ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 353                                               

Eglwys Uniongred Roegaidd

Cangen or Eglwys Uniongred Ddwyreiniol ywr Eglwys Uniongred Roegaidd. Maen cynnwys nifer o eglwysi syn rhannu traddodiad diwylliannol ac yn cynnal eu gwasanaethau yng Ngroeg Koine.

                                               

Eglwyseg

Erthygl am bwnc diwynyddol yw hon, gweler hefyd Creigiau Eglwyseg. Maes diwinyddol yw eglwyseg sydd yn astudior Eglwys Gristnogol, tarddiad Cristnogaeth, perthynas yr Eglwys ar Iesu, a gweinyddiaeth ac arweinyddiaeth yr eglwysi.

                                               

Erastiaeth

Erastiaeth ywr gred ddiwinyddol neu wleidyddol mair wladwriaeth a ddylai fod yn ben mewn materion eglwysig, yn hytrach nar eglwys ei hun. Enwyd y gred ar ôl Thomas Erastus, diwinydd or Swistir. Yn 1589, cyhoeddwyd Erastus ei waith Explicatio grav ...

                                               

Ficer

Yn ei ystyr ehangaf, mae ficer yn gynrychiolydd, neun rhywun syn gweithredu ar ran rhywun o statws uwch. Gan amlaf, defnyddir y term mewn cyd-destunau crefyddol Cristnogol i olygu rhywun syn gofalu am eglwys.

                                               

Gorymdaith y Gwaed Sanctaidd

                                               

Billy Graham

Efengylydd Cristnogol oedd William Franklin Graham, Jr. OBE, a adnabyddwyd fel Billy Graham. Rhoddodd cyngor ysbrydol i sawl Arlywydd yr Unol Daleithiau ac fe ddaeth yn seithfed ar restr Gallup or bobl gafodd eu hedmygu fwyaf yn ystod yr 20g. Roe ...

                                               

Gwrin

Sant Cernyweg a Chymreig or 6g oedd Sant Gwrin a chyfaill i Pedrog, nawddsant Cernyw. Roedd ganddo ddwy eglwys yng Nghernyw: y naill yn Bodmin ar llall yn Gorran Haven. Ym Mhowys, fei coffeir yn eglwys ac yn enw pentref Llanwrin. Disgrifir y modd ...

                                               

Gŵyl San Steffan

Yng Nghymru, Gŵyl San Steffan ywr dyddgwyl a ddethlir y diwrnod ar ôl y Nadolig. Maen coffhaur merthyr Cristnogol cyntaf, Sant Steffan. Dethlir y dydd yn y rhan fwyaf o wledydd Ewrop fel gŵyl y banc neu wyliau cenedlaethol. Fei dethlir ar 26 Rhag ...

                                               

Ham (Beibl)

Cymeriad Beiblaidd, mab hynaf Noa, y ceir ei hanes yn Llyfr Genesis yn yr Hen Destament, y Torah ar Coran yw Ham. Roedd ganddo ddau frawd, Sem a Jaffeth. Yn draddodiadol, symudodd Ham tuar de ac ymsefydlu yn Affrica. Ceir cyfeiriad yn yr Hen Dest ...

                                               

George Hargreaves

Arweinydd Y Blaid Gristnogol, a alwyd yn wreiddiol yn Operation Christian Vote, ywr Parchedig James George Hargreaves. Cyn iddo gael ei farn gyfredol bod gwrywgydiaeth yn bechod, ysgrifennodd Hargreaves y gân So Macho, a gyrhaeddodd #2 yn siartia ...

                                               

Yr Hen Destament

Casgliad o 39 llyfr hynafol syn ffurfio ysgrythur ganonaidd yr Iddewon ywr Hen Destament. Gydar Testament Newydd maen ffurfio y gyntaf o ddwy brif ran y Beibl Cristnogol. Maer enw yn tarddu or gair Lladin am "gyfamod" ac yn cyfeirio at y ffaith e ...

                                               

Lamech

Tad Noa yn yr Hen Destament ar Torah oedd Lamech. Yn ôl un achres maen fab Methusael ac yn un o ddisgynyddion Cain, ond yn ôl achres arall maen fab i Fethusela o linach Seth; credir fod y dryswch yn codi o ddau draddodiad cynnar am darddiad y ddy ...

                                               

Llyfr Job

                                               

Llyfr y Diarhebion

                                               

Llythyr Iago

Un o lyfraur Testament Newydd yw Llythyr Iago. Dymar unig lyfr yn y Beibl a briodolir i Sant Iago. Ond ceir sawl Iago arall yn yr eglwys fore ac ar sail nodweddion ieithyddol ymddengys fod Groeg y llythyr yn perthyn i gyfnod diweddarach nar ganri ...

                                               

Llythyr Paul at y Colosiaid

Credir yr ysgifenwyd Llythyr Paul at y Colosiaid gan yr Apostol Paul tuar flwyddyn 60 OC. Dyma ddeuddegfed lyfr y Testament Newydd yn y Beibl canonaidd. Fei anfonwyd gan Paul at y Cristnogion cynnar yn ninas Colossae yn Asia Leiaf. Prif themar ll ...

                                               

Llythyr Paul at y Philipiaid

Credir ir Apostol Paul ysgrifennu Llythyr Paul at y Philipiaid tuar flwyddyn 60 OC. Maen un o gyfres o lythyrau ganddo yn y Testament Newydd a dymar unfed lyfr ar ddeg yn y TN yn y Beibl canonaidd. Ysgrifenodd y llythyr at Gristnogion cynnar yn n ...

                                               

Llythyrau Paul

Cyfres o lythyrau gan yr Apostol Paul yn y Testament Newydd yw Llythyrau Paul neu Epistolau Paul. Cyfeirir atynt hefyd fel y Llythyrau Paulaidd gan fod ysgolheigion Beiblaidd diweddar yn amau awduraeth rhai ohonynt.

                                               

Llythyrau Paul at Timotheus

Ceir Llythyrau Paul at Timotheus yn y Testament Newydd, sef rhan olaf y Beibl Cristnogol. Ceir dau lythyr, sef Llythyr Cyntaf Paul at Timotheus ac Ail Lythyr Paul at Timotheus, syn cyfrif fel llyfrau yn y Beibl canonaidd. Fei hysgrifenwyd gan yr ...

                                               

Maddeueb

Nodwedd o system edifeirwch yr Eglwys Gatholig yw maddeueb neu indwlgens. Yn sacrament penyd maen rhaid ir pechadur gyffesu ei bechodau a chael maddeuant gan yr Eglwys, ac yna derbyn cosb dymhorol i wneud yn iawn am bechu yn erbyn Duw. Trwy athra ...

                                               

Mairoleg

Astudiaeth diwinyddiaethau ac athrawiaethau Cristnogol sydd yn ymwneud âr Forwyn Fair, mam Iesu Grist, yw Mairoleg. Mae Mariwoleg Gristnogol yn anelu at gysylltu ysgrythur, traddodiad a dysgeidiaeth yr Eglwys ar Forwyn Fair. Ceir sawl gwedd Grist ...

                                               

Sant Martial

Efengylwr yn enedigol o ranbarth Limousin, Gâl, a flodeuai yn y 3g OC oedd Sant Martial. Martial oedd esgob cyntaf Limoges. Dethlir ei ŵyl mabsant ar 30 Mehefin.

                                               

Noa

Cymeriad Beiblaidd, mab Lamech o hiliogaeth Seth, y ceir ei hanes yn Llyfr Genesis yn yr Hen Destament, y Torah ar Coran yw Noa. Maen ffigwr pwysig yng nghrefyddau Iddewiaeth, Cristnogaeth ac Islam a gysylltir â chwedl Y Dilyw ac Arch Noa. Bu gan ...

                                               

Pab yr Eglwys Goptaidd

                                               

Patristeg

Astudiaeth athroniaeth a llenyddiaeth y diwinyddion Cristnogol cynnar, yn enwedig y Tadau Eglwysig, yw patristeg. Roedd y gair patroleg ynghynt yn gyfystyr â phatristeg, ond bellach defnyddir i gyfeirio at lyfr syn ymdrin âr llên batristeg.

                                               

Evan Roberts (gweinidog)

Prif arweinydd Diwygiad 1904–1905 oedd Evan Roberts. Wedi ei eni yng Nghasllwchwr bun lowr am ddeuddeg mlynedd or adeg pan adawodd ysgol tan ei fod yn 23 mlwydd oed. Yn 1904 aeth i astudio am y weinidogaeth yng Nghastell Newydd Emlyn. Yn dilyn cl ...

                                               

Sem

Cymeriad Beiblaidd, mab hynaf Noa, y ceir ei hanes yn Llyfr Genesis yn yr Hen Destament, y Torah ar Coran yw Sem. Roedd ganddo ddau frawd, Ham a Jaffeth. Roedd Abraham yn un o ddisgynyddion Sem, a gelwir yr Iddewon, Arabiaid a rhai poloedd eraill ...

                                               

Steffan (sant)

Erthygl am y sant yw hon. Gweler hefyd Senedd y Deyrnas Unedig neu "San Steffan" Steffan oedd y merthyr Cristnogol cyntaf, a fu farw tua 36 OC. Dethlir Gŵyl San Steffan ar y 26eg o Ragfyr. Adroddir ei hanes yn Actau yr Apostolion. Un or saith dyn ...

                                               

Sul Addysg

Diwrnod gweddi arbennig i bawb syn ymwneud ag unrhyw agwedd ar addysg a gynhelir yn y Deyrnas Unedig yw Sul Addysg. Fei cynhelir ar yr ail ddydd Sul ym mis Medi. Am rai blynyddoedd fei cynhaliwyd ar y nawfed dydd Sul cyn y Pasg; fodd bynnag, yn 2 ...

                                               

Sul y Blodau

Sul y Blodau ywr Sul cyn y Pasg. Maen cofio taith olaf Iesu Grist i Jeriwsalem, a ddisgrifir yn Yr Efengyl yn ôl Marc. Maen arfer hyd heddiw mewn nifer o eglwysi i addurnor eglwys â blodau a changhennau palmwydden au rhoi ir addolwyr. Ar Sul y Bl ...

                                               

Sul y Drindod

Sul y Drindod ywr dydd Sul cyntaf ar ôl y Sulgwyn yng nghalendr litwrgaidd Cristnogol y Gorllewin, ond yn Yr Eglwys Uniongred Ddwyreiniol fei dathlir ar y Sulgwyn ei hun. Mae Sul y Drindod yn dathlu athrawiaeth Gristnogol y Drindod, sef tri Phers ...

                                               

Sulgwyn

Gŵyl Gristnogol symudol ywr Sulgwyn a gynhelir ar yr wythfed Sul ar ôl y Pasg. Maen dathlu disgyn yr Ysbryd Glân ar yr Apostolion ac yn seiliedig ar yr Ŵyl yr Wythnosau Iddewig. Gellir olrhain ei dathlu ir 3ed ganrif OC. Yr enw Lladin ar yr ŵyl y ...

                                               

Trawsylweddiad

Yn ôl dysgeidiaeth yr Eglwys Gatholig, trawsylweddiad yw trawsffurfiad llythrennol bara a gwin sagrafen y cymun i waed a chorff go iawn yr Iesu. Dysg yr Eglwys bod hanfod, neu realiti, y bara yn cael ei drosin gorff Crist, ac hanfod y gwin yn cae ...

                                               

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Undeb yr Annibynwyr ywr Undeb gwirfoddol o eglwysi Annibynnol Cymraeg, yng Nghymru a Lloegr, syn cydlynu gweithgarwch a thystiolaeth yr Annibynwyr. Fei sefydlwyd yn Abertawe ym 1871 a chynhaliodd ei Gyfarfodydd Blynyddol cyntaf yng Nghaerfyrddin ...

                                               

Urdd y Sistersiaid

Urdd grefyddol o fynachod yn yr Eglwys Gatholig oedd Urdd y Sistersiaid. Fei sefydlwyd gan Sant Robert o Molesme fel cangen newydd lymach ei rheolau o Urdd y Benedictiaid. Citeaux yn Ffrainc, syn rhoi ei henw ir urdd, oedd y fam-abaty. Gwnaeth Sa ...

                                               

Chad Varah

                                               

Justin Welby

Esgob o Sais yw Justin Portal Welby sydd yn 105ed Archesgob Caergaint ar esgob uchaf ei safle yn Eglwys Lloegr. Roedd Welby yn ficer yn Southam, Swydd Warwick, ac yn fwy diweddar roedd yn Esgob Durham, gan fod yn y swydd ychydig dros flwyddyn.

                                               

Welen sefyll rhwng y myrtwydd

Emyn a ysgrifenwyd gan Ann Griffiths yw Welen Sefyll Rhwng y Myrtwydd a gennir yn aml ar yr emyn-dôn Cwm Rhondda. Maen gân serch i Dduw, yn hiraethu amdano, ac am fod yn bur ac yn ffyddlon iddo. Credir ir emyn gael ei ysgrifennu yn dilyn pregeth ...

                                               

William Barrow

Esgob Bangor o 1419 hyd 1423 oedd William Barrow, weithiau William Barrowe. Apwyntiwyd ef yn Esgob Bangor ar 15 Chwefror 1418, a chysegrwyd ef ar ôl 13 Hydref 1419. Trosglwyddwyd ef o Fangor i fod yn Esgob Caerliwelydd ar 19 Ebrill 1423.

                                               

Y Deuddeg Apostol

Disgyblion Iesu oedd y Deuddeg Apostol. Yr Apostolion yn ôl Efengyl Marc: Andreas Iago fab Sebedeus Bartholomeus Philip Ioan, brawd Iago Simon y Canaanead Tomos Pedr Thadeus Jwdas Iscariot Mathew Iago fab Alffeus

                                               

Yr Eglwys Uniongred Ddwyreiniol

ON Ni ddylid drysur Eglwys hon ag Eglwys y tri chyngor, a elwir yn Oriental yn Saesneg. Ail enwad Gristnogol fwyar byd, ar mwyaf or Eglwysi Uniongred, gyda rhwng 150 a 350 o ddilynwyr, ywr Eglwys Uniongred Ddwyreiniol. Fe wahanodd o Eglwys y tri ...

                                               

Malachi

                                               

Tora

Prif destun sanctaidd Iddewiaeth ywr Tora sydd yn cynnwys datguddiad Duw i genedl Israel, sef yr Iddewon. Gair Hebraeg ydyw ai ystyr yw "cyfraith". Gan amlaf cyfeirir at y pum testun a briodolir i Moses – Genesis, Exodus, Lefiticus, Numeri, Deute ...

                                               

Al-lâh

Allah neu Al-lâh yw enw Duw yn neu "Arglwydd" yn Arabeg. Cysylltir y term yn bennaf gydar syniad Islamaidd o Dduw ym meddwl pobl o wledydd gorllewinol er roedd y term mewn defnydd gan bobl Arabeg gan gynnwys Cristnogion ac eraill yn y cyfnod cyn- ...

                                               

Hajj

Pumed Colofn crefydd Islam ywr Hajj, sef y bererindod i Mecca ar mannau sanctaidd syn gysylltiedig â bywyd a gwaith y proffwyd Muhammad. Maer sawl syn cyflawnir Hajj yn cael ei alwn Hajji, sef un sydd wedi gwneud yr Hajj.

                                               

Imam

Arweinydd crefyddol Islamaidd ydy Imam. Yn aml, arweinydd mosg ydyw sydd i ryw raddau yn debyg i offeiriad Cristnogol. Fodd bynnag, gall rheolwr gwlad gael ei alwn Imam yn ogystal, am ei fod yn arwain y gymuned Fwslemaidd yn ei wlad fel pennaeth ...

                                               

Muhammad

Sylfaenydd crefydd Islam oedd Muhammad neu Mohamed. Ganwyd ef ym Mecca rywbryd yn y flwyddyn 570 OC, yn fab i Abd Allah a oedd yn aelod o deulur Hashimiaid o lwyth y Quraysh, a bu farw ym Medina. Bu farw ei dad cyn iddo gael ei eni a bu ei fam, A ...

                                               

Ramadan

Mae Ramadan yn un o ddeuddeg mis calendr Islam ac yn sanctaidd i ddilynwyr Islam. Mae pob mis yn 28 dydd ac yn dilyn troad y lleuad. Maer weithred o "Sawm" neu "siyâm", un or Pum Colofn Islam, yn golygu ymprydio yn ystod oriau golau dydd, or wawr ...

                                               

Salaffiaeth

Maer Salaffiaeth yn fudiad modern, milwriethus Sunni syn ceisio cael Mwslemiaid i ddychwelyd ir hyn a welont fel yr Islam wreiddiol. Datblygodd Salaffiaeth yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif o feddylfryd Wahabi, sef ffurf draddodiadol a cheid ...

                                               

Salah

Yn athrawiaeth Islam, yr ail o Bum Colofn y Ffydd, a adnabyddir hefyd fel y Farâidh, yw y Salah neu salat, sef y pum gweddi defodol a adroddir pum gwaith y dydd: ar doriad y wawr, ar ganol dydd, ar ganol y prynhawn, ar fachlud yr haul a dechraur ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →