ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7                                               

Coedwig law

Coedwig law yw coedwig mewn ardaloedd lle y ceir dros tua 1750 mm hyd 2000 mm o law y flwyddyn. Ceir dwy ran o dair or holl rywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion ar y blaned yn y coedwigoedd glaw, a chredir fod cannoedd o filiynau o rywogaethau ...

                                               

Cynaladwyedd

Y gallu i barhau yw cynaladwyedd. Yn ecoleg, disgrifia sut mae systemau biolegol yn aros yn amrywiol ac yn gynhyrchiol dros amser. Mae gwlypdiroedd a choedwigoedd iach a hir eu hoes yn enghreifftiau o systemau biolegol cynaliadwy. I fodau dynol, ...

                                               

Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd 2015

Cynhaliwyd Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd 2015 ym Mharis o 30 Tachwedd hyd at 12 Rhagfyr, 2015. Hon oedd 21ain "Cynhadledd y Partion" Confensiwn Fframwaith ar Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ers ei sefydlu yn 1992 ac 11eg s ...

                                               

Cynhesu byd eang

Mae cynhesu byd-eang yn gynnydd a welwyd yn nhymheredd cyfartalog y byd yn y degawdau diwethaf, ar cynnydd pellach posibl yn y ganrif nesaf. Maer mwyafrif o wyddonwyr bellach yn credu bod cynhesu byd-eang yn digwydd, ar raddfa o gwmpas 0.3 °C y d ...

                                               

Cytundeb Kyoto

Protocol yn ymwneud â chynhesu byd-eang a baratowyd ar gyfer y Cenhedloedd Unedig gan un oi is-bwyllgorau ydy Cytundeb Kyoto. Fei luniwyd yng Nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar yr Amgylchedd ai Ddatblygiad ar gyfartaledd o 5.2% oi gymharu âr fl ...

                                               

Eco-sgolion

Mudiad rhyngwladol yw Eco-sgolion syn annog a hybu disgyblion ysgolion i gymryd diddordeb mewn materion amgylcheddol a codi ymwybyddiaeth am yr amgylchedd. Maer rhaglen yn adnodd dysgu ac maer meysydd pwnc yn cynnwys Ysbwriel, Lleihau Gwastraff, ...

                                               

Effaith tŷ gwydr

Maer effaith tŷ gwydr yn cyfeirio at newid yn nhymheredd ecwilibriwm thermol planed neu leuad gan bresenoldeb atmosffer syn cynnwys nwy syn amsugno ymbelydredd is-goch. Mae nwyon tŷ gwydr yn cynhesur atmosffer drwy amsugnon effeithlon yr ymbelydr ...

                                               

Egni adnewyddadwy

Egni sydd byth yn gorffen yw egni adnewyddadwy. Maen groes i egni anadnewyddadwy sef egni a fydd yn dod i ben yn y 500 mlynedd nesaf. Cynhyrchir egni adnewyddadwy allan o adnoddau adnewyddadwyr blaned.

                                               

Ffotosynthesis

Proses fiocemegol syn newid egni solar yn egni cemegol mewn planhigion gwyrdd, algâu a rhai bacteria yw ffotosynthesis. Mae planhigion yn cynhyrchu eu bwyd eu hunain drwy droi carbon deuocsid a dŵr yn gyfansoddion organig fel glwcos a phroteinau. ...

                                               

Ffracio

. Ffracio neu ffracio hydrolig ywr dull o dorri creigiau drwy wasgu gyda hylif syn cynnwys dŵr, tywod a chemegolion. Ceir ffracio naturiol ar adegau, e.e. mewn daeareg ceir gwythiennau a deics. Maer hylif yn cael ei bwmpio dan bwysau enfawr i dyl ...

                                               

Gabion

Maer gabion yn ddyfais a ddefnyddir mewn peirianneg a pensaernïaeth, er mwyn codi mudiau neu rhwstrau, fel arfer yn sydyn ac yn rhad. Ceir cawell o wifren syn cael ei lenwi â charreg, contric, pridd, tywod neu deunydd arall. Er mwyn eu hadeiladu, ...

                                               

Gaeaf

Un o dymhoraur flwyddyn ywr Gaeaf. Yn seryddol maer tymor yn dechrau ar yr 21 Rhagfyr ir gogledd or gyhydedd ac ar 21 Mehefin yn y de. Maen gorffen ar 21 Mawrth yn y gogledd ac ar Fedi 21 yn y de. Ond yn aml ystyrir y misoedd cyfan sef Rhagfyr, I ...

                                               

Groasis Waterboxx

Maer Groasis Waterboxx yn ddyfais a gynlluniwyd i gyhorthwyo coed i dyfu mewn sychdir heb yr angen am ddyfrio wedir gosodiad cychwynnol. Fei dyfeisiwyd gan Pieter Hoff cyn masnachwr a thyfwr blodau or Iseldiroedd. Maer ddyfais wedi ennill amryw o ...

                                               

Gwanwyn

Cyfnod o amser, neu dymor, ywr gwanwyn rhwng y gaeaf ar haf. Yn ôl y calendr Gwyddelig, mis Chwefror, mis Mawrth a mis Ebrill ydyw. Yn ôl y meterorlegydd, fodd bynnag, mae pob tymor yn dri mis o ran hyd, gydar haf yn cynnwys y tri mis cynhesaf, y ...

                                               

Gwastraff niwclear

Mae gwastraff niwclear yn cynnwys deunydd ymbelydrol o wahanol lefelau ac sydd fel arfer yn achosi cancr. Caiff ei greu mewn atomfa ac maen isgynnyrch y broses a elwir yn ymasiad niwclear. Maer gwastraff hwn hefyd yn cynnwys elfennau ymbelydrol m ...

                                               

Haen osôn

Haen yn atmosffêr y Ddaear syn cynnwys crynodiadau gymharol uchel o osôn ywr haen osôn. Golyga "cymharol uchel" ychydig o rannau y miliwn – llawer yn uwch na chrynodiadaur is-atmosffer ond dal yn fach oi gymharu â phrif gyfansoddion yr atmosffêr.

                                               

Hinsawdd y Canoldir

Mae hinsawdd y tir o amgylch y Môr Canoldir yn arbennig. Maer hafau yn boeth a sych, ar gaeafau yn fwyn a gwlyb. Mae hinsawdd tebyg hefyd ym;- a Califfornia yn yr Unol Daleithiau. Mhortiwgal, Gorllewin Awstralia o gwmpas Perth, canolbarth Tsile o ...

                                               

Hydref (tymor)

Y tymor syn dilyn yr haf ac yn rhagflaenur gaeaf ywr hydref. Cyfatebai, yn yr hen Galendr Gwyddelig, i fisoedd Awst, Medi a Hydref - ond heddiw maer tymor yn cael ei ystyried gan meteorolegwyr fel y cyfnod rhwng 1 Medi a 30 Tachwedd yn hemisffer ...

                                               

Liman (llannerch anialwch)

Noder fod sawl tref yn meddur enw Liman Mae liman yn ddyfais amgylcheddol a thirluniol syn disgrifio llannerch o goed wedi eu llunion fwriadol er mwyn dal dŵr ar adeg o lifogydd mewn tir anial. Bydd y liman yn cael ei chreu mewn pant neu man lle ...

                                               

Ôl troed carbon

"Mesur effaith gweithgareddau dynol ar yr amgylchedd, yn nhermau faint o nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir, wedi ei fesur mewn unedau o garbon deuocsid" yw ôl troed carbon. Mae wedi ei ddylunio i fod yn gymorth i unigolion, gwledydd a sefydliadau allu ...

                                               

Panel solar

Gellir defnyddio ynni solar neu ynni haul i gynhesu dŵr yn gymharol rhwydd. Bydd panelin casglu gwres o heulwen, a defnyddir sustem hylifol i ddargludor gwres or panel i storfa megis tanc dŵr poeth. Gellir defnyddio sustemau or fath i gynhesu dŵr ...

                                               

Pieter Hoff

Mae Pieter Hoff yn ddyfieisiydd, ymgyrchydd ecolegol, cyn-dyfwr a masnachwr blodau ac yn sefydlydd a chyfarwyddwr y cwmni Groasis Waterboxx. Mewn profion dros tair mlynedd ar y Waterboxx ym Mhrifysgol Mohamed Premier yn Moroco goroesodd bron 90% ...

                                               

Prosiect Al Baydha

Mae Prosiect Al Baydha yn gynllun amgylcheddol a chymdeithasegol tymor hir i adnewyddu tirwedd a bywyd trigolion ardal Al Baydha, sef dyffryn sydd 40 km ir de ddwyrain o ddinas Meca yn Sawdi Arabia.

                                               

Silwair

Porthiant sydd wedi eplesu ai storio ac yn gallu cael ei ddefnyddio i fwydo gwartheg, defaid ac anifeiliaid eraill syn cnoi cil yw silwair. Maen eplesu ac yn cael ei storio trwy broses syn cael ei alwn silweirio, ac fel arfer wedii wneud o gnydau ...

                                               

Stepdir

Term daearyddol yw stepdir syn ardal ddi-goed, agored. Gall fod mewn rhannaun ddiffeithwch, neun welltog, neu gyda llwyni bychan arno. Defnyddir y term hefyd i ddynodi math o hinsawdd ardaloedd syn rhy sych i dyfu coed, ond yn rhy llaith i fod yn ...

                                               

Swêl

Mae Swêl yn dirffurfiad naturiol neu artiffisial wedi ei chynllunio syn rheoli llif dŵr, yn enwedig pan ceir cyfnod o law neu llif trwm. Yn Saesneg gelwir y tirffurfiad yn swale neu bioswale.

                                               

Tanwydd ffosil

Mae petroliwm, nwy naturiol, glo, a mawn yn danwydd ffosil. Mae tanwydd ffosil yn cynnwys llawer o hydrocarbon ac yn cael ei losgi am ei ynni, er mwyn cynhyrchu gwres neu drydan neu i yrru peirannau er enghraifft mewn ceir, trênau, llongau ac awy ...

                                               

The Whole House Book

Cyfrol am adeiladu tai ecolegol-gyfeillgar gan Cindy Harris a Pat Borer yw The Whole House Book: Ecological Building Design and Materials a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Centre for Alternative Technology Publications yn 2008. Yn 2014 roedd y gyfrol ...

                                               

Ynni geothermol

Gwres, neu bŵer wedii dynnu o storfa wres y Ddaear ydy ynni geothermal. γη ydyr gair Groeg am y Ddaear a θερμος ydyr gair am wres. Maer gwres hwn yn deillio or amser pan ffurfiwyd y Ddaear yi love the morning is what you think f filoedd o flynydd ...

                                               

Alban Arthan

Mae Alban Arthan neu heuldror gaeaf yn digwydd rhwng y 19eg ar 23ain o fis Rhagfyr, ond fel rheol ar y 21ain, sef y dydd byrraf or flwyddyn. Dyma un o wyliau pwysicaf calendr y Celtiaid a sawl diwylliant arall o gwmpas y byd. Iolo Morganwg a fath ...

                                               

Alban Eilir

Cyhydnos y Gwanwyn neu Alban Eilir ywr enw am yr adeg sydd yn gallu digwydd rhwng y 20ed ar 21ain o fis Mawrth, pan fo oriau dydd ac oriaur nos yn gydradd. Dyma un or gwyliau Celtaidd pwysicaf ac mae ganddi le pwysig yn sawl diwylliant arall hefy ...

                                               

Alban Elfed

Cyhydnos yr Hydref neu Alban Elfed ywr 20ed neur 21ain o fis Medi; diwrnod pan fo dydd a nos yr un hyd. Dyma un o wyliau pwysicaf calendr y Celtiaid a sawl diwylliant arall o gwmpas y byd. Iolo Morganwg a fathodd y gair alban ar term Alban Elfed ...

                                               

Alban Hefin

Hirddydd Haf neu Alban Hefin ywr cyfnod rhwng y 20ed ar 21ain o fis Mehefin, sef dydd hiraf y flwyddyn. Dyma un or gwyliau pwysicaf yng nghalendr y Celtiaid a sawl diwylliant arall o gwmpas y byd. Iolo Morganwg a fathodd y gair alban ar term Alba ...

                                               

Amser haf

Amser haf ywr arfer o droir cloc ymlaen yn ystod misoedd yr haf fel ei bod yn olau yn hwyrach yn y dydd. Yn gyffredinol, mae rhanbarthau syn defnyddio amser i arbed golau dydd yn troir clociau ymlaen awr yn agos at ddechraur gwanwyn ac yn eu troi ...

                                               

Awr

Mae awr yn uned o amser syn hafal i 60 eiliad; ceir 24 awr mewn diwrnod. Lluosog y gair ydy "oriau" a defnyddir y gair "orig" am awr sydd wedi mynd yn gyflym. Weithiau, gall olygu "cyfnod o amser" e.e. Ni wyddoch yr awr y daw Mab y Dyn. Dydy awr ...

                                               

CEST

Parth amser a ddefnyddir yng nghanolbarth Ewrop a rhannau or Môr Canoldir yw CEST. Mae CEST 2 awr ar flaen UTC. Yn y gaeaf maer gwledydd yn y parth CEST yn defnyddio CET.

                                               

CET

Parth amser a ddefnyddir yng nghanolbarth Ewrop a rhannau or Môr Canoldir yw CET. Mae CET 1 awr ar flaen UTC. Yn yr haf maer gwledydd yn y parth CET yn defnyddio CEST.

                                               

CP

Talfyriad am "Cyn y Presennol" ydy CP a ddefnyddir fel cyfradd amser gan geolegwyr, paleontolegwyr a gwyddonwyr daear, fel arfer. Mae hyn yn cael ei ddefnyddio yn lle C.C. gan nad ywn ymwneud â chrefydd. Gan fod y presennol yn gyfnewidiol defnydd ...

                                               

Cyflymder golau

Mae cyflymder golau mewn gofod neu wactod wedii fesur ac maen union 299.792.458 metr yr eiliad. Mae pob ymbelydredd electromagnetig hefyd yn teithio ar yr un cyflymder. Caiff y cyflymder hwn ei dalfyrru i 300.000 cilomedr yr eiliad neu 186.000 mi ...

                                               

Cyhydnos

Mewn seryddiaeth, gall cyhydnos olygu un o ddau beth: Ennyd mewn amser, pan maer pwynt gwanwynol, y cyhydedd wybrennol, ac elfennau eraill tebyg yn cael eu defnyddio i ddiffinio system cydfesur wybrennol. Yr ennyd pan maer haul wedi ei leoli un u ...

                                               

Cyn Crist

                                               

Chwech Oes y Byd

Yn yr Oesoedd Canol yr oedd haneswyr, gan ddilyn y traddodiad Cristnogol, yn dosbarthu hanes y Byd yn chwech oes. Weithiau ychwanegid seithfed oes trwy gyfrif cyfnod cenhadaeth Iesu Grist fel y chweched oes ar cyfnod ar ôl hynny fel y seithfed.

                                               

Eiliad

Mesuriad byr o amser ydy eiliad. Maen uned sylfaenol y System Ryngwladol o Unedau. Fel arfer, caiff ei fesur gyda chloc neu oriawr ac ers diwedd yr 20ed ganrif gyda chlociau atomig. Mewn un eiliad o amser mae golaun teithiomewn gwactod 299.792.45 ...

                                               

Horoleg

                                               

Munud

Mae munud yn uned o amser syn hafal i 60 eiliad neu 1/60ed rhan o awr. Dydy munud ddim yn uned rhyngwladol safonol yn swyddogol, ond caiff ei derbyn ar y cyd âr rhestr hon. Y symbol ryngwladol am funud ydy min, or Saesneg minute. Maen debyg mair ...

                                               

Oed Crist

Oed Crist, talfyriad OC neu AD, ywr system o rifo blynyddoedd o ddyddiad traddodiadol genedigaeth Iesu o Nasareth. Fei defnyddir yn y Calendr Gregoraidd. Nodir blynyddoedd cyn genedigaeth Crist fel "Cyn Crist". Dyfeisiwyd y system yn Rhufain yn 5 ...

                                               

Oes aur

Yr Oes aur ym mytholeg Roeg oedd y cyfnod pan lywodraethid ar y duwiau gan y Titan Cronos, wedi iddo diorseddu ei dad, Ouranos. Daeth i ben pan ddiorseddwyd Cronos gan ei fab, Zeus, gan ddod a chyfnod y Titaniaid i ben. Y brif ffynhonnell ar gyfe ...

                                               

Olympiad

Erthygl am y cyfnod o amser yw hon. Am y prif dduwiau a duwiesau Groeg gweler Deuddeg Olympiad. Cyfnod o bedair mlynedd yw Olympiad, syn gysylltiedig âr Gemau Olympaidd yng nghyfnod Groeg yr Henfyd. Yn y cyfnod Helenistig, gan gychwyn gyda Ephoru ...

                                               

Cotwm

Deunydd amddiffynol syn tyfu o gwmpas hadau y planhigyn cotwm yw Cotwm. Fei defnyddir i wneud edafedd a brethyn. Dawr gair "cotwm" or Arabeg qutn قُطْن. Hadlestr ydyw, a gwnaed ei ffibrau allan o Seliwlos yn bennaf. Mae Diwrnod Cotwm y Byd yn cae ...

                                               

Dŵr

Yr hylif mwya cyffredin ar y ddaear yw dŵr, gyda thua 70% o arwyneb y ddaear wedi ei gorchuddio gan yr hylif ar ffurf cefnforoedd, moroedd, afonydd, llynnoedd ar pegynnau iâ. Ocsigen a hydrogen ywr cyfansoddyn hwn, gydar fformiwla gemegol: H 2 O. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →