ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 379                                               

Kilsby Jones

Ganwyd Kilsby ym Mhen-lan ger Llanymddyfri yn blentyn ir Rhys Jones, amaethwr a ordeiniwyd yn weinidog Capel Ffaldybrenin tua 1818 ac Elisabeth ei wraig. James Jones oedd enw bedydd Kilsby ond er mwyn ei wahaniaethu rhag James Jones arall ym mro ...

                                               

Lisa Jones

Arbenigwraig iaith ac awdur yw Lisa Jones. Mae Lisa wedi dysgu Cymraeg er mwyn rhoir iaith yn ôl iw theulu. Astudiodd Lisa Almaeneg, Sbaeneg a Ffrangeg yn y coleg ac roedd hin byw yn yr Eidal am flwyddyn cyn dechrau dysgu Cymraeg. Ar ôl dysgu Cym ...

                                               

Meinir Pierce Jones

Cyfieithydd, golygydd ac awdur Cymreig yw Meinir Pierce Jones. Cyrhaeddodd ei nofel gyntaf ar gyfer oedolion, Y Gongol Felys, restr hir Llyfr y Flwyddyn yn 2006. Maen byw yn Nefyn, Pen Llŷn, ac yn gweithio ir cwmni cyfieithu A-Pedwar. Cyhoeddodd ...

                                               

Owen Jones (Meudwy Môn)

Ganed Owen Jones ym mhlwyf Llanfihangel Ysgeifiog, Môn yn 1806. Daeth yn weinidog gydar Methodistiaid Calfinaidd yn 1842 ac ymroddodd dros achosion y Feibl Gymdeithas a Dirwest. Ef oedd golygydd cyntaf Cronicl yr Oes, yn 1835, ond rhoddodd heibio ...

                                               

Penri Jones

Athro ac awdur o Gymro Penri Jones. Brodor o Lanbedrog yn Llyn yw Jones. Maen gyn-athro yn Ysgol Pwllheli a Choleg Meirion Dwyfor ac yn awdur. Maen ffermio ac mae Penri wedi cynrychioli ei ardal ar Gyngor Gwynedd fel Cynghorydd dros Blaid Cymru. ...

                                               

R. Tudur Jones

Ganwyd Y Parchedig Brifathro Robert Tudur Jones BA BD D.Phil D.Litt DD yn y Tyddyn Gwyn, Rhoslan, Cricieth, yn fab hynaf i John Thomas ac Elizabeth Jones. Bu dylanwad diwygiad 1904-1905 yn drwm ar ei rieni ac felly gellir cymryd yn ganiataol bod ...

                                               

Rhiannon Davies Jones

Ganed hi yn Llanbedr yn yr hen Sir Feirionnydd de Gwynedd heddiw yn 1921. Daeth i amlygrwydd pan enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 1960 am y nofel fer Fy Hen Lyfr Cownt. Enillodd y Fedal Ryddiaeth eto ym 1964 gyda Lle ...

                                               

Shoned Wyn Jones

Cafodd Shoned ei geni yn Nyffryn Ogwen, ai magu yn Llangefni a Llangristiolus ar Ynys Môn cyn dychwelyd i Ddyffryn Ogwen pan oedd yn 14. Fei addysgwyd yn Ysgol Gynradd Penrallt, Llangefni ac Ysgol Gynradd yr Henblas, Llangristiolus, yna Ysgolion ...

                                               

Tia Jones

Llenor a ffermwr o Sir Drefaldwyn yw Tia Jones. Mae hi wedi ysgrifennu ar gyfer y teledu yn ogystal âr radio, ac yn gweithion llawrydd ar gyfer cylchgronau poblogaidd. Cyhoeddwyd y gyfrol A Trilogy of Novels gan efo Wasg Gomer yn 2018.

                                               

Thomas William Jones

Roedd Thomas William Jones, Arglwydd Maelor yn Aelod Seneddol Llafur dros etholaeth Meirionnydd. Ef ai frawd James Idwal Jones AS oedd y ddau frawd cyntaf erioed i eistedd yn Nhŷr Cyffredin ar yr un pryd. Bu farw mewn tân yn ei gartref yn y Ponci ...

                                               

W. S. Jones

Awdur Cymraeg a oedd yn fwyaf adnabyddus fel creawdwr Ifas y Tryc, oedd William Samuel Jones, a ysgrifennodd dan y ffugenw W.S. Jones neu Wil Sam.

                                               

W. Gareth Jones

Academydd a chyfieithydd or Rwseg ir Gymraeg ydy W. Gareth Jones. Yn enedigol o Gwmtawe enillodd radd mewn Rwseg a Ffrangeg o Brifysgol Gaergrawnt. Bu hefyd yn newyddiadurwr gydar Western Mail.

                                               

Ioan Kidd

Awdur a chyfieithydd yw Ioan Kidd. Yn enedigol o Gwmafan yng Ngorllewin Morgannwg, mae en byw yng Nghaerdydd ers blynyddoedd lawer. Graddiodd yn y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan cyn symud ir brifddinas lle bun gwei ...

                                               

Andras Millward

Awdur Cymreig toreithiog oedd Andras Millward. Roedd yn nodedig am y nofelau Deltanet, Prosiect Nofa ac Un Cythraul yn Ormod syn cael ei chydnabod fel un o gampweithiau ffuglen yr 1990au.

                                               

John Langford

Awdur Cymraeg oedd John Langford. Roedd yn ddisgynydd ir hynafiaethydd cynnar Richard Langford. Ganed John Langford yn Rhuthun, Sir Ddinbych, yn 1640. Daeth yn Eglwyswr selog. Fei cofir yn bennaf am y gyfrol Holl Ddled-swydd Dyn sef Holl Ddyletsw ...

                                               

Gwen Lasarus

Cymhwysodd Gwen Lasarus fel athrawes ond mae wedi bod yn actores ers dros 20 mlynedd. Yn dod o Lanfair Pwll, Môn, aeth i Ysgol David Hughes. Darllen, nofio, yoga, coginio, beicio a cherdded yw ei diddordebau pennaf. Ei dylanwadau cynharaf oedd En ...

                                               

Thomas Levi

Gweinidog, awdur a golygydd Cymreig oedd Thomas Levi. Ganed ef ym Mhenrhos, gerllaw Ystradgynlais, a bun gweithio yng ngwaith haearn Ynyscedwyn. Dechreuodd bregethu gydar Methodistiaid Calfinaidd yn Ystradgynlais tua 1855-60. Bun weinidog yn Nhre ...

                                               

Alun Tudor Lewis

Awdur straeon byrion Cymraeg oedd Alun Tudor Lewis a gyhoeddai dan yr enw Alun T. Lewis. Roedd yn frodor o Llandudno, Sir Conwy. Graddiodd mewn mathemateg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, a chafodd yrfa fel athro yn y pwnc hwnnw yn Ll ...

                                               

D. Geraint Lewis

Awdur Cymreig yw D. Geraint Lewis. Yn frodor o Ynys-y-bwl, cafodd Geraint ei addysgu yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Pontypridd, a Choleg y Brifysgol Aberystwyth. Maen eiriadurwr toreithiog, ac yn awdur nifer o lyfrau iaith hynod ddefnyddiol megis Ge ...

                                               

Henry Lewis

Ysgolhaig Cymreig oedd Henry Lewis. Ganed ef yn Ynystawe yn yr hen Sir Forgannwg. Graddiodd mewn Cymraeg o Goleg Prifysgol Cymru Caerdydd cyn mynd i Goleg yr Iesu, Rhydychen, lle bun astudio dan Syr John Rhys. Bun athro ysgol yn Ystalyfera a Llan ...

                                               

Lisa Lewis

Awdur ac arbenigwr yn y maes theatr yw Lisa Lewis. Bu Lisa yn ddarllenydd mewn Astudiaethau Theatr a Pherfformio ac yn bennaeth yr Adran Ddrama yn yr Atrium, Ysgol Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol Caerdydd, Prifysgol De Cymru. Mae hefyd yn gy ...

                                               

Siân Lewis

Magwyd Siân yn Aberystwyth. Aeth i astudio Ffrangeg yng Nghaerdydd cyn dychwelyd i fyw yn Llanilar. Bun gweithio am gyfnod fel llyfrgellydd, ac yna i adran gylchgronaur Urdd cyn mentro fel awdures ar ei liwt ei hun. Daeth ei nofel gyntaf i oedoli ...

                                               

Titus Lewis

Ganwyd Lewis yng Nghilgerran Sir Benfro yn ail fab i Thomas Lewis a Martha Evans. Roedd Thomas Lewis yn grydd wrth ei waith a hefyd yn gwasanaethu fel gweinidog ir Bedyddwyr Neilltuol yng Nghapel Cilforwyr.

                                               

Peredur Lynch

Awdur Cymraeg ac athro ym Mhrifysgol Bangor ydy Peredur Lynch. Maen frodor o Garrog, Sir Feirionnydd. Yn 1979 cipiodd gadair Eisteddfod yr Urdd ym Maesteg gydag awdl - y bardd ieuengaf i wneud hynny erioed, ag yntaun ddim ond 16 mlwydd oed. Gradd ...

                                               

Beca Lyne-Pirkis

Cogydd ac awdur yw Rebecca Frances Lyne-Pirkis. Mae hin fwyaf adnabyddus am ei chyfresi teledu ar S4C, sef Parti Bwyd Beca a Becws, ond daeth i sylwr byd ar ôl iddi ymddangos ar The Great British Bake Off. Ers dod i amlygrwydd fel cystadleuydd ar ...

                                               

Sioned Lleinau

Awdur ac addasydd o Gapel Iwan yw Sioned Lleinau. Enillodd radd Dosbarth Cyntaf yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, cyn mynd ymlaen i darlithio am gyfnod ym Mhrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan. Ers 2003 mae Sioned wedi cyhoeddu ac addasu ...

                                               

Haf Llewelyn

Ganwyd a magwyd Haf yng Nghwm Nantcol, Ardudwy, ond erbyn hyn mae hin byw yn Llanuwchllyn, ger y Bala. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Gynradd Llanbedr ac Ysgol Uwchradd Ardudwy, Harlech Bun gweithio fel athrawes gynradd, yn ogystal â gweithio ar b ...

                                               

Pegi Lloyd-Williams

Arweinydd cymunedol ac awdur o Wynedd yw Pegi Lloyd-Williams. O Gwm Cynon y daw Pegi Lloyd-Williams yn wreiddiol, ond fei magwyd yn bennaf ym Mlaenau Ffestiniog ac yno y mae wedi ymgartrefu, er iddi hefyd deithio llawer. Cyn ymddeol bun gweithio ...

                                               

David Tecwyn Lloyd

Awdur Cymraeg oedd David Tecwyn Lloyd, yn ysgrifennu fel D. Tecwyn Lloyd. Weithiau defnyddiodd y ffugenw E. H. Francis Thomas.

                                               

J. Meirion Lloyd

Ganwyd Lloyd yng Nghorris yr hynaf o chwech o blant David Richard Lloyd, chwarelwr a Ruth née Ellis ei wraig. Brodyr iddo oedd y Parch Dr R. Glynn Lloyd, gweinidog capel Presbyteraidd Cymreig Utica a Dewi Ffoulkes Lloyd, diwinydd ac aelod o Gyngo ...

                                               

John Selwyn Lloyd (awdur)

Awdur ac athro yw John Selwyn Lloyd neu J. Selwyn Lloyd syn adnabyddus am ysgrifennu nifer fawr o nofelau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Ganed yn Nhynweirglodd ger Y Lôn Ddwr, Talysarn, Dyffryn Nantlle a maen byw yn Nghorwen.

                                               

Robert Lloyd (Llwyd or Bryn)

Awdur Cymraeg, beirniad ac eisteddfodwr brwd oedd Robert Lloyd, syn fwy adnabyddus dan ei enw barddol Llwyd or Bryn. Mae ei lyfr adnabyddus Y Pethe yn llawn o ddisgrifiadau ac atgofion oi fro enedigol ai chymdeithas drwyadl Gymraeg. Ganed Llwyd o ...

                                               

Rhiannon Lloyd

Meddyg ac awdur o Dreborth yw Rhiannon Lloyd. Hyfforddodd Dr Rhiannon Lloyd fel meddyg meddygaeth a seiciatreg a bu’n gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Treuliodd flynyddoedd yn cynghori pobl â chlwyfau emosiynol dwfn ac yn dysgu ar gyrsiau ...

                                               

Angharad Llwyd-Jones

Noa ai Long Enfawr Cyhoeddiadaur Gair, 2008 Beibl Cyntaf y Plant Lleiaf Cyhoeddiadaur Gair, 2012 Beibl Gweithgaredd y Plant Lleiaf Cyhoeddiadaur Gair, 2008 Camau Cyntaf Cyhoeddiadaur Gair, 2008 Beibl Gweithgaredd y Plant Cyhoeddiadaur Gair, 2008

                                               

Alun Llwyd

                                               

Jen Llywelyn

Awdur o Swydd Gaerloyw yw Jen Llywelyn. Symudodd Jen Llywelyn i Gymru pan oedd yn 48 a llwyddodd i ddod i gyfrannun llawn yn y gymuned Gymraeg ar ol symud a dysgur iaith. Maen byw yng Ngheredigion. Bun ymgeisydd ar gyfer Dysgwr y Flwyddyn yn 2009 ...

                                               

Leusa Fflur Llywelyn

Nofelydd yw Leusa Fflur Llywelyn. Bu Leusa, syn dod o Lanuwchllyn yn wreiddiol, yn teithio o gwmpas America Ladin am 5 mis, gan ddilyn ôl traed T. Ifor Rees, testun ei gwaith ymchwil. Mae wedi dilyn cwrs ysgrifennu aml-blatfform a gweithio i Llen ...

                                               

Cedric Maby

Roedd Alfred Cedric Maby yn ddiplomydd, awdur ac ieithydd. Fei ganed yn Sir Gaerloyw i rieni o Sir Fynwy: roedd ei dad o Benrhos, ger Rhaglan, a’i fam o’r Fenni. Aeth i Brifysgol Rhydychen yn 1938 lle astudiodd y Clasuron, Ffrangeg ac Athroniaeth ...

                                               

Delyth MacDonald

Athrawes ac awdur yw Delyth MacDonald. Yn wraig i Elvey MacDonald or Wladfa yn wreiddiol, ganed yn Llundain, ller oedd ei thad yn Weinidog yn gapel Wood Green. Symudodd y teulu yn ôl i Gymru pan oedd yn naw oed. Graddiodd mewn Hanes ym Mhrifysgol ...

                                               

Tom Macdonald

Daeth ei dad, a oedd yn dincer o dras Wyddelig, i ymgartefi yn Llanfihangel Genaur Glyn Llandre, a treuliodd Tom ei blentyndod cynnar yma cyn i’r teulu synud i Ben-y-Garn ac wedyn i Bow Street. Addysgwyd ef yng Ngoleg y Brifysgol, Aberystwyth, cy ...

                                               

Gwawr Maelor

Darlithydd ac awdur yw Gwawr Maelor. Maen darlithydd mewn Addysg Cymraeg yn yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Cymru Bangor. Mae hefyd yn awdures sydd wedi cyhoeddi nifer o gyfrolau i ddisgyblion iau yn ogystal a chreu deunydd gwerthfawr i athrawon. C ...

                                               

Llinos Mair

Awdur plant a dylunydd o orllewin Cymru yw Llinos Mair. Fel dylunydd profiadol, yn byw a gweithio yng ngorllewin Cymru, maen hen gyfarwydd â chreu syniadau gweledol deniadol. Hi sydd y tu ôl i gwmni dillad a nwyddau Celtes, sydd wedi eu hysbrydol ...

                                               

Rhiannon Marks

Darlithydd a llenor yw Rhiannon Marks. Enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd yn 2007 a bu’n gyd-olygydd cylchgrawn Tu Chwith yn 2011-13 ac mae’n gwasanaethu ar dîm golygyddol Llên Cymru. Graddiodd yn Gymraeg o Brifysgol Abersytwyth cyn ...

                                               

Bethan Marlow

Awdures Gymreig yw Bethan Marlow. Maen adnabyddus am y gyfrol Sgint a gyhoeddwyd 11 Mehefin, 2012 gan: Sherman Cymru. Maen enedigol o Ogledd Cymru ond yn byw bellach yng Nghaerdydd gydai gwraig a dau o blant. Ymhlith ei chomisiynau y mae Afiach- ...

                                               

Buddug Medi

Awdur, beirniad a darlithydd Cymreig yw Buddug Medi. Maen adnabyddus am y gyfrol Llygaid Gwdihŵ - Straeon Sipsiwn Cymru a gyhoeddwyd 01 Mai, 2000 gan: Gwasg Carreg Gwalch.

                                               

Menna Medi

Awdures nofelau a straeon byrion Cymraeg o Lanuwchllyn, ger y Bala yw Menna Medi. Hogan Horni a Hogan Horni Eisiau Mwy ydyr llyfrau mae hi efallai mwyaf adnabyddus amdanynt. Yn y gorffennol mae hi wedi gweithio i’r BBC, ac fel rheolwr marchnata i ...

                                               

Elin Meek

Awdures ac addasydd llyfrau Cymreig ydy Dr Elin Meek. Er iddi ond ddechrau addasu llyfrau ir Gymraeg yn swyddogol yn 2001, mae eisoes wedi cyhoeddi bron i 160 o lyfrau drwy weithio yn llawrydd. Magwyd Elin yng Nghaerfyrddin ac Ystalyfera, mae ei ...

                                               

Eiry Miles

Cyfieithydd a nofelydd o Pontypridd yw Eiry Miles. Bun dysgu yn Gaiman, yr Ariannin, am gyfnod. Mae hi bellach yn fam i ddau o blant ac yn byw yn Abertawe. Mae hi wedi addasu nifer o lyfrau i blant i Wasg Gomer, ond cyhoeddwyd eu nofel gyntaf Cyf ...

                                               

John Mills (Ieuan Glan Alarch)

Roedd yn frodor o Lanidloes, ym Maldwyn, Powys. Ar ôl treulio ei ieuenctid yn ei fro enedigol daeth yn weinidog a bun gwasanaethu yn Rhuddlan, Sir Ddinbych ac, yn ddiweddarach, yn Llundain, Lloegr. Tra yn Llundain ymgymerodd â gwaith cenhadol ymy ...

                                               

William Morgan (esgob)

Yr Esgob William Morgan oedd y gŵr a gyfieithodd y Beibl yn gyflawn ir Gymraeg am y tro cyntaf. Cyhoeddwyd ei Feibl ym 1588. Credir yn gyffredinol mai hynny gymaint a dim arall fun gyfrifol ir Gymraeg oroesi, a hynny am nad oedd gan yr iaith unrh ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →