ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 31                                               

Litr

Uned cyfaint ydy litr a gynrychiolir mewn dwy ffordd: y llythyren "L" fawr neu "l" fach. Tydyr litr ddim yn perthyn ir System Ryngwladol o Unedau, ond maen unedau ychwanegol at yr Unedau SI. Dymar symbol a ddefnyddir fwyaf led-led y byd. Yr Uned ...

                                               

Y Barcud Coch (llyfr)

Cyfrol am y Barcud Coch gan Roger Lovegrove a Tim Saunders yw Y Barcud Coch. Cynllun Amddiffyn y Barcud a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1995. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

The Red Kite in Wales

Cyfrol am y barcud coch yng Nghymru gan John Evans yw The Red Kite in Wales a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Christopher Davies yn 1990 gyda argraffiad newydd yn 1997. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Llawlyfr sydd yn disgrifio un o adar ysglyfaeth ...

                                               

The Red Kites of Wales

Cyfrol am y Barcud Coch yng Nghymru gan A. V. Cross a P. E. Davies yw The Red Kites of Wales a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Ymddiriedolaeth Barcutiaid Cymru yn 1998. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Llyfryn yn disgrifior Barcud Coch, ei fwyd a ...

                                               

Rhestr adar Cymru

Rhestr adar Cymru yn eu trefn dacsonomegol. Maer drefn ar enwau gwyddonol yn dilyn y British Ornithologists Union. Mae P yn dynodi rhywogaethau syn brin ym Mhrydain ac mae C yn dynodi rhywogaethau syn brin yng Nghymru.

                                               

Rhestr adar Prydain

Rhestr adar Prydain Fawr yn eu trefn dacsonomegol. Maer drefn ar enwau gwyddonol yn dilyn y British Ornithologists Union. Adar a nodir fel prin ywr rheiny a ystyrir yn adar prin gan y British Birds Rarities Committee.

                                               

Alldafliad benyw

Mae alldafliad benyw yn digwydd ar yr eiliad mae hin cael orgasm a hynny mewn cyfathrach rywiol, hunan leddfu, neu weithgaredd rywiol arall. Mae 35-50% o ferched yn mynegi iddyn nhw brofir alldaflu hylif cyn neu yn ystod orgasm.

                                               

Anadlu

Anadlu ydyr broses syn tynnu aer i mewn ag allan or ysgyfaint. Mae organebau fel mamaliaid, adar ac ymlusgiaid yn tynnu ocsigen iw cyrff a gelwir y broses hon yn resbiradu erobig. Dyma un or prosesau syn gwneud y gwaith hwn ond ceir eraill gan gy ...

                                               

ASMR

Maer term ASMR yn niwroleg syn cyfeirio at ffenomen biolegol a nodweddir gan ymdeimlad dymunol o oglais yr ydych chin teimlo fel arfer yn rhanbarthaur pen, croen y pen neu ymylol y corff mewn ymateb i symbyliad gweledol, clywedol, ac ysgogiadau g ...

                                               

Atgenhedlu

Y broses fiolegol syn creu organebau unigol newydd yw atgenhedlu. Mae atgenhedlu yn rhinwedd greiddiol o fywyd; mae pob organeb yn ganlyniad i atgenhedlu. Mae dau fath: atgenhedliad rhywiol neun an-rhywiol ac weithiau gall un rhywogaeth fel yr af ...

                                               

Bioleg datblygiad

Maes o fewn Bywydeg yw bioleg datblygiad syn edrych ar sut mae anifeiliaid a phlanhigion yn tyfu a datblygu. Maer maes hefyd yn cynnwys yr astudiaeth o aildyfiant, atgynhyrchu anrhywiol, metamorffosis, twf a gwahaniaethiad celloedd mewn organebau.

                                               

Bod dynol

Bod dynol yw gair y gwyddonydd am ddyn. Person ydyw syn perthyn i rywogaeth Homo sapiens ; human yn Saesneg. Mae bod dynol yn greadur deudroed ac wedii osod yn y teulu biolegol a elwir yn Hominidae. Mae tystiolaeth genynnol o ran DNA yn dangos ma ...

                                               

Bond deusylffid

                                               

Braciopod

Ffylwm o rywogaethau morol ywr brachiopod neur braciopod, gyda chregyn caled. Mae gan y gragen golfach er mwyn iddi agor a chau, a hwnnw wedii leoli yng nghefn yr anifail gydar tu blaen yn agor er mwyn bwyta, a chau er mwyn iddi amddiffyn ei hun. ...

                                               

Bywoleuni

Cynhyrchiad ac allyrriant goleuni gan organeb byw yw bywoleuni, bywdywynnu neu bioymoleuedd. Ffurf ar gemoleuni ydyw, ac maen digwydd gan amlaf mewn fertebrata ac infertebratar môr, a hefyd ffyngau, micro-organebau megis bacteria, ac infertebrata ...

                                               

Bywyd

Bywyd ywr hyn syn galluogi organeb fyw i gymhwyso deunydd heb fywyd oi hamgylchedd ai ddefnyddio i dyfu mewn maint a chymhlethder, i adnewyddu ei deunydd biolegol ei hun ac i atgynhyrchu organebau eraill annibynnol sydd hefyd yn meddu ar nodweddi ...

                                               

Catalysis

Mewn Cemeg a Bioleg, catalysis ywr cyflymiad o adwaith gemegol gan sylwedd a elwir yn gatalydd. Nid yw catalyddion yn cymryd rhan yn yr adwaith ei hun; hynny yw, ni chaent eu treulio yn ystod yr adwaith. O ganlyniad i hyn, dim ond niferoedd bach ...

                                               

Cellbilen

Yn amgylchynu pob cell byw mae haen denau sy’n gwahanu sytoplasm y gell o’r amgylchedd allgellog. Y gellbilen yw’r haen hon ac y mae gweithrediad cywir y bilen yn angenrheidiol i fywyd y gell. Mae’r gellbilen yn diffinio perimedr y gell drwy greu ...

                                               

Cloroffyl

Cloroffyl ywr cyfansawdd ffotosynthetig gwyrdd a geir mewn planhigion, algâu, a syanobacteria. Dawr enw or iaith Groeg hynafol: chloros = gwyrdd and phyllon = deilen. Mae cloroffyl yn amsugno goleuni o donfeddi coch a glas y sbectrwm electromagne ...

                                               

CRISPR

Teulu o ddilyniannau DNA mewn bacteria yw CRISPR. Maer dilyniannau yn cynnwys darnau DNA o firwsau sydd wedi ymosod ar y bacteria. Maer bacteria wedyn yn defnyddior darnau DNA yma i ddarganfod a dinistrio DNA mewn ymosodiadau eraill gan firwsau t ...

                                               

Cyfathrach rywiol

Math o ymddygiad rhywiol rhwng pobl neu anifeiliaid yw cyfathrach rywiol neu ymrain. Y modd mwyaf cyffredin o gael rhyw yw ir gwryw osod ei bidyn yn faginar fenyw. Esblygodd cyfathrach rywiol fel rhan or broses atgenhedlu, ond mae agweddau emosiy ...

                                               

Cylchred bywyd

Cylchred bywyd neu ar lafar gwlad cylch bywyd ywr cyfnod hwnnw syn cwmpasu holl genhedlaethau rhywogaeth arbennig a gychwynir drwy atgenhedlu; ffurfir y "cylch" pan for atgenhedlun cael ei basio ymlaen ir genhedlaeth nesaf e.e. mae pedwar cyfnod ...

                                               

Deuniwcleotid Adenin Nicotinamid (NAD)

Cydensym syn ganolog i fetabolaeth pob cell byw yn Deuniwcleotid Adenin Nicotinamid. NAD yw un or elfennau canolog ir cylch Rydocs sydd wrth wraidd egni bywyd ar y ddaear. NAD ywr ffurf lai egnïol syn troin NADH wrth amsugno egni rhydwythiad. Gel ...

                                               

Diet

Yng nghyd destyn bwyd, mae diet yn golygu: y detholiad o fwydydd a fwyteir gan berson neu anifail e.e. Mae deiet y gwnhingen yn wahanol. dewis a dethol rhai bwydydd yn unig, er mwyn cadw pwysaur person yn is nar hyn syn arferol e.e. mynd ar ddeie ...

                                               

Bioleg dynol

Maes academig yw bioleg dynol neu bioleg ddynol syn ymgorffori bioleg, anthropoleg biolegol, maeth a meddyginiaeth, o safbwynt dyn. Y dyn cyntaf i ddefnyddior term bioleg dynol oedd Ernst Freiherr von Blomberg a anwyd yn Hamburg.

                                               

Ensembl

Prosiect gwyddonol yw Ensembl sydd yn cael ei redeg ar y cyd gan y Sefydliad Biowybodeg Ewropeaidd a Sefydliad Sanger yr Ymddiriedolaeth Wellcome. Cafodd ei lansio yn 1999 fel yr oedd Prosiect y Genom Dynol yn dirwyn i ben. Nod y prosiect yw i dd ...

                                               

Epilepsi

Mae epileps i yn gyflwr cronig syn effeithio ar yr ymennydd. Maen cael ei nodweddu gan ffitiau. Ir gwyliwr maer trawiadau hyn yn ymddangos fel cyfnodau o ysgwyd trwm. Yn dibynnu ar y math o drawiad, maer ysgwyd yn digwydd am gyfnod byr neu gall f ...

                                               

Esblygiad

Esblygiad ywr ddamcaniaeth fod nodweddion etifeddadwy poblogaethau biolegol yn newid ac yn datblygu dros filiynau o flynyddoedd. Maer broses yn gyfrifol am y cymhlethdod ar amrywiaeth enfawr sydd yn nodweddu bywyd fel yi welir ar y Ddaear heddiw. ...

                                               

Etifeddeg

Etifeddeg ywr astudiaeth o drosglwyddo nodweddion ffenotypig o un genhedlaeth ir genhedlaeth nesaf, neun benodol: o riant i blentyn. Gwneir hyn naill ai drwy atgenhedliad anrhywiol neu atgenhedliad rhywiol. Dymar broses ble mae celloedd yr epil y ...

                                               

Ffosil

Gweddillion creadur byw, neu blanhigyn, or gorffennol pell wedi troin garreg ydy ffosil. Ffosilota ydyr weithred o gasglu ffosiliau, a defnyddiwyd y gair hwn yn gyntaf yn 1755 mewn llythyr gan rai o Forrisiaid Môn. Mae casglu ac astudio ffosilau ...

                                               

Gastropod

Dosbarth tacsonomegol, enfawr - a elwir yn gyffredin yn falwod a gwlithod ywr gastropod, syn cynnwys y ffylwm Molwsg. Maer dosbarth hwn yn cynnwys miloedd o wahanol rywogaethau o falwod a gwlithod o wahanol faint, ac o wahanol gynefinoedd: môr a ...

                                               

Genedigaeth

Genedigaeth naturiol ywr dechneg o leihau ymyrriaeth meddygol, yn enwedig anaesthetigion yn ystod genedigaeth plentyn. Toriad Caesarean yw genedigaeth llawfeddygol trwy fur yr abdomen. Genedigaeth plentyn ywr broses ar ddiwedd beichiogrwydd dynol ...

                                               

Geneteg

Disgyblaeth fiolegol ydyw geneteg, sef yr wyddor o etifeddiaeth ac amrywiaeth mewn organebau byw. Dawr gair genyn or gair Hen Roeg ; yr un gair â geni mewn gwirionedd. Ers oesoedd cynhanes, er mwyn gwellar cnydau ac anifeiliaid fe ddefnyddiwyd y ...

                                               

Genyn

Segment neu ran or DNA syn encodio RNA, syn uned foleciwlar ac yn rhan o etifeddeg. Trosglwyddo genynnau ir epil ywr prif ddull o drosglwyddo nodweddion ffenotypig. Caiff mathau gwahanol o genynnau ddylanwad mawr ar nodweddion biolegol organebau. ...

                                               

Gwer pryf copyn

Rhwydwaith main ysgafn a weir gan bryf copyn i ddal ei brau yw gwer pryf copyn neu gwer copyn. Gwear pryf copyn ei we o fath arbennig o sidan lawn protein syn dod o "beiriannau nyddu" organig sydd ar ei fol. Mae gwybed yn cael eu dal yn y we ac y ...

                                               

Haplorhini

Cytras ywr Haplorhini syn cynnwys yr uwchurddau: tarsierau ar simianau. Maer epaod yn cynnwys y catarrhiniaid, gan gynnwys bodau dynol ar platyrrhinau. Maer Omomyidae, bellach, yn wediu difodi, ac yn perthyn yn nes at y tarsierau na haplorhinau e ...

                                               

Hominini

Llwyth o fewn isdeulur Homininae yw Hominini. Mae gan y llwyth hwn dri is-lwyth: Hominina, ai genws Homo ; Australopithecina, syn cynnwys sawl genera darfodedig; a Panina, ai un genws, sef y Pan. Gelwir aelodau cytras bodau dynol, gan gynnwys Hom ...

                                               

Homo sapiens

O fewn y dull enwi gwyddonol, Homo sapiens ywr enw rhyngwladol ar fodau dynol, ac a dalfyrir yn aml yn H. sapiens. Bellach, gyda diflaniad y Neanderthal, dim ond y rhywogaeth hon syn bodoli heddiw o fewn y genws a elwir yn Homo. Isrywogaeth yw bo ...

                                               

Meiosis

Proses luosogi cell Ewcaryotig yw Meiosis. Ynddo bydd y cnewyllyn yn rhannu ddwywaith i ffurfio pedair cell, pob un a chnewyllyn haploid)

                                               

Microfioleg

                                               

Microffilament

Mae microffilamentau actin yn penderfynu siâp arwyneb y gell, ac maent yn hanfodol ar gyfer ymsymudiad celloedd cyfan. Maent yn ffurfio llawer o fathau o arwyneb y gell, a’r rheiny’n ddeinamig ac yn cael eu defnyddio gan gelloedd i archwilio eu h ...

                                               

Mitosis

Y broses o ddyblu cell Ewcaryotig yw Mitosis. Ynddo bydd y cnewyllyn yn rhannu unwaith i ffurfio dau gnewyllyn unfath.

                                               

Mycoleg

Astudiaeth ffyngau yw mycoleg. O ganlyniad i ymchwil yn y maes hwn, datblygwyd meddyginiaethau megis gwrthfiotigau a statinau syn gostwng colesterol. Mae mycoleg hefyd o bwys yn y diwydiannau cynnyrch llaeth, gwin, bwydydd pob, a lliwurau ac inciau.

                                               

Nam ar y clyw

Mae nam ar y clyw, neu fod yn drwm o glyw, yn anallu clywedol rhannol neu lwyr. Gall nam ar y clyw fod yn bresennol adeg genedigaeth neu ei gaffael ar unrhyw adeg wedi hynny. Gall nam ar y clyw ddigwydd mewn un glust neur ddwy. Mewn plant, gall p ...

                                               

Oedolyn

Bod dynol neu organeb byw sydd o oed aeddfed ydy oedolyn. Gan amlaf cysylltir y term gydag aeddfedrwydd rhywiol ar gallu i atgenhedlu. Yng nghyd-destun dynol, mae awgrymiadau eraill ymhlyg yn yr enw gyda chysyniadau cymdeithasol a chyfreithiol; e ...

                                               

Online Mendelian Inheritance in Man

Cronfa ddata syn catalogio pob afiechyd gyda chydran genetaidd ydyr prosiect Online Mendelian Inheritance in Man. Pan yn bosib maer cronfa ddata yn cysylltur afiechyd gydar genyn priodol yn y genom dynol gan ddarparu cyfeiriadau ar gyfer ymchwil ...

                                               

Organau rhyw

Organau rhyw: Cyfathrach rywiol: un pwrpas ir organau system atgenhedlu: o safwbwynt anatomeg ddynol organau rhyw: gwahaniaethu: y dudalen yma

                                               

Organeb byw

Mewn bioleg, organeb byw yw pethau byw megis anifeiliaid, meicro-organebau, planhigion neu ffwng. Beth syn gyffredin rhwng y rhain i gyd? Y ffaith eu bont yn ymateb i stimwli, atgenhedlu, tyfu a pharhad. Gall yr organeb fod yn un gell neun amlgel ...

                                               

Organyn

Rhannau hanfodol, microsgopig, o gelloedd byw yw organynnau. Amgylchynir y rhan fwyaf or organyn gan bilen ffosffolipid; ond gelwir strwythurau eraill, megis y ribosom, hefyd yn organynnau. Bathwyd y term gan ei fod yn creu syniad cyfochrog o org ...

                                               

Osmosis

Osmosis ywr broses ymhle mae toddydd yn symud ar draws bilen lled athraidd o barth o grynodiad isel o doddyn i barth crynodiad uchel. Crybwyllwyd y broses yn drwyadl yn gyntaf gan y botanegydd Ellmynig Wilhelm Pfeffer yn yr 1880au. Mireiniwyd y d ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →