ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 330                                               

Ffasgaeth yn yr Ariannin

Yn y 1920au ymddangosodd fudiad o lenorion a deallusion ffasgaidd yn yr Ariannin, gan gynnwys Leopoldo Lugones, Juan Carulla, Ernesto Palacio, Manuel Gálvez, Carlos Ibarguren, Roberto de Laferrere, Mario Amadeo, ar brodyr Rodolfo a Julio Irazusta ...

                                               

Fformiwla Barnett

Mae Fformiwla Barnett yn fecanwaith a ddefnyddir gan Drysorlys y Deyrnas Gyfunol i addasu symiau gwariant cyhoeddus a ddyrennir i Ogledd Iwerddon, Llywodraeth yr Alban a Chymru yn awtomatig i adlewyrchu newidiadau yn y lefelau gwariant a ddyrenni ...

                                               

John Maclean (Sosialydd Albanaidd)

Roedd John Maclean yn ymgyrchydd sosialaidd a Marcsaidd or Alban. Roedd o blaid hunanlywodraeth ir Alban ac yn wrthwynebwr ir Rhyfel Byd Cyntaf.

                                               

Gwleidyddiaeth yr Ariannin

Mae cyfansoddiad yr Ariannin, yn gwahanu grymoedd y canghennau gweithredol, deddfwriaethol a barwnol ar lefel genedlaethol a thaleithiol. Ni all yr arlywydd nar is-arlywydd gael eu hethol am fwy na dau dymor o bedair blynedd yn olynol. Gellir sef ...

                                               

Paul Hymans

Roedd Paul Louis Adrien Henri Hymans, neun fwy cyffredin Paul Hymans yn wleidydd o Wlad Belg a oedd yn gysylltiedig âr Blaid Ryddfrydol. Ef oedd ail Lywydd Cynghrair y Cenhedloedd, a dychwelodd i wasanaethu fel Llywydd yn y blynyddoedd 1932-33.

                                               

Agenda Geidwadol i Gymru

Llyfr am agendar Ceidwadwyr yng Nghymru gan Yr Arg. Griffiths yw Agenda Geidwadol i Gymru. Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, Prifysgol Cymru Aberystwyth a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn Ebrill 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Am Gymru

Casgliad o erthyglau gan newyddiadurwyr ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan Wynne Melville Jones yw Am Gymru. StrataMatrix a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn Rhagfyr 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Arolygon barn ar gyfer etholiad nesaf Senedd Cymru

Yn y cyfnod syn arwain at etholiad nesaf Senedd Cymru, mae disgwyl i sefydliadau amrywiol gynnal arolygon barn i fesur bwriadau pleidleisio. Arddangosir canlyniadau arolygon barn or fath ar y rhestr hon. Maer mwyafrif o polwyr a restrir yn aeloda ...

                                               

Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru

Mae dwy ran i waith y comisiwn: Rhan 1 cwblhawyd ym mis Hydref 2012 Adolygu pwerau ariannol presennol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yng nghyswllt trethiant a benthyca. Yn benodol:" Adolygu’r dadleuon o blaid datganoli pwerau cyllidol i Gynulliad C ...

                                               

Cyfrifiad y Deyrnas Unedig 2001

Cynhalwyd cyfrifiad o bob rhan or Deyrnas Unedig, a adnabyddir yn gyffredinol fel Cyfrifiad 2001, ar ddydd Sul 29 Ebrill 2001. Hwn oedd y 19fed gyfrifiad yn y Deyrnas Unedig. Trefnwyd Cyfrifiad 2001 gan y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol yng Nghymr ...

                                               

Cyfrifiad y Deyrnas Unedig 2011

Cynhaliwyd cyfrifiad ym mhob rhan or DU, a adnabyddir yn gyffredinol fel Cyfrifiad 2011, ar ddydd Sul 27 Mawrth 2011. Hwn oedd yr 20fed cyfrifiad yn y Deyrnas Unedig. Trefnwyd y Cyfrifiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghymru a Lloegr a gan ...

                                               

Cyngor Cymru a Mynwy

Gweler Cyngor Cymru ar Gororau am y cyngor oedd yn llywodraethu Cymru rhwng 1473 a 1689. Roedd Cyngor Cymru a Mynwy yn gorff ymgynghorol gydag aelodau penodedig a gyhoeddwyd ym 1948 ac a sefydlwyd ym 1949 gan Lywodraeth y DU o dan Brif Weinidog L ...

                                               

Cymru ar Cymry 2000

Cyfrol am Gymru yn y flwyddyn 2000 gan Geraint H. Jenkins Golygydd yw Cymru ar Cymry 2000. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cymru Yfory

Grŵp neu fudiad traws-bleidiol gydag aelodau sawl plaid, corff a sefydliad, ac unigolion hefyd, sydd âr amcan o hyrwyddor broses datganoli yng Nghymru ac ennill mwy o rym ir Cynulliad Cenedlaethol yw Cymru Yfory. Cafodd ei sefydlu ym mis Mawrth 2 ...

                                               

Cymru yn Ewrop

Cyfrol ar y berthynas rhwng Cymru a sefydliadaur Undeb Ewropeaidd gan John Gray a John Osmond yw Cymru yn Ewrop. Sefydliad Materion Cymreig a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ei Newydd Wedd – Canllaw

Dogfen ddwyieithog gan fudiad Cymru Yfory yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ei Newydd Wedd – Canllaw. StrataMatrix a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Deddf Cau Tafarnau ar y Sul (Cymru) 1881

Roedd Deddf Cau Tafarnau ar y Sul 1881 yn Ddeddf Senedd y Deyrnas Unedig. Roedd yn un o nifer o ddeddfau trwyddedu iw cyflwyno rhwng 1828 a 1886. O dan y ddeddf roedd yn ofynnol i bob tafarn yng Nghymru aros ar gau ar Ddydd Sul. Roedd gan y Ddedd ...

                                               

Ewrop - Y Sialens i Gymru

Cyfrol am Gymru o fewn Ewrop gan Ieuan Wyn Jones yw Ewrop - Y Sialens i Gymru. Gwasg Taf a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Yr Hawl i Oroesi

Casgliad o ysgrifau gwleidyddol gan Simon Brooks yw Yr Hawl i Oroesi. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Llywydd Senedd Cymru

Llywydd Senedd Cymru neu y Llywydd ywr aelod a etholir gan Aelodau eraill yn Senedd Cymru i gadeirio eu sesiynau llawn, i gadw drefn yn y siambr, ac i amddiffyn hawliaur Aelodau. Er bod gan y swydd deitl Saesneg hefyd, defnyddir yr enw Llywydd ar ...

                                               

Y Meddwl Cymreig

Detholiad o ysgrifau wedii olygu gan W. J. Rees yw Y Meddwl Cymreig. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1995. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Mwy o Fyd Bethan

Cyfrol o erthyglau amrywiol gan Bethan Gwanas yw Mwy o Fyd Bethan. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Polau yfed ar y Sul yng Nghymru

Cafodd Polau yfed ar y Sul yng Nghymru eu cynnal mewn rhannau o Gymru rhwng 1961 a 1996 er mwyn pennu os oedd ardal llywodraeth leol am wahardd neu am ganiatáu yfed mewn tafarnau ar ddydd Sul.

                                               

Senedd Ieuenctid Cymru

Corff etholedig o 60 o aelodau rhwng 11 ac 18 oed yw Senedd Ieuenctid Cymru. Mae 40 o’r aelodau wedi’u hethol drwy bleidlais gan etholaethau sy’n cyfateb i rai’r Cynulliad Cenedlaethol, ac 20 aelod arall wedi’u hethol gan bobl ifanc o sefydliadau ...

                                               

Seneddau a Sofraniaeth

Cyfrol am wleidyddiaeth y Gymru fodern gan Dafydd Glyn Jones a Simon Brooks yw Seneddau a Sofraniaeth. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Troi Breuddwyd yn Ffaith

Darlith ar ffurf gan yr Archif Wleidyddol Gymreig gan Yr Arglwydd Gwilym Prys-Davies yw Troi Breuddwyd yn Ffaith. Llyfrgell Genedlaethol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Ymgyrch Senedd i Gymru

Mudiad amhleidiol gydar nod o ennill senedd lawn i Gymru yw Ymgyrch Senedd i Gymru. Lawnsiwyd yr ymgyrch yn 1951 dan gadeiryddiaeth Megan Lloyd George. Yn 1957 cyflwynwyd deiseb yn galw am senedd ddeddfwriaethol etholedig wedii harwyddo gan tua 2 ...

                                               

Arlywydd De Affrica

Arweinydd llywodraeth De Affrica o dan y Cyfansoddiad yw Arlywydd De Affrica. Rhwng 1961 a 1994, Arlywydd Gwladwriaeth oedd teitl yr arweinydd. Etholir yr arlywydd gan aelodaur Cynulliad Cenedlaethol, a thŷ isaf y Senedd. Fel rheol, arweinydd y p ...

                                               

Cyfeillion Llafur Israel

Grŵp lobïo yn San Steffan "syn gweithio o fewn y Blaid Lafur Brydeinig i hyrwyddo buddiannau Israel" yw Cyfeillion Llafur Israel. Ei gyfarwyddwr yw David Mencer, cyn-wirfoddolwr yn Llu Amddiffyn Israel a weithiodd fel cynorthwyydd gwleidyddol i G ...

                                               

Etholaethaur Deyrnas Unedig

Yr enw am ardal etholiad yn y Deyrnas Unedig yw etholaeth ; mae pob etholaeth yn dewis un neu fwy o aelodau senedd neu gynulliad. Mae pump corff cenedlaethol a gaiff ei ethol gan etholaeth yn y Deyrnas Unedig: Cynulliad Gogledd Iwerddon gweler Rh ...

                                               

The Liberal

Cylchgrawn Saesneg a gyhoeddir yn y Deyrnas Unedig yw The Liberal sydd ag agwedd ryddfrydol. Maen hawlio llinach â The Liberal, cyfnodolyn byr ei oes a sefydlwyd ym 1822 gan y beirdd Rhamantaidd Percy Bysshe Shelley, yr Arglwydd Byron, a Leigh Hu ...

                                               

Mesur y Farchnad Fewnol

Mae Mesur y Farchnad Fewnol yn fesur cyhoeddus gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Bwriad y Mesur, yn ôl y Llywodraeth, yw diweddarur deddfau syn llywodraethu marchnad fewnol y DU, creu egwyddorion newydd i gyd-fynd âr rhai mewn cyfraith ddomestig a ...

                                               

Prospect (cylchgrawn)

Cylchgrawn misol a gyhoeddir yn y Deyrnas Unedig yw Prospect syn canolbwyntio ar wleidyddiaeth a materion cyfoes. Mae hefyd yn cynnwys stori fer ym mhob rhifyn. Mae cyfranwyr ir cylchgrawn yn cynnwys Linda Colley, A. C. Grayling, Gordon Brown, We ...

                                               

Thatcheriaeth

Term ar bolisïau Margaret Thatcher, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, neu ideoleg wleidyddol syn adlewyrchur fath bolisïau yw Thatcheriaeth. Maen crybwyll ffydd yn y farchnad rydd i ffynnu heb ymyrraeth gan y wladwriaeth. Ystyrir Thatcheriaeth yn f ...

                                               

Ymchwiliad Chilcot i Ryfel Irac

Ymchwiliad gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ir rhesymau pam yr aeth Prydain i ryfel yn Irac yw Ymchwiliad Chilcot i Ryfel Irac, a gyhoeddwyd ar 15 Mehefin 2009 gan y Prif Weinidog Gordon Brown. Cadeirydd yr ymchwiliad yw Syr John Chilcot, a gelwir ...

                                               

Etholiad cyffredinol yr Eidal, 2013

Cynhaliwyd etholiad cyffredinol ar 24–25 Chwefror 2013 i ethol 630 aelod or Siambr Dirprwyon a 315 aelod etholedig o 17fed Llywodraeth yr Eidal. Cafodd y glymblaid canol-chwith "Lles Pawb" fwyafrif llawn yn Siambr y Dirprwyon, gan wthio cynghrair ...

                                               

Senedd yr Eidal

Tŷ o fewn Llywodraeth yr Eidal ydy Senedd y Weriniaeth. Cafodd ei sefydlu ar 8 Mai 1948, ond bu corff tebyg yn bodoli yn ystod Brenhiniaeth yr Eidal gydar enw "Senedd y Frenhiniaeth" a chyn hynny fel "Senato Subalpino" o Sardinia-Piedmont a sefyd ...

                                               

Léon Bourgeois

Roedd Léon Victor Auguste Bourgeois, adnebir fel Léon Bourgeois yn wleidydd o Ffrainc ac enillyd Gwobr Heddwch Nobel ym 1920. Ganwyd ym Mharis ac fei haddysgwyd mewn fel cyfrieithiwr. Treuliodd ei fywyd ym mywyd gwleidyddol a gweinyddol Ffrainc. ...

                                               

Cysylltiadau tramor Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen

Roedd polisi tramor Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen yn ddibynnol ar bolisi tramor yr Undeb Sofietaidd. Sefydlwyd y DDR ym 1949 or sector or Almaen a feddiannwyd gan yr Undeb Sofietaidd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd, tra cyfunodd y tair sector a f ...

                                               

Plaid Undod Sosialaidd yr Almaen

Plaid lywodraethol Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen oedd Plaid Undod Sosialaidd yr Almaen o ffurfiad y wladwriaeth ar 7 Hydref 1949 hyd etholiadau Mawrth 1990. Plaid gomiwnyddol oedd hi gydag ideoleg Marcsaidd-Leninaidd.

                                               

Rhestr Prif Weinidogion Haiti

Prif Weinidog Haiti yw arweinydd llywodraeth y wlad Haiti. Penodir y Prif Weinidog gan yr Arlywydd ai gadarnhau gan Gynulliad Cenedlaethol Haiti. Mae ef neu hin penodir Gweinidogion ar Ysgrifenyddion Gwladol syn mynd gerbron y Cynulliad Cenedlaet ...

                                               

Cytundebau Oslo

Casgliad o gytundebau rhwng Mudiad Rhyddid Palesteina a Llywodraeth Israel yw Cytundebau Oslo. Arwyddwyd Cytundeb Oslo 1 yn Washington, D.C. yn 1993 a Chytundeb Oslo II yn Taba, Yr Aifft yn 1995. Maer cytundebau hyn yn gychwyn y broses a elwir yn ...

                                               

Y Gynghrair Arabaidd i Foicotio Israel

Ymgyrch gan wledydd y Gynghrair Arabaidd i ddarbwyllo gwledydd eraill, cyrff, awdurdodau a siopwyr i beidio a phrynnu nwyddau o Israel ywr Gynghrair Arabaidd i Foicotio Israel. Maen ymgais i ynysu Israel yn economegol drwy atal datblygu economi I ...

                                               

Herwgipio merched ysgol Chibok, 2014

Fin nos y 14–15 Ebrill 2014, herwgipiwyd 276 o ferched ifanc o ysgol uwchradd y wladwriaeth yn nhref Chibok, Nigeria. Derbyniodd y grŵp Islamiaethol Boko Haram y cyfrifoldeb am y weithred; maer grŵp wedii sefydlu yng ngogledd-ddwyrain y wlad. Yst ...

                                               

Hamas

Mudiad Palesteiniaid Islamaidd Sunni yw Hamas. Maer enwn tarddu or blaen-lythrennau حركة المقاومة الاسلامية, sef Harakat al-Muqawama al-Islamiyya "Y Mudiad Gwrthsafiad Islamaidd"). Gan y blaid hon mae mwyafrif y seddau ar gyngor Awdurdod Cenedlae ...

                                               

Dalai Lama

Erthygl am linach y Dalai Lama yw hon. Am y Dalai Lama presennol, gweler Tenzin Gyatso, 14eg Dalai Lama. Arweinydd ysbrydol a gwleidyddol pobl Tibet ywr Dalai Lama. Cyfeirir ato gan y Tibetiaid gan amlaf fel "Ei Sancteiddrwydd", neu "Ei Sancteidd ...

                                               

Hizb al-Nahda

Erthygl am y blaid wleidyddol yw hon; am y mudiad diwylliannol gweler al-Nahda. Plaid wleidyddol Islamig yn Nhiwnisia yw Hizb al-Nahda neu Hizb Ennahda. Ei llywydd presennol yw Rached Ghannouchi. Er mai al-Nahda ywr enw Arabeg safonol, cyfeirir a ...

                                               

Plaid Gomiwnyddol Tsieina

Plaid wleidyddol yng Ngweriniaeth Pobl Tsieina yw Plaid Gomiwnyddol Tsieina. Sefydlwyd ym 1921, ac ym 1949 trechodd y Kuomintang gan ennill Rhyfel Cartref Tsieina. Maer blaid wedi llywodraethu Gweriniaeth Pobl Tsieina ers hynny.

                                               

AIPAC

Grŵp pwyso a lobïo Seionaidd yn yr Unol Daleithiau syn hyrwyddo achos Israel, yn enwedig mewn perthynas âr gwledydd Arabaidd a Palesteina yw AIPAC. Wedi ei greu yn 1951, mae AIPAC yn gefnogwr cryf a dylanwadol o hawliau gwladwriaeth Israel ac yn ...

                                               

Y cyrch ar Gapitol yr Unol Daleithiau 2021

Roedd y cyrch ar Gapitol yr Unol Daleithiau 2021 yn ymgais gan derfysgwyr oedd yn gefnogol i Donald Trump i feddiannu adeiladaur Capitol yn Washington DC i geisio gwyrdroi canlyniad Etholiad Arlywyddol 2020.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →