ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 317                                               

John Paul Getty III

John Paul Getty III – 5 Chwefror 2011), a elwir hefyd yn Paul Getty, oedd yr hynaf o bedwar o blant John Paul Getty Jr ac Abigail, ac yn ŵyr ir teicŵn olew J. Paul Getty. Ei fab ywr actor Balthasar Getty.

                                               

Trysor

Casgliad o gyfoeth yw trysor - yn aml yn tarddu o hanes hynafol - syn cael ei ystyried ar goll a/ neu wedii anghofio hyd nes y caiff ei ailddarganfod. Mae rhai awdurdodaethau yn diffinio trysor yn gyfreithiol, fel yn Neddf Trysor Prydain 1996. Ma ...

                                               

Cardota

Gofyn neu ddeisyfu ar rywun i roi yw cardota, cardoteiaeth, neu fegera. Gelwir un sydd yn cardota mewn man gyhoeddus er mwyn budd materol ei hunan yn gardotyn/cardotes, cardotwr/cardotwraig, neun feger/begeres. Maent yn cardota gan eu bod yn dlaw ...

                                               

Crwydraeth

Sefyllfa o dlodi a digartrefedd o ganlyniad i ddiffyg incwm syn arwain person i grwydro yw crwydraeth, crwydreiaeth, neu grwydredigaeth. Gelwir person yn y fath sefyllfa yn grwydryn. Yn aml bydd crwydryn yn cardota er mwyn ceisio cael arian neu f ...

                                               

Mainc Camden

Mae mainc Camden yn fath o ddodrefn stryd concrid. Fei comisiynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Camden Llundain ai gosod yn Camden, Llundain yn 2012. Fei cynlluniwyd yn benodol i ddylanwadu ar ymddygiad y cyhoedd trwy gyfyngu ar rai mathau o ddefnydd o ...

                                               

Trempyn

Person digartref sydd yn teithio o un fan ir llall fel crwydryn yw trempyn neu dramp. Yn gyffredinol maent yn tethio er mwyn osgoi gwaith, tra bo hobos yn teithio i chwilio am waith. Weithiau bydd trampiaid yn gwneud mân swyddi er mwyn ennill ari ...

                                               

Tloty

Adeilad lle rhoddwyd llety a chyflogaeth i bobl nad oeddent yn medru edrych ar ôl eu hunain oedd y tloty. Daeth y tlotai i fodolaeth yn sgil Deddf y Tlodion 1388 a oedd yn ceisio mynd ir afael ar prinder gweithwyr a ddaeth o achos y Pla Du yn Llo ...

                                               

Walcott ar Wyrcws

Llyfryn yn trafod tlodi yng Ngogledd Cymru cyn pasio Deddf y Tlodion 1834 gan David Llewelyn Jones yw Walcott ar Wyrcws. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn ...

                                               

Teulu

Maer erthygl yma yn trafod teulu yn yr ystyr o bobl yn perthyn iw gilydd. Am ystyron eraill, gweler Teulu gwahaniaethu. Teulu yw grŵp o bobl sydd yn perthyn iw gilydd. Y patrwm arferol yn y gorllewin erbyn heddiw ywr hyn a elwir y "teulu niwclear ...

                                               

Grŵp ethnogrefyddol

Grŵp o bobl syn rhannu ethnigrwydd a chrefydd ac sydd â diwylliant unigryw syn cyfunor ddwy agwedd hynny yw grŵp ethnogrefyddol. Mae enghreifftiau o grwpiau ethnogrefyddol yn cynnwys yr Iddewon, y Coptiaid, y Zoroastriaid, y Siciaid, yr Amisch, y ...

                                               

Cenedlaetholdeb ethnig

Ffurf ar genedlaetholdeb sydd yn pennu cenedligrwydd ar sail grŵp ethnig yw cenedlaetholdeb ethnig. Pwysleisir hunaniaeth genedlaethol sydd yn tarddu o gydberthynas hanesyddol y grŵp ethnig hon, sydd yn aml ynghlwm wrth etifeddiaeth ddiwylliannol ...

                                               

Sipsi

Roma yng nghanolbarth a dwyrain Ewrop. Banjara, India Teithwyr Norwyaidd a Swedaidd, pobl Romani Sinti, Yr Almaen, Awstria ar Eidal Lyuli, Kyrgyzstan, Canolbarth Asia Abram Wood c. 1699 - 12 Tachwedd 1799, sefydlydd y Sipsiwn Cymreig Gitanos, Sba ...

                                               

Bobby Fischer

Chwaraewr ac Uwchfeistr gwyddbwyll a aned yn yr Unol Daleithiau, oedd Robert James "Bobby" Fischer. ond daeth yn ddinesydd Gwlad yr Iâ erbyn diwedd ei oes. Yn 1972 daeth yn Bencampwr Gwyddbwyll y Byd, yr unig Americanwr hyd hyn i wneud hynny, wrt ...

                                               

Gŵyl y Blaidd/The Festival of the Wolf

Cyfrol o gerddi gan Tom Cheesman, Grahame Davies a Sylvie Hoffmann yw Gŵyl y Blaidd / The Festival of the Wolf. Parthian Books a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 15 Mehefin 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Stefan Zweig

Roedd Stefan Zweig yn nofelydd, dramäydd, bywgraffydd, gohebydd a chasglwr. Roedd en Awstriaid o dras Iddewig a ddaeth yn fyd-enwog yn y 1920au a 1930au, yn yr Almaeneg ar byd Saesneg yn bennaf.

                                               

Rhyfel cyfiawn

Dywedir mai Awstin Sant oedd y cyntaf i ddadlau o blaid y syniad o ryfel cyfiawn. Un o athronwyr amlycaf y syniad yn awr yw Michael Walzer. Yn ôl Thomas Aquinas, amodau rhyfel cyfiawn yw: intentio recta: ni ddylai fod unrhyw fwriad heblaw sicrhau ...

                                               

Gohebydd rhyfel

Newyddiadurwr syn adrodd o ardaloedd rhyfel yw gohebydd rhyfel. Mae rhai gohebyddion rhyfel yn teithio gyda lluoedd milwrol ac eraill yn ymweld ag ardal frwydro ar liwt eu hunain, gan drafod â sifiliaid a lluoedd o bob ochr. Gall y swydd fod yn b ...

                                               

Lleng Rufeinig

Y Lleng Rufeinig oedd prif uned filwrol y fyddin Rufeinig. Yn oes aur yr Ymerodraeth roedd yn cynnwys rhwng 5.000 a 6.000 o wŷr traed; yn ddiweddarach hyd 8.000 o wŷr traed a marchogion yn ychwanegol. Roedd gan bob lleng rif, ac fel rheol enw hef ...

                                               

Llong danfor

Llong sydd wedii chynllunio i allu mynd dan y môr ac aros yno am gyfnodau estynedig yw llong danfor. Y cofnod cynharaf am long or fath ywr un a adeiladwyd gan yr Iseldirwr Cornelis Drebbel 1572 - 1634 ac a ddangoswyd ir brenin Iago I o Loegr yn a ...

                                               

Mysgedwr

Math o filwr troed yw mysgedwr a chanddo fysged, syn rhoi iddoi enw. Roeddent yn rhan bwysig o bob byddin gwerth ei halen drwy Ewrop ar ddiwedd yr Oesoedd Canol hyd at ganol yr 17g pan ffafriwyd y reiffl fel gwn. Ar adegau roedd gan y mysgedwr ge ...

                                               

Gwrthryfel y gweithwyr ym Merthyr Tudful

Ym 1831 cyrhaeddodd rhai blynyddoedd o aflonyddwch ymysg gweithwyr Merthyr Tudful ar cyffiniau uchafbwynt treisgar a adnabyddir fel Gwrthryfel Merthyr neu Wrthryfel y gweithwyr ym Merthyr Tudful. Roedd gweithwyr yn galw am ddiwygio, yn protestio ...

                                               

Terfysg Tonypandy

Anghydfod rhwng glowyr a pherchnogion Glofar Cambrian yn Ne Cymru, oedd Terfysg Tonypandy, a ddigwyddodd yn ardal Tonypandy ar Rhondda yn 1910 a 1911. Ymyrrodd Winston Churchill yn yr anghydfod, a ffyrnigodd y Cymryn arw drwy ddanfon milwyr a hed ...

                                               

Acsiwn

Genre yw acsiwn syn canolbwyntio ar gyffro ac antur, ac yn aml ymladd a thrais. Y cyfryngau acsiwn amlycaf yw ffilmiau acsiwn a gemau acsiwn, ond ceir hefyd nofelau, straeon byrion, manga, a chomigion yn y genre. Mae "acsiwn" yn elfen mewn nifer ...

                                               

Cenedlaetholdeb croenddu

Cenedlaetholdeb sydd yn arddel taw cenedl ywr bobl dduon a bod angen llywodraeth ddu i sicrhau eu hawliau, hunaniaeth a diwylliant yw cenedlaetholdeb croenddu. Bun gysylltiedig yn bennaf âr Americanwyr Affricanaidd yn Unol Daleithiau America. Mae ...

                                               

Cenedlaetholdeb croenwyn

Cenedlaetholdeb sydd yn arddel taw cenedl ywr bobl wynion, naill ai mewn cyd-destun rhanbarthol neu ryngwladol, a bod angen llywodraeth wen i sicrhau eu hawliau, hunaniaeth a diwylliant yw cenedlaetholdeb croenwyn. Fel mudiad byd-eang, neu ffurf ...

                                               

Goruchafiaeth y gwynion

Y gred hiliol bod pobl groenwyn yn rhagori ar hiliogaethau eraill yn naturiol, ac sydd fellyn mynnu dylair gwynion dra-arglwyddiaethu dros bobloedd eraill, yw goruchafiaeth y gwynion. Maer fath safbwyntiau yn tarddu o hiliaeth wyddonol ac yn aml ...

                                               

Plaid Annibyniaeth y DU

Mae Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig yn blaid wleidyddol syn anelu at dynnur Deyrnas Unedig allan or Undeb Ewropeaidd. Ei hail amcan yw tynhau rheolau mewnfudo i Brydain. Ar 9 Hydref 2014 yn yr is-etholaeth Clacton, Lloegr, etholwyd Douglas Ca ...

                                               

British National Party

Y blaid gyfoes yw pwnc yr erthygl hon. Am y blaid yn y 1960au, gweler British National Party 1960au. Plaid wleidyddol dde eithafol yn y Deyrnas Unedig ywr British National Party neur BNP. Mae ganddi tuda 56 o gynghorwyr mewn llywodraeth leol Lloe ...

                                               

Ffrynt Cenedlaethol Prydain

Mae National Front yn cael ei ailgyfeirio ir dudalen hon. Am fudiadau eraill or enw Ffrynt Cenedlaethol gweler y dudalen gwahaniaethu Ffrynt Cenedlaethol. Plaid wleidyddol Brydeinig, adain dde eithafol yw Ffrynt Cenedlaethol Prydain syn arddel ce ...

                                               

George Floyd

Roedd George Perry Floyd Jr. yn ddyn Affro-Americanaidd a laddwyd ar 25 Mai 2020 ym Minneapolis, Minnesota, UDA, ar ôl i Derek Chauvin, heddwas gwyn, wthio ar ei wddf am fwy na saith munud, tra bod swyddogion heddlu eraill yn arsylwi ac yn gwneud ...

                                               

Hiliaeth ym myd pêl-droed

Mae hiliaeth ym myd pêl-droed yn parhau i fod yn broblem fyd-eang. Nid yw chwaraewyr yn cael eu targedu oherwydd lliw eu croen yn unig; mae chwaraewyr, swyddogion y gêm a chefnogwyr yn dioddef oherwydd eu cenedligrwydd, crefydd neu eu hethnigrwyd ...

                                               

Neo-Natsïaeth

Term yw Neo-Natsïaeth syn cyfeirio at fudiadau, pleidiau ac ideolegau asgell dde eithafol wedir Ail Ryfel Byd syn ceisio adfer Natsïaeth neu ryw amrywiad arni syn adleisio rhai o elfennau crai Natsïaeth fel y gred mewn goruchafiaeth hil neu gened ...

                                               

Swastica

Maer swastika yn groes y mae ei breichiau wediu plygu ar onglau sgwâr, naill ai ir dde neu ir chwith.

                                               

Trawsrywedd

Term mantell a all gael ei gymhwyso at amrywiaeth o unigolion, ymddygiadau, a grwpiau syn ymwneud â thueddiadau syn dargyfeirio or swyddogaeth ryweddol normadol a nodir fel arfer, ond nid ymhob achos, yng ngenedigaeth, yn ogystal âr swyddogaeth d ...

                                               

Tystysgrif trawswisgwr

Roedd tystysgrif trawswisgwr yn nodyn meddyg a gyhoeddwyd gan lywodraethaur Almaen Ymerodrol a Gweriniaeth Weimar - o dan gefnogaeth y rhywolegydd Magnus Hirschfeld - yn nodi fod rhywun yn drawswisgwr. Cyfeiriai trawswisgwr ar yr adeg honno at yr ...

                                               

Dau-Enaid

Term ar gyfer person o drydedd rywedd sydd yn aelod o un o bobloedd brodorol America neur Cenhedloedd Cyntaf yw Dau-Enaid. Gan amlaf maen golygu enaid gwrywol ac enaid benywol yn byw yn yr un corff. Maer term hefyd yn cael ei ddefnyddio gan rai A ...

                                               

Deu-chwilfrydig

Term ar gyfer person syn uniaethun heterorywiol yn gyffredinol ond syn teimlo neu ddangos rhyw ddiddordeb rhywiol tuag at berson or un ryw yw deu-chwilfrydig. Weithiau cymhwysir y term at berson syn uniaethun gyfunrywiol ond syn teimlo neu ddango ...

                                               

Lesbiaeth

Mae "lesbiad", "lesbiaid" a "lesbiaidd" yn ail-gyfeirio ir dudalen hon. Efallai eich bod yn chwilio am Lesbos. Term syn disgrifio cyfunrywioldeb rhwng menywod yw lesbiaeth ac maen deillio o enwr ynys Groegaidd Lesbos neu Lesvos, cartref y bardd S ...

                                               

Hunanladdiad ymysg ieuenctid LGBT

Mae ymchwilwyr wedi canfod bod cyfraddau ymgeisiau hunanladdiad a syniadaeth hunanladdol ymhlith pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol, hoyw, a holi LGBTQQ ieuanc yn gymharol uwch nag ymhlith y boblogaeth yn gyffredinol. Pobl LGBT yn eu ha ...

                                               

Crogi

Crogi yw hongian rhywun â rhaff o amgylch y gwddf. Roedd lladd pobl drwy grogi yn gosb gyffredin am y troseddau mwyaf difrifol, fel dynladdiad, llofruddiaeth, dwyn a lladrata tan ddechrau’r 19eg ganrif. Yn ystod y 19eg ganrif gostyngodd llawer o ...

                                               

Crogi, diberfeddu a chwarteru

Byddai’r troseddwr yn cael: Ei ddienyddio trwy dorri ei ben Ei anwirio torri ei organau rhywiol Torri gweddill ei gorff i bedwar chwarter; byddai’r gweddillion wedyn yn cael eu harddangos mewn mannau amlwg ar draws y wlad fel rhybudd i’r sawl na ...

                                               

Tor-cyfraith cyfundrefnol

Trosedd ar raddfa eang a chanddo strwythur megis rhwydwaith neu gorfforaeth yw tor-cyfraith cyfundrefnol. Yn ogystal âi natur fasnachol, mae tor-cyfraith cyfundrefnol yn treiddio i adrannau or gymdeithas sifil, er enghraifft y llywodraeth ar hedd ...

                                               

Modryb

Perthynas deuluol sydd yn chwaer i fam neu dad yw modryb. Yr enw ar berthynas wrywol gyffelyb, sef brawd mam neu dad, yw ewythr. Gall fodryb fod yn berthynas waed iw nai neu nith, neu yn berthynas drwy briodas i ewythr. Tarddar gair or ffurf Fryt ...

                                               

Unig blentyn

Person sydd heb brodyr na chwiorydd yw unig blentyn. Yn gyffredinol ystyrir rhywun yn unig blentyn os nad oedd ganddynt brodyr na chwiorydd yn ystod ei blentyndod. Ni ystyrir plentyn cyntaf-anedig yn unig blentyn os ywn cael brawd neu chwaer o fe ...

                                               

Arf tân

Arf yw arf tân neu arf tanio syn defnyddio gweithrediad i saethu taflegryn trwy faril. Tanwydd yn llosgin gyflym iawn sydd yn tanior arf tân. Yn aml defnyddir y termau "arf tân" a "gwn/dryll" yn gyfystyr, ond yn fanwl gywir nid yw rhai gynnau yn ...

                                               

Cetrisen

Yr hyn a roddir mewn dryll er mwyn galluogir arf i saethu yw cetrisen neu rownd, sydd yn cynnwys cas, primer, tanwydd, a thaflegryn.

                                               

Distawydd (dryll)

Dyfais a ddodir ar ffroen y baril ar ddryll yw distawydd neu dawelydd i ddistewi sŵn yr ergyd gwn. Maer mwyafrif o ddistawyddion yn gweithio trwy arafur nwyau a ryddheir gan y taniad.

                                               

Dryll awtomatig

Dryll syn saethu bwledi tra bor glicied yn cael ei gwasgu yw dryll awtomatig, er enghraifft gwn peiriant a gwn isbeiriant. Mae dryll lled-awtomatig yn saethu un fwled gyda phob gwasgiad or glicied.

                                               

Dryll lled-awtomatig

Dryll syn saethu un fwled gyda phob gwasgiad or glicied yw dryll lled-awtomatig. Mae dryll awtomatig yn saethu bwledi tra bor glicied yn cael ei gwasgu. Maer mwyafrif o ddrylliau, gan gynnwys pistolau, rifolferi, a reifflau, yn lled-awtomatig.

                                               

Dryll peiriant

Dryll awtomatig syn gallu saethu heb saib yw dryll peiriant, dryll peiriannol, gwn peiriant, peirianddryll, peiriantwn, neu gwn buan. Maer mwyafrif o ddrylliau peiriant yn gallu saethu 500 i 1000 o rowndiau pob munud ac yn parhau i saethu tra bor ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →