ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 35                                               

Talaith

Mae talaith yn gymdeithas gwleidyddol gyda sofraniaeth dros ardal ddaearyddol. Mae fel arfer yn cynnwys set o sefydliadau syn hawlior awdurdod i greur rheolau syn llywodraethu pobl y gymdeithas yn yr ardal, er mae ei statws fel talaith yn aml yn ...

                                               

Tiriogaeth (israniad gwladol)

Ardal ddaearyddol heb sofraniaeth yw tiriogaeth. Maer lefel o ymreolaeth sydd gan diriogaethau yn amrywio. Er enghraift, mae tiriogaeth ddibynnol o dan awdurdod llwyr gan lywodraeth wladwriaethol. Mewn rhai gwledydd, megis Canada ac Awstralia, ma ...

                                               

Trefedigaeth

Gwlad neu diriogaeth sydd wedi cael ei gwladychu gan wlad arall a dod dan sofraniaeth y wlad honno yw trefedigaeth. Gan amlaf mae trefedigaethau yn rhan o ymerodraeth, e.e. bu India yn drefedigaeth Brydeinig ac yn rhan or Ymerodraeth Brydeinig.

                                               

Rhanbarth

Term daearyddol yw rhanbarth a ddefnyddir mewn sawl ffordd yng ngwahanol ganghennau daearyddiaeth. Yn gyffredinol, mae rhanbarth yn ardal o faint canolig o dir neu ddyfroedd syn llai nar brif ardal o ddiddordeb ond yn fwy ei maint na lleoliad nei ...

                                               

Rhestr enwau Cymraeg ar drefi a llefydd eraill yn yr Alban

Caithness - Cothnais hanesyddol Yn hanesyddol, gelwir ardal fwyaf eithaf Cothnais, ger John o Groats a Dunnet Head, yn Benrhyn Blathaon neu Benrhyn Cothnais. Clydebank - Glannau Clud River Clyde - Afon Clud Firth of Clyde - Moryd Clud Clydesdale ...

                                               

Rhestr enwau Cymraeg ar drefi a llefydd eraill yn Iwerddon

Belfast: Belffast Kildare: Cildara River Shannon: Afon Llinon Wexford: Loch Garman neu Llwch Garmon Cork: Corc Derry/Londonderry: Deri, y Deri neu Dinas y Deri Dublin: Dulyn Kells: Celys Kerry: Ceri Seven Heads Swydd Corc: Saith Pen Killarney: Ci ...

                                               

Rhestr enwau Cymraeg ar drefi a llefydd eraill yn Lloegr

                                               

Enwau llefydd yn Lloegr sydd o darddiad Brythonig / Celtaidd

Rhestrir yma rhai enwau llefydd yn Lloegr sydd o darddiad Brythonig neu Gelteg. Maer rhestr ganlynol o enwau lleoedd wedii greu gan ieithyddion dros yr hanner can mlynedd diwethaf gan nodi ir enwau Saesneg darddu or Frythoneg. Eryn heddiw mae un ...

                                               

Rhestr prifddinasoedd yr Unol Daleithiau

Mae Washington, D.C., wedi bod yn brifddinas Unol Daleithiau America ers 1800. Mae Cyngres yr Unol Daleithiau wedi cyfarfod wyth gwaith hyd yma mewn dinasoedd eraill, felly feu hystyrir yn brifddinasoedd hanesyddol. Ceir hefyd 50 o brifddinasoedd ...

                                               

Rhestr taleithaur Unol Daleithiau yn ôl arwynebedd

Dyma restr o Daleithiaur Unol Daleithiau yn ôl cyfanswm yr arwynebedd, arwynebedd y tir ac arwynebedd ardaloedd gwlyb. Maer gwlyptir hwn yn cynnwys llynnoedd, a moroedd hyd at 22 km o linell penllanwr traeth. Mae rhewlifoedd yn dod o dan "arwyneb ...

                                               

Rhestr Siroedd Cymru yn ôl arwynebedd

                                               

Taleithiau Mecsico

Dyma restr o 31 talaith Mecsico wedi eu rhestru yn ôl eu maint. Er nad ywn dalaith fel y cyfryw ond yn Ardal Ffederal, mae Dinas Mecsico yn cael ei chynnwys yma hefyd.

                                               

Taleithiau Twrci

                                               

Ffrwydryn

Ffrwydryn yw unrhyw ddeunydd syn ansefydlog o ran ynni, un ain gemegol neu fel arall. Oherwydd hyn gall y deunydd gynhyrchu ffrwydrad, pan ryddheir yr ynni mewn amser byr, efallai ganran fychan o eiliad. Ffrwydron cemegol ywr math mwyaf cyffredin ...

                                               

Glynwr

Hylif yw glynwr, cyflynydd neu rwymwr a ychwanegir i sylwedd sych i roi iddo ansawdd cyson. Er enghraifft, yn y Byd Clasurol defnyddiwyd wyau, cwyr, mêl, a bitwmen i lynu gronynnau pigmentau wrth wneud paent. Defnyddiwyd wyau hyd yr 16g, a gelwir ...

                                               

Lled-ddargludydd

Mae lled-ddargludydd yn fath o ddeunydd sydd gyda dargludiad trydanol rhwng dargludyddion megis copr, aur, ac ynysyddion megis plastig a gwydr. Geill y rhinwedd dargludo gael ei addasu trwy ddulliau fel dopio, sydd yn cyflwyno amhurdebau ir prif ...

                                               

Llygaid siglog

Eitemau plastig bychain syn cael eu defnyddio i ddynwared llygaid ar waith crefft yw llygaid siglog. Mae llygaid siglog fel arfer wediu gwneud o blastig neu gerdyn gwyn sydd wedii orchuddio â chragen glir o blastig caled ag ynddi ddisg blastig, d ...

                                               

Pêl-droed pump-bob-ochr

Mae pêl-droed pump-bob-ochr yn fath o bêl-droed gyda phum chwaraewr gan bob tim. Mae gwahaniaethau yn y gêm yn cynnwys cae llai o faint, goliau llai, a llai o amser chwarae. Mae gemau yn cael eu chwarae dan-do neu yn yr awyr agored, ar astroturf, ...

                                               

Persawr

Cymysgedd o olewau persawrus, sefydlogydd, ac alcohol a ddefnyddir i roi arogl hir-barhaol a dymunol i rannau or corff dynol neu i wrthrychau eraill yw perarogl neu persawr. Caiff peraroglau eu defnyddio gan ddynion neu ferched. Eau de cologne yw ...

                                               

Sebon

Gweler hefyd: opera sebon. Defnydd a ddefnyddir i ymolchi neu olchi yw sebon. Yn draddodiadol, y prif gynhwysion yw saim a soda. Maer tystiolaeth cynharaf a gofnodwyd o gynhyrchu sebon-fel deunyddiau yn dyddion ôl i tua 2800 CC yn Babilon. Roedd ...

                                               

Ynysydd

Ynysydd yw defnydd syn atal ynni trydanol neu thermol rhag deithio drwyddo, ac maen wrthwyneb i ddargludydd. Maer deunyddiau hyn yn cynnwys y mwyafrif or anfetelau elfennol ac anfetelau eraill, fel plastigion.

                                               

Chwys

Gweler hefyd chwys gwahaniaethu. Hylif naturiol tebyg i ddŵr o ran ei phriodoleddau syn gyfansoddedig yn bennaf o sodiwm clorid ac wrea, syn cael ei hysgarthu or corff trwyr chwarrenau chwys yw chwys. Maen chwarae rhan bwysig yn y gwaith o reoli ...

                                               

Inc

Hylif syn cynnwys pigmentau ac/neu lliwurau a ddefnyddir i liwio arwyneb er mwyn cynhyrchu delwedd, testun, neu ddyluniad yw inc. Defnyddir ysgrifbin, brwsh, neu gwilsyn i ysgrifennu ag inc. Gelwir inc ni ellir ei ddileu yn inc annileadwy neu inc ...

                                               

Olew

Hylif na ellir ei gymysgu â dŵr yw olew. Mae pris olew petroliwm yn effeithio ar economi gwledydd y byd. Ceir gwahanol fathau o olew, gan gynnwys: Olew ffosil sydd yn adnodd naturol ac a ddefnyddir fel ffynhonnell ynni neu wres, megis petroliwm, ...

                                               

Semen

Hylif organig yw semen, syn cynnwys sberm fel arfer. Fei secretir gan organau atgenhedlu anifeiliaid gwrywaidd neu ddeurywiol, er mwyn ffrwythloni wygelloedd benywaidd. Alldafliad ywr enw ar yr hyn syn digwydd wrth i semen adael y corff.

                                               

Surop

Hylif trwchus a melys yw surop a wneir trwy hydoddi siwgr mewn dŵr berw. Yn y gegin caiff ei flasu âi roi ar fwyd, yn enwedig pwdinau a bwydydd melys, neu ei ddefnyddio i gadw bwyd, gan amlaf ffrwythau. Weithiau defnyddir surop â moddion ynddo i ...

                                               

Cwyr

Sylwedd ystwyth ac anhydraidd a chanddo gyfernod ffrithiant isel yw cwyr. Mae dau brif fath: cwyrau mwynol, sydd yn hydrocarbonau o bwysau molecylaidd uchel a chanddynt strwythur ficrogrisialaidd; a chwyrau planhigion ac anifeiliaid sydd yn ester ...

                                               

Pwynt anfeidredd

Mewn geometreg, pwynt dychymygol ar "ddiwedd" pob llinell yw pwynt anfeidredd. Yn y plân affin, gan gynnwys y plân Euclidaidd, ceir un pwynt anfeidredd ar gyfer pob pâr o linellau cyflin neu baralel y plân. Mae atgydior pwyntiau hyn yn rhoi plân ...

                                               

Materoliaeth

Peidier â chymysgur erthygl hon â Materoliaeth economaidd Mewn athroniaeth, mae theori materoliaeth yn dweud mair unig beth syn bodoli ydy mater; bod popeth wedii greu gyda deunydd a sgìl rhyngweithiadau materol ydy pob ffenomen. Yn ôl llawer o a ...

                                               

Fertigo

Mae fertigo yn gyflwr meddygol ble maer person yn teimlo fel pataen nhw neur gwrthrychau ou cwmpas yn symud pan nad ydynt. Maen aml yn teimlo fel symudiad o droelli neu siglo. Gall hyn fod yn gysylltiedig â chyfog, chwydu, chwysu, neu anhawster c ...

                                               

Hapnewidyn

Mewn tebygolrwydd ac ystadegau, mae hapnewidyn, yn newidyn y mae ei werthoedd posib yn deillio o ffenomen syn digwydd ar hap. Fel ffwythiant, maen rhaid i hapnewidynau fod yn fesuradwy. Mae canlyniadaun aml yn dibynnu ar rai newidynnau ffisegol n ...

                                               

Haprwydd (ystadegol)

Dywedir bod dilyniant o rifau "ar hap" pan nad ywn cynnwys unrhyw batrwm neu ailadrodd y gellir eu hadnabod; mae dilyniannau fel canlyniadau rhowlio deis neu ddigidau π yn dangos haprwydd ystadegol. Nid yw haprwydd ystadegol o reidrwydd yn awgrym ...

                                               

René Guénon

Athronydd Ffrengig ac ysgolhaig crefyddol oedd René Guénon sydd yn nodedig am hebrwng mudiad athronyddol ac ysbrydol Traddodiadaeth. Ganed yn Blois yn fab i bensaer. Aeth i Baris ym 1904 i astudio mathemateg ac athroniaeth, ac yno bun aelod o gyl ...

                                               

J. M. E. McTaggart

Athronydd o Sais oedd John McTaggart Ellis McTaggart. Enillodd ei radd yn athroniaeth o Goleg y Drindod, Caergrawnt ym 1888, ac astudiodd yno fel cymrawd o 1891. Cafodd ei ddyrchafun athro Gwyddorau Moesol yng Ngholeg y Drindod ym 1897, ac arhoso ...

                                               

Gwirionedd

Gall gwirionedd olygu nifer o bethau gwahanol, megis y cyflwr o fod yng nghyd-destun ffaith neu realiti penodol, neu i gyd-fynd â nifer o bethau neu ddigwyddiadau real. Gall hefyd olygu i fod yn onest i safon neu egwyddor gwreiddiol. Y gwrthwyneb ...

                                               

Daeargryn Christchurch 2011

Daeargryn ar raddfa 6.3 M w a darodd ardal Canterbury ar Ynys y De, Seland Newydd, am 12:51 p.m. amser lleol ar 22 Chwefror 2011 oedd daeargryn Christchurch 2011. Roedd yr uwchganolbwynt yn agos i Christchurch, ail ddinas fwyaf Seland Newydd o ra ...

                                               

Daeargryn a tsunami Sendai 2011

Daeargryn ar raddfa 9.0 M w a darodd Sendai yn Japan, am 14:46 amser lleol ar 11 Mawrth 2011 oedd Daeargryn Sendai 2011. Roedd yr uwchganolbwynt yn agos i Sendai ar yr ynys Honshu, tua 130 kilometr i ffwrdd o draeth dwyreiniol Penrhyn Oshika, Tōh ...

                                               

Daeargryn Fukushima Ebrill 2011

Roedd daeargryn Fukushima ym mis Ebrill 2011 yn ôl-gryndod cryf maint 6.6 M ar Raddfa Richter, a ddigwyddodd am 17.16 JST, ar 11 Ebrill yn ardal Hamadōri, Fukushima, Japan. Gyda chanolbwynt bas o 13 cilomedr, digwyddodd y daeargryn mewndirol tua ...

                                               

Daeargryn Nepal 2015

Lladdwyd dros 8.800 o bobl gan Ddaeargryn Nepal 2015 ac anafwyd oddeutu 23.000. Roedd daearegwyr wedi rhagweld y byddai daeargryn angheuol yn taro ryw bryd oherwydd natur y creigiau, pensaernïaeth leol ayb. Teimlwyd y cryndodau cyntaf ar 25 Ebril ...

                                               

Daeargryn Haiti 2010

Daeargryn ar raddfa 7.0 M w gydai uwchganolbwynt rhyw 15 km o Port-au-Prince, prifddinas a dinas fwyaf Haiti, oedd daeargryn Haiti 2010. Tarodd y wlad am 16:53:09 amser lleol Ddydd Mawrth 12 Ionawr 2010. Amcangyfrifwyd bu farw rhwng 46.000 a 316. ...

                                               

Daeargryn Irpinia 1980

Digwyddodd Daeargyn Irpinia 1980 yn ardal Irpina, yn ner Eidal ar dydd Sul, 23 Tachwedd 1980. Roedd yn mesur 6.89 ar y Raddfa Richter, a lleolwyd ei uwchganolbwynt ym mhentref Conza. Lladdwyd 2.914 o bobl ac anafwyd drost 10.000,gan adael 300.000 ...

                                               

Daeargryn LAquila 2009

Roedd y ddaeargryn a darrodd LAquila, Abruzzo, yn yr Eidal ar y 6ed o Ebrill 2009 yn mesur 6.3 ar y graddfa moment. Cafwyd nifer o gryniadau bach rhwng mis Ionawr ar digwyddiad, gan gynnwys tirgryniad o 4.0 ar y 30 o Fawrth, 2009. Roedd y rhan fw ...

                                               

Daeargryn Llŷn 1984

Tarwyd Penrhyn Llŷn yng Ngwynedd, gogledd-orllewin Cymru, gan Ddaeargryn Llŷn 1984 ddydd Iau 19 Gorffennaf 1984 am 06:56 UTC. Mesurodd 5.4 ar raddfa Richter, a hwn ywr daeargryn mwyaf i ddigwydd ar dir y DG ers dechrau cadw cofnodion peirianyddol ...

                                               

Daeargryn Sichuan 2008

Daeargryn ar raddfa 7.9 M w oedd Daeargryn Sichuan, 2008. Digwyddodd am 14:28:01.42 Amser Safonol Tsieina ar 12 Mai 2008 yn nhalaith Sichuan, Gweriniaeth Pobl Tsieina. Mae wedi cael ei galw yn Ddaeargryn Wenchuan yn Tsieina, am fod canolbwynt y d ...

                                               

Daeargryn Tsile 2010

Daeargryn ar raddfa 8.8 M w gydai uwchganolbwynt ger arfordir Talaith Maule yn Tsile oedd daeargryn Tsile 2010. Tarodd y wlad am 03:34 amser lleol ar 27 Chwefror 2010. Bu farw o leiaf 521 o bobl.

                                               

Daeargryn Van 2011

Daeargryn ar raddfa 7.2 M w oedd daeargryn Van 2011 a darodd dwyrain Twrci, ger dinas Van, am 13:41 amser lleol ar 23 Hydref 2011. Bu farw 604 o bobl.

                                               

Daeargryn Yunnan 2011

Daeargryn ar raddfa 5.4 M w a darodd sir Yingjiang yn nhalaith Yunnan, Gweriniaeth Pobl Tsieina, am 12:58 amser lleol ar 10 Mawrth 2011 oedd daeargryn Yunnan 2011. Bu farw 26 o bobl.

                                               

Daeargryn Yushu 2010

Daeargryn a darodd Yushu, Qinghai, Tsieina, am 7:49 yn y bore amser lleol ar 14 Ebrill 2010 oedd daeargryn Yushu 2010, gan fesur 6.9 M w. Bu farw 2.698 o bobl, anafwyd rhyw 12.000, ac mae 270 o bobl ar goll.

                                               

Beerenberg

Llosgfynydd 2.277 metr yw Beerenberg, syn ffurfio rhan gogledd-orllewinol ynys Jan Mayen yn Norwy. Ceir ceudwll oddeutu 1 km o led sydd wedii lenwin bennaf gan iâ ar frig y llosgfynydd, ac mae sawl brig ar ei ymyl, gan gynnwys copa uchaf y llosgf ...

                                               

Lafa

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →