ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 42                                               

Effaith rhagosodiadau (seicoleg)

Ymysg set o opsiynau sydd gan weithredwr i ddewis, yr opsiwn rhagosodedig ywr opsiwn gaiff y gweithredwr os ywn dewis gwneud dim. Mae astudiaethau yn dangos bod gwneud opsiwn yn ragosodedig yn cynyddur tebygrwydd ir opsiwn hwnnw gael ei ddewis. M ...

                                               

Pôs Monty Hall

Mae Pôs Monty Hall yn bôs tebygolrwydd, yn seiliedig yn fras ar y rhaglen teledu Americanaidd Lets Make a Deal, a enwyd ar ôl ei cyflwynydd gwreiddiol, Monty Hall. Perwyd y broblem wreiddiol mewn llythyr gan Steve Selvin ir American Statistician ...

                                               

Anerchiad Gettysburg

Traddodwyd Anerchiad Gettysburg gan Abraham Lincoln, Arlywydd yr Unol Daleithiau ar 19 Tachwedd 1863. Maen un o areithiau enwocaf Lincoln, ac yn cael ei hystyried fel un or anerchiadau pwysicaf yn hanes yr Unol Daleithiau. Yr achlusur oedd cysegr ...

                                               

Apêl 18 Mehefin

Araith gan Charles de Gaulle, arweinydd Lluoedd Ffrainc Rydd, ym 1940 oedd Apêl 18 Mehefin. Ystyriwyd yr apêl yn aml fel tarddiad y résistance yn erbyn meddiannaeth Ffrainc gan yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Anerchodd de Gaulle y Ffrancod a ...

                                               

Darlithoedd Radio BBC Cymru

Roedd gan y BBC draddodiad o ddarlith flynyddol gan ysgolhaig neu academydd. Hefyd roedd sgript y ddarlith ar gael fel llyfryn, a gyhoeddwyd gan BBC Cymru. Dyma restr or darlithoedd o 1938 i 1994.

                                               

Y Llen Haearn

Trosiad gwleidyddol oedd yn symboleiddior rhaniad yn Ewrop yn ystod y Rhyfel Oer yw y Llen Haearn. Yng Ngorllewin a De Ewrop, yr oedd gwledydd y Gymuned Ewropeaidd a NATO, ac yn Nwyrain Ewrop yr oedd gwledydd Comecon a Chytundeb Warsaw. Yn ffiseg ...

                                               

Dameg

Stori fer alegorïaidd ac iddi bwrpas addysgol neu foesol yw dameg. Fel rheol, bodau dynol ydy cymeriadau dameg; gelwir stori debyg sydd yn cynnwys anifeiliaid neu fodau eraill yn gymeriadau dynweddol yn ffabl. Nod y ddameg yw llunio cydweddiad rh ...

                                               

Alltiriogaethedd

Enw ar gysyniad pwysig ym myd diplomyddiaeth yw alltiriogaethedd sydd yn caniatáu awdurdodaeth y gyfraith gan un wladwriaeth ar diriogaeth gwladwriaeth arall. Maen dibynnu ar ddychmygiad cyfreithiol sydd yn ystyried eiddo real y llysgenhadaeth da ...

                                               

Cloddio data

Cloddio data ywr broses o ganfod patrymau mewn setiau enfawr o ddata, gan ddefnyddio dysgu peirianyddol, ystadegau a systemau cronfeydd data. Maen is-faes rhyngddisgyblaethol o fewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol ac ystadegaeth. Y nod cyffredinol yw ...

                                               

Dadansoddiad rhifiadol

Dadansoddiad rhifiadol ywr astudiaeth o algorithmau syn defnyddio brasamcan rhifiadol ar gyfer problemau dadansoddi mathemategol. Mae dadansoddiad rhifiadol yn cael ei gymhwyso ym mhob maes peirianneg ar gwyddorau ffisegol yn naturiol iawn, ond y ...

                                               

Gwireb (mathemateg)

Erthygl am y defnydd o fewn mathemateg yw hon. Am ystyr llenyddol y gair, gweler gwireb. Mewn mathemateg, mae gwireb yn ddatganiad a ystyrir yn gywir. Fei defnyddir fel man cychwyn ar gyfer rhesymu a dadleuon mathemategol pellach. Y gair Groeg yw ...

                                               

Gwirebau tebygolrwydd

Mae gwirebau tebygolrwydd yn rhan hanfodol o ddamcaniaeth tebygolrwydd Andrey Kolmogorov, ac fei gelwir yn aml yn wirebau Kolmogorov. Bodlonir y gwirebau hyn, fel arfer, pan ddiffinir tebygolrwydd P rhyw ddigwyddiad E, a ddynodir gan P {\displays ...

                                               

Rhif Fibonacci

Mewn mathemateg, rhifau Fibonacci ywr rhifau yn y dilyniant cyfanrifol syn cael ei alwn ddilyniant Fibonacci, ac sydd wediu nodweddu gan y ffaith bod pob rhif ar ol y ddau gyntaf yn gyfanswm y ddau sydd oi flaen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

                                               

Llinell rif

Mewn mathemateg sylfaenol, mae llinell rif yn ddarlun o linell geometrig, syth, graddedig syn cynrychioli rhifau real, ac a ddynodir gan R {\displaystyle \mathbb {R} }. Tybir bod pob pwynt are y linell yn cyfateb i rif real, a phob rhif real yn c ...

                                               

System cyfesurynnau polar

Mewn mathemateg, maer system cyfesurynnau polar yn system o gyfesurynnau o fewn y gofod dau ddimensiwn lle mae pob pwynt ar y plân yn cael ei bennu gan bellter o bwynt cyfeiriol ac ongl. Defnyddir yr un termau ag a ddefnyddir o fewn y system gyfe ...

                                               

System gyfesurynnol Gartesaidd

O fewn mathemateg, mae system gyfesurynnol Gartesaidd yn system o gyfesurynnau syn pennu pob pwynt yn unigryw mewn plân gyda phâr o gyfesurynnau rhif, sef y pellteroedd ir pwynt o ddwy linell berpendicwlar sefydlog, a fesurir gydar un uned hyd. G ...

                                               

Llaw anweledig

Llaw anweledig ywr term mewn economeg ac athroniaeth wleidyddol am y mecanwaith anweledig syn gyrru system marchnad rydd. Cafodd y term ei fachu ar mecanwaith ei astudio yn wyddonol am y tro cyntaf gan yr economegydd Adam Smith. Byth ers hynny ma ...

                                               

Y Llen Fambŵ

Enw trosiadol ar y rhaniad gwleidyddol yn Nwyrain a De Ddwyrain yn ystod y Rhyfel Oer ywr Llen Fambŵ. Defnyddiwyd y term am y tro cyntaf yng nghylchgrawn Time ar 7 Tachwedd 1949, trwy gydweddiad âr Llen Haearn, i ddisgrifior cyfyngiadau a orfodwy ...

                                               

Beirniadaeth cerddoriaeth

Yr arfer o ysgrifennu am nodweddion esthetaidd cerddoriaeth a phwyso a mesur gwerth cyfansoddiadau a pherfformiadau yw beirniadaeth cerddoriaeth. Maer maes hwn yn cynnwys astudiaethau ysgolheigaidd yn ogystal ag adolygiadau poblogaidd a gyhoeddir ...

                                               

Beirniadaeth lenyddol

Y grefft o ystyried a phwyso gwerth gwaith llenyddol yw beirniadaeth lenyddol. Ar ei gorau, mae beirniadaeth lenyddol yn ffurf lenyddol o bwys ynddo ei hun syn cyfuno chwaeth diwylliedig personol, dawn mynegiant arbennig ac ysgolheictod cadarn, a ...

                                               

Arwydd meddygol

Tystiolaeth wrthrychol o glefyd a ddarganfyddir gan un syn archwilior claf yw arwydd meddygol. Maen wahanol i symptom, sef tystiolaeth oddrychol o glefyd fel y canfyddir gan glaf. Er enghraifft, mae brech yn arwydd gan y gellir ei weld, ond mae c ...

                                               

Hanes teuluol (meddygaeth)

Ym meddygaeth, gwybodaeth am gyflyrau sydd wedi effeithio ar aelodau teulu biolegol claf yw hanes teuluol, ac maen ffurfio rhan hanfodol o hanes meddygol y claf. Gofynnir cwestiynau penodol ir claf neui deulu ynglŷn â iechyd ei berthnasau agosaf ...

                                               

Prawf meddygol

Defnyddir profion meddygol gan feddygon i gasglu gwybodaeth feddygol am glaf ac i wneud diagnosis o glefyd neu gyflwr. Fe wneir rhai profion gan feddyg cyffredinol yn y feddygfa, megis profion gwaed neu wrin, ac yna fe anfonir y samplau at labord ...

                                               

Symptom

Arwydd o afiechyd ydy symptom. Dawr gair or iaith Roeg σύμπτωμα sef "damwain ac aflwydd ar berson". Gall y symptom ymwneud ag unrhyw beth gwahanol ir arfer: arwydd gweledol neu deimlad gwahanol ir arfer, gan y claf, syn arwydd o afiechyd neu hain ...

                                               

Arbrawf

Astudiaeth wyddonol, a chymhariaeth deg rhwng dwy set o ffeithiau, dwy ffactor neu ddau gyflwr yw arbrawf, syn ddull o weithredu a reolir yn ofalus er mwyn cadarnhau, gwrthbrofi neu ddilysu rhyw ddamcaniaeth. Mewn arbrawf, cofnodir un cyflwr ee p ...

                                               

Profi seicolegol

                                               

Ystadegaeth gasgliadol

Ystadegaeth gasgliadol ywr broses o ddefnyddio dadansoddi data i ddidynnu priodweddau syn sail i ddosbarthiad, o fewn tebygolrwydd. Maer gair casglaidol yman cyfeirio at boblogaeth yng nghyd-destun dadansoddir ystadegau; er enghraifft, trwy brofi ...

                                               

Big Read

Arolwg yn 2003 gan y BBC i geisio darganfod y llyfr mwyaf poblogaidd ym Mhrydain trwy bleidlais we, teleffon a neges destun oedd y Big Read. Pleidleisiodd tua 140.000 o bobl cyn cyhoeddir 200 uchaf mewn rhaglen ar BBC1. Er hynny, roedd pobl yn ga ...

                                               

Anatomeg gymharol

Anatomeg gymharol ydyr astudiaeth or nodweddion cyffredin ar gwahaniaethau yn anatomeg bodau byw. Maen wyddoniaeth syn perthyn yn agos iawn at fioleg esblygiad ac esblygiad yr amrywiol rywogaethau. Y ddau gysyniad pennaf yw: Strwythurau cydweddol ...

                                               

Amcangyfrif

Amcangyfrif ywr broses o ddod o hyd i frasamcan, syn werth mathemategol y gellir ei ddefnyddio at ryw ddiben hyd yn oed os yw datar mewnbwn yn anghyflawn, yn ansicr, neun ansefydlog. Er hynny, gellir defnyddior gwerth oherwydd ei fod yn deillio o ...

                                               

Lîg

Hen uned o hyd ywr lîg neur leg. Defnyddiwyd yn gyntaf yng Ngâl yng nghyfnod y Rhufeiniaid pan oedd yn cyfateb i 1500 o gamau. Daeth y lîg i Loegr gydar Normaniaid. Defnyddiwyd yr uned ar draws Ewrop dros y canrifoedd gan amrywio o 2.4 i 4.6 milltir.

                                               

Peint

Uned o gyfaint ywr peint a ddefnyddir yn y System Imperial Brydeinig ar System Arferol Americanaidd. Yng Ngwledydd Prydain maen cyfateb i 34.68 modfedd gwibig neu ⅛ galwyn. Yn yr Unol Daleithiau maer mesur sych ychydig yn wahanol ir mesur hylifol ...

                                               

Clyw

Y gallu i ddeall sain yw clyw, drwy ganfod dirgryniadau gyda organ megis y glust. Maen un or pum synnwyr traddodiadol. Byddardod ywr anallu i glywed.

                                               

Sain (ffiseg)

Am y cwmni recordio, gweler Cwmni Recordiau Sain. Am noson Gymraeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, gweler Sŵn UMCA. Cynhyrchir sain neu sŵn pan fydd gwyrthrych yn dirgrynnu. Mae egnir dirgryniad yn cael ei drosglwyddo trwyr aer ar ffurf tonnau sain ...

                                               

Delwedd

Llun 2-ddimensiwn, fel arfer, ydy Delwedd syn ceisio edrych yn debyg i ryw wrthrych neui gilydd. Y lluosog ydy delweddau. Enghraifft o ddelwedd ydyr ffotograff neu ffurf ar sgrîn teledu neu gyfrifiadur ond gall hefyd olygu ffurf 3-dimensiwn megis ...

                                               

Effaith Thatcher

Maer effaith Thatcher yn ffenomen lle maen fwy anodd canfod mân newidiadau lleol mewn wyneb wyneb-i-waered, er bod yr union un newidiadau yn amlwg pan maer wyneb wedii gyfeirion gywir. Fei henwir ar ôl y prif weinidog Prydeinig Margaret Thatcher ...

                                               

Pilen

Pilen neu Cataract yw pan mae lens y llygad yn cymylu gan arwain at leihaur golwg. Mae pilennau yn aml yn datblygu yn araf ac yn gallu effeithio ar un neur ddwy lygad. Gall symptomau gynnwys pyliad lliwiau, gweld yn aneglur, lleugylchoedd o amgyl ...

                                               

Rhithwir

Byd afreal wedii gynhyrchuu gan gyfrifiadur ydy rhithwir neu rhithrealiti a ddechreuwyd oddeutu ir 1970au. Caiff ei ddefnyddio i roi profiad o lefydd gwahanol ir defnyddiwr e.e. Second Life neu goden-hedfan ble maer defnyddiwr yn mynd drwyr brose ...

                                               

Tri deg sym mis Ebrill a Medi heb weddill

Rhigwm cofeiriol i gofio hydaur misoedd yw Tri deg sym mis Ebrill a Medi heb weddill, ar fesur y tri-thrawiad: Tri deg sym mis Ebrill a Medi heb weddill A Thachwedd er cynnull ei bennill i ben; Mehefin fis hyfryd run gyfrif maen gymryd, I eraill ...

                                               

The God Delusion

Llyfr ffeithiol gan y biolegydd esblygiadol Richard Dawkins yw The God Delusion, a fun werthwr gorau yn 2006. Mae Dawkins yn athro cymrawd Coleg Newydd, Rhydychen, a deilydd cyntaf Cadair Charles Simonyi am Ddealltwriaeth Cyhoeddus o Wyddoniaeth ...

                                               

Hanes anffyddiaeth

Er bod y term anffyddiaeth yn deillio or 16g, ac er na phroffeswyd anffyddiaeth yn agored tan ddiwedd y 18g, mae gan syniadau, credoau a dylanwad gwleidyddol anffyddiaeth hanes eang a hirfaith. Mae anffyddiaeth athronyddol yn ymddangos yn y 5ed a ...

                                               

Agnosticiaeth

Agnostigiaeth ywr cysyniad nad oes modd gwybod os ydy Duw yn bodoli neu beidio. Mae’r gair agnosticiaeth yn dod or gair Saesneg agnosticism ; gair gwneud or gair Groeg agnosia = anwybodaeth, or gwreiddyn gnosis neu gnostikos sef gwybodaeth. Er bo ...

                                               

Deuoliaeth

Mae deuoliaeth yn dynodi cyflwr o ddau ddarn. Maer gair yn tarddu or Lladin duo, "dau". Bathwyd y term yn wreiddiol i gyfeirio at wrthwynebiad deuaidd cyd-dragwyddol, ystyr sydd wedii gadw yn ddeuoliaeth fynegiant metaffisegol ac athronyddol, ond ...

                                               

Gnostigiaeth

Mudiad crefyddol yn seiliedig ar athroniaeth gyfrinol a flodeai yng nghanrifoedd cyntaf Cristnogaeth oedd Gnostigiaeth. Gelwir ei phleidwyr yn Nostigiaid. Nodwedd amlycaf y Gnostigiaid oedd eu cred yn y gnosis gair Groeg syn golygu gwybodaeth. Ro ...

                                               

Meddylfryd twf

Cyfeiria meddylfryd twf at athroniaeth a gyflwynwyd gan yr Athro Carol Dweck ynglŷn â sut mae unigolyn yn gallu cynyddu ei ddeallusrwydd personol trwy ei ymddygiad. Yn ôl yr ysgolhaig Carol Dweck, gellir gosod unigolion ar gontiniwm yn seiliedig ...

                                               

Moesoldeb

Cyfeiria moesoldeb at batrwm sut i weithredu neu sut i fyw, gydar pwyslais ar y syniad o dda a drwg. Gall fod a thri ystyr gwahanol. Yn y lle cyntaf, gall gyfeirio at gyfarwyddiadau benodol wedi ei sefydlu gan grefydd arbennig, gan gymdeithas arb ...

                                               

Yr ocwlt

Enw ar wybodaeth y cyfrin neu wybodaeth y cuddiedig, neu yn ei ystyr poblogaid gwybodaeth am y goruwchnaturiol ar paranormal, yw yr ocwlt. Ei wrthwyneb ydy gwybodaeth y gweledol neu wybodaeth fesuradwy, sydd fel arfer yn cyfeirio at wyddoniaeth. ...

                                               

Ôl-foderniaeth

Mae Ôl-foderniaeth yn label ar fathau o arferion diwylliannol a meddwl athronyddol sydd yn gwrthod safbwyntiau modernaidd. Yn fwy penodol, gwelir yma dueddiadau mewn diwylliant cyfoes a nodweddir gan y broblem o wirionedd gwrthrychol ac amheuaeth ...

                                               

Yr Oleuedigaeth

Mudiad diwylliannol a deallusol a flodeuodd yn ystod y ddeunawfed ganrif yn Ewrop a threfedigaethau Gogledd America oedd yr Oleuedigaeth. Roedd ei ddilynwyr yn pwysleisio rhesymeg ar unigolyn yn hytrach na thraddodiad fel ffyrdd i gyrraedd oes ne ...

                                               

Pantheistiaeth

Y cysyniad bod popeth syn bodoli yn undod a bod yr undod hwnnw yn ddwyfol yw pantheistiaeth neu holl-dduwiaeth. Cafodd y term ei fathu gan yr athronydd John Toland yn 1705, ond maer cysyniad yn hŷn na hynny. Yn ôl pantheistiaeth nid oes rhagor rh ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →