ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6                                               

Natur

Natur, yn yr ystyr ehangaf, ywr byd neur bydysawd naturiol, corfforol neu faterol. Gall "Natur" gyfeirio at ffenomenar byd ffisegol, ac felly at fywyd yn gyffredinol. Mae astudio natur yn rhan fawr, os nad yr unig un, o wyddoniaeth. Er bod bodau ...

                                               

Llên Natur

Un o brosiectau Cymdeithas Edward Llwyd yw Llên Natur. Maen wefan Gymraeg syn ymwneud â phopeth amgylcheddol, yng Nghymru a thramor, ddoe, heddiw ac yfory. Cymraeg yw iaith y prosiect, ar wefan, ond ceir cyfraniadau mewn ieithoedd eraill gan gynn ...

                                               

Gwarchodfa Natur Conwy

Gwarchodfa Natur wedi ei lleoli yng Nghyffordd Llandudno ar ochr ddeheuol yr A55 yw Gwarchodfa Natur Conwy. Agorwyd y Warchodfa ar y 14 Ebrill 1995 a cheir yno ganolfan ymwelwyr gyda siop, caffi a thri chuddfan sef: Tal y Fan, Carneddau a Benarth ...

                                               

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

Yn y Deyrnas Unedig, Gwarchodfa Natur Genedlaethol, weithiau Gwarchodfa Natur Cenedlaethol, ywr enw a roddir ar warchdfa natur a ddynodir gan un o asiantau cefn gwlad y llywodraeth. Dan delerau Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1 ...

                                               

Natur y Flwyddyn

Dathliad o fyd natur ar hyd y flwyddyn fesul mis gan Bethan Wyn Jones yw Natur y Flwyddyn. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol

Cyfrol yn disgrifio dros 50 o warchodfeydd natur yng Nghymru gan amryw o awduron yw Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol. Cyngor Cefn Gwlad Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Yma Mae Nghalon

Dyddiadur natur gyda phennod ar gyfer pob mis or flwyddyn gan Gruff Ellis yw Yma Mae Nghalon - Dyddiadur Natur. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gwarchodfa Genedlaethol Natur Corsydd Fenn, Whixall a Llys Bedyddield

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Corsydd Fenn, Whixall a Llys Bedydd yn warchodfa natur ar y ffin rhwng Swydd Amwythig a Wrecsam. Mae’n gyforgors fawr, un o’r fwyaf ym Mhrydain. Mae Camlas Llangollen yn mynd trwy’r warchodfa. Maent y warchodfa y ...

                                               

Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur

Maer Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur) yn sefydliad byd-eang sydd ai fryd ar "ddarganfod atebion mwyaf pragmatig i broblemau cyfnewidiol yr amgylchedd". Dymar corff syn cyhoeddi Rhestr Goch yr IUCN o greaduriaid sydd dan fygythiad, sef rhes ...

                                               

Gwarchodfa Natur Mere Sands

Mae Gwarchodfa Natur Mere Sands yn warchodfa natur yn Rufford, Swydd Gaerhirfryn, sydd yn cynnwys coetir a llynnau, gyda chanolfan ymwelwyr, 6 cuddfan a maes parcio. Maint y warchodfa yw 42 hectar.

                                               

Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru

Gweinyddir Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, sydd hefyd ar hawl i ddynodi safleoedd newydd fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol. Ar hyn o bryd mae 71 ohonynt yng Nghymru. Mae eu maint yn amrywion fawr; y lleia ...

                                               

Gwarchodfa natur Creag Meagaidh

Mae Gwarchodfa natur Creag Meagaidh yn warchodfa natur genedlaethol yn Yr Alban. Mae mynedfa a maes parcio’r warchodfa rhwng Newtonmore a Spean Bridge ar A86.

                                               

Strwythur poblogaeth

Mae Strwythurau poblogaeth yn arddangos data ar gyfer oedrannau a rhyw poblogaethau gwahanol mewn gwahanol ardaloedd ar draws y byd. Ceir dau ddimensiwn sylfaenol i strwythur unrhyw boblogaeth. Y rhain ywr cydbwysedd rhwng y rhywiau, ar rhaniadau ...

                                               

Strwythur y Fyddin Brydeinig

Marchfilwyr yr Osgordd Catrawd Marchfilwyr yr Osgordd HCR March-Gatrawd Marchfilwyr yr Osgordd HCMRD Y Corfflu Arfog Brenhinol Gwarchodlu Dragŵn 1af Y Frenhines QDG Y Gwarchodlu Dragŵn Albanaidd Brenhinol SCOTS DG Y Gwarchodlu Dragŵn Brenhinol RD ...

                                               

Adeilad

                                               

Uned filwrol

                                               

Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994

Deddf gan Senedd y Deyrnas Unedig a ddiwygiodd llywodraeth leol yng Nghymru yw Deddf Llywodraeth Leol 1994. Creodd y Deddf y strwythur llywodraeth leol gyfredol yng Nghymru o 22 o awdurdodau unedol, a diddymodd strwythur dwy-haen flaenorol a oedd ...

                                               

Y Fyddin Brydeinig

Cangen or Lluoedd Arfog Prydeinig ywr Fyddin Brydeinig sydd yn fyddin y Deyrnas Unedig. Maen cynnwys y Fyddin Barhaol ar Fyddin Diriogaethol.

                                               

Tŵr Eiffel

Tŵr mawr haearn yng nghanol Paris yw Tŵr Eiffel. Saif ar y Champs de Mars ar lan Afon Seine. Cwblhawyd y tŵr yn 1889 yn ôl dyluniad gan y peiriannydd Gustave Eiffel. Pan gafodd ei adeiladu, Tŵr Eiffel oedd y strwythur uchaf yn y byd. Arhosodd fel ...

                                               

Botaneg

Botaneg ywr astudiaeth wyddonol o fywyd planhigion. Fel cangen o fioleg, weithiau cyfeiriwyd ato fel gwyddor planhigion, bioleg planhigion neu lysieueg. Mae botaneg yn cynnwys graddfa eang o ddisbyglaethau gwyddonol syn astudio strwythur, tyfiant ...

                                               

Traethawd

Gwaith llenyddol yw traethawd a ysgrifennir o safbwynt yr awdur. Mae natur, strwythur a chynnwys traethodau yn amrywion eang, ac maent wedi bod yn bwysig ym meysydd beirniadaeth lenyddol, gwleidyddiaeth, sylwebaeth gymdeithasol, dadlau, cofiannau ...

                                               

Marcsiaeth ddadansoddol

Ysgol feddwl Farcsaidd yw Marcsiaeth ddadansoddol sydd yn defnyddio technegaur athronwyr dadansoddol o archwilio cysyniadau yn ogystal â dulliau economeg neo-glasurol i astudio a datblygur ddamcaniaeth Farcsaidd. Trwy gydol y rhan fwyaf or 20g, b ...

                                               

Ffrynt Rhyddid Cenedlaethol De Fietnam

Mudiad gwleidyddol a byddin yn Ne Fietnam a Chambodia oedd Ffrynt Rhyddid Cenedlaethol De Fietnam neur Viet cong oedd yn ymladd yr Unol Daleithiau a llywodraeth De Fietnam yn ystod Rhyfel Fietnam. Daeth o dan strwythur filwrol Byddin Pobl Fietnam ...

                                               

Bioleg foleciwlaidd

Astudiaeth o fioleg ar raddfa foleciwlaidd yw bioleg foleciwlaidd. Maen ymwneud yn arbennig â phrotinau ac asidau niwcleig, ac yn ceisio deall strwythur dri-dimensiwn y macromoleciwlau hyn. Maer ddisgyblaeth hefyd yn ceisio deall y sylfaen foleci ...

                                               

Rhestrau gwleidyddion

Aelodau Cynulliad: Aelodau trydydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Aelodau Seneddol: Rhestr aelodau seneddol Cymru 1970-1974 Rhestr aelodau seneddol Cymru 1935-1945 Rhestr aelodau seneddol Cymru 1857-1859 Rhestr aelodau seneddol Cymru 1950-1951 Rhes ...

                                               

Rhestrau mynyddoedd

                                               

Rhestrau actorion

                                               

Rhestr Llyfrau Cymraeg/Catalogau, Llyfryddiaethau a Rhestrau

Dyma restr o lyfrau Cymraeg syn ymwneud ag Catalogau, Llyfryddiaethau a Rhestrau. Maer prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata, iw canfod yma.

                                               

Gwleidydd

                                               

Rhestr mynyddoedd Cymru

I weld rhestrau o fynyddoedd mewn rhannau eraill or byd, gweler Rhestrau mynyddoedd. I weld rhestr o holl copaon Cymru 710 ohonyn nhw gweler: Rhestr o gopaon Cymru Gelwir mynyddoedd sydd dros 2.000 troedfedd ac sydd ag amlygrwydd o dros 15 metr y ...

                                               

Rhestr Goch yr IUCN

Sefydlwyd y Rhestr Goch yr IUCN o rywogaethau dan fygythiad., yn 1963; dyma restr mwyaf cynhwysfawr o rywogaethau ledled y byd o rywogaethau biolegol. Yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur ydy prif awdurod ar statws cadwiaethol rhywogaethau. ...

                                               

Dull DHondt

Mabwysiadwyd y dull gan sawl gwlad eraill, gan gynnwys, Yr Ariannin, Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Chile, Colombia, Croatia, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Ecwador, Ffindir, Hwngari, Israel, Japan, Macedonia, Yr Iseldiroedd, Gogledd Iwerddon, Parag ...

                                               

Rhestr llyfrau Cymraeg

Maer rhestr llyfrau Cymraeg hon yn rhestrur llyfrau Cymraeg a dwyieithog a gedwir ar gronfa ddata Cyngor Llyfrau Cymru. Sefydlwyd y gronfa ym 1996 a chynhwysir pob llyfr oedd ar gael ar y pryd a phob llyfr sydd wedi ymddangos ers hynny. Gwelir fo ...

                                               

Achyddiaeth

Achyddiaeth neu hel achau ywr enw a roddir ar y weithgaredd o ymchwilio a dilyn lliniachau a hanes teuluol. Maen broses cymleth syn fwy na chlymu casgliad o enwau i goeden teulu. Wrth hel achau, mae ymchwiliwr yn adnabod teuluoedd hynafiadol neu ...

                                               

Cymunedau Penn-ar-Bed

                                               

Cymunedau Mor-Bihan

                                               

Cysyniad a gwrthrych

Mewn athroniaeth iaith, priodolir y gwahaniaeth rhwng cysyniad a gwrthrych ir athronydd Almaenig Gottlob Frege. Yn ôl Frege, mae unrhyw frawddeg syn mynegi syniad unigol yn cynnwys mynegiant enw priod neu derm cyffredinol gydar fannod amhenodol s ...

                                               

Diriaeth

                                               

Ffenomenoleg

Athroniaeth yw ffenomenoleg syn ceisio deall ffenomenau drwy brofiad yr ymwybod, heb ddamcaniaethau achosol nac ychwaith ragdybiaethau a rhagsyniadau. Datblygodd y mudiad ffenomenolegol ar ddechraur 20g, yn bennaf dan ddylanwad Edmund Husserl. Pw ...

                                               

Ymddygiadaeth

Damcaniaeth yn y gwyddorau cymdeithas, seicoleg yn bennaf, yw ymddygiadaeth sydd yn defnyddio dulliau empirig i ddeall ymddygiad bodau dynol, cymdeithas, ac anifeiliaid yn wrthrychol.

                                               

Gwrthrych haniaethol

Gwrthrych na sydd yn bodoli mewn unrhyw amser neu fan penodol ydy gwrthrych haniaethol, ond yn hytrach maen bodoli mewn math o beth. Mewn athroniaeth, mae a yw gwrthrych yn haniaethol neun ddiriaethol yn bwysig.

                                               

Canfyddiad

Trefnu, cydnabod, a dehongli gwybodaeth synhwyraidd er mwyn cynrychioli a deall ein hamgylchedd yw canfyddiad. Proses ffisiolegol yw canfyddiad yn y bôn, ond mae ganddo oblygiadau pwysig i athroniaeth a seicoleg. Wrth ganfod yr amgylchedd, rydym ...

                                               

Pareidolia

Mae Pareidolia yn ffenomen seicolegol ble maer meddwl yn ymateb i stimulus, delwedd neu sain fel arfer, trwy ganfod patrwm cyfarwydd er nad ywn bodoli mewn gwirionedd. Enghreifftiau cyffredin yw delweddau ymddangosiadol o anifeiliaid, wynebau, ne ...

                                               

Ainŵeg

Ainŵeg yw iaith a siaredir gan aelodau’r grŵp ethnig Ainw ar ynys Hokkaidō yng ngogledd Japan. Mae hi’n iaith mewn perygl, ond ceir ymgais i’w hadfywio. Mae anghytundeb ar sawl siaradwr sydd yn bodoli heddiw, ac maer niferoedd yn amrywio rhwng 2 ...

                                               

Arwyddion dwyieithog

Defnyddir arwyddion dwyieithog fel term am arwyddion mewn mwy nag un iaith. Fel rheol, feu defnyddir mewn gwledydd neu ardaloedd lle y siaredir mwy nag un iaith neu mewn ardaloedd syn agos i ffiniau gwleidyddol neu ieithyddol, neu mewn ardaloedd ...

                                               

Awgrymeg

Dull addysgu iaith a ddatblygwyd gan y seicotherapydd Bwlgaraidd Georgi Lozanov ydy awgrymeg. Fei defnyddir mewn llawer o wahanol feysydd, ond fei defnyddir yn bennaf wrth addysgu iaith dramor. Yn ôl Lozanov, gall myfyrwyr ddysgu iaith yn llawer ...

                                               

Eliezer Ben-Yehuda

Roedd Eiezer Ben-Yehuda yn eiriadurwr, ieithydd a ymgyrchydd iaith a golygydd papur newydd Hebraeg. Er nad ef oedd unig ymgyrchydd dros adferiad yr iaith Hebraeg, Ben-Yehuda oedd y prif nerth a symbol o adfywiad yr iaith Hebraeg yn y cyfnod modern.

                                               

Cwestiwn rhethregol

Rhan ymadrodd ar ffurf cwestiwn a ofynnir heb ddisgwyl ateb ydy cwestiwn rhethregol. Yn aml caiff ei ddefnyddio er mwyn perswadio. Mae cwestiynau rhethregol yn annog y gwrandawr i feddwl am yr ateb ir cwestiwn. Pan fo siaradwr yn datgan, "Am fain ...

                                               

Cyfansoddair cywasgedig

Cyfuniad o rannau neu synau o eiriau eraill i greu gair newydd, gydag ystyr syn gyfuniad o ystyron y geiriau a gyfunwyd, yw cyfansoddair cywasgedig. Mae cyfansoddair cywasgedig yn wahanol i gywasgiad, fel y maer geiriau rhai a hyn yn troin rhain, ...

                                               

Cyfieithiad benthyg

Mewn ieithyddiaeth mae cyfieithiad benthyg yn derm ar gyfer gair neu ymadrodd benthyg am beth neu gysyniad sydd wedi ei chyfieithun llythrennol, gair-am-air neu wraidd-wrth-wraidd o iaith estron. Yn aml gall y gair neur ymadrodd benthyg wedii gyf ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →