ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 45                                               

Pentahedron

Mewn geometreg, mae pentahedron yn bolhedron gyda phum wyneb neu ochr. Ceir dau fath topolegol gwahanol. O ran polygonau gyda wynebau rheolaidd, y ddau ffurf topolegol ywr pyramid sgwâr ar prism trionglog. Gellir hefyd adeiladu amrywiadau geometr ...

                                               

Polyhedron

Mewn geometreg, mae polyhedron yn solid tri dimensiwn gydag arwynebau fflat, polygonal, ymylon syth a chorneli miniog. Dawr gair polyhedron or Groeg Clasurol πολύεδρον, sef poly- + -hedron. Mae ciwbiau a pyramidiaun enghreifftiau o bolyhedronau a ...

                                               

Polyhedron serennog

Mewn geometreg, mae polyhedron serennog yn bolyhedron cymhlyg syn, ailadroddus ac yn edrych fel seren. Yn gyffredinol, mae yna ddau fath o bolyhedronau serennog: Polyhedra ceugrwm o fath arbennig gydai fertigau yn amgrwm a cheugrwm ar yn ail, a h ...

                                               

Polytop

Mewn geometreg elfennol, mae polytop yn wrthrych geometrig gydag ochrau fflat. Maen derm hyblyg ei ystyr, a cheir sawl diffiniad or term. I bob pwrpas, maer polytop yn cyffredinolir polyhedron tri dimensiwn. Gall polytopau fodoli mewn unrhyw ddim ...

                                               

Prism (geometreg)

Mewn geometreg, mae prism yn bolyhedron syn cynnwys sylfaen polygonal gydag ochrau amrywiol. Fei enwir ar ôl siâp gwaelodol y prism, sef y sylfaen e.e. gelwir prism sydd ai sylfaen yn siâp triongl yn "brism triongl" neun "brism trionglog". Maer p ...

                                               

Pyramid sgwâr

Mewn geometreg, math o byramid yw pyramid sgwâr, gydai sylfaen yn sgwâr. Os ywr apig yn berpendicwlar uwchlaw canol y sgwâr, maen byramid sgwâr, ac mae ganddo gymesuredd C4v. Os ywr holl ymylon yn gyfartal, maen byramid sgwâr hafalochrog a chandd ...

                                               

Adio

Ychwanegiad yw adio, sef un or pedair gweithrediad sylfaenol mewn rhifyddeg; y leill yw tynnu, lluosi a rhannu. Wrth adio, maer person yn ychwanegu dau o rifau cyfan at ei gilydd i gael cyfanswm. Heblaw am gyfrif eitemau go-iawn neu wrthrychau, g ...

                                               

Ail isradd 2

Mae ail isradd 2, neu 1/2 pŵer 2, a ysgrifennir mewn mathemateg fel √ 2 neu 2 1 ⁄ 2, yn rhif algebraidd positif sydd, wrth ei luosi gydag ef ei hun, yn rhoir rhif 2. Yn dechnegol, fei gelwir yn brif ail isradd 2, iw wahaniaethu or rhif negyddol g ...

                                               

Cyfernod

Mewn ystadegaeth, mae cyfernod yn ffactor lluosol o fewn term y polynomial, cyfres, neu unrhyw fynegiant - rhif, fel arfer. Pan fon fynegiant yna gelwir y newidynnaun "baramedrau", a rhaid eu gwahaniaethu oddi wrth y newidynnau eraill. Mewn geiri ...

                                               

Cymhareb

Mewn mathemateg, mae cymhareb yn berthynas rhwng dau rif syn nodi faint o weithiau maer rhif cyntaf yn cynnwys yr ail. Maer term, fellyn cymharu dau rif, ar gair cymharu yw tarddiad y gair cymhareb. Er enghraifft, os yw powlen o ffrwythaun cynnwy ...

                                               

Damcaniaeth grwpiau

Mewn mathemateg, ac yn benodol oddi fewn i algebra haniaethol, astudiaeth or strwythurau algebraig hynny a elwir yn "grwpiau" yw theori grŵp. Maer cysyniad o grŵp yn allweddol i algebra haniaethol ac i strwythurau algebraidd fel modrwyau, meysydd ...

                                               

Ffwythiant ciwbig

Ym mathemateg, ffwythiant ciwbig yw ffwythiant ar y ffurf f x = a x 3 + b x 2 + c x + d, {\displaystyle fx=ax^{3}+bx^{2}+cx+d,\,} lle nad yw a yn 0. Os gosodir f x = 0 {\displaystyle fx=0}, ceir hafaliad ciwbig ar y ffurf: a x 3 + b x 2 + c x + d ...

                                               

Ffwythiant φ Euler

Mewn haniaeth rhifau, ffwythiant Euler rhif naturiol n {\displaystyle n} yw ϕ {\displaystyle \phi } a diffinir i fod y nifer o rifau naturiol syn llai nag n {\displaystyle n} ac yn gyd-gysefin ag ef. Er enghraifft, mae ϕ = 4 {\displaystyle \phi = ...

                                               

Hafaliad cwadratig

Mewn algebra, hafaliad cwadratig yw unrhyw hafaliad polynomaidd yn y ffurf a x 2 + b x + c = 0, {\displaystyle ax^{2}+bx+c=0,\,\!} ble mae x yn cynrychioli anhysbysyn ac a, b, ac c yn cynrychioli rhifau hysbys, gyda a ≠ 0. Os yw a = 0, yna maen h ...

                                               

Algebra llinol

                                               

Newidyn

Mewn mathemateg elfennol, mae newidyn yn symbol, syn cynrychioli rhif or enw gwerth y newidyn, sydd yn rhif mympwyol heb ei bennun llawn, neun anhysbys. Mae cyfrifo algebraidd gyda newidynnau fel pe baent yn rhifau penodol yn caniatáu ni ddatrys ...

                                               

Polynomial

Mewn mathemateg, mae polynomial yn fynegiant lle mae cysonion a newidynnau yn cael eu cyfuno trwy adio, tynnu, a lluosi yn unig. Felly, mae 2 x 2 y z 3 − 3 y 2 + 5 y z − 2 {\displaystyle 2x^{2}yz^{3}-3y^{2}+5yz-2\,} yn bolynomial, ond nid yw 1 x ...

                                               

Rhif cymhlyg

Rhif cymhlyg ywr rhif y gellir ei fynegi fel a + bi, lle mae a b yn rhifau real, ac mae i yn ateb ir hafaliad x 2 = −1. Gan nad oes unrhyw rif real yn bodlonir hafaliad hwn, gelwir i yn "rhif dychmygol". Ar gyfer y rhif cymhlyg a + bi, gelwir a y ...

                                               

Canolrif

Mesuriad o ganolduedd yw canolrif: gwerth syn rhannu nifer o rifau yn eu hanner, o ran gwerth: feu rhenir yn rifau uchel a rhifau isel. Dymar nifer sydd yng nghanol y raddfa pan for gwerthoedd wediu trefnun rhifyddol. Fei defnyddir yn aml gyda se ...

                                               

Cymedr

Mesur o gyfartaledd neu ganolduedd yw cymedr, sef cyfanswm mewn set o ddata, neu grwp wedir rannu gydar nifer yn y grŵp. Weithiau, caiff ei alwn "ddisgwyliad mathemategol". Dynodir cymedr rhifyddol ar gyfer set o ddata x1, x2., xn gan x ¯ {\displ ...

                                               

Dadansoddi cymhlyg

Cangen o fathemateg yw dadansoddiad cymhlyg, a gaiff ei hadnabod fel "damcaniaeth ffwythiannau y newidyn cymhlyg". Maen ymwneud âr astudiaeth o ffwythiannau rhifau cymhlyg. Maen ddefnyddiol o fewn sawl maes, gan gynnwys: geometreg algebraidd, dam ...

                                               

Dadansoddi real

O fewn dadansoddi mathemategol, dadansoddi real ywr astudiaeth syn ymwneud ag ymddygiad rhifau real, dilyniannau a chyfresi o rifau real, a ffwythiannau sydd â gwerth-real. Yn draddodiadol, arferai dadansoddi real gyfeirio at theori ffwythiannau ...

                                               

Di-dorredd unffurf

Mewn dadansoddi mathemategol, priodwedd o ffwythiannau yw di-dorredd unffurf. Yn fras, dywedwn fod ffwythiant yn ddi-dor unffurf os mae newid bach yn y mewnbwn x yn creu newid bach yn unig yn yr allbwn f, ac fod maint y newid yn unffurf, h.y. ei ...

                                               

Hafaliad Laplace

Mewn mathemateg, hafaliad differol rhannol yw hafaliad Laplace. Fei henwyd ar ôl Pierre-Simon Laplace, ai dargynfyddodd. Mae datrysiadaur hafaliad yn bwysig mewn sawl maes gwyddonol, am eu bod yn disgrifio ymddygiad potensialau trydanol, disgyrch ...

                                               

Modd (ystadegaeth)

Y rhif syn digwydd amlaf mewn rhestr neu set o rifau yw modd. Er enghraifft, modd y rhestr yw 3. Maen bosibl y bydd dau rif neu ragor yn digwydd yr un mor aml ac yn amlach nag unrhyw rif arall. Yn yr achos hwn, nid oes diffiniad cytûn o ddull. Dy ...

                                               

Plân cymhlyg

Mewn mathemateg, maer plân cymhlyg neu plân-z yn gynrychiolaeth geometrig or rhifau cymhlyg a sefydlwyd gan yr echelin real ar echelin ddychmygol berpendicwlar. Gellir ei ystyried fel plân Cartesaidd wedii addasu, gyda rhan real o rif cymhlyg, a ...

                                               

Pwynt sefydlog

Mewn mathemateg, pwynt sefydlog ywr rhan honno o barth y ffwythiant syn cael ei fapio iddoi hun gan y ffwythiant. Hynny yw, c yw pwynt sefydlog y ffwythiant f os yw f = c. Golyga hyn fod f) = f n = c yn ystyriaeth bwysig wrth gyfrifon ailadroddus ...

                                               

Rhif ciwb

Yn ogystal ar ciwb geometrig, syn siâp tri dimensiwn, ceir, o fewn algebra a rhifyddeg, yr hyn a elwir yn rhif ciwb, neun bŵer tri, sef rhif a luosir gydag ef ei hun ddwy waith. O ddydd i ddydd, fe sonir am rif "wedii giwbio" ; gellir cymharu hyn ...

                                               

Terfan (mathemateg)

Ym mathemateg, maer cysyniad o derfyn neu derfan yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio gwerth ffwythiant neu ddilyniant syn agosáu at ryw werth. Mae terfynau yn hanfodol i galcwlws ac maent yn cael eu defnyddio i ddiffinio parhad, deilliadau, ac int ...

                                               

Theorem Bolzano-Weierstrass

Mewn dadansoddi mathemategol, dywed theorem Bolzano-Weierstrass fod is-set A o R yn gyfresol gryno os, a dim ond os, ywn gaedig a ffiniedig. Fei henwyd ar ôl Bernard Bolzano a Karl Weierstrass.

                                               

Theorem pwynt sefydlog Banach

Mae theorem pwynt sefydlog Banach yn ddyfais bwysig mewn haniaeth gofodau metrig; maen sicrhau bodolaeth ac unigrywiaeth pwyntiau sefydlog ffwythiannau arbennig o ofodau metrig, ac yn rhoi dull o ganfod y pwyntiau hynny. Enwyd y theorem ar ôl Ste ...

                                               

Uchafbwyntiau ac isafbwyntiau

Yn Mathemateg, uchaf- ac isafbwyntiau ywr pwyntiau ym mharth ffwythiant lle maer ffwythiant yn cymryd y gwerth mwyaf neu lleiaf, yntai o fewn ardal lleol or parth, neu dros y parth gyfan.

                                               

Brithwaith

Erthygl am frithweithio polygonau ayb yw hon. Os ydych yn chwilio am yr erthygl ar fosäig gwasgwch yma. O fewn celf a mathemateg brithwaith ywr astudiaeth ar broses o greu darlun neu ddiagram trwy ailadrodd siâp geometrig heb orgyffwrdd a heb unr ...

                                               

Croeslin

Mewn geometreg, mae croeslin yn segment llinell syn uno dwy fertig polygon neu bolyhedron, pan nad ywr fertigau hynny ar yr un ymyl. Yn anffurfiol, gelwir unrhyw linell ymylol yn groeslin. Defnyddiwyd y term am y tro cyntaf yn Termau Mathemateg y ...

                                               

Cromlin

Mewn mathemateg, mae cromlin, yn gyffredinol, yn wrthrych tebyg i linell nad ywn syth. Mae crom yn enw benywaidd y gair crwm, neu crwn. Gofod topolegol ywr gromlin, syn homomorffig, yn lleol, i linell. Mewn iaith bob dydd: mae cromlin yn set o bw ...

                                               

Cylchedd

Gellir cyfrif cylchedd cylch gan ddefnyddior diamedr ar fformwla: c = π ⋅ d. {\displaystyle c=\pi \cdot {d}.\,\!} Neu, wrth gyfnewid y radiws am y diamedr: c = 2 π ⋅ r = π ⋅ 2 r, {\displaystyle c=2\pi \cdot {r}=\pi \cdot {2r},\,\!}

                                               

Cynosodiad cyflin Euclid

Mewn geometreg, cynosodiad cyflin Euclid ywr 5ed cynosodiad yng nghyfrol y mathemategydd Euclid sef Yr Elfennau. Weithiau, defnyddir y term pumed cynosodiad Euclid amdano. Maen wireb unigryw o fewn geometreg Euclidaidd. Maen datgan y canlynol, a ...

                                               

Diamedr

Mewn geometreg, diamedr cylch yw unrhyw linell segment syth syn mynd trwy ganol y cylch a sydd âi ddiweddbwyntiau yn gorwedd ar ymyl y cylch. Mewn geomtreg modern, mae diamedr hefyd yn cyfeirio at hyd y linell hon. Diamedr yw cord hiraf cylch, ac ...

                                               

Geometreg eliptig

O fewn y maes geometreg eliptig, nid yw cynosodiad paralel Ewclid yn dal dŵr. Caiff y maes hwn ei astudio o fewn dau ddimensiwn, tri dimensiwn neu ddimensiwn uwch. Sbardunodd y sylweddoliad hwn yn y 19g, geometreg di-Ewclid gan gynnwys geometreg ...

                                               

Gofod affin

Mewn mathemateg, mae gofod affin yn strwythur geometrig syn cyffredinoli rhai o nodweddion gofod Euclidaidd yn y fath fodd fel bod y rhain yn annibynnol ar y cysyniadau o bellter ac onglau, gan gadw yn unig y noweddion hynny syn perthyn i linella ...

                                               

Gofod dau ddimensiwn

Mewn Mathemateg, mae gofod dau ddimensiwn yn lleoliad geometrig lle nodir safle rhyw elfen gan ddau werth a elwir yn "baramedrau". Caiff ei gynrychiolin gyffredin gan y symbol ℝ 2. Mae gofod dau ddimensiwn, fel yr awgrymar enw, yn fath o ddimensi ...

                                               

Gwrthdroad (geometreg)

Oddi mewn i geometreg, yr astudiaeth o nodweddion o wrthrychau a berchir gan math o drawsffurfiad or plân Euclidaidd yw geometreg gwrthdroadol. Maer trawsffurfiadau hyn yn parchu neun prisyrfio onglau ac yn mapio cylchoedd cyffredinol sef naill a ...

                                               

Ongl

Mewn geometreg, y ffigur a ffurfir gan ddwy linell syn cwrdd ar fertig yw ongl. Maer ongl hefyd yn fesuriad o gylchdroad, y gymhareb o hyd arc iw radiws. Mesurir onglau yn aml mewn graddau, ond y radian ywr uned safonol. Ceir 360° mewn un troad c ...

                                               

Perimedr

Y llwybr neur linell syn amgylchynu siâp dau-ddimensiwn yw perimedr. Gellir defnyddior term naill ai ar gyfer y llwybr ei hun, ei hyd, neu ar gyfer amlinelliad y siâp. Gelwir perimedr cylch neu elíps yn "gylchedd". Yn aml, yn yr ysgol gynradd, di ...

                                               

Pi (mathemateg)

Maer cysonyn mathemategol π yn rhif real, anghymarebol sydd yn fras yn hafal i 3.141592654 ac a gafodd ei enwi gan William Jones, mathemategydd o Gymru. Hwn ywr gymhareb o gylchedd cylch iw ddiamedr yn ôl geometreg Ewclidaidd. Mae gan π nifer o d ...

                                               

Segment o linell

Mewn geometreg, rhan o linell rhwng dau ddiweddbwynt yw segment o linell neu segment o linell agored. Maer term segment o linell caeedig yn cynnwys y ddau ddiweddbwynt a segment o linell rhan-agored yn cynnwys un or ddau ddiweddbwynt. Enghraifft ...

                                               

Damcaniaeth graffiau

Mewn mathemateg a gwyddoniaeth gyfrifiadurol, astudiaeth o graffiau yw damcaniaeth graffiau. Set o fertigau, nodau neu bwyntiau wediu cysylltu gan ymylon, arcau neu linellau yw "graff" yn y cyd-destyn hwn, ac ni ddylid ei ddrysu gydar "graff" syn ...

                                               

Graff (mathemateg arwahanol)

Maer erthygl hon yn sôn am set o fertigau wediu cysylltu gydau hochrau. Am "Graff" darlun i gynrychioli ffwythiant neu gasgliad o rifau, graff ffwythiant. Y diffiniad ffurfiol o graff ym mathemateg yw: Pâr trefniedig G:= V, E {\displaystyle G:=V, ...

                                               

Pôs y pedwar lliw

Mewn mathemateg, dywed y ddamcaniaeth pedwar lliw: "Mewn map, nid oes angen mwy na phedwar lliw gwahanol i liwio rhanbarthaur map, fel nad oes dwy ranbarth cyfagos or un lliw." Roedd y pôs pedwar lliw, ar pôs y pum lliw oi flaen, yn sialens i fat ...

                                               

Ffactorau cysefin

Mewn haniaeth rhifau, ffactorau cysefin rhif naturiol yw rhifau cysefin syn ymrannu iddon union, heb adael gweddill. Ffactorio yw enwr broses o ganfod ffactorau or fath. Mae dau rhif naturiol yn gyd-gysefin os, a dim ond os, nad oes ganddynt ffac ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →