ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 316                                               

Cytundeb Belffast

Datblygiad gwleidyddol pwysig ym mhroses heddwch Gogledd Iwerddon oedd Cytundeb Belffast. Fei llofnodwyd ym Melffast ar 10 Ebrill 1998 gan lywodraethau y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon, a chymeradwywyd ef gan y rhan fwyaf o bleidiau gwleid ...

                                               

Recordiau Sbensh

Sefydlwyd y label yn 2008. Mae Recordiau Sbensh yn y broses 2020 o drosi hen festri capel Bethel, Bro Ffestiniog i stiwido recordio a gofod ymarfer. Er hyn, mae modd gwneud recordiad o safon yma. Bydd y stiwdio recordio ac ymarfer, maes o law yn ...

                                               

Siarter y Cenhedloedd Unedig

Y cytundeb a sefydlodd y Cenhedloedd Unedig ywr Siarter y Cenhedloedd Unedig. Llofnodwyd y siarter yn San Francisco, Unol Daleithiau America, ar 26 Mehefin 1945 gan 50 or 51 aelod-wladwriaethau gwreiddiol. Cafodd y Siarter ei gadarnhau gan y pum ...

                                               

Cytundeb Eingl-Wyddelig

Arweiniodd arwyddo Cytundeb Eingl-Wyddelig 1921 ar y naill llaw at, ddiwedd ar Ryfel Annibyniaeth Iwerddon a hefyd rhannur ynys, gyda 6 sir yn sefydlu llywodraeth ddatganoledig Gogledd Iwerddon a 26 sir arall yn sefydlu Gwladwriaeth Rydd Iwerddon ...

                                               

Cytundeb Gogledd yr Iwerydd

Y cytundeb a greodd NATO yw Cytundeb Gogledd yr Iwerydd. Y deuddeg gwladwriaeth wreiddiol iw arwyddo yn Washington, D.C. ar 4 Ebrill 1949 oedd: Yn hwyrach ymunodd y gwladwriaethau canlynol: Yn sgîl aduniad yr Almaen ym 1990, ymaelododd yr holl wl ...

                                               

Cytundeb Maastricht

Arwyddwyd Cytundeb Maastricht ym Maastricht gan aelod-wladwriaethau y Cymuned Ewropeaidd ym 1992 i greu yr Undeb Ewropeaidd ar ôl trafodaethau ar gyfer undeb ariannol ac undeb gwleidyddiol. O ganlyniad ir cytundeb cyflwynwyd arian sengl yr UE, yr ...

                                               

Cytundeb Paris

Noder: dalen wahaniaethu yw hon. Dros y canrifoedd mae sawl cytundeb wedi cael ei drafodi ai arwyddo yn ninas Paris, Ffrainc, yn cynnwys: Cytundeb Paris 1657, yn seilio cynghrair milwrol rhwng Ffrainc a Lloegr yn erbyn Sbaen Cytundeb Paris 1259, ...

                                               

Pedwar Pwynt ar Ddeg

Y Pedwar Pwynt ar Ddeg neu, hefyd, Un Deg Pedwar Pwynt yw’r enw a roddir ar nifer o gynigion a gyhoeddodd Arlywydd yr Unol Daleithiau Woodrow Wilson ar 8 Ionawr 1918 mewn araith i Gyngres yr Unol Daleithiau i roi diwedd ar y Rhyfel Byd Cyntaf. Ym ...

                                               

Cytundeb Schengen

Mae Cytundeb Schengen yn caniatáu symud o un wlad Ewropeaidd ir llall heb wirio pasbortau. Fei henwir ar ôl y pentref or un enw yn Lwcsembwrg lle y llofnodwyd y cytundeb gwreiddiol ym 1985. Mae 26 o wledydd yn Ewrop, yn cynnwys pedair nad ydynt y ...

                                               

Swyddfa docynnau

Man lle y caiff tocynnau eu gwerthu ir cyhoedd er mwyn cael mynediad i leoliad penodol yw swyddfa docynnau. Defnyddir y term yn aml hefyd yn y diwydiant adloniant, fel term syn gyfystyr â faint o elw neu arian y mae cynhyrchiad penodol, megis ffi ...

                                               

Trwydded deledu

Trwydded swyddogol syn angenrheidiol mewn nifer o wledydd er mwyn derbyn darllediadau o raglenni teledu ydy trwydded deledu. Ffordd o godi treth ydyw er mwyn ariannu darlledu cyhoeddus, a thrwy wneud hynny galluogi darlledwyr cyhoeddus i ddarlled ...

                                               

Achos trais Steubenville

Achos o drais rhywiol yn erbyn merch yn Steubenville, Ohio, UDA, oedd achos trais Steubenville. Cafodd y ferch ei threiddion fyseddol pan oedd yn feddw ar noson 11/12 Awst 2012; yn ôl cyfraith Ohio mae byseddu heb gydsyniad yn drais. Cafodd cyfry ...

                                               

Anrhaith

Mae "ysbail" yn ail-gyfeirio ir dudalen hon. Efallai eich bod yn chwilio am ysbeiliad. Anrhaith yw cymryd nwyddau yn ddiwahaniaeth trwy rym neu drais fel rhan o fuddugoliaeth filwrol neu wleidyddol, neu yn ystod trychineb neu derfysg megis rhyfel ...

                                               

Artaith

Gweithred syn achosi poen neu ddioddefaint corfforol neu feddyliol ar berson yn fwriadol yw artaith. Caiff person ei arteithio er mwyn cael gafael ar wybodaeth ganddo, neu drydydd person, neu er mwyn cael cyfaddefiad, neu er mwyn ei gosbi am ei w ...

                                               

Brad

Maer ethygl yma am y drosedd o fradwriaeth. Am ystyron eraill gweler Brad gwahaniaethu. Trosedd yw brad, a ddiffinir yn y gyfraith fel un or gweithredoedd mwyaf o anffyddlondeb tuag at sofran neu genedl. Roedd y diffiniad o frad yn hanesyddol, he ...

                                               

Carmine Crocco

                                               

John Dillinger

                                               

Loetran

                                               

Lladrad banc

                                               

Llofrudd cyfresol

Unigolyn yw llofrudd cyfresol sydd wedi llofruddio o leiaf tri pherson dros gyfnod o fwy na mis gyda seibiant rhwng y llofruddiaethau, ac sydd â boddhâd seicolegol fel y prif sail iw gymhell dros ladd. Mae rhai diffiniadau yn labelu person yn llo ...

                                               

Llofrudd sbri

Charles Starkweather a Caril Ann Fugate, Nebraska a Wyoming, 1957–8. Michael Ryan, cyflafan Hungerford, Lloegr, 1987. Martin Bryant, cyflafan Port Arthur, Awstralia, 1996.

                                               

Mewnfudiad anghyfreithlon

Pobl yn mudo i wlad pan nad oes ganddynt y gofynion cyfreithiol i fod yn y wlad honno ydy mewnfudiad anghyfreithlon. Trwy fyned i mewn ir wlad, maer mewnfudwyr anghyfreithlon yn torri deddfau mewnfudiad y wlad honno. Mae gan fewnfudiad anghyfreit ...

                                               

Osgoi treth

Osgoi talu treth trwy ddulliau anghyfreithlon yw osgoi treth, efadu treth neu dreth-efasiwn. Maen wahanol i arbed talu treth, sef defnyddio dulliau cyfreithlon er mwyn lleihau swm y dreth a dalwyd, er enghraifft trwy gloerdyllau yn y gyfraith.

                                               

Prosesu arian anghyfreithlon

Y trosedd o ymwneud â thrafodion ariannol er mwyn cuddio dilysrwydd, ffynhonnell, ac/neu gyrchfan arian yw prosesu arian anghyfreithlon ; maen brif weithred o fewn yr economi danddaearol.

                                               

Trosedd casineb

Troseddau casineb yw pan fo troseddwr yn targedu person am ei fod e neu hin perthyn i grŵp gymdeithasol benodol, grŵpiau a ddiffinir fel arfer gan hîl, crefydd, rhywioldeb, anabledd, ethnigrwydd, cenedl, oed, rhyw, hunaniaeth rywiol neu eu hymrwy ...

                                               

Trosedd statws

Trosedd yw trosedd statws syn gymwys at grŵp benodol o bobl yn unig yn seiliedig ar eu statws. Yr enghreifftiau amlycaf yw crwydraeth, puteindra, a throseddau syn gymwys at grŵp oed arbennig megis yfed alcohol o dan yr oedran cyfreithlon.

                                               

Ysbeiliad

Mae "ysbeilio" yn ail-gyfeirio ir dudalen hon. Efallai eich bod yn chwilio am anrhaith. Y trosedd o gipio neu ddwyn eiddo gan ddefnyddio trais neu frawychiad yw ysbeiliad.

                                               

Adran Heddlu Boston

Heddlu syn gyfrifol am orfodir gyfraith yn ninas Boston, Massachusetts, UDA, yw Adran Heddlu Boston. Sefydlwyd ym 1838, ac hwn ywr heddlu trefol hynaf yn yr Unol Daleithiau ac eithrio Adran Heddlu Philadelphia ac Adran Heddlu Richmond.

                                               

Heddlu Brenhinol Gibraltar

                                               

Heddlu Hong Cong

Heddlu sydd dan Fiwro Diogelwch Hong Cong yw Heddlu Hong Cong. Sefydlwyd ar 1 Mai 1844. Derbynodd y Siarter Frenhinol gan y Frenhines Elisabeth II ym 1969 am waith y llu yn ystod terfysgoedd 1967, a newidwyd yr enw i Heddlu Brenhinol Hong Cong. Y ...

                                               

Cherie Blair

Bargyfreithwraig Seisneg ydy Cherie Blair. Fei ganwyd yn Bury, Manceinion Fwyaf. Mae hin gyfreithwraig hawliau dynol ac yn wraig Tony Blair, cyn-Brif Weinidog y Deyrnas Unedig. Ei thad ywr actor, Anthony Booth.

                                               

Alex Carlile

Mae Alexander Charles Carlile, y Barwn Carlile o Aberriw, CBE, FRSA, QC yn aelod y Democratiaid Rhyddfrydol o Dŷr Arglwyddi ac gyn Aelod Seneddol etholaeth Maldwyn.

                                               

Elias Wynne Cemlyn-Jones

Bargyfreithiwr ac awdur oedd Elias Wynne Cemlyn-Jones. Ganwyd Elias Wynne ar 16 Mai 1888 yn ardal Gwredog, Amlwch, Ynys Môn, yn fab i John Cemlyn Jones, o Gaerffili a Gaynor Hannah, merch John Elias Jones o Benmaenmawr. Bu farw ei dad pan oedd yn ...

                                               

Ithel Davies

Bargyfreithiwr ac ymgyrchydd gwleidyddol Cymreig oedd Ithel Davies. Roedd yn enedigol o Aberystwyth. Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, carcharwyd ef fel gwrthwynebwr cydwybodol. Bun aelod or Blaid Lafur am gyfnod, a safodd fel ymgeisydd y blaid yn se ...

                                               

Clarissa Dickson Wright

                                               

Gerard Elias

Bargyfreithiwr troseddol a Chomisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Gerard Elias CF. Penodwyd yn Gomisiynydd Safonaur Cynulliad ar 17 Tachwedd 2010, ac olynodd Richard Penn ir swydd ar 1 Rhagfyr. Penn oedd y Comisiynydd Safonau cyntaf ...

                                               

Henry Robert Vaughan Johnson

Bargyfreithiwr a gwas sifil o Loegr oedd Henry Robert Vaughan Johnson. Maen adnabyddus fel un or tri chomisiynydd a oedd yn gyfrifol am yr adroddiad Inquiry into the State of Popular Education in Wales – y Llyfrau Gleision drwg-enwog. Fei ganwyd ...

                                               

Carwyn Jones

Gwleidydd Llafur yw Carwyn Jones a wasanaethodd fel Prif Weinidog Cymru ac Arweinydd Llafur Cymru rhwng 2009 a 2018. Gwasanaethodd fel Cwnsler Cyffredinol yn Llywodraeth Cynulliad Cymru rhwng 2007 a 2009. Maen aelod or Cynulliad dros Ben-y-bont a ...

                                               

John Robert Jones (Llanuwchllyn)

Am sylfaenydd y Bedyddwyr Albanaidd yng Nghymru, gweler J. R. Jones, Ramoth, ac am yr athronydd, gweler J. R. Jones. Roedd John Robert Jones yn fargyfreithiwr. Fei ganed yn Llanuwchllyn ym 1887. Aeth i Shanghai ym 1924 a daeth yn Ysgrifennydd Cyf ...

                                               

David Lewis (cyfreithiwr)

Cyfreithiwr a barnwr or Fenni oedd David Lewis ; ef hefyd oedd Prifathro cyntaf Coleg yr Iesu, Rhydychen am gyfnod byr rhwng sefydlur coleg ar 27 Mehefin 1571 a 1572 cyn mynd yn farnwr i Gwrt y Morlys.

                                               

Robyn Léwis

Ganwyd Robyn yn Llangollen ond symudodd y teulu i dref glan-môr Nefyn pan oedd yn dair oed. Roedd ei dad o Ynys Môn ai daid o gyffiniau y Cilie yng Ngheredigion. Roedd ei fam yn athrawes Ffrangeg a magwyd ef yn dair-ieithog. Bu hefyd yn ymddiddor ...

                                               

Ralph Lingen, Barwn 1af Lingen

Gwas sifil o Loegr oedd Ralph Robert Wheeler Lingen, Barwn 1af Lingen KCB. Maen adnabyddus fel un or tri chomisiynydd a oedd yn gyfrifol am yr adroddiad Inquiry into the State of Popular Education in Wales – y Llyfrau Gleision drwg-enwog. Fei gan ...

                                               

John Mortimer

Bargyfreithiwr, dramodydd ac awdur oedd Syr John Clifford Mortimer, CBE, QC. Cafodd ei eni yn Hampstead, Llundain, mab y bargyfreithiwr Clifford Mortimer.

                                               

R. Gwynedd Parry

Ysgolhaig cyfreithiol yw yr Athro Richard Gwynedd Parry. Mae ganddo gyhoeddiadau niferus ar bynciau cyfreithiol yn y Gymraeg ar Saesneg, ac mae llawer oi waith ysgolheigaidd yn cysylltur gyfraith gyda hanes, hunaniaeth a diwylliant Cymru, ac yn e ...

                                               

John Alun Pugh

Ganwyd Syr Alun yn Brighton yn unig blentyn i Dr John Williamson Pugh, meddyg teulu a Margaret née Evans ei wraig. Roedd ei ddau riant yn hanu o Llansantffraid, Ceredigion Cafodd ei addysgu yng Ngholeg Brighton a Choleg y Frenhines, Rhydychen lle ...

                                               

Jelinger Cookson Symons

Bargyfreithiwr ac arolygydd ysgolion o Loegr oedd Jelinger Cookson Symons. Maen adnabyddus fel un or tri chomisiynydd a oedd yn gyfrifol am yr adroddiad Inquiry into the State of Popular Education in Wales – y Llyfrau Gleision drwg-enwog. Fei gan ...

                                               

Samuel Warren

Nofelydd Cymreig a bargyfreithiwr oedd Samuel Warren. Roedd yn nofelydd pur boblogaidd ganol y 19g. Cafodd ei eni yn Wrecsam. Bun Aelod Seneddol dros Midhurst, Lloegr rhwng 1856-1859. Ysgrifennodd Warren sawl llyfr ar y Gyfraith ond daeth i amlyg ...

                                               

Thomas Glyn Watkin

Cyfreithiwr a Chwnsel cyntaf Llywodraeth Cymru ywr Athro Thomas Glyn Watkin. Cychwynodd ar ei swydd fel Cwnsel yn Ebrill 2007. Fei ganed yng Nghwmparc, Rhondda Cynon Taf. Mae hefyd yn offeiriad yn yr Eglwys yng Nghymru. Gan weithio oddi fewn i Sw ...

                                               

Thomas Jeremiah Williams

Roedd Thomas Jeremiah Williams, yn fab i William Williams Aelod Seneddol Dosbarth Abertawe. Cafodd ei addysgu yn University College School, Llundain, Coleg Technegol Sheffield a Choleg Firth. Priododd Laura Alice Marlow. Ganwyd iddynt un ferch: G ...

                                               

Barnwr Rhanbarth

Ceir dau fath gwahanol o Farnwr Rhanbarth. Maer math cyntaf yn gyfrifol am y rhan fwyaf or gwaith syn digwydd mewn Llysoedd Sirol a hefyd am wrando achosion llai yn yr Uchel Lys. Datblygiad diweddarach yw defnyddior teitl yn yr ail enghraifft; ma ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →