ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 5                                               

System cyfesurynnau daearyddol

Dull i fynegi lleoliad mannau ar y ddaear ydy system cyfesurynnau map. Yn aml, defnyddir rhifau neu rhifau a llythrennau i fynegi lleoliad. Ymysg systemau cyffredin mae hydred lledred, a systemau Cartesaidd megis UTM. Her ychwanegol yw mynegi uch ...

                                               

Technoleg

Cysyniad eang syn ymwneud â defnydd a gwybodaeth rhywogaeth ynglŷn ag offer a chrefftau, a sut maen effeithio ar allu rhywogaeth i reoli ac addasu iw hamgylchedd, yw technoleg. Yn y gymdeithas ddynol, maen ganlyniad o wyddoniaeth a pheirianneg. D ...

                                               

Addysg israddedig

Cam yn y byd addysg cyn i fyfyriwr ennill gradd academaidd yw addysg israddedig. Mewn nifer o systemau addysg, addysg israddedig yw addysg uwch hyd at lefel y radd baglor, ond mewn eraill addysg israddedig yw addysg uwch hyd at lefel y radd meistr.

                                               

Corff dynol

Maer corff dynol yn cynnwys y rhannau corfforol ac ymenyddol o fodau dynol, h.y. dyn. Yn syml, gellir dweud ei fod yn cynnwys: pen, torso, dwy fraich a dwy goes. Mewn anatomeg ddynol, fodd bynnag, maer corff yn cael ei enwi i lawer mwy o gategori ...

                                               

Athroniaeth wleidyddol

Athroniaeth syn ymwneud â chysyniadau a dadleuon gwleidyddol yw athroniaeth wleidyddol. Maen astudio a thrafod pynciau megis rhyddid, cyfiawnder, hawliau a dyletswyddau, rhwymedigaethau, y gyfraith, eiddo, grym, awdurdod, systemau gwleidyddol, a ...

                                               

System gyfesurynnau

System syn defnyddio un neu fwy o rifau i ddynodi lleoliad pwynt neu elfen geometreg arall yw system gyfesurynnau. Caiff ei defnyddio o fewn mathemateg a daearyddiaeth. Mae sawl math o systemau gyfesurynnol yn bodoli. Yn ymarferol, mae dewis un s ...

                                               

Gweithrediaeth

O dan yr athrawiaeth gwahanu pwerau, gweithrediaeth ywr gangen or llywodraeth syn gyfrifol am weithredu neu orfodi deddfau, a gweithio ym materion y wladwriaeth o ddydd i ddydd. Y prif ffigur yn y gangen weithredol yw pennaeth y llywodraeth. Maen ...

                                               

Ysgol uwchradd

Sefydliad addysg y mae plant yn ei fynychu yn ystod cyfnod olaf eu haddysg cyn gadael addysg ffurfiol neu cyn addysg uwch yw ysgol uwchradd. Maen dilyn yr addysg a geir mewn ysgol gynradd. Mae systemau ysgolion uwchradd yn amrywion sylweddol rhwn ...

                                               

Ecoleg tirffurfiau

Y wyddoniaeth ar astudiaeth o sut i wellar berthynas rhwng y prosesau ecolegol yn yr amgylchedd ac ecosystem arbennig yw Ecoleg tirffurfiau. Gwneir hyn o fewn gwahanol fathau o dirffurfiau, datblygiadau, patrymau gofodol, ymchwil a pholisi. Maen ...

                                               

Ehangdir

                                               

Tiriogaethaur Gogledd-orllewin

Tiriogaethaur Gogledd-orllewin yw un o dair tiriogaeth Canada. Fei lleolir yng ngogledd y wlad, rhwng Yukon ir gorllewin a Nunavut ir dwyrain. Maen diriogaeth anferth syn ymestyn o 60° Gogledd ir Arctig heb fod ymhell o Begwn y Gogledd. Mae llawe ...

                                               

Trinidad

Trinidad ywr ynys fwyaf yn ddaearyddol ac o ran poblogaeth or ddwy brif ynys ar tirffurfiau niferus eraill syn creu gwlad Trinidad a Thobago. Trinidad ywr ynys fwyaf deheuol yn y Caribî ac fei lleolir 11 km o arfordir gogledd-ddwyreiniol Feneswel ...

                                               

Tobago

Tobago ywr lleiaf yn ddaearyddol ac o ran poblogaeth or ddwy brif ynys ar tirffurfiau niferus eraill syn creu gwlad Trinidad a Thobago. Saif yr ynys tua 30 km ir gogledd o ynys fwy Trinidad. Maen 42 km o hyd a 10 km o led, gyda phoblogaeth o tua ...

                                               

Geomorffoleg

Astudiaeth o ffurf y ddaear yw geomorffoleg, yn enwedig ei wyneb. Maen un disgyblaeth o fewn daearyddiaeth ffisegol syn ceisio esbonio sut maer ffurfiau ffisegol hyn yn datblygu nawr ac yn y gorffennol. Mae geoleg yn gymorth i esbonio ffurf wyneb ...

                                               

Sarn

Gallai Sarn gyfeirio at un o sawl peth: Tirffurfiau: Sarn, tirffurf Sarn Badrig, Bae Ceredigion Ffyrdd: Sarn Helen, yr hen ffordd Rufeinig yn cysylltu Gogledd a De Cymru Pentrefi: Sarn, Powys, pentref ym Mhowys Sarn, Pen-y-bont ar Ogwr, pentref y ...

                                               

Tirffurf

Nodwedd arbennig or dirwedd a chymeriad cyffredinol arwyneb y tir yw tirffurf. Gall fod yn ganlyniad i ryngweithiad prosesau geomorffolegol a phrosesau tectonig a folcanig. Geomorffoleg ywr astudiaeth wyddonol o dirffurfiaur ddaear ar prosesau a ...

                                               

Zembra

Mae Zembra yn ynys greigiog syn gorwedd yng ngogledd-ddwyrain Gwlff Tiwnis. Lleolir ynys Zembra 15 km ir gogledd o Sidi Daoud ac El Haouaria, Cap Bon, a 55 km o borthladd La Goulette ar yr ochr arall i Gwlff Tiwnis. O ran daeareg, mae hin cynrych ...

                                               

Carst

Topograffi nodedig lle maer dirwedd wedi ei ffurfio o ganlyniad i ddŵr yn ymdoddi ar greigwely carbonad yw carst. Daw’r gair "carst" o enwr ardal lle cafodd yr ymchwil gwyddonol cyntaf ar dopograffi carst ei gynnal gan y daearyddwr Jovan Cvijić m ...

                                               

Caer Caradoc

Bryn ger Church Stretton ac All Stretton yn Swydd Amwythig yw Caer Caradoc gyda bryngaer ar ei gopa. Enwir y bryn ar gaer ar ôl Caradog. Or copa ceir golygfeydd gwerth chweil: ir gogledd gwelir Wrekin, ir dwyrain Wenlock Edge, ir gorllewin ceir y ...

                                               

Planhigion Arctig-Alpaidd Eryri

Fe geir yn Eryri nifer o fynyddoedd uchel sy’n gynefin i blanhigion Arctig-Alpaidd. Tueddent i fyw’n gymunedau sy’n gyfyngiedig i glogwyni calchog ar y copaon uchaf a rhoddir yr enw Arctig-Alpaidd iddynt oherwydd eu bod yn ffynnu ar fynyddoedd yr ...

                                               

Digartrefedd

Digartrefedd yw sefyllfa pan nad oes gan berson gartref oherwydd nad oes digon o gartrefi ar gael, neu ni allant fforddio prynu neu rentu cysgodfan rheolaidd, diogel ac addas.

                                               

Wythnos Cymorth Cristnogol

Ymgyrch flynyddol gan yr elusen Cymorth Cristnogol yw Wythnos Cymorth Cristnogol. Maen cael ei chynnal yn ystod ail wythnos mis Mai, pan fydd miloedd o wirfoddolwyr yn postio amlenni casglu coch i aelwydydd ledled y wlad. Feu cynhaliwyd bob blwyd ...

                                               

Dystopia

Dystopia neu amharadwys yw cymuned neu gymdeithas syn annymunol neun frawychus. Dawr gair dystopia or Groeg δυσ- "drwg" and τόπος "lle"; gall hefyd gael ei alw yn cacotopia neu wrth-iwtopia. Mae cymdeithadau dystopaidd yn ymddangos mewn nifer o w ...

                                               

Llifogydd

Ceir llifogydd neu llif pan mae dŵr yn gorlifor tir. Gellir defnyddio "llif" hefyd am symudiad dŵr neu hylif arall, er enghraiift llif afon, tra mae "llifogydd" yn cyfeirion benodol ar orlifo. Gellir cael llifogydd pan mae maint y dŵr mewn afon n ...

                                               

Tsunami Cefnfor India 2004

Digwyddodd daeargryn a tsunami Cefnfor India 2004 am 07:58:53 yn amser lleol ymlaen 26 Rhagfyr, gydag uwchganolbwynt oddi ar arfordir gorllewinol gogledd Sumatra, Indonesia. Daeargryn megathrust tanfor a gofrestrodd faint o 9.1–9.3 Mw, gan gyrrae ...

                                               

Kyuubi

Y Kyuubi ywr nawfed bwystfil cynffonnog yng nghyfres manga ac anime Naruto a Naruto Shippuden. Maer bwystfil yma wedii seilio o fewn Naruto Uzumaki, yn dilyn y ddigwyddiad deuddeg blwyddyn cyn lle y maer cyfres yn dechrau.

                                               

Rhagfynegiad

Yn gyffredinol, ar lafar gwlad, gall rhagfynegi olygu rhagweld digwyddiad arbennig megis diffyg ar yr haul; mewn mathemateg, fodd bynnag, maen ymwneud â thebygolrwydd, ai ddiffiniad yn fwy gwyddonol e.e. rhagfynegir tebygolrwydd ei bod am lawio a ...

                                               

Llyn Eigiau

Llyn yw Llyn Eigiau ar ochr ddeheuol y Carneddau yn Eryri, gogledd Cymru. Maen gorwedd yn rhan isaf Cwm Eigiau rhwng Clogwyn yr Eira ir gogledd a Chraig Ffynnon ir de. Ar ei lan ogleddol mae clogwynni du a bygythiol Craig Eigiau yn codi bron i fi ...

                                               

Peter Hope Jones

Naturiaethwr o Gymro oedd Peter Hope Jones a ffigwr dylanwadol yn adaryddiaeth Cymreig. Cyfunodd Jones gysactrwydd y gwyddonydd gyda theimladrwydd y bardd. Cyfunodd rhyw fyfyrgarwch moesol ym manylion pob testun neu faes fu dan ei sylw gydai fydo ...

                                               

Afiechyd a gludir gan fwyd

Mae afiechydon a gludir gan fwyd yn cynnwys unrhyw salwch sydd o ganlyniad i fwyd wedii ddifetha o fwyd wedii halogi, bacteria pathogenig, firysau, neu barasitiaid syn halogi bwyd, ynghyd â thocsinau megis madarch gwenwynig a gwahanol rywogaethau ...

                                               

Ffrwydriad Tunguska

Digwyddodd Ffrwydriad Tunguska ar 30 Mehefin 1908 am 07:14 y bore mewn ardal wledig anghyfanedd ger Afon Podkamennaya Tunguska yng ngogledd Siberia, Rwsia. Roedd rhywbeth wedi ffrwydro ryw dair milltir uwchben y tir gan achosi i 80 miliwn o goed ...

                                               

Am y Tywydd – Dywediadau, Rhigymau a Choelion

Casgliad o ddywediadau a rhigymau am y tywydd gan Twm Elias yw Am y Tywydd: Dywediadau, Rhigymau a Choelion. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cap craciog tywydd

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Tricholomataceae ywr Cap craciog tywydd. Y Capiau Craciog ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Gyda chraciau yw craciog. Maer teulu Tricholomataceae yn gorwedd o ...

                                               

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Abertawe 1891

                                               

Meteoroleg

Meteoroleg ywr astudiaeth wyddonol o dywydd a hinsawdd y Ddaear. Gellid ei diffinio fel yr astudiaeth o ffiseg, cemeg a symudiadau yr atmosffer ar modd maen rhyngweithio â wyneb y ddaear. Y troposffer ar stratosffer, sef haenau isaf yr atmosffer, ...

                                               

1881

18g - 19g - 20g 1830au 1840au 1850au 1860au 1870au - 1880au - 1890au 1900au 1910au 1920au 1930au 1876 1877 1878 1879 1880 - 1881 - 1882 1883 1884 1885 1886

                                               

1880

18g - 19g - 20g 1830au 1840au 1850au 1860au 1870au - 1880au - 1890au 1900au 1910au 1920au 1930au 1875 1876 1877 1878 1879 - 1880 - 1881 1882 1883 1884 1885

                                               

Hinsawdd dymherus

Hinsawdd o dymheredd cymedrol yw hinsawdd dymherus. Ceir cylchfa dymherus y Ddaear rhwng y trofannau ar pegynau. Mewn ardaloedd tymherus ceir pedwar tymor annhebyg.

                                               

Lleithder

                                               

Derek Brockway

Fe anwyd Brockway yn y Barri. Fe aeth i Ysgol Gynradd Holton Road ac yna Ysgol Gyfun y Barri o 1979 i 1986. Fe aeth ymlaen i Goleg Morgannwg ym Mhontypridd, a Reading College of Technology lle dderbyniodd Tystysgrif BTEC Cenedlaethol Uwch yn Math ...

                                               

Llwch y môr

                                               

Hinsawdd

Hinsawdd yw cyflwr y tywydd mewn ardal dros gyfnod o amser. Cyflwr tymor hir o dywydd rhagweladwy yw hinsawdd. Mae hinsawdd yn cael ei heffeithio gan nodweddion ffisegol y ddaear megis mynyddoedd, afonydd, lledred, diffeithdiroedd a diwasgeddau.

                                               

Eirlaw

Math o ddyodiad a gyfansoddir gan law ac eira wedii doddin rhannol yw eirlaw. Yn wahanol i gesair, nid ywn galed, ond yn hytrach yn feddal ac yn dryleu, gan gynnwys weithiau grisialau iâ o gynlyniad i blu eira sydd wedi ymdoddi ac ymgyfuno. Ceir ...

                                               

Cymdeithas

Grŵp o unigolion, sydd â diddordeb cyffredin ac o bosib diwylliant a sefydliadau tebyg, yw cymdeithas. Gall aelodau cymdeithas darddu o grwpiau ethnig gwahanol.

                                               

Gwyddorau cymdeithas

Astudiaethau syn ymwneud ag agweddau cymdeithasol a diwylliannol bodau dynol ywr gwyddorau cymdeithas. Perthnasau a chysylltiadau cymdeithasol rhwng unigolion a grwpiau yw canolbwynt y gwyddorau cymdeithas. Yn eu cwmpas mae anthropoleg ddiwyllian ...

                                               

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Cymdeithas Bêl-droed Cymru yw corff llywodraethol pêl-droed yng Nghymru. Mae CPDC yn aelod o FIFA, UEFA ar IFAB. Fei sefydlwyd yn 1876 syn golygu mair gymdeithas ywr drydedd hynaf yn y byd ar ôl Cymdeithas Bêl-droed Lloegr a Chymdeithas Bêl-droed ...

                                               

Cymdeithas Adeiladur Principality

Cymdeithas adeiladu Gymreig yw Cymdeithas Adeiladur Principality, hefyd yn cael ei adnabod fel Y Principality, ai ganolfan yng Nghaerdydd, prifddinas Cymru. Gydag asedau o £9bn y Principality ywr gymdeithas adeiladu fwyaf yng Nghymru ar chweched ...

                                               

Cymdeithas Edward Llwyd

Cymdeithas i naturiaethwyr Cymraeg yw Cymdeithas Edward Llwyd. Sefydlwyd gan Dafydd Davies, Rhandirmwyn, yn 1978. Maer gymdeithas wedii henwi ar ôl y naturiaethwr Edward Llwyd. Maen gweithredun gyfangwbl trwy gyfrwng y Gymraeg. O ran trefniadau r ...

                                               

Cymdeithas Lyfrau Ceredigion

Sefydlwyd Cymdeithas Lyfrau Ceredigion yn 1954. Y rheolwr yw Dylan Williams. Maent yn arbenigo mewn argraffu llyfrau â diddordeb i Geredigion, a llyfrau plant yn y Gymraeg, gan gynnwys addasiadau o lyfrau mewn ieithoedd eraill a llyfrau gwreiddio ...

                                               

Dinamo (Cymdeithas Chwaraeon)

Mae Cymdeithas Chwaraeon Dynamo, hefyd Dinamo, yn gymdeithas chwaraeon a ffitrwydd a grewyd yn 1923 yn yr Undeb Sofietaidd. Ers 2016, Vladimir Strzhalkovskiy yw Cadeirydd Cymdeithas Dynamo.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →