ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 312                                               

Cymry Du

Yn gyffredinol, Cymry du eu lliw ywr Cymry Du. Maer term yn cynnwys pobl sydd yn enedigol o Gymru sydd â thras neu linach ddu ; ac unigolion du sydd wedi ymfudo i Gymru. Mae 0.25% o boblogaeth Cymru yn ddu: 0.13% yn Ddu Affricanaidd, 0.09% yn Ddu ...

                                               

Ffleminiaid de Penfro

Fflandrysiaid neu Ffleminiaid de Penfro ywr enw a ddefnyddir i gyfeirio at y Ffleminiaid a ymsefydlodd yn ne Penfro yn y 12g gan drawsnewid iaith a diwylliant yr ardal am byth. Ceir y cyfeiriad cyntaf atynt ym Mrut y Tywysogion am y flwyddyn 1108 ...

                                               

Roma yng Nghymru

Grŵp ethnig hanesyddol yng Nghymru sydd yn perthyn i bobloedd eraill y Roma ywr Roma yng Nghymru, y Sipsiwn Cymreig neur Kale. Maen debyg ir bobl Roma fyw yng Nghymru, neu deithio drwyddi, ers y 15g. Yn ôl traddodiad, Abram Wood neu "Frenin y Sip ...

                                               

Gŵyl Mabsant

Gŵyl Mabsant ywr ŵyl a gysylltid â sant eglwys blwyf yng Nghymru, yn arbennig yn y cyfnod cyn y Diwygiad Protestannaidd er mai gŵyl baganaidd ydoedd yn wreiddiol yn ôl Hugh Evans awdur Cwm Eithin. Roedd yr Ŵyl Mabsant yn un o achlysuron cymdeitha ...

                                               

Yr Academi Frenhinol Gymreig

Sefydliad annibynnol syn ymwneud â rhagoriaeth ym myd celf yng Nghymru ywr Academi Frenhinol Gymreig. Lleolir ei phrif oriel ym Mhlas Mawr yn nhref Conwy, Sir Conwy.

                                               

African Training Institute

Sefydliad i addysgu plant Affricanaidd i fod yn genhadon Cristnogol oedd yr African Training Institute. Sefydlwyd ym Mae Colwyn gan y Parchedig William Hughes dan yr enw Congo Training Institute ym 1889 i addysgu plant or Congo. Roedd Leopold II, ...

                                               

Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

Maer amgueddfa wedi ei gartrefu mewn adeilad a ddechreuodd fywyd fel coleg i offeiriaid, a sefydlwyd yn y 1280au, a ddaeth wedyn yn balas Esgob Tyddewi rhwng 1542 a 1974. Yma cyfieithwyd y Testament Newydd ar Llyfr Gweddi Gyffredin gyntaf ir Gymr ...

                                               

BBC Cymru

Adran neu ranbarth cenedlaethol or BBC ar gyfer Cymru yw BBC Cymru Wales. Gyda Pencadlys BBC Cymru yng nghanol Caerdydd, maen cyflogi dros 1200 o bobl ac yn cynhyrchu ystod eang o raglenni teledu a radio a gwasanaethau ar-lein yn y Gymraeg ar Sae ...

                                               

Bwrdd Ffilmiau Cymraeg

Corff cynhyrchu ffilmiau oedd y Bwrdd Ffilmiau Cymraeg a ffurfiwyd ym mis Gorffennaf 1970. O ganlyniad i ysgol breswyl ar Gyfryngau Llenyddol Newydd yng Ngregynog, ger y Trallwng, fei ffurfiwyd o dan adain Cyngor Celfyddydau Gogledd Cymru. Ei nod ...

                                               

Comisiynydd y Gymraeg

Crewyd swydd Comisiynydd y Gymraeg gan Fesur y Gymraeg 2011. Daeth y swyddfa i rym ar 1 Ebrill 2012. Mae gwaith y comisiynydd yn wleidyddol annibynnol. Aled Roberts ywr comisiynydd presennol. Prif nod Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defny ...

                                               

Cyfoeth Naturiol Cymru

Sefydlwyd Cyfoeth Naturiol Cymru syn gorff a gaiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ar 1 Ebrill 2013 pan unwyd y gwaith o reoli adnoddau naturiol Cymru. Maen dod a gwaith tri chorff a oedd yn bodoli cyn hyn at ei gilydd: Cyngor Cefn Gwlad Cymru, A ...

                                               

Cyngor yr Iaith Gymraeg

Sefydlwyd Cyngor yr Iaith Gymraeg yn 1973. Roedd y Cyngor yn gyfrifol am ddosbarthu arian i sefydliadau Cymraeg eu hiaith neu oedd yn hyrwyddor defnydd or Gymraeg, megis Mudiad Ysgolion Meithrin. Ei theitl Saesneg oedd Welsh Language Council. Sef ...

                                               

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru

Sefydlwyd Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, syn elusen gofrestredig, mewn cyfarfod yn Llangollen ar 2 Medi, 1906. Nod y gymdeithas oedd i gasglu cerddoriaeth werin a hybu canu traddodiadol y wlad. Ar eu gwefan, dywedir ir gymdeithas gael ei sefydlu ...

                                               

Cymdeithas Cymru-Ariannin

Cymdeithas ddiwyllianol ydy Cymdeithas Cymru-Ariannin syn cynnal dolen gyswllt rhwng Cymru ar Ariannin. Maen gymdeithas elusennol a dawr cyfan oi hincwm oddi wrth ei haelodau.

                                               

Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Cymdeithas syn bodoli "i ddathlu, cydnabod, amddiffyn ac annog rhagoriaeth ym mhob un or disgyblaethau ysgolheigaidd" yw Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Lansiwyd y gymdeithas ar 25 Mai 2010 yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Fei lleolir yng Nghaerdydd. ...

                                               

Cymdeithas Hanes y Tair Llan

Mae Cymdeithas Hanes y Tair Llan yn gymdeithas hanes yn Felinwnda, Llanwnda, ger Caernarfon, Gwynedd, ac maent yn cyfarfod ar yr ail nos Fawrth o’r mis, o fis Medi tan fis Mai. Ffurfiwyd y gymdeithas wedi agor Canolfan Bro Llanwnda ym mis Medi 20 ...

                                               

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru / CLlLC ywr corff syn cynrychioli buddiannau awdurdodau lleol Cymru, sef y cyrff syn rhedeg siroedd, bwrdeistrefi sirol a dinasoedd Cymru, a hyrwyddo democratiaeth mewn llywodraeth leol yn y wlad. Mae 22 awdurdod ...

                                               

Dysg

Mae Dysg, sef yr asiantaeth dysgu a sgiliau Cymru yn darparu cymorth i ddarparwyr addysg a hyfforddiant ôl-16 oed. Mae gwefan Dysg yn le da i ddarganfod gwybodaeth gyfredol am addysgu a hyfforddiant yng Nghymru. Ymunodd Dysg â Llywodraeth Cynulli ...

                                               

Eos (asiantaeth hawliau darlledu)

Corff syn cynrychioli rhai cannoedd o gyfansoddwyr cerdd Cymraeg yw Eos. Ffurfiwyd gan fod yr aelodaun anhapus âr taliadau a gant drwy asiantaeth freindaliadau PRS. Yn 2007 torrwyd ar y ffioedd i 15% yr oedd gan y PRS, sef oddeutu £110.000. Yn Io ...

                                               

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gerddi, parcdir a chanolfan ymchwil botanegol ger Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, yw Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Fei sefydlwyd yn y flwyddyn 2000 fel rhan o ddathliadaur Mileniwm. Cafodd yr ardd ei datblygu ar safle 568 acer hen Neuadd Middlet ...

                                               

Gemaur Gymanwlad Cymru

Gemaur Gymanwlad Cymru ywr corff arweiniol ar gyfer chwaraeon y Gemaur Gymanwlad yng Nghymru. Ei enw blaenorol oedd Cyngor Gemau Gymanwlad Cymru. Dymar corff syn gweithredu fel corff llywodraethu Gemaur Gymanwlad yng Nghymru. Mae Gemaur Gymanwlad ...

                                               

Gwasanaethau tân ac achub Cymru

Mae gwasanaethau tân ac achub Cymru yn gyfrifol am ddiffodd tanau ac achub bywydau ledled y wlad ac wediu rhannun dair rhanbarth, sef, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Ac ...

                                               

Gwasg Prifysgol Cymru

Gwasg Prifysgol Cymru yw prif gyhoeddwyr academaidd Cymru ac un or gweisg mwyaf blaenllaw yn y byd academaidd Celtaidd. Cafodd Bwrdd Gwasg Prifysgol Cymru ei sefydlu yn 1922 fel un o fyrddau canolog Prifysgol Cymru. Maer Wasg yn cyhoeddi yn y Gym ...

                                               

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn un or 11 sefydliad syn ffurfio GIG Cymru. Maen un o dair ymddiriedolaeth hefyd, a sefydlwyd ar 1 Hydref 2009 fel rhan o ailstrwythuror gwasanaeth iechyd yng Nghymru. Y ddwy ymddiriedolaeth arall yw: Ymddiriedolaeth G ...

                                               

Local Government Association

Y Local Government Association neur LGA ywr corff syn cynrychioli buddiannau awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr. Fei sefydlwyd yn 1997. Lleolir ei phencadlys yn Sgwâr Smith, Llundain.

                                               

Menter Iaith Sir Ddinbych

Sefydlwyd Menter Iaith Sir Ddinbych yn 2003 pan esblygodd o’r hen Fenter Iaith Dinbych-Conwy. Mae Menter Sir Ddinbych yn rhan o rwydwaith Mentrau Iaith Cymru. Lleolir y fenter yn Ninbych, Sir Ddinbych.

                                               

Mentrau Iaith Cymru

Mentrau Iaith Cymru ywr corff cenedlaethol syn cydlynu a rheoleiddio gwaith yr oddeutu ugain gwahanol Menter Iaith sydd yng Nghymru. Yn 2017, roedd y corff yn derbyn grant blynyddol o £110.000 gan Lywodraeth Cymru. Lleolir swyddfeydd Mentrau Iait ...

                                               

Morol

Sefydliad astudiaethau hanes morwrol Cymru yw Morol, a sefydlwyd yn 2005. Ymhlith ei hamcanion mae: hybu diddordeb yn hanes morwrol Cymru, hybu ymchwil mewn hanes morwrol yng Nghymru a chefnogi achub a chadw ffynonellau sy’n ymwneud â phob agwedd ...

                                               

Swyddfa Cymru

Sefydlwyd Swyddfa Cymru ar 1 Gorffennaf, 1999 yn dilyn sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan gymryd ller hen Swyddfa Gymreig a oedd â chyfrifoldebau eang cyn datganoli. O ganlyniad mae cyfrifoldebau Swyddfa Cymru yn llawer llai, wedi eu cyfyn ...

                                               

Y Swyddfa Gymreig

Adran o lywodraeth y Deyrnas Unedig a oedd yn gyfrifol am y rhan fwyaf o feysydd polisi Cymru oedd y Swyddfa Gymreig. Sefydlwyd y Swyddfa Gymreig ym 1965 gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru er mwyn gweithredu polisïau Llywodraeth Prydain yng Nghymru. ...

                                               

Trac

Mudiad Datblygu Gwerin Cymru yw trac; mae’n gweithio i hyrwyddo ac i ddatblygu traddodiadau cerdd a dawns Cymru yng Nghymru a thu hwnt, ac yn eirioli ar ran y Traddodiad gyda chyrff cyhoeddus a mudiadau eraill. Mae ffurfiau cerdd, canu, cerdd dan ...

                                               

Tŷ Newydd (Canolfan)

Tŷ Newydd yn Llanystumdwy, Gwynedd, yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Unodd Tŷ Newydd âr Academi i greur cwmni cenedlaethol newydd Llenyddiaeth Cymru yn 2011. Maen darparu cyrsiau ysgrifennu creadigol i awduron syn ysgrifennu yn Gymraeg ...

                                               

Un Llais Cymru

Un Llais Cymru ywr corff syn cynrychioli buddiannau cynghorau cymuned a thref Cymru. Cafodd ei ffurfio ym mis Ebrill 2004 i fod yn "Llais Cynghorau Cymuned a Thref Cymru". Maen gweithio ar lefel cenedlaethol trwy gynrychiolir cynghorau gerbron Ll ...

                                               

Undeb Gwyddbwyll Cymru

Undeb Gwyddbwyll Cymru yw ffederasiwn gwyddbwyll cenedlaethol Cymru. Fei sefydlwyd ar 19 Mehefin 1954 drwy uno cymdeithasau yn ne Cymru a Mynwy, ac i ddechrau roedd yn rhan o Ffederasiwn Gwyddbwyll Prydain BCF. Sefydlodd yr Undeb Pencampwriaeth G ...

                                               

Urdd Ddyngarol y Gwir Iforiaid

Cymdeithas gyfeillgar a enwyd ar ôl Ifor Hael oedd Urdd Ddyngarol y Gwir Iforiaid neur Iforiaid oedd âr nod o hyrwyddor Gymraeg. Sefydlwyd yn Wrecsam ym 1836. Symudodd y pencadlys i Gaerfyrddin ym 1838 a sefydlodd yr Iforiaid gyfrinfeydd i ddynio ...

                                               

Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen

Ymddiriedolaeth y diweddar Syr D.J. James yw Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen. Maer ymddiriedolaeth yn gyfrifol am gefnogi achosion a digwyddiadau syn hyrwyddo diwylliant a Christnogaeth Gymraeg. Lleolir pencadlys yr Ymddiriedolaeth mewn adeilad ...

                                               

Trefor Beasley

Gŵr a chyd-ymgyrchydd iaith Eileen Beasley oedd Trefor Beasley. Gydai wraig Eileen Beasley mae en enwog am eu hymgyrch i fynnu papur treth Cymraeg neu ddwyieithog gan Gyngor Dosbarth Gwledig Llanelli yn ystod y 1950au. Yr adeg honno nid oedd stat ...

                                               

Robin Farrar

Mae Robin Crag Farrar yn ffigwr cyhoeddus ac gyn gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Etholwyd Robin yn Gadeirydd ar Gymdeithas yr Iaith ym Mis Ragfyr 2012. Yn wreiddiol o Fynydd Llandygái, Gwynedd, bun gweithio hefyd fel gweinyddwr ir Gymdeith ...

                                               

Colette Hughes

Ymgyrchydd elusennol yw Colette Hughes sydd wedii chydnabod am ei chyfraniad ir gwaith adfer yn Rwanda yn dilyn yr hil-laddiad yno yn 1994. Magwyd hi mewn gwersyll i ffoaduriaid yn ne Uganda wedi iw theulu orfod ffoi o Rwanda pan oedd yn 8 oed. F ...

                                               

Dafydd Iwan

Gwleidydd, Pregethwr cynorthwyol, canwr poblogaidd a chyfansoddwr caneuon, awdur a chyfarwyddwr busnes o Gymru yw Dafydd Iwan. Maen fab ir llenor Cymraeg Gerallt Jones ac Elizabeth Jones. Symudodd y teulu ir Bala pan oedd Dafydd yn ei arddegau. M ...

                                               

Ruth Herbert Lewis

Ruth Herbert Lewis oedd person cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio peiriant ffonograff Edison er mwyn recordio caneuon gwerin.

                                               

Edith Mansell-Moullin

Ymgyrchydd dros y bleidlais i fenywod a gweithredwraig gymdeithasol o dras Cymreig oedd Edith Mansell-Moullin. Gyda balchder yn ei thras Gymreig, sefydlodd Cymric Suffrage Union yn Llundain gydar nod o gael y bleidlais i fenywod Cymru. Cyd-drefno ...

                                               

Tudur Owen

Mae Tudur wedi ymddangos ar nifer o raglenni comedi ac adloniant S4C yn cynnwys Gwefreiddiol, Gwerthu Allan, Mawr a Noson Lawen. Mae wedi ysgrifennu ar gyfer rhaglenni fel Y Rhaglen Wirion Na, Craig Ac Eifion, Teledu Eddie a Wil a Cêt. Yn 2009 fe ...

                                               

Ieuan Roberts

Ymgyrchydd iaith o Rosllannerchrugog oedd Ieuan Roberts, a elwir hefyd yn Ieu Rhos. Ganwyd Ieuan Wynn Roberts yn fab i Mair a Tom Roberts. Aeth i astudio ym Prifysgol Abertawe ar ddiwedd y 1960au lle roedd John Davies yn ddarlithydd hanes Cymru i ...

                                               

Kaapse Kleurling

Maer Kaapse Kleurling yn grŵp ethnig syn cynnwys pobl o hil gymysg yn bennaf yn Ne Affrica ac ardal Tref y Penrhyn yn benodol ond pobl Kleuring yw mwyafrif trigolion y Noord-Kaap a cheir phoblogaeth yn Namibia hefyd. Er bod y Kleuring yn ffurfio ...

                                               

Neville Alexander

Roedd Neville Alexander yn ieithydd o Dde Affrica, yn academydd ac ymladdwr yn erbyn apartheid ac yn Farcsydd. Bun argymell amlieithrwydd ac yn argymell datblygu ieithoedd cynhenid De Affrica. Yn 2008, enillodd Wobr Linguapax International am ei ...

                                               

Stephen Biko

Roedd Stephen Bantu Biko yn ymgyrchydd gwrth-apartheid adnabyddus yn Ne Affrica yn ystod y 1960au ar 1970au. Dechreuodd fel arweinydd ymysg myfyrwyr, cyn sefydlu Mudiad Ymwybyddiaeth y Duon, mudiad a fyddain ysbrydoli nifer or bobl dduon dinesig. ...

                                               

Albert John Luthuli

Pennaeth Swlŵaidd, athro ac arweinydd crefyddol oedd Albert John Mvumbi Luthuli. Ganwyd ger Bulawayo yn Rhodesia, a daeth yn ymgyrchydd gwleidyddol yn Ne Affrica. Ef oedd llywydd yr African National Congress o 1952 hyd 1960. Luthuli oedd yr Affri ...

                                               

Nelson Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela, oedd Arlywydd cyntaf De Affrica 1994–1999 i gael ei ethol mewn etholiadau cwbl gynrychiadol democrataidd. Cyn ei arlywyddiaeth, roedd Mandela yn ymgyrchydd gwrth-apartheid ac ef oedd arweinydd y Gynghrair Affricanaidd C ...

                                               

Winnie Madikizela-Mandela

Roedd Winnie Madikizela Mandela a adnabyddwyd yn gyffredinol fel Winnie Mandela yn actifydd a gwelidydd gwrth-apartheid De Affricanaidd. Daliodd nifer o rolau mewn llywodraeth, gan gynnwys swydd fel Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Diwylliant, Gwy ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →