ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 380                                               

Harri Parri (awdur)

Ffenestri Agored: Llawlyfr o Weddïau Cyfoes gyda Mynegai a Chyfeiriadau Ysgrythurol, gyda William Williams Gwasg Pantycelyn, 1997 Ffydd a Ffeiar Briged Gwasg Tŷ ar y Graig, 1984 Iaith y Brain ac Awen Brudd Gwasg y Bwthyn, 2008 Miss Pringle ar Tat ...

                                               

Gwen Parrott

Awdur yw Gwen Parrot. Ganwyd a magwyd Gwen yng ngogledd sir Benfro. Mae hi wedi gweithio mewn sawl maes ysgrifennu creadigol, megis: theatr, teledu, radio, straeon byrion, a nofel, yn Saesneg ac yn Gymraeg. Buodd Gwen yn gweithio fel cyfieithydd ...

                                               

Edward Parry

Bardd Cymreig oedd Edward Parry. Saer ydoedd a chyfoeswr i Twm or Nant ; roedd hefyd yn un oi brif actorion yn ei anterliwtiau. Fei ganwyd yn Llys Bychan, Llansannan, Sir Ddinbych yr adeg honno; Bwrdeisdref Sirol Conwy, bellach a bun byw yng Nghe ...

                                               

R. Ifor Parry

Roedd Robert Ifor Parry yn weinidog gydar Annibynwyr, athro yn Aberdâr ac enillydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

                                               

Thomas Parry (ysgolhaig)

Ysgolhaig, beirniad llenyddol a golygydd Cymreig oedd Syr Thomas Parry. Fei ganed yng Ngharmel, Arfon. Roedd Gruffudd Parry yn frawd iddo, a Thomas Herbert Parry-Williams ac R. Williams Parry yn gefndryd. Bu f. 22 Ebrill 1985 ym Mangor ai angladd ...

                                               

William John Parry

Awdur a golygydd, a ffigwr blaenllaw yn y Blaid Ryddfrydol oedd William John Parry, neu W.J. Parry, ef oedd prif sylfaenydd Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru.

                                               

Lona Patel

Athrawes a nofelydd yw Lona Patel. Cafodd Lona ei magu ym Mhen Llŷn, ac ar ôl mynychu Ysgol Botwnnog ar Coleg Normal ym Mangor, treuliodd gyfnodau yn dysgu yn Sheffield ac ar Ynys Wyth cyn ymfudo i Montreal ac wedyn i Buffalo, Efrog Newydd. Mae b ...

                                               

Thomas Powell

Erthygl am y clerigwr a llenor or 17eg ganrif yw hon, am yr ysgolhaig Celtaidd gweler Thomas Powel. Clerigwr a llenor Cymreig oedd Thomas Powell. Fei cofir yn bennaf fel cyfieithydd ir Saesneg. Roedd yn gyfaill ir brodyr Thomas a Henry Vaughan.

                                               

Thomas Price (Carnhuanawc)

Hanesydd, hynafiaethydd a llenor oedd Thomas Price neu Carnhuanawc, a aned ym mhlwyf Llanfihangel Bryn Pabuan, Brycheiniog.

                                               

Elfyn Pritchard

Awdur Cymreig ydy Elfyn Pritchard, syn dod o Y Sarnau, ger Y Bala. Mae hefyd yn gyn-brifathro ysgol gynradd ac yn ddarlithydd ac yn adolygydd. Bun Gadeirydd Panel Plant Cyngor y Celfyddydau ac yn Gadeirydd Panel llyfrau darllen CBAC. Roedd yn Gad ...

                                               

Ruth Pritchard

Awdur plant o Cynwyl Elfed yw Ruth Pritchard. Maen ysgrifennu penillion ar gais ar gyfer achlysuron arbennig. Yn 1992, cyhoeddodd ddau lyfr i blant, Straeon Cledwyn y Cwch Bach Coch, ac mae hin un o gyfranwyr y gyfres o lyfrau barddoniaeth i blan ...

                                               

Bethan Phillips

Awdures a sgriptwraig o Gymraes oedd Bethan Phillips. Roedd yn fwyaf adnabyddus am y gyfrol Dihirod Dyfed a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1991. Fei ganwyd yn Llanbedr Pont Steffan ac aeth i astudio ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Roedd yn gyn-athr ...

                                               

Henry Rees

Arweinydd crefyddol ymneilltuol ac awdur ar bynciau diwinyddol oedd Henry Rees. Fe ganed ym mhlwyf Llansannan, Sir Ddinbych, mewn ffermdy wrth droed Mynydd Hiraethog. Roedd yn frawd ir llenor William Rees. Daeth yn un o bregethwyr mwyaf adnabyddu ...

                                               

Ioan Bowen Rees

Cyfreithiwr, swyddog llywodraeth leol ac awdur Cymreig oedd Ioan Bowen Rees. Ganed ef yn nhref Dolgellau yn fab i athro ysgol, ac astudiodd yn yr ysgol ramadeg ac yna Ysgol Bootham yn Efrog. Enillodd ysgoloriaeth i Goleg y Frenhines, Rhydychen cy ...

                                               

Mair Rees

Therapydd celf, golygydd ac awdur o Gaernleon yw Mair Rees. Cafodd Mair yrfa lwyddiannus fel therapydd celf cyn gwneud gradd a doethuriaeth yn y Gymraeg. Maen gweithio fel golygydd ac yn berchen ar siop lyfrau Cymraeg yng Nghaerleon. Yn 2014 cyho ...

                                               

Siân Rees

Nofelydd ag athrawes o Rhyl yw Sian Rees. Cafodd Sian ei magu yn y Rhyl ac mae bellach wedi ymgartrefu ger Conwy. Yn gyn-athrawes, maen mwynhau ysgrifennu gan cyhoeddu ei nofel gyntaf, Hafan Deg, trwy Gwasg Carreg Gwalch yn 2015. Maer nofel yn di ...

                                               

Thomas Ifor Rees

Diplomydd, cyfieithydd ac awdur llyfrau taith oedd Thomas Ifor Rees, a anwyd yn Rhydypennau, Bow Street, ger Aberystwyth, Ceredigion, yn fab ir cerddor John Thomas Rees ai wraig Elizabeth Davies. Cafodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Cymru Abery ...

                                               

Thomas Mardy Rees

Awdur a phregethwr oedd Thomas Mardy Rees. Roedd yn frodor o Gastell-nedd, Morgannwg, yn ne Cymru. Roedd yn weinidog gydar Annibynwyr. Wedi gadael yr ysgol, gydai dad yng nglofar Fforest Fforchdwm ac yna Melin-cwrt ar Maerdy yn y Rhondda Fach. Yn ...

                                               

B. Siân Reeves

Awdur Cymreig o Aberhonddu yw B. Siân Reeves. Maen adnabyddus am y gyfrol Nest a gyhoeddwyd 23 Mehefin, 2009 gan: Gwasg Gomer. Mae B. Siân Reeves yn byw yn Aberhonddu, ac maen gweithio i Gyngor Dinas Caerdydd. Dechreuodd ysgrifennu o ddifri ar ôl ...

                                               

Amanda Reid

Awdur o Seland Newydd yw Amanda Reid. Symudodd i Ewrop wedi iddi adael yr ysgol. Fe dreuliodd bum mlynedd ar hugain yn Iwerddon, a magu ei phlant yno trwy gyfrwng y Wyddeleg. Cyhoeddwyd y gyfrol Tro ar Fyd - Pobl Dwyrain Ewrop ar Dwyrain Canol Rh ...

                                               

Thomas Richards (hanesydd)

Hanesydd oedd Thomas Richards MA, D.Litt, F.R.Hist.S. Caiff ei adnabod yn ogystal fel Doc Tom. Fei anwyd ai magwyd yng ngogledd Sir Aberteifi. Graddiodd, a hynny heb gyrraedd ei botensial yn ei dyb ef, o Brifysgol Gogledd Cymru, Bangor, ac yna cy ...

                                               

Aled Richards

Awdur Cymreig yw Aled Richards. Maen nodedig am nifer o gyfrolau gan gynnwys Penderfyniadau - Am y Copa a gyhoeddwyd 01 Chwefror, 2002 gan: Canolfan Astudiaethau Addysg.

                                               

Aled O. Richards

Awdur Cymreig yw Aled O. Richards. Maen nodedig am y gyfrol Carnifal y Creaduriaid a gyhoeddwyd 25 Ionawr, 2007 gan: Atebol/Awen. Bun bennaeth cynhyrchu cwmni B-DAG.

                                               

Angela Roberts

Nofelydd o Llanrug yw Angela Roberts. Pig Tale yw nofel gynta Angela Roberts i blant ond mae ganddi brofiad helaeth iawn o sgriptio, a hi fun gyfrifol am gyfres Jini-mê ar S4C. Cyhoeddwyd y gyfrol Pig Tale, The gan wasg Y Lolfa yn 2006.

                                               

Arthur Meirion Roberts

Awdur Cymreig yw Arthur Meirion Roberts. Maen adnabyddus am y gyfrol Thomas Roberts Llwynrhudol ai Gyfnod a gyhoeddwyd 28 Ebrill, 2006 gan: Clwb y Bont.

                                               

Brynley F. Roberts

Ysgolhaig a beirniad llenyddol Cymreig yw Dr Brynley F. Roberts. Mae wedi ysgrifennun helaeth am hanes yr iaith Gymraeg a hanes Cheltaidd. Bun Athror Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru, Abertawe ac yn Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 1985 ...

                                               

Cefin Roberts

Awdur, actor a chyfarwyddwr theatrig a cherdd yw Cefin Roberts. Magwyd Cefin yn Llanllyfni, Dyffryn Nantlle ac yn byw ym Mangor. Astudiodd yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin a Choleg Cerdd a Drama Caerdydd. Bu’n gweithio i Gwmni Theatr Cymru ym Ma ...

                                               

Enid Pierce Roberts

Awdur ac ysgolhaig Cymraeg oedd Enid Pierce Roberts. Roedd hin arbenigwraig ar lenyddiaeth Gymraeg yr 16g. Ganed hi yn Llangadfan yn yr hen Sir Drefaldwyn, ac aeth i Goleg Prifysgol Bangor, lle graddiodd yn 1938. Bun gweithio fel athrawes am gyfn ...

                                               

Gorwel Roberts

Awdur o Fangor yw Gorwel Roberts. Ym Mangor y ganwyd Roberts a chafodd ei fagu ym Mhenrhyndeudraeth. Ar ôl gadael yr ysgol fach, fei addysgwyd yn Ysgol Ardudwy Harlech ac yng Ngholeg Prifysgol Aberystwyth. Cyhoeddwyd y gyfrol Cyfres y Beirdd Answ ...

                                               

Lowri Roberts

Newyddiadurwr ac awdur yw Lowri Roberts. Maen gweithio fel newyddiadurwr i raglen Newyddion BBC Cymru. Cyn hynny bun astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth lle enillodd radd doethur ar y pwnc Chwaraeon mewn Llenyddiaeth Gymraeg, syn sail ir gyfrol Can ...

                                               

Sioned Wyn Roberts

Awdur a gomisiynydd cynnwys plant yn S4C yw Sioned Wyn Roberts. Yn wreiddiol o Bwllheli ond wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd, bu Sioned yn gweithio yn y maes darlledu plant ers dros ugain mlynedd. Maen gomisiynydd cynnwys plant yn S4C ac yn gyfrifo ...

                                               

Thomas Roberts (Scorpion)

Ganwyd Scorpion yn Ninbych yn blentyn i Harri Roberts a Catherine Foulks. Fe fu Harri yn filwr ym mrwydro yn rhyfeloedd Napoleon. Wedi dychwelyd i Ddinbych ar ôl y rhyfel cafodd tröedigaeth Gristnogol o dan weinidogaeth Robert Everett gweinidog C ...

                                               

William Roberts (Nefydd)

Roedd William Roberts yn weinidog Bedyddwyr, argraffydd, llenor, eisteddfodwr ac hyrwyddwr Cymdeithas yr Ysgolion Brutanaidd a Thramor.

                                               

Abiah Roderick

Awdur a bardd Cymreig o Glydach oedd Abiah Roderick. Maen nodedig am y gyfrol Adroddiadaur Cysegr a gyhoeddwyd gan Wasg Tŷ John Penri yn Ionawr 1964.

                                               

Siwan M. Rosser

Darlithydd ac awdur o Sir y Fflint yw Siwan M. Rosser. Bun astudio yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru, Aberystwyth, gan gwblhau doethuriaeth yno ar faledir 18g. Cyhoeddodd ymdriniaeth flaengar âr modd y portreedir merched ym maledir 18g yn Y Fer ...

                                               

Griff Rowland

Mae Griff Rowland yn gyfarwyddwr drama o Gymru syn gweithio ar sioeau teledu gan gynnwys Y Gwyll, Holby City, Coronation Street a Hollyoaks. Ganwyd a magwyd Gruffudd Rowland Williams ym Mangor, yn fab ir athrawes Beryl Stafford Williams ar hanesy ...

                                               

John Rowlands (awdur)

Ganwyd John Rowlands ar fferm Tyddyn Bach ym mhlwyf Trawsfynydd ar 14 Awst 1938. Cafodd ei addysg yn Ysgol Bronaber ac Ysgol Sir Ffestiniog. Astudiodd am radd mewn Cymraeg ym Mhrifysgol Cymru, Bangor gan ennill gradd Meistr yno hefyd cyn mynd yml ...

                                               

Sioned Puw Rowlands

Awdur a gyfarwyddwr yw Dr Sioned Puw Rowlands. Maen gyfarwyddwr asiantaeth Llenyddiaeth Cymru Dramor, sydd yn hyrwyddo cyfieithu llenyddiaeth Cymru yn rhyngwladol. Ymhlith ei chyhoeddiadau eraill y mae Byd y Nofelydd Y Lolfa a Diogi Chynhyrfu Gwa ...

                                               

William Rowlands

Llyfryddwr a gweinidog oedd William Rowlands, syn fwy adnabyddus dan ei lysenw Gwilym Lleyn. Fei cofir yn bennaf fel awdur y gyfrol Llyfryddiaeth y Cymry.

                                               

Rhygyfarch ap Sulien

Roedd yn fab i Sulien, a oedd hefyd yn ysgolhaig nodedig, yn Esgob Tyddewi ac yn gysylltiedig â chlas Llanbadarn Fawr. Roedd yn frawd i Ieuan ap Sulien. Ysgrifennodd Rhygyfarch y llawysgrif Ladin "Sallwyr Rhygyfarch", syn cynnwys cyfieithiad or S ...

                                               

Ann Rhisiart

                                               

Ann Gruffydd Rhys

Awdur Cymreig yw Ann Gruffydd Rhys. Maen nodedig am y gyfrol Nansi Dolwar. syn adrodd stori Ann Griffiths trwy ddarluniaur awdur. O 1986 hyd at 2017 bun cyfrannu cyfweliadau, adolygiadau ac ysgrifau yn gyson i Barn, y cylchgrawn yr oedd hin is-ol ...

                                               

Beti Rhys

                                               

Manon Rhys

Llenor yw Manon Rhys sydd yn olygydd, yn sgriptwraig deledu, ac yn awdures nofelau Cymraeg. Ganed hi yn Nhrealaw, Y Rhondda, yn ferch ir athro, y bardd, ar dramodydd J. Kitchener Davies.

                                               

Leila Salisbury

Athrawes ac awdur yw Leila Salisbury. Ganwyd Leila yng Nghaerdydd ac fei magwyd yn Llangynog ger Caerfyrddin. Maen chwaer ir bardd Eurig Salisbury. Derbyniodd ei haddysg yn Ysgol Gynradd y Dderwen ac yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin cyn mynd i ...

                                               

Ifana Savill

Awdur a perchennog busnes o Geredigion yw Ifana Savill. Mae Savill yn awdures doreithiog sy wedi ysgrifennu nifer o lyfrau am anturiaethau a bywyd Sali Mali, Jac-y-jwc ar criw. Hi cafodd y syniad i greu Canolfan Pentre Bach ym Mlaenpennal, Ceredi ...

                                               

Azariah Shadrach

Gweinidog ac awdur testunau crefyddol Cymreig oedd Azariah Shadrach, a enillodd iw hun yr enw "Bunyan Cymru" am iddo gyhoeddi pedwar llyfr ar hugain o lyfrau defosiynol ac esboniadol yn amlygu ei Galfiniaeth uniongred.

                                               

Mari Siôn

Llenor o Ddyffryn Ceiriog yw Mari Siôn. Treuliodd Mari ei phlentyndod yn Nyffryn Ceiriog ai llencyndod yn ninas Bangor. Wedi graddio mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Gwleidyddiaeth y Trydydd Byd ym Mhrifysgol Aberystwyth, aeth ymlaen i dderbyn gr ...

                                               

Rhosier Smyth

Offeiriad Pabyddol, Gwrthddiwygiwr blaengar, a chyfieithydd oedd Rhosier Smyth neu Roger Smyth, a aned yn Llanelwy yn yr hen Sir Ddinbych.

                                               

Rhian Staples

Awdur ac athro Drama yw Rhian Staples. Magwyd Staples yn y Bala ac ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth bun gweithio ym myd y theatr am ddeng mlynedd. Bellach maen byw yn Abertawe ac yn Bennaeth yr Adran Ddrama yn Ysgol Gyfun Rhydywaun. Enillodd ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →