ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 40                                               

Ôl-ddodiad rhyngrwyd

Defnyddir ôl-ddodiad rhyngrwyd i ddynodi gwlad, tiriogaeth, maes neu ddosbarth gwefannau ar y We Fyd-eang. Fel rheol maent yn dalfyriad o enw gwlad neu swyddogaeth/maes, e.e.com am gwmnïau a mentrau.af am Affganistan. Mae parthau dau-lythyren ar ...

                                               

Rhestr codau galw gwledydd

Gogledd America rheolir dosbarthiad rhifau yng Ngogledd America gan NANPA. +1 Unol Daleithiau America +1 Canada Jamaica +1 876 Sant Kitts a Nefis +1 869 Ynysoedd Virgin yr Unol Daleithiau +1 340 Bahamas +1 242 Dominica +1 767 Sant Lwsia +1 758 Ba ...

                                               

Tuedd

Ystyr y term tueddu at rywbeth, yw closio neu ffafrio, gogwyddo neu symud tua rhyw gyfeiriad arbennig. Rhoi mwy o bwysau neu sylw i un ddadl nar llall, felly yw tuedd, neu bias: ochri gydag un math o grefydd, un set o bobl, rhywedd, meddylfryd wl ...

                                               

Talgrynnu

Mewn mathemateg, mae talgrynnu rhif yn golygu ei ddisodli gan werth arall sydd bron a bod yn gyfartal, ond syn fyrrach, yn symlach, neun fwy eglur. Er enghraifft, gan ddisodli.4476 gyda.45, neur ffracsiwn 312/941 gydag 1/3, neur mynegiant √ 2 gyd ...

                                               

Cronfa ddata

Mae cronfa ddata, bas data neu data-bas yn gasgliad cynhwysfawr o ddata cysylltiedig syn cael ei ddal ar gyfrifiadur. Mae gwybodaeth ar gronfa ddata yn cael ei greu ai gyrchu fel arfer trwy feddalwedd DBMS.

                                               

Data

Mewn mathemateg, set o werthoedd a newidiynnau ansoddol neu feintiol yw Data. Yn syml, gellir diffinio tameidiau o ddata fel darnau o wybodaeth. Yn aml, maer datan dilyn yr un dref: cesglir y data, ymchwilir i mewn ir data ac ynan aml deuir i gas ...

                                               

Pensaerniaeth data

Mewn technoleg gwybodaeth, mae pensaernïaeth data yn cynnwys modelu data, polisïau, rheolau neu safonaur data a gesglir, a sut y caiff ei gasglu, ei storio, ei drefnu, ei integreiddio, ai ddefnyddio mewn systemau data o fewn cwmniau a sefydliadau ...

                                               

Pwdre sêr

Sylwedd fel jeli a ymddengys yng nghefn gwlad yw pwdre sêr, pwdr sêr neu pwdredd sêr. Gelwir hefyd yn chwyd/chwŷd awyr, chwyd sêr, grifft sêr yn Ne Cymru, cap glas yn y Gogledd, syrth awyr, tripar sêr yn y De Ddwyrain, llwtrach y sêr, a godror sê ...

                                               

Prawf mathemategol

Mewn mathemateg, mae prawf yn ddadl gyfeiriol ar ddatganiad mathemategol. Yn y ddadl, gellir defnyddio datganiadau eraill a sefydlwyd or blaen, megis theoremau. Mewn egwyddor, gellir olrhain y prawf yn ôl i ddatganiadau hunan-amlwg neu dybiedig, ...

                                               

Découvertes Gallimard

Gasgliad gwyddoniaduron o fwy na saith gant lyfrau darluniadol a grewyd gan y cyhoeddwr Ffrengig Éditions Gallimard yw Découvertes Gallimard. Maer llyfrau poced hyn yn cael eu rhyddhau mewn cyfrolau olynol, heb gynllun systematig, pob un wedii st ...

                                               

Encyclopædia Britannica

Gwyddoniadur aml-gyfrol wedi ei ysgrifennu yn yr iaith Saesneg yw Encyclopædia Britannica. Cyhoeddwyd yr argraffiad cyntaf yng Nghaeredin yn y flwyddyn 1768, fellyn ei wneud yn wyddoniadur henaf y byd sydd yn parhau i fod mewn print. Yn bresennol ...

                                               

Jewish Encyclopedia

Gwyddoniadur ywr Jewish Encyclopedia a gyhoeddwyd gan Funk and Wagnalls rhwng 1901 a 1906. Roedd yn cynnwys mwy na 15.000 o erthyglau mewn 12 cyfrol ar bynciaun ymwneud âr Iddewon ac Iddewiaeth. Erbyn heddiw maen y parth cyhoeddus. Un o amcanion ...

                                               

Kyrgyz Entsykopediasy

Gwyddoniadur swyddogol a gyhoeddir yng Nghirgistan yw Kyrgyz Entsykopediasy. Sefydlwyd y prosiect yn 1968 gan Academi Gwyddorau Gweriniaeth Sosialaidd Sofietaidd Cirgistan, a oedd ar y pryd yn rhan or Undeb Sofietaidd. O 1974 i 1999, rheolwyd y c ...

                                               

Wikipedia

Gofal: ceir erthygl arall, gydag enw tebyg, sef Wicipedia. Gwyddoniadur rhyngwladol, amlieithog a reolir gan y Wikimedia Foundation yw Wikipedia. Dechreuodd y fersiwn Saesneg ar 15 Ionawr 2001, ac yn ystod y pum mlynedd ddilynol, dechreuwyd fersi ...

                                               

Adolygiad llenyddol

Crynodeb as asesiad beirniadol or wybodaeth gyfoes mewn maes penodol yw adolygiad llenyddol. Fel gwaith ysgrifenedig academaidd, ei bwrpas yw i gyflwyno, dadansoddi, a gwerthusor olygfa lenyddol ysgolheigaidd ar y pwnc dan sylw. Mae adolygiad lle ...

                                               

Deallusrwydd artiffisial

Technoleg a changen o gyfrifiadureg ydy Deallusrwydd artiffisial syn astudio ac yn ceisio datblygu peiriannau a meddalwedd deallus. Maer cyhoeddiadau gorau yn y maes hwn yn diffinio system ddeallus fel un syn adnabod ei amgylchedd ac yn ymateb id ...

                                               

Bibsys

Asiantaeth gweinyddol ydy Bibsys. Yr Adran Addysg ac Ymchwil yn Norwy sydd yn gyfrifol am ei threfnu. Darparydd gwasanaeth ydy Bibsys, sydd yn canolbwyntio ar gyfnewid, cadw ac adalw data mewn perthynas ac ymchwil, addysgu a dysgu - yn hanesyddol ...

                                               

Coladu

Coladu ywr broses o osod unedau o wybodaeth destunol mewn trefn safonol. Er enghraifft trefnu rhifau yn ôl eu gwerth neu drefnu geiriau yn ôl yr wyddor. Yn gyffredinol y mae gan bob iaith ei threfn benodol.

                                               

Dynodwr Enw Rhyngwladol Safonol

Mae Dynodwr Enw Rhyngwladol Safonol yn ddull o adnabod hunaniaeth unigryw cyfrannwyr i gyfryngau megis y we, llyfr, rhaglenni teledu neu albymau sain. Maer dynodwr a ddefnyddir yn cynnwys 16 digid rhifol wedii rannun bedwar tamaid. Fei datblygwyd ...

                                               

Ffeil Awdurdodi Rhyngwladol, Rhithwir

Math o ffeil i adnabod pobl drwy ddata unigol, unigryw yw Ffeil Awdurdodi Rhyngwladol, Rhithwir). Maen ffrwyth prosiect rhwng pedwar awdurdod ym myd llyfrgelloedd ac yn cael ei weithredu gan y Ganolfan Lyfrgelloedd Gyfrifiadurol Ar-lein). Sbardun ...

                                               

Gemeinsame Normdatei

Ffeil awdurdodi ywr Gemeinsame Normdatei neu GND. Maen cynnwys cofnodion o ddata am amryw o bynciau, syn cynorthwyo creu a chynnal catalogau. Fei datblygwyd gan nifer o sefydliadau ym myd y llyfrgelloedd Almaeneg, gan gynnwys y Deutsche Nationalb ...

                                               

LIBRIS

Catalog ar-lein o gasgliadau llyfrgelloedd prifysgol ac ymchwil Sweden yw LIBRIS. Maen cynnwys cofnodion ar oddeutu 6.5 miliwn o deitlau ac fei datblygwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Sweden. Yn 2011 rhyddhawyd Llyfryddiaeth Cenedlaethol Sweden ar f ...

                                               

Metadata

Gwybodaeth ar ffurf data syn ein goleuo mewn rhyw fodd a syn cysylltu â data arall yw metadata, h.y. data cysylltiedig. Ceir gwahanol fathau o fetadata, gan gynnwys metadata disgrifiadol, metadata strwythurol, metadata gweinyddol, metadata cyfeir ...

                                               

OCLC

Mae OCLC, Inc., d / b / a OCLC yn sefydliad cydweithredol dielw Americanaidd "syn ymroddedig at ddibenion cyhoeddus o hyrwyddo mynediad at wybodaeth y byd a lleihau costau gwybodaeth". Fei sefydlwyd ym 1967 fel Canolfan Llyfrgelloedd Coleg Ohio, ...

                                               

Rheolaeth awdurdod

O fewn byd y llyfrgell, rheolaeth awdurdod ydyr broses syn rhoi trefn ar gatalogi gwybodaeth drwy wahaniaethu rhwng fwy nag un person, lle, peth, syniad ayb or un enw a diffinio eitem arbennig mewn modd unigryw. Dawr enw or broses o awdurdodi enw ...

                                               

Rhif Cyfres Safonol Rhyngwladol

Rhif cyfresol wyth digid yw Rhif Cyfres Safonol Rhyngwladol a ddefnyddir i roi nod unigryw i gyhoeddiad cyfresol, fel cylchgrawn neu bapur newydd. Maer ISSN yn arbennig o ddefnyddiol wrth wahaniaethu rhwng cylchgronau a phapurau sydd âr un teitl. ...

                                               

Union List of Artist Names

Thesawrws am hanes celf ywr Union List of Artist Names. Fei datblygwyd gan Sefydliad Ymchwil Getty, rhan o Amgueddfa J. Paul Getty yng Nghaliffornia. Ym mas-data yr ULAN ceir tua 248.820 o gofnodion, syn cynnwys enwau priod, bywgraffiadau a gwybo ...

                                               

Llywodraethiant data

Un o gysyniad rheoli data yw llywodraethiant data syn sicrhau fod ansawdd y data yn dda drwy gydol cylch bywyd y data. Oddi fewn y pwnc ceir is-adrannau megis argaeledd y data, defnyddioldeb, cysondeb, cywirdeb a diogelwch y data ac mae hefyd yn ...

                                               

Rheoli data

Cododd y cysyniad o reoli data yn y 1980au, wrth i dechnoleg a thechnoleg gwybodaeth ddatblygu yn fwyfwy digidol. Yn sgil y gallu i gadw gwybodaeth ar ddisgiau a RAM, daeth rheoli data yn bwysicach nai ragflaenydd, sef rheoli prosesau busnes. Roe ...

                                               

Sganiwr

Dyfais syn sganio ffotograffau, dogfennau, testun printiedig, llawysgrifen ayb ywr sganiwr. Ceir gwahanol fathau gan gynnwys y sganiwr a gysylltir ir cyfrifiadur yn y cartef ar swyddfa, y sganiwr bar-godau, sganiwr CT ayb. Mae sganwyr ar gael y t ...

                                               

Crefft

Efallai eich bod yn chwilio am celf a chrefft neu Mudiad Celf a Chrefft. Cangen o broffesiwn sydd yn galw am fath arbennig o waith medrus yw crefft. Yn hanesyddol bu crefftwyr yn ffurfio gildiau mewn trefi a dinasoedd. Yn aml mae crefftwr yn dysg ...

                                               

Ymchwil ansoddol

Ymchwil i ymddygiad dynol yw ymchwil ansoddol a ddefnyddir mewn nifer o ddisgyblaethau academaidd, yn enwedig y gwyddorau cymdeithas, a hefyd mewn ymchwil marchnata.

                                               

Cynnig ymchwil

Dogfen gan ymchwilydd academaidd yw cynnig ymchwil syn disgrifion fanwl bwriadau a chynlluniaur awdur ar gyfer gwaith neu raglen ymchwil benodol. Maen rhaid i rai myfyrwyr gwblhau cynnig ymchwil cyn cyflwyno traethawd ymchwil ar gyfer gradd israd ...

                                               

Ditectif

Mae ditectif yn ymchwilydd, fel arfer yn aelod o asiantaeth gorfodaeth cyfraith. Maent yn aml yn casglu gwybodaeth i ddatrys troseddau trwy siarad â thystion a hysbyswyr, casglu tystiolaeth gorfforol, neu chwilio cofnodion mewn cronfeydd data. Ma ...

                                               

Ymchwil marchnata

Mae yna ddwy ffordd o ymchwil marchnata sef ymchwil maes ac ymchwil desg. Ymchwil maes yw lle mae busnes yn darganfod gwybodaeth ei hun e.e. dosbarthu holiadur. Manteision:- Maer wybodaeth yn fanwl Maer wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir. Anfantei ...

                                               

Ymchwil mesurol

Yn y gwyddorau cymdeithas, ymchwil empirig yw ymchwil mesurol syn defnyddio technegau ystadegol, mathemategol, neu gyfrifiannol. Nod ymchwil mesurol yw i ddatblygu a defnyddio modelau mathemategol, damcaniaethau, a hypothesisau parthed ffenomenau ...

                                               

WissGrid

Grwp ymchwil yn yr Almaen yw WissGrid. Maen gyfuniad o bum prosiect cymundeol, gan gynnwys TextGrid. Amcan WissGrid yw sefydlu strwythurau sefydliadol a thechnegol D-Grid ar gyfer y byd academaidd, drwy gydlynu rhaglenni cyfrifiadurol defnyddwyr. ...

                                               

Replica

Copi sydd yn gymharol anwahanadwy or gwreiddiol yw replica. Fel arfer, mae replica yn cyfeirio at wrthrych a gaiff ei ddefnyddio mewn amgueddfeydd pan nad ywr gwrthrych gwreiddiol ar gael, ond gall gyfeirio at weithgareddau anghyfrieithiol fel cr ...

                                               

Tipus Tiger

Tegan ar gyfer Tipu Sultan, sef Rheolwr Gwladwriaeth Mysore, ydyr Tipus Tiger syn degan mecanyddol. Maen darlunio teigr allan o bren a phaent syn cnoi dyn Ewropeaidd; maer arteffact bron a bod yn faint llawn. Ceir symudiadau mecanyddol oddi fewn ...

                                               

Igam-ogam

Patrwm o gorneli bychain ar onglau amrywiol ond rhai cyson yn olrhain llwybr rhwng dwy linell gyfochrog yw igam-ogam. Fei defnyddir hefyd i ddisgrifio cerddediad person ac maen bur debyg fod yma gyfuniad o bedwar gair:!i gam o gam. O safbwynt cym ...

                                               

Cyfres Taylor

Mewn mathemateg, mae cyfres Taylor yn cynrychioli ffwythiant fel swm anfeidraidd o dermau a gyfrifir o werthoedd deilliannaur ffwythiant ar un pwynt. Maer defnydd cyntaf o gyfres Taylor iw ganfod yn India, yng ngwaith y mathemategydd Mādhava o Sa ...

                                               

Ffractal

Set fathemategol yw ffractal syn ail-adrodd mewn modd anfeidraidd. Feu gwelir yn aml ym myd natur oherwydd eu tueddiad i ymddangos yn debyg ar bob graddfa, fel y gwelir wrth chwyddor Set Mandelbrot yn fwy ac yn fwy, ar y dde. Mae ffractalau yn da ...

                                               

Gofod hyperbolig

Mewn mathemateg, mae gofod hyperbolig yn ofod homogenaidd sydd a crymedd cyson negatif, ac yn yr achos yma, gyda chrymedd, golygir crymedd trychiadol. Mae hyn yn dra gwahanol i geometreg Euclidaidd, oherwydd ei grymedd sero, ac yn wahanol hefyd i ...

                                               

Modrwy (mathemateg)

Mewn mathemateg, mae modrwy yn un or strwythurau algebraidd sylfaenol a ddefnyddir mewn algebra haniaethol. Maen cynnwys set sydd â dau weithred deuaidd syn cyffredinoli gweithrediadau rhifyddol adio a lluosi. Trwyr cyffredinoli hwn, mae theorema ...

                                               

Rhif sgwâr

Mewn mathemateg, rhif sgwâr neur sgwâr perffaith yw cyfanrif syn gyfanrif wedii sgwario, neu mewn geiriau eraill, maen lluoswm yn gyfanrif a luoswyd gydag ef ei hun. Mae 9 yn rhif sgwâr, gan ei fod yn lluosm 3 × 3. Y nodiant mathemategol arferol, ...

                                               

Topoleg

Mewn mathemateg, mae topoleg yn ymwneud a nodweddion gofod syn cael eu cadw dan anffurfiadau parhaus, megis ymestyn a phlygu, ond nid torri na gludo. Gellir astudior maes hwn trwy ystyried casgliad o is-setiau, a elwir yn "setiau agored", syn bod ...

                                               

Theori categori

Mae theori categori yn ffurfioli strwythur mathemategol ai gysyniadau yn graff wedii gyfeirio â labeli a elwir yn "gategori", y mae ei nodaun cael eu galwn "wrthrychau", a gelwir yr ymylon yn "saethau", neun "morffismau". Mae gan gategori ddwy no ...

                                               

Rhestr pobl drawsryweddol

                                               

Rhestr pobl hoyw, lesbiaidd neu ddeurywiol

Dyma restr rannol o bobl enwog sydd wediu cadarnháu i fod yn hoyw, lesbiaidd neu ddeurywiol. Ni rhestrir pobl enwog sydd yn hoyw, lesbiaidd neu ddeurywiol yn ôl achlust yn unig. Mae cysyniad hanesyddol a diffiniad cyfeiriadedd rhywiol yn amrywio ...

                                               

Adeiladau rhestredig Gradd I Abertawe

Dyma restr o adeiliadau rhestredig Gradd I yn Abertawe. Gradd I ywr radd uchaf ar gyfer adeiladau hanesyddol yng Nghymru a Lloegr; ystyrir yr adeiladau hyn i fod o ddiddordeb arbennig. Nodyn:Porth Nodyn:Porth

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →