffosffolipidau, ac eraill. Prif swyddogaethau biolegol lipidau yw storio egni, ...

                                               

Malacoleg

Heppel, D. 1995. "The long dawn of Malacology: a brief history of malacology from prehistory to the year 1800." Archives of Natural History 22 3: 301-319. Cox, L. R. a Peake, J. F. gol. Proceedings of the First European Malacological Congress. 17 ...

                                               

Mamaleg

                                               

Melynwy

                                               

Metabolaeth

Adwaith cemegol syn digwydd mewn organebau byw er mwyn cynnal bywyd ydy metabolaeth. Maer prosesau hyn yn caniatau i organebau dyfu ac atgenhedlu, cynnal eu strwythurau ac ymateb iw hamgylchedd. Gan amlaf, rhennir metabolaeth i ddau gategori. Mae ...

                                               

Mitocondria

Organigyn tu mewn bob gell ewcaryotig yw mitocondrion. Swyddogaeth y mitochondria yw i greu egni ATP o fwyd trwy resbiradaeth – ac maent yn gwneud hyn trwy adweithiau cymhleth biocemegol. Wedi ei ddosbarthu o amgylch y corff, mae nifer y mitochon ...

                                               

Morfiligion

Yr urdd o famaliaid syn cynnwys morfilod, dolffiniaid a llamidyddion ywr morfiligion. Maer urdd yn cynnwys tua 90 o rywogaethau. Ceir y mwyafrif ohonynt yn y môr ond mae rhai dolffiniaid yn byw mewn afonydd. Mae ganddynt gorff hirfain a llyfn, co ...

                                               

Organeb amlgellog

Creaduriaid gyda llawer o gelloedd yw Organebau amlgellog. Yr mwyafrif anifeiliaid, planhigion a ffyngau mae amlgellog, ond mae nifer o organebau ni ungellog, ni amlgellog, hefyd. Maer gellau organebau amlgellog yn rhannur waith a mae sawl grŵp o ...

                                               

Paill

Powdr syn medru bod yn fân neun fras ac syn cynnwys meicrogametoffytau hadau planhigion, syn cynhyrchur gametau gwrywaidd ydy paill. Mae gan ronynnau o baill gragen galed syn amddiffyn y celloedd sberm yn ystod y broses o symud or briger i bistil ...

                                               

Parth (bioleg)

Rheng tacson yw parth a ddefnyddir i ddosbarthun wyddonol organebau byw. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio o fewn bywydeg ar gyfer ffosiliau ac organebau a ddifodwyd. Yn ôl y system a gyflwynwyd gan Carl Woese ym 1990, rhennir organebau yn dri phar ...

                                               

Pepsin

Proteas treuliol syn cael ei ryddhau gan gelloedd peptig y stumog yw pepsin. Maent yn cataleiddio ymddatodiad proteinau bwyd i mewn i beptidau.

                                               

Pla (organeb)

                                               

Protist

Grŵp amrywiol o bethau byw ywr protistiaid. Maent yn cynnwys yr ewcaryotau i gyd nad ydynt yn aelodaur planhigion, anifeiliaid neu ffyngau. Dydyr grwpiau o brotistiaid ddim yn perthyn yn agos iw gilydd ac feu rhennir yn aml yn nifer o deyrnasoedd ...

                                               

Resbiradu

Ym myd ffisioleg, diffinir resbiradu fel y broses o symud ocsigen or awyr tu allan ir celloedd tu fewn meinwe a symud carbon deuocsid ir cyfeiriad arall. Mae hyn yn wahanol ir diffiniad biocemegol o resbiradaeth, syn cyfeirio at resbiradaeth gell ...

                                               

Sberm

                                               

Sygot

                                               

Teth (corff)

Y darn hwnnw o or chwarren laeth mewn mamaliaid benyw a sugnir gan rai ieuainc, e.e. gan blentyn, ar darn cyfatebol ar fron mamaliaid gwryw, yw teth. Dwy fron sydd gan ddynes, a orchuddir gan groen. Mae teth ar ben pob un, a amgylchynir gan areol ...

                                               

Teulu (bioleg)

Am yr uned gymdeithasol ddynol, gweler Teulu. Am ystyron eraill, gweler Teulu gwahaniaethu. Rheng tacson yw teulu a ddefnyddir i ddosbarthun wyddonol organebau byw. Maer gair hefyd yn cael ei ddefnyddio o fewn bywydeg ar gyfer ffosiliau ac organe ...

                                               

Urdd (bioleg)

Rheng tacson yw urdd a ddefnyddir i ddosbarthun wyddonol organebau byw. Maer gair hefyd yn cael ei ddefnyddio o fewn bywydeg ar gyfer ffosiliau ac organebau a ddifodwyd. Maen cael ei leoli yn uwch nag theyrnas. Tacsonomegwyr syn dyfarnu beth sydd ...

                                               

Yersinia pestis

Bacteria o fath Gram-negydd, siâp rhoden ac o deulur Enterobacteriaceae ydy Yersinia pestis. Ei hen enw oedd Pasteurella pestis. Credir fod y Pla Du yn Ewrop yr Oesoedd Canol wedi ei achosi gan y bacteria yma, syn endemig yng nghanolbarth Asia. D ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →