ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 37                                               

Newyn Corn Affrica, 2011

Newyn yng Nghorn Affrica o ganlyniad i sychder difrifol yw newyn Corn Affrica, 2011, syn effeithio holl ardal Dwyrain Affrica. Maer sychder wedi achosi argyfwng diffyg bwyd difrifol yn Somalia, Ethiopia, a Chenia a hyn yn bygwth bywydau mwy na 10 ...

                                               

Trychineb Aberfan

Tirlithriad ym mhentref Aberfan oedd Trychineb Aberfan pan laddwyd 144 o bobl gan gynnwys 116 o blant a hynny ar y 21 Hydref 1966. Ar ddydd Gwener yr 21ain o Hydref 1966, am 9.15 y bore, llithrodd tomen lo o weithfa rhif 7 i lawr llethraur brynia ...

                                               

Tirlithriadau Sierra Leone, 2017

Cyfres o lifogydd dinistriol o ganlyniad i dridiau o law trwm oedd achos tirlithriadau yn Sierra Leone ar fore 14 Awst 2017. Cwympodd dir lleidiog yn y brifddinas Freetown ar cyrion yn Ardal y Gorllewin, gan chwalu rhai adeiladau a gorchuddio era ...

                                               

Trychineb Vargas

Tirlithriadau a darodd talaith Vargas, Feneswela, ar 14–16 Rhagfyr 1999 gan ladd rhwng 10.000 a 30.000 o bobl oedd trychineb Vargas. Dros deng niwrnod ym mis Rhagfyr, dymchwelodd glawogydd trymion ar fynyddoedd Feneswela. Effeithiodd fwyaf ar yr ...

                                               

Behnaz Akhgar

Cyflwynydd tywydd Cymreig o dras Iranaidd yw Behnaz Akhgar syn cyflwynor tywydd ar wasanaeth BBC Cymru, gan gynnwys BBC Wales Today. Ganwyd yn Shiraz yn Iran, a symudodd ei theulu i Abertawe pan oedd hin 10 oed. Gweithiodd fel model yn ei harddeg ...

                                               

Owain Wyn Evans

Newyddiadurwr a chyflwynydd teledu o Gymru yw Owain Wyn Evans. Ar hyn o bryd maen gweithio ir BBC ac yn cyflwynor tywydd ar y teledu ac ar radio. Ef yw prif gyflwynydd tywydd y rhaglen newyddion nosweithiol North West Tonight ac maen adnabyddus a ...

                                               

Ian McCaskill

Ymunodd McCaskill âr Awyrlu Brenhinol ym 1959 fel rhan oi Wasanaeth Cenedlaethol a daeth yn feteorolegydd-awyrennwr, yn gyntaf yn yr Alban ac yna yn Cyprus. Dywedodd unwaith yn gellweirus, pan ymunodd âr RAF cafodd ddewis rhwng Arlwyo a Meteorole ...

                                               

Dyddiadur D.O. Jones, Tŷ Uchaf, Padog

Hanes dyddiadur a bywyd y ffermwr, y gwladwr ar bardd David Owen Jones o Gwm Eidda ger Pentrefoelas sydd yma. Mae ei ddyddiadur yn dechrau yn 1934 ac yn parhau yn ddi-dor hyd ei farwolaeth yn 1999, er nad ywr cynnwys o ganol y 1950au ymlaen wedi ...

                                               

Gwlith

Gwlith yw dŵr ar ffurf diferion syn ymddangos ar wrthrychau tenau sydd yn yr awyr agored yn ystod y bore neu gydar nos. Maen digwydd o ganlyniad i gyddwyso. Wrth ir arwyneb oeri trwy belydru gwres, mae lleithder atmosfferig yn cyddwyso ar raddfa ...

                                               

Car llusg

Cerbyd a chanddo waelod llyfn neu ddwy neu ragor o lyfrau llyfn a chymharol gul ar ei hyd ac syn teithio trwy lusgo dros arwyneb yw car llusg neu sled. Mae ceir llusg gan amlaf yn cael eu defnyddio ar eira neu rew, ond mewn rhai achosion gellir e ...

                                               

Dyn eira

Cerflun eira ar ffurf person yw dyn eira. Gwneir y dyn eira ystrydebol o dair phelen fawr o eira ar ben ei gilydd, gyda moronen am drwyn, talpiau lo am lygaid, gwen a botymau, brigynnau am freichiau, a het, sgarff a phib.

                                               

Eirafyrddio

Chwaraeon syn ymwneud â disgyn lawr llethr wedi ei orchuddio â eira ar eirafwrdd yw eirafyrddio. Caiff yr eirafwrdd ei glymu i draed yr eirafyrddiwr gan ddefnyddio esgidiau arbennig mewn mowntin hyblyg. Ysbrydolwyd datblygaeth eirafyrddio gan sgl ...

                                               

Gordo eira

Gordo eira neu bargod eira yw pan mae ymyl eira ar drum neu grib mynydd ac ar hyd ochrau ceunentydd yn ymestyn allan. Maen cael ei ffurfio gan wynt yn chwythu dros doriadau llym yn y tirwedd gan achosi ir eira yn gasglu ar yr ymyl ac adeiladu all ...

                                               

Sgïo

Grŵp o chwaraeon yw sgïo, syn defnyddio sgïau fel offer ar gyfer teithio dros eira. Defnyddir sgïau ynghyd â esgidiau sgïau syn cysylltu gydar sgïau gyda rhwymynnau sgïau. Caiff sgïo ei rannun sawl categori cyffredinol, sgïo Llychlynaidd ywr fath ...

                                               

Clychau gwynt

Rhes o glychau yw clychau gwynt a gaiff eu hongian y tu allan i adeilad fel addurniad ac i gael eu canu gan y gwynt. Yn aml caiff eu hongian ger drws, uwchben portsh, neu yn yr ardd. Mae ganddynt hanes o 5000 o flynyddoedd.

                                               

Chwyrligwgan

Tegan syn chwyrnellu yw chwyrligwgan, chwirligwgan neu chwrligwgan. Cynhyrchir y chwyrligwgan traddodiadol o bren ac wedi ei baention lliwgar fe roddir un math yn yr ardd er mwyn ir gwynt chwythur felin wynt syn gweithio mecanwaith syml y tegan. ...

                                               

Melin wynt (tegan)

Tegan syml yw melin wynt a wneir o grychau o bapur neu blastig a gysylltir ar ei echel i ffon gan bin. Maen troelli pan gaiff ei chwythu gan berson neur gwynt. Gellir ei defnyddio hefyd fel addurniad yn yr ardd.

                                               

Academia

                                               

Addysg bellach

Term a ddefnyddir wrth gyfeirio at addysg yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon ydy addysg bellach. Addysg ôl-16 ydyw lle nad ywn orfodol ar gyfer y myfyrwyr, sydd yn wahanol ir addysg a ddarperir mewn prifysgolion. Gall fod ar unrhyw lefel, ...

                                               

Addysgeg

                                               

Bws cerdded

Grŵp o blant syn cerdded ir ysgol gydag athro neu oedolyn arall yn eu tywys yw bws cerdded. Y syniad yw ei fod en caniatáu i blant fynd iw hysgol mewn diogelwch, heb fod rhaid defnyddio cerbyd.

                                               

Addysg gartref

Addysg plant yn y cartref yw addysg gartref, gan amlaf gan rieni ond weithiau gan diwtoriaid, yn hytrach na ysgol y wladwriaeth neu ysgol breifat. Er yr oedd addysgu o fewn y teulu neur gymuned yn ddull traddodiadol cyn i gyflwyniad ddeddfau syn ...

                                               

Coleg normal

Math o goleg addysg uwch a sefydlwyd yn wreiddiol er mwyn hyfforddi athrawon yw coleg normal. Amcan y colegau normal oedd sefydlu safonau dysgu, syn esbonior enw. Sefydlwyd y coleg cyntaf or fath yn Ffrainc yn 1685, gan Saint John Baptist de La S ...

                                               

Cwricwlwm

                                               

Cylch chwarae

Grŵp wedi ei drefnu i ddarparu gofal a chymdeithasu ar gyfer plant dan bump oed yw cylch chwarae, maent yn llai ffurfiol na ysgol feithrin. Nid ydynt yn darparu gwasanaeth amser llawn, ond yn hytrach dim ond cwpl o oriau pob dydd yn ystod adeg ty ...

                                               

Darlith

Cyflwyniad ar lafar i roi gwybodaeth neu i addysgu pobl am bwnc penodol yw darlith ; er enghraifft gan athro coleg neu brifysgol neu gan arbenigwyr eraill mewn cyrddau llenyddol, eisteddfodau ac ati. Cyhoeddir rhai darlithoedd fel erthygl mewn cy ...

                                               

Didactigiaeth

Athroniaeth syn pwysleisio swyddogaethau addysgol a chyfarwyddol y celfyddydau a llenyddiaeth yw didactigiaeth. Gwaith syn ceisio cyfleu gwybodaeth, rhoi cyngor bywyd neu ddysgu gwers foesol yw ei ffurf. Ymhlith y gwahanol fathau o lenyddiaeth dd ...

                                               

Dysgu cydweithredol

Dull o drefnu gweithgareddau dosbarth yn brofiadau dysgu academaidd a chymdeithasol yw dysgu cydweithredol. Rhaid i fyfyrwyr weithio mewn grwpiau er mwyn cwblhau tasgau ar y cyd. Maen wahanol i ddysgu annibynnol am fod myfyrwyr syn dysgun gydweit ...

                                               

Addysg alwedigaethol

Addysg ac hyfforddiant yw addysg alwedigaethol sydd yn paratoi hyfforddeion ar gyfer swyddi a seilir ar weithgareddau ymarferol, yn draddodiadol yn anacademaidd, ac yn hollol berthnasol at alwedigaeth neu grefft benodol. Mae addysg alwedigaethol ...

                                               

Geirfa addysg

ysgol ramadeg ysgol ysgol annibynnol ysgol gyfun ysgol feithrin ysgol ddwyieithog ysgol gynradd ysgol baratoi ysgol fonedd ysgol uwchradd ysgoloriaeth ysgolheictod ystafell ddosbarth

                                               

Gwaith grŵp

Dull o ddysgu cydweithredol yw gwaith grŵp gydar nod o wella sgiliau personol myfyrwyr yn ogystal â galluogi myfyrwyr i ddysgu oi gilydd ac i gyfuno sgiliau myfyrwyr unigol ar gyfer tasg benodol. Tasg gyffredin yw paratoi cyflwyniad grŵp ar bwnc ...

                                               

Gwrthddeallaeth

Fe fydd llywodraethau awdurdodol, unbennaeth neu totalitaraidd yn ystyried pobl addysgiadol fel bygwth, gan eu bod yn gofyn cwestiynau. Mae’r deallus wedi cael eu herlid, eu carcharu, eu arteithio a’u dienyddio gan y llywodraethau hyn.

                                               

Hunanaddysg

Y broses o addysguch hunan yw hunanaddysg, sef y broses o ddysgu heb arweiniad pedagogaidd gan neb arall. Mae rhai hunanaddysgedigion yn treulior rhan fawr ou hamser mewn llyfrgelloedd neu ar wefannau addysgol. Mae nifer o gyhoeddwyr yn cynhyrchu ...

                                               

Hyfforddiant

Caffael gwybodaeth, sgiliau, a chymwyseddau yw hyfforddiant o ganlyniad i ddysgu sgiliau galwedigaethol neu ymarferol a gwybodaeth syn berthnasol at fedrau defnyddiol penodol. Maen ffurfio craidd prentisiaethau ac addysg mewn sefydliadau technole ...

                                               

Llyfr dysgwr

Mae gwerslyfrau cyfoes, fel arfer, yn dilyn dull o ddysgu a sefydlwyd gan CBAC: Canolradd glas: Lefel addas ar gyfer pobl syn gallu siarad eithaf da - fel arfer ar ôl dysgu am ddwy neu dair blynedd Hyfedredd du: Dymar lefel uchaf a gynigir. Maer ...

                                               

Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr

Astudiaeth fyd-eang gan y Mudiad dros Gydweithrediad a Datblygiad Economaidd o berfformiad addysgol disgyblion 15 mlwydd oed ym meysydd mathemateg, gwyddoniaeth a darllen ydyr Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr. Cafodd ei gyflwyno am y tro cyntaf ...

                                               

Seminar

Cyfarfod neu gynhadledd academaidd yw seminar. Gall seminarau fod yn rhan o gyrsiau prifysgol myfyrwyr, gyda deialog Socrataidd o drafodaeth ar destun y cwrs a gaiff ei harwain gan diwtor. Ceir hefyd seminarau ymchwil, sef cynadleddau ffurfiol ll ...

                                               

Seremoni graddio

Digwyddiad a gynhelir pan fo myfyrwyr yn derbyn gradd academaidd ac yn graddio ydy seremoni graddio. Yn aml gelwir dyddiad y seremoni graddio yn ddiwrnod graddio. Pan fo seremonïaun cael eu cynnal, gan amlaf maent yn cynnwys gorymdaith gan yr ymg ...

                                               

Tiwtorial

Dull o drosglwyddo gwybodaeth yw tiwtorial syn ceisio addysgu drwy esiampl a darparur wybodaeth sydd ei angen i gwblhau tasg benodol. Maen fodd poblogaidd o addysgu mewn addysg uwch, cyfrifiaduro, y rhyngrwyd, a gemau fideo. Mewn addysg uwch ym M ...

                                               

Addysg uwch

Cam addysg syn digwydd mewn prifysgolion, academïau, colegau, athrofâu, a sefydliadau technoleg yw addysg uwch, addysg uwchradd, addysg uwchraddol, neu addysg drydyddol. Bydd myfyrwyr addysg uwch yn astudio cwrs er mwyn ennill gradd academaidd, n ...

                                               

Ysgol (addysg)

Am defnydd arall or gair "ysgol", gweler Ysgol Lle a ddynodir ar gyfer addysgu yw ysgol. Fel arfer y maen sefydliad ac yn adeilad lle mae disgyblion neu fyfyrwyr, sydd fel arfer yn blant neu yn bobl ifainc, yn dysgu drwy law athrawon. Lle canolog ...

                                               

Ysgol Henry Richard

Mae Ysgol Henry Richard yn ysgol dwyieithog 3-16 oed yn Nhregaron Ceredigion. Agorwyd yn 2014 lle bun gweithredu ar dair safle. Er hyn bun gweithredu fel ysgol un campws o fis Hydref 2018 ymlaen. Agorwyd yr ysgol yn swyddogol ar 11eg o Orffennaf ...

                                               

Anabledd

Anabledd yw cyflwr lle mae un o gyneddfau person yn sylweddol llai effethiol nar cyffredin i unigolyn yn eu dosbarth. Gall gyfeirio at anabledd corfforol, er enghraifft anallu i gerdded, dallineb, byddardod ac eraill, neu anabledd meddyliol. Gall ...

                                               

Afiechyd meddwl

Mae afiechyd meddyliol neu salwch meddyliol yn batrwm ymddygiadol neu seicolegol a welir mewn unigolyn sydd yn achosi ing neu anabledd na ystyrir yn rhan o ddatblygiad neu ddiwylliant normal. Mae adnabyddiaeth a dealltwriaeth o anhwylderau meddyl ...

                                               

Anabledd ac Iaith

Llyfryn dwyieithog yn cynnwys geiriadur Cymraeg-Saesneg/Saesneg-Cymraeg gan Lowri Williams a Delyth Prys yw Anabledd ac Iaith. Anabledd Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Jack Ashley

Gwleidydd Seisnig oedd Jack Ashley, Arglwydd Ashley o Stoke. Fei ganwyd yn Widnes a gadawodd yr ysgol yn 14 oed i weithio mewn ffatri cemegolion ac ynan yrrwr craen. Bun filwr yn yr Ail Ryfel Byd cyn astudio yn Ruskin College ble derbyniodd ddipl ...

                                               

Cadair olwyn

Defnyddir cadair olwyn gan bobl sy ddim yn medru cerdded oherwydd afiechyd neu ddamwain. Fel arfer mae olwynion mawr ôl a olwynion bychain blaen ar gadair olwyn, ond ceir rhai arbennig i gymryd rhan mewn cystadlaethau a chwaraeon hefyd. Fel arfer ...

                                               

Dallineb

Anallu i weld yw dallineb. Weithiau bydd pobl yn cael eu geni yn ddall, ond yn y gwledydd datblygiedig, clefydau yw achos dallineb fel arfer. Mae rhai pobl yn dioddef o ddallineb lliw, sef yr anallu i weld y gwahaniaeth rhwng un neu nifer o liwia ...

                                               

Dyslecsia

Anabledd dysgu syn achosi anawsterau gyda iaith ysgrifenedig yw Dyslecsia. Er bod sillafu a darllen yn anodd i bobl ddyslecsig, maen gyflwr gwbl wahanol i anawsterau a achosir gan ddiffyg deallusrwydd, nam ar y clyw neur golwg, neu ddiffygion add ...

                                               

Gemau Paralympaidd

Digwyddiad aml chwaraeon ar gyfer athletwyr gydag anableddau corfforol a gweledol ywr Gemau Paralympaidd. Mae hyn yn cynnwys athletwyr gydag anableddau symyd, trychiadau, dallineb a pharlys yr ymennydd. Cynhelir y Gemau Paralympaidd pob pedair ml ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →