ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 55                                               

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Swydd Amwythig

Mae Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Swydd Amwythig yn ymddiriodolaeth sydd yn gwarchod bywyd gwyllt yn Swydd Amwythig, ac mae ganddi 42 o warchodfeydd dros y sir. Mae pencadlys yr ymddiriedolaeth yn Amwythig. Mae’n ganolfan gyda siop, gerddi ac ysta ...

                                               

Ymddiriedolaeth natur Maldwyn

Mae ’’Ymddiriedolaeth natur Maldwyn’’’ yn ymddiriedolaeth sydd yn gofalu am 19 o safleoedd bywyd gwyllt yn Sir Drefaldwyn, ac yn cydweithio â pherchnogion tir mewn sawl safle arall. Mae Cors Dyfi, sydd yn nodedig am weilch, yn un ohonynt.

                                               

Ymddiriodolaeth Bywyd Gwyllt Gorllewin a De-orllewin Gymru

Mae Ymddiriodolaeth Bywyd Gwyllt Gorllewin a De-orllewin Gymru yn un o 5 ymddiriedolaeth oi bath yng Nghymru, ac mae’n gyfrifol am warchodfeydd dros ardal sydd yn cynnwys Morgannwg, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Brycheiniog. Mae gan y ...

                                               

Ymddiriodolaeth Natur Gogledd Cymru

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ’n ymddiriedolaeth natur sy’n rheoli 36 o warchodfeydd natur yng ngogledd Cymru a hefyd yn gweithio â sefydliadau eraill a pherchnogion tir i warchod a chysylltu safleoedd bywyd gwyllt ledled yr ardal ac i ...

                                               

Australia Zoo

Sw a leolir ar arfordir Queensland, Awstralia, ger y Mynyddoedd Glass House yw Australia Zoo. Maen perthyn i Terri Irwin, gweddw Steve Irwin, cyflwynydd y gyfres ddogfen bywyd gwyllt boblogaidd The Crocodile Hunter.

                                               

Sw Caer

Sw neu ardd swolegol a leolir ger dinas Caer yn Swydd Gaer, Gogledd-orllewin Lloegr, yw Sw Caer. Fei agorwyd yn 1931 gan George Mottershead ai deulu, gan ddefnyddio fel ei fan cychwyn anifeiliaid o sw arall yn Shavington. Maen un or sŵau mwyaf yn ...

                                               

Coeden

Planhigyn mawr lluosflwydd prennaidd yw coeden. Er nad oes diffiniad caeth yn nhermau maint, maer term yn cyfeirio fel arfer at blanhigion sydd o leiaf 6 medr o uchder pan yn aeddfed. Yn bwysicach, mae fel arfer gan goeden ganghennau eilaidd â gy ...

                                               

Acesia

                                               

Aethnen

                                               

Arbutus

Genws o blanhigion blodeuol yn nheulur Ericaceae yw Arbutus. Maen cynnwys sawl rhywogaeth o goed a llwyni bythwyrdd a geir mewn rhanbarthau tymherus, cynnes yng Ngogledd America, Gorllewin Ewrop ac o gwmpas y Môr Canoldir.

                                               

Bedwen

Bedwen ywr enw a ddefnyddir ar gyfer unrhyw goeden or genws Betula, syn aelod or teulu Betulaceae, ac yn perthyn yn agos i deulur derw, Fagaceae. Maent yn goed gweddol fychan fel rheol, ac yn tyfu mewn rhannau gogleddol o Ogledd America, Ewrop ac ...

                                               

Boncyff

                                               

Bonsái

Coeden fechan syn cael ei phlanu mewn cynhwysydd tebyg i hambwrdd, ai hatal rhag tyfun llawn yw bonsái. Yn llythrennol, ystyr y gair Sino-Japaneaidd "盆栽" yw plannu hambwrdd a "bonsái" ywr ynganiad Japaneg or gair hwn. Maer grefft o dyfu bonsái ...

                                               

Castanwydden y meirch

Coeden syn tyfu i uchder o tua 36 metr yw Castanwydden y meirch neu Coeden goncr ar lafar gwlad. Maen perthyn ir teulu Sapindaceae. Yr enw gwyddonol yw Aesculus hippocastanum ar enw Saesneg yw Horse-chestnut. Ceir enwau Cymraeg eraill ar y planhi ...

                                               

Cedrwydden

Coeden fytholwyrdd ywr gedrwydden syn aelod o deulur Pinaceae ac yn perthyn yn agos iawn ir pinwydd. Mynyddoedd Himalaia oedd eu tiriogaeth frodorol ac ardal y Môr Canoldir a gallant dyfu ar uchder o 1.500–3200 metr o lefel y môr. Tarddiad y gair ...

                                               

Celyn

Coeden fythwyrdd gyda dail pigog ac aeron coch yw celyn neur gelynnen. Maer goeden fechan hon yn gysylltiedig âr Nadolig; yn aml iawn, yr unig addurn a arferid ei gael mewn tŷ fyddai clwff neu gangen o gelyn. Enw arall arni ydyr gelynnen a cheir ...

                                               

Coeden ginco

Coeden or enw botanegol Ginkgo biloba) ywr goeden ginco neu goeden gwallt y forwyn, a sillefir weithiau fel gingko. Maen dod o Tsieina a choeden hynafol iawn yw hi. Mae ganddir unig had syn gallu ffotosynthesu. Gall yr hadau gael eu bwyta ar ôl c ...

                                               

Coeden Nadolig

Mae’r Goeden Nadolig yn un o draddodiadau mwyaf poblogaidd dathliad y Nadolig. Mae fel arfer yn goeden fytholwyrdd gonifferaidd syn cael ei gosod yn y tŷ neur tu allan, ac yn cael ei haddurno gyda goleuadau Nadolig ac addurniadau lliwgar yn ystod ...

                                               

Collen (coeden)

Maer Gollen yn dod o Ewrop ac Asia yn wreiddiol. Maer cnau cael ei bwyta fel cnau eraill, ond fei defnyddir i wneud teisen. Maer gair collen iw ganfod hefyd mewn enwau llefydd megis Llangollen.

                                               

Criafolen

Coed a llwyni syn perthyn ir genws Sorbus or teulu Rosaceae ywr criafolennau. Ceir nifer o rywogaethau yng Ngogledd America, Ewrop a gogledd Asia, gydar nifer fwyaf o rywogaethau ym mynyddoedd gorllewin Tsieina ar Himalaya. Maent yn goed cymharol ...

                                               

Derwen

Erthygl am y goeden yw hon. Ceir erthygl arall am y pentref yma. Coed a llwyni syn perthyn ir genws Quercus yw derw. Maen nhwn cynhyrchu ffrwyth a elwir yn fes. Ceir dwy rywogaeth frodorol yng Nghymru: Derwen goesog a Derwen ddigoes.

                                               

Derwen gorcyn

                                               

Dracaena cinnabari

Mae Dracaena cinnabari, coeden ddraig Socotra neu goeden g waed y ddraig, yn goeden ddraig syn frodorol i ynysforoedd Socotra, rhan o Yemen, sydd wedii leoli ym Môr Arabia. Fei gelwir felly oherwydd y sudd coch y maer coed yn ei gynhyrchu.

                                               

Draenen ddu

Coeden o fath Prunus syn tyfun hyd at 5 metr ydyr Ddraenen ddu, ac fei ceir yng Nghymru ac ledled Ewrop, Asia a gogledd-orllewin Affrica. Fei plannwyd yn ddiweddar yng Ngogledd America a Seland Newydd, ble mae hi hefyd yn llewyrchu. Mae eirin bdo ...

                                               

Draenen wen

Erthygl am y goeden yw hon. Am y pentref yn ne Cymru gweler Y Ddraenen Wen. Coeden fechan neu lwyn ywr draenen wen rhwng 5 a 14 metr. Ceir hen enwau arni: "drain ysbyddaid", "ysbyddaden", "ysbyddiad", "pren bara a chaws", "draenen blannu" ac ogfa ...

                                               

Ewcalyptws

Or iaith Roeg y dawr gair ewcalyptws sef εὐκάλυπτος, eukályptos, syn golygu "gorchuddiwyd yn dda"; planhigyn blodeuol syn perthyn i deulur myrtwydd ac syn deillio o Awstralia, Gini Newydd, Ynysoedd y Philippines ac Indonesia ydyw. Ceir dros 700 g ...

                                               

Y Fedwen Fai

Defnyddid y Fedwen Fai mewn dawnsfeydd a gynhelid fel rhan o ddathliadau Calan Mai. Roedd hyn yn arferiad cyffredin trwy holl wledydd gorllewin Ewrop. Credir ei fod yn tarddu or cyfnod cyn-Gristnogol ai fod yn ymwneud â ffrwythlondeb. Yr enw a dd ...

                                               

Grawnafal

Coeden fach gyda ffrwythau coch bwytadwy yw grawnafal neu bomgranad. Maen debyg ei fod yn dod o Iran neu India yn wreiddiol, ond maen tyfu o gwmpas Môr y Canoldir ers canrifoedd.

                                               

Grawnffrwyth

Coeden isdrofannol sitrws ac arni ffrwyth ydy grawnffrwyth syn tarddu o ynys Barbados ac ynysoedd eraill. Rutaceae ydyr enw Lladin ar y teulu hwn o blanhigion. Yn Sbaeneg, defnyddir yr enwau toronja neu pomelo. Maer goeden hon, fel arfer, yn tyfu ...

                                               

Helygen

Coeden fechan, ysgafn ydyr helygen a cheir tua 400 gwahanol math or coed collddail a llwyni hyn. Y gair lluosog amdani yw helyg fel yn y gân honno gan Meic Stephens: Cwm y Pren Helyg. Maer goeden hon yn fwyaf cyffredin mewn tir gwlyb yng ngwleddy ...

                                               

Helygen wen

Maer Helygen Wen yn perthyn i deulu o goed a elwir yn Helyg, syn goed colldail syn tyfu i fod tua 10 m o uchder. Maen tyfu yn Ewrop a gorllewin a chanol Asia. Arian yw lliwr rhisgl ac maer dail yn olau hefyd: o siap pigfain ac yn sidanaidd pan fy ...

                                               

Lemon

Ffrwyth sitrws yw lemon neu lemwn. Maen tyfu mewn hinsawdd gynnes. Fei tyfir yn bennaf am y sudd, er bod gweddill y ffrwyth yn aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer coginio. Mae tua 5% o asid citrig yn y sudd, syn rhoi pH o 2 i 3. Nid oes sicrwydd o ...

                                               

Mangrof

Coed neu lwyni deugotyledon sydd fel rheol yn tyfu gerllaw dŵr hallt yn y trofannau yw Mangrof. Maent yn tyfu ar fwd neu dywod a orchuddir yn rheolaidd gan y llanw, ac sydd felly yn rhy hallt ir rhan fwyaf o blanhigion. Maent yn gyffredin mewn ab ...

                                               

Masarnen

Masarnen neu Jacmor, Acer pseudoplatanus. Rhywogaeth o fasarnen syn frodorol i Ewrop ac de-orllewin Asia. Taldra hyd at 35 m. Defnyddir ei sudd i wneud surop masarn.

                                               

Mefusbren

Llwyn neu goeden fytholwyrdd ywr mefusbren. Maen gysefin i dde Ewrop ac Iwerddon. Mae wedi cael ei chyflwyno i Brydain. Defnyddir y ffrwythau i wneud jam a gwirodlynnau.

                                               

Olewydden

                                               

Onnen

Coeden syn perthyn ir genws Fraxinus or teulu Oleaceae yw onnen. Ceir cryn nifer o rywogaethau yn y genws hwn yn enwedig yng Ngogledd America, Ewrop ac Asia. Maent yn goed mawr neu gweddol fawr. Yr onnen gyffredin yng Nghymru ywr Onnen Ewropeaidd ...

                                               

Oren (ffrwyth)

                                               

Oren bergamot

Ffrwyth sitrws peraroglus yw oren bergamot. Mae hanfod o groen aromatig y ffrwyth yn cael ei ddefnyddio i roi blas ar De Earl Grey a melysfwyd. Hefyd, maer croen yn cael ei ddefnyddio yn aml mewn peraroglau.

                                               

Palmwydden

Teulu o goed a llwyni yw palmwydd. Mae tua 2600 o rywogaethau mewn 202 o genera. Mae palmwydd yn byw mewn rhanbarthau trofannol ac isdrofannol yn bennaf. Mae palmwydd defnyddiol yn cynnwys y balmwydden goco, y balmwydden ddatys ar palmwydd olew.

                                               

Pinwydden

Genws o gonwydd yn nheulur Pinaceae ywr pinwydd ; lluosog: pîn. Mae ganddynt ddail llinynaidd a chul, o liw gwyrdd tywyll. Tyfant y coed hyn, fel rheol, yn sypiau gydai gilydd, mewn ardaloedd mynyddig a lleoedd agored ar draws hemisffer y gogledd ...

                                               

Pistacia lentiscus

Llwyn neu goeden fach fytholwyrdd yw Pistacia lentiscus. Maen tyfu o Foroco ac Iberia yn y gorllewin i Wlad Groeg a Thwrci yn y dwyrain. Mae llawer o ddefnyddiau gydar resin e.e fel sbeis ac mewn farnais.

                                               

Poplysen wen

Math o boplysen syn gysylltiad ir aethnenni yw poplysen wen. Maen frodorol i Sbaen a Morocco, ac i ganol Ewrop ac i ganol Asia. Maen tyfu mewn llefydd llaith, fel arfer ar lan y dŵr, lle maer haf yn boeth ac maer gaeaf yn oer. Mae enwau eraill sy ...

                                               

Prinwydden

                                               

Taxus baccata

Coeden fythwyrdd ywr Taxus baccata neu Ywen Gyffredin. Maen frodor o Ewrop, Gogledd Affrica a gogledd Iran lle mae bellach yn hynod o brin, ond sydd iw gweld yn eitha cyffredin ym mynwentydd Cymru. Maer ywen yn goeden syn tyfun araf ac yn byw i g ...

                                               

Ysgawen

Coeden ywr ysgawen. Coeden â chryn dipyn o goelion yn perthyn iddi; credir er enghraifft ei bod yn cadw ysbrydion drwg i ffwrdd. Defnyddid ei blodau, syn tyfu ym Mehefin, i wella llais cryg neu annwyd cas. Maer ffrwyth yn edrych fel grawnwin bych ...

                                               

Ywen

Maer gair cyffredin Yr ywen yn cyfeirio at un o rywogaethaur coed canolynol, sydd fel arfer o fewn y genws Taxus: Ywen Gorllewinol Taxus brevifolia Ywen Japan Taxus cuspidata Ywen Fflorida Taxus floridana Ywen Ewropeaidd Taxus baccata - hon sydd ...

                                               

Coedwigo

Y broses o blannu coed er mwyn sefydlu coedwig mewn ardal lle nad oedd coed gynt yw coedwigo. Mae nifer o gyfundrefnau llywodraethol ac anlywodraethol yn arfer coedwigo at amryw ddibenion megis cynyddu daliad carbon, hybu bioamrywiaeth ac atal ll ...

                                               

Adweithydd niwclear

Mae adweithydd niwclear yn declyn enfawr syn medru rheolir broses ble mae atomau elfen ymbelydrol megis wraniwm-235 neu plwtoniwm-239 yn cael eu hollti; fel arfer fe wneir hyn er mwyn harneisior ynni a ddaw ar ffurf trydan. Maer adwaith cadwyn ym ...

                                               

Arf niwclear

Arf niwclear yw dyfais ffrwydrol syn defnyddio adwaith niwclar, un ai ymholltiad niwclar neu gyfuniad o ymholltiad niwclar ac ymasiad niwclar. Maer ddau fath o adwaith yn rhyddhau maint aruthrol o ynni o faint cymharol fychan o fater. Gall arf ni ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →