ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 302                                               

Aber-porth

Pentref a Chymuned yng Ngheredigion, 10 km ir gogledd-ddwyrain o Aberteifi, yw Aber-porth. Roedd ganddi 2374 o drigolion yng nghyfrifiad 2011, gyda 44% ohonynt yn siarad Cymraeg. Maer gymuned yn cynnwys pentrefi Aber-porth, Blaenannerch, Blaen-po ...

                                               

Aberdaron

Pentref glan môr a chymuned yng ngorllewin Llŷn, Gwynedd yw Aberdaron. Cyfeirnod OS: SH 8461210067. Fel y pentref agosaf at Ynys Enlli yr oedd yn gyrchfan bwysig i bererinion yn yr Oesoedd Canol. Sefydlwyd clas yno yn Oes y Seintiau.

                                               

Aberllydan

Pentref bychan yn Sir Benfro yw Aberllydan. Fei lleolir ar lan Bae Sain Ffraid tua 6 milltir ir gorllewin o dref Hwlffordd. Maen rhan o gymuned The Havens. Maen ganolfan gwyliau ers hanner cyntaf y 19eg ganrif ac yn boblogaidd gan ymwelwyr oherwy ...

                                               

Abermaw

Tref arfordirol a chymuned yng Ngwynedd yw Abermaw. Fei lleolir ger aber Afon Mawddach ar lan Bae Ceredigion yn ardal Meirionnydd; mae pont reilffordd fawr yn croesir afon yn ymyl y dref. Ceir hefyd yma Ganolfan Bad Achub i Ymwelwyr sydd bellach ...

                                               

Abersoch

Pentref sylweddol o faint yw Abersoch a leolir ar benrhyn Llŷn yng Ngwynedd, ym mhen drawr A499. Maen gorwedd 11 km ir dwyrain o dref Pwllheli a 43 km o Gaernarfon. Enwir y pentref ar ôl aber Afon Soch, syn cyrraedd y môr yma ar ôl llifo trwyr pe ...

                                               

Aberystwyth

Tref fwyaf Ceredigion, ar arfordir gorllewin Cymru yw Aberystwyth. Maen sefyll ar lan Bae Ceredigion lle maer afonydd Rheidol ac Ystwyth ill dwy yn aberu. Cododd Edmwnt, brawd y brenin Edward I ar Loegr y castell presennol yn 1277 a thyfodd y dre ...

                                               

Bae Dulas

Bae bychan yng ngogledd-ddwyrain Ynys Môn yw Bae Dulas, a leolir ychydig ir dwyrain o bentref Dulas. Mae Afon Goch yn aberu yno ar ddiwedd ei chwrs 5 milltir o lethrau Mynydd Parys. Ceir 3 traeth oddi fewn i Fae Lligwy: Traeth yr Ora Traeth Bach ...

                                               

Benllech

Tref ar arfordir ddwyreiniol Ynys Môn, ym mhwlyf Llanfair Mathafarn Eithaf yw Benllech. Fei lleolir 7 milltir ir gogledd-ddwyrain o Borthaethwy ar lôn yr A5025, hanner ffordd rhwng Pentraeth a Moelfre. Mae ar Lwybr Arfordirol Ynys Môn. Maen ganol ...

                                               

Y Borth

Am y dref ar Ynys Môn, gweler Porthaethwy Pentref ar arfordir Bae Ceredigion, 9 km ir gogledd o Aberystwyth, yw y Borth. Mae ganddi tua 1.463 o drigolion, 32.4% ohonynt yn siarad Cymraeg. Pentref bach pysgotwyr a morwyr fur Borth yn y gorffennol ...

                                               

Cefn Sidan

Traeth yn nghymuned Pen-bre a Phorth Tywyn yn Sir Gaerfyrddin yw Cefn Sidan. Maen ymestyn am saith milltir rhwng aber Afon Gwendraeth ac Afon Llwchwr, ac yn rhan o Barc Gwledig Penbre ger Llanelli. Yn y 19g roedd y traeth yma yn beryglus iawn i l ...

                                               

Ceinewydd

Mae Ceinewydd yn dref fechan a chymuned ar arfordir Ceredigion, Cymru. Roedd ganddi 1.082 o drigolion yng Nghyfrifiad 2011, a 41% ohonynt yn siarad Cymraeg. Maer A486 yn ei chysylltu â Llandysul a Chaerfyrddin. Saif hanner ffordd rhwng Aberystwyt ...

                                               

Porth Llechog

Pentref bychan a bae ar arfordir gogledd Ynys Môn ger Amlwch yw Porth Llechog. Gorwedd ychydig dros filltir ir gogledd-orllewin o dref fechan Amlwch. Mae bae Porth Llechog yn ffurffio harbwr naturiol ar arfordir creigiog y rhan yma or ynys. Diau ...

                                               

Traeth Bychan

Lleolir Traeth Bychan ar ochr ddwyreiniol Ynys Môn, Cymru. Mae yng nhymuned Llanfair Mathafarn Eithaf. Wynebar traeth ir dwyrain; gan hynny maen cynnig cysgod oddi wrth y gwyntoedd cryfion or de. Yn ystod misoedd yr haf maen draeth poblogaidd pan ...

                                               

Traeth Coch

Mae Traeth Coch yn draeth tywodlyd, llydan ar ochr ddwyreiniol Ynys Môn. Maen gorwedd rhwng Trwyn Dwlban ger pentref Benllech ir gorllewin a Llaniestyn ir dwyrain. Caiff ei adnabod fel Red Wharf Bay yn Saesneg. Llifa afon Nodwydd ir traeth, syn f ...

                                               

Traeth Lligwy

Un o draethau ochr dwyreiniol Ynys Môn ydy Traeth Lligwy. Lleolir y traeth ar Fae Lligwy ger pentref Moelfre. Dymar ardal lle llongddrylliwyd y cliper enwog, y Royal Charter yn Hydref 1859. Bu farw 450 fel canlyniad ir drychineb.

                                               

Cricieth

Tref hanesyddol ar arfordir deheuol Eifionydd yng Ngwynedd, gogledd Cymru, yw Cricieth. Yn y 14g, mewn llythyr at Hywel y Fwyall, Ceidwad y Castell, "Cruciaith" oedd yr enw a ddefnyddiwyd. Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynulliad Cenedlaethol gan ...

                                               

Crigyll

Traeth yn ymyl Rhosneigr, Ynys Môn yw Crigyll neu Traeth Crigyll. Mae Afon Crigyll yn cyrraedd y môr yno. Ir gogledd ceir maes awyr y Fali. Byddai lladron Crigyll yn enwog am ysbeilio llongau wrth iddynt daror creigiau. Yn 1740 ysbeiliodd nifer o ...

                                               

Dinas Dinlle

Pentref bychan yng ngogledd Gwynedd yw Dinas Dinlle. Saif ar lan Bae Caernarfon ir de o Abermenai, tua 5 milltir ir de-orllewin o dref Caernarfon. Mae ym mhlwyf Llandwrog. Mae traeth Morfa Dinlle ai dywod braf yn boblogaidd gan bobl leol ac ymwel ...

                                               

Freshwater West

Mae Freshwater West yn draeth ar bwys Castell Martin, Sir Benfro yn ne-orllewin Cymru. Mae e hefyd yn gyfagos ir Army Tank Ranges syn defnyddior rhan yma o Barc Cenedlaethol Sir Benfro. Amgylchir y traeth gan dwyni tywod, a cheir tywod mân yno. E ...

                                               

Traeth Lafan

Mae Traeth Lafan yn draeth llanwol eang ym Mae Conwy rhwng Bangor, Gwynedd a Llanfairfechan, Sir Conwy yng ngogledd Cymru. Ardal o fanciau tywod a mwd rhynglanwol ydyw, ar ben dwyreiniol Afon Menai. Ei arwynebedd pan for llanw allan yw 2642 hecta ...

                                               

Llandudno

Tref arfordirol yn Mwrdeistref Sirol Conwy yw Llandudno, syn gorwedd ar benrhyn y Creuddyn ir gogledd o Gonwy a Bae Colwyn. Mae ganddi boblogaeth o tua 25.000. Maen gorwedd ar y tir isel sydd rhwng tir mawr gogledd Cymru a Phen y Gogarth Fei hade ...

                                               

Marloes

Pentref bychan ar arfordir gorllewinol Sir Benfro ar lan Bae Sain Ffraid yw Marloes. Cyfeirir at y penrhyn y saif arno fel Penrhyn Marloes yn ogystal. Maen gymuned wasgaredig tua 8 milltir ir gorllewin o Aberdaugleddau. Mae Marloes yn adnabyddus ...

                                               

Morfa Conwy

Mae Morfa Conwy yn drwyn isel o dir, a fu ar un adeg yn gorsdir tywodlyd yn bennaf, ir gorllewin o dref Conwy. Yn gefn i Morfa Conwy yn y de mae bryniau Mynydd Caer Seion neu Mynydd y Dref, a goronir gan fryngaer Caer Seion, a chlogwynni serth Pe ...

                                               

Y Mwmbwls

Maer Mwmbwls Mumbles) yn bentref mawr ger Abertawe, yn sir Abertawe yn ne Cymru. Credir fod yr enw yn tarddu or gair Ffrangeg mamelles, enw a roddwyd ar y llecyn gan y Normaniaid ar ddiwedd yr 11g. Saif y pentref ar lan Bae Abertawe, ar ymyl penr ...

                                               

Penbryn

Pentref bychan a chymuned yn ne Ceredigion yw Penbryn. Saif ger yr arfordir, rhwng Llangrannog ac Aberporth. Maer gymuned hefyd yn cynnwys pentrefi Tre-saith, Brynhoffnant, Glynarthen, Sarnau a Than-y-groes. Roedd poblogaeth y gymuned yn 2001 yn ...

                                               

Penclawdd

Am y pentref yn Sir Fynwy, gweler Pen-y-clawdd. Mae Penclawdd yn bentref ar benrhyn Gŵyr, de-orllewin Cymru. Fei lleolir ger arfordir gogleddol Gŵyr, rhwng Crofty ir gorllewin a Tre-gŵyr ir dwyrain, tua 3 milltir ir de-orllewin o dref Gorseinon. ...

                                               

Penmaenmawr

Erthygl am y dref or enw Penmaenmawr yw hon. Am y mynydd or un enw gweler Penmaen-mawr. Mae Penmaenmawr yn dref ym mhlwyf Dwygyfylchi, yng ngogledd-orllewin Sir Conwy, gogledd Cymru, poblogaeth tua 4.000. Maen dref glan môr sydd wedi tyfu o gwmpa ...

                                               

Pensarn

Gweler hefyd: Pen-sarn Ardudwy, Gwynedd a Penysarn Ynys Môn. Pentref glan môr ym mwrdeisdref sirol Conwy yw Pensarn. Saif yng nghymuned Abergele ar arfordir gogledd-ddwyrain Cymru, rhwng Abergele ir de-orllewin a Thywyn, Bae Cinmel ar Rhyl ir dwy ...

                                               

Porth Dafarch

Bae ar arfordir orllewinol Ynys Gybi yw Porth Dafarch, lle ceir traeth tywodlyd syn denu ymwelwyr. Fei lleolir ger Trearddur. Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn, syn rhan o Lwybr Arfordir Cymru, yn rhedeg trwy Borth Dafarch. Mae arfordir Porth Dafarc ...

                                               

Porth Iago

Traeth tywodlyd mewn cildraeth bach yng nghymuned Tudweiliog ar arfordir ogleddol Penrhyn Llŷn, Gwynedd, yw Porth Iago. Gellir cyrraedd Porth Iago o Lwybr Arfordir Cymru trwy sgrialu i lawr y twyni tywod.

                                               

Porth Neigwl

Maen fae agored, eang, syn gorwedd rhwng pentiroedd Mynydd Rhiw ir gorllewin a Mynydd Cilan ir dwyrain. Maer pentiroedd hyn yn greigiog gyda chlogwynni yn disgyn ir môr. Felly mae Porth Neigwl fel ceg llydan agored yn nhirwedd de Llŷn: dyma, ar f ...

                                               

Porth Swtan

Gorwedd Porth Swtan ar arfordir gogledd-orllewinol Ynys Môn tua milltir a hanner ir gogledd-orllewin o bentref Llanfaethlu. Mae glannaur bae yn greigiog ond ceir traeth tywodlyd hefyd syn boblogaidd gan ymwelwyr. Enwir Porth Swtan ar ôl afon Swta ...

                                               

Porth Ty Mawr

Traeth caregog ar arfordir ogleddol Llŷn, Gwynedd, Cymru, yw Porth Tŷ Mawr ym nghymuned Llangwnnadl, rhwng Porth Colmon a Rhwngyddwyborth, cyfeirnod grid OS 1882 3306, lledred 52.8644°G, hydred 4.6929°Gn. Arferid medru cyrraedd Porth Tŷ Mawr ar h ...

                                               

Porth Ychain

Traeth caregog bychain a chysgodol ar arfordir gogleddol Llŷn yw Porth Ychain, cyfeirnodau 52.8912°G, 4.6611°Gn, ar Lwybr Arfordir Cymru rhwng Porth Gwylan a Thraeth Penllech. Mae llwybr drol yn dilyn i lawr ir traeth o Rhosborthychain. Maer gwel ...

                                               

Porth Ysglaig

Traeth bach graenog a charegog braf ar arfordir gogleddol Llŷn, Gwynedd, Cymru yw Porth Ysglaig, cyfeirnod grid SH228375, wedi ei leoli rhwng Porth Cychod a Thraeth Tywyn, tua milltir o waith cerdded braf o bentref Tudweiliog. Mae posib ei gyrrae ...

                                               

Porthcawl

Mae Porthcawl yn dref glan-môr ar arfodir deheuol Cymru, ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae Caerdydd 36 km i ffwrdd o Borthcawl ac mae Llundain yn 249 km. Y ddinas agosaf ydy Abertawe syn 24.7 km i ffwrdd. Cynrychiolir yr ardal hon yn y ...

                                               

Pwllheli

Tref hynafol yw Pwllheli ar arfordir deheuol Llŷn yng Ngwynedd, syn dyddion ôl ir canol oesoedd. Bur porthladd yn bwysig ir dref ar hyd y canrifoedd. Roedd yno ddiwydiant adeiladu llongau llewyrchus yn y 19g. Tyfodd i fod yn dref marchnad i Lŷn g ...

                                               

Rhosili

Pentref bychan ym mro Gŵyr, de-orllewin Cymru, yw Rhosili. Maen gorwedd ar ben gorllewinol Penrhyn Gŵyr, tua 14 milltir ir gorllewin o ddinas Abertawe. Mae traeth Bae Rhosili yn enwog am ei dywod braf. Ger y pentref mae Ogof Paviland. Yn yr ogof ...

                                               

Y Rhyl

Maer Rhyl yn dref glan môr yn Sir Ddinbych, yng ngogledd Cymru. Fei lleolir ir dwyrain or Foryd, aber Afon Clwyd. Ar hyd yr arfordir ir gorllewin mae Bae Cinmel a 4 milltir ir dwyrain mae Prestatyn. 2 filltir ir de mae tref Rhuddlan. Ei phoblogae ...

                                               

Southerndown

Pentref ger Aberogwr ar arfordir Bro Morgannwg, de Cymru, yw Southerndown. Gorwedd y pentref ir de-orllewin o Ben-y-bont ar Ogwr ar lan Môr Hafren. Y pentrefi agosaf yw Aberogwr, ar hyd yr arfordir, a Saint-y-brid. Prif atyniad y pentref bychan y ...

                                               

Allt Wen a Traeth Tanybwlch

Mae Allt Wen a Traeth Tanybwlch wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1954 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 36.34 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyf ...

                                               

Y Traeth Mawr

Y Traeth Mawr ywr tir o ddolydd a chorsydd rhwng Porthmadog a Phenrhyndeudraeth yng Ngwynedd. Rhed Afon Glaslyn drwyddo ar ei ffordd ir môr. Erbyn heddiw maer Traeth Mawr yn dir sych yn bennaf ond cyn dechraur 19g roedd yn draeth eang o bobtu hen ...

                                               

Traeth Penllech

Traeth o ehangder tywodlyd braf gydag ambell i fan caregog ar arfordir ogleddol Llŷn, Gwynedd, Cymru yw traeth Penllech, Mae wedi ei leoli rhwng Porth Colmon a Phorth Ychain ar hyd Llwybr Arfordir Cymru ym Mhenllech, ardal wledig, amaethyddol a d ...

                                               

Traeth Tywyn

Traeth tywodlyd braf ar arfordir gogleddol Llŷn, Gwynedd, Cymru yw traeth neu lan môr Tywyn. Cyfeirnod grid OS SH231376, lledred 52.9063°G, hydred 4.6308°Gn. Mae llwybr drol yn dilyn i lawr or ffordd gyferbyn â Fferm Tywyn i lawr ir traeth, heibi ...

                                               

Tywyn, Gwynedd

Mae hon yn erthygl am y dref ym Meirionnydd. Am y pentref yn sir Conwy gweler Tywyn Conwy. Gweler hefyd Tywyn gwahaniaethu. Tref fechan ar lan Bae Ceredigion ym Meirionnydd, Gwynedd yw Tywyn. Mae Caerdydd 137.7 km i ffwrdd o Dywyn ac mae Llundain ...

                                               

Bwlch Nant yr Arian

Lleolir Bwlch Nant yr Arian ar ffordd yr A44 rhwng Goginan a Phonterwyd, Ceredigion. Yno mae Canolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nant yr Arian, syn cael ei rhedeg gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae nifer o lwybrau ...

                                               

Bwlch y Ddeufaen

Mae Bwlch y Ddeufaen yn fwlch ychydig ir gorllewin o Rowen yn sir Conwy. Roedd y bwlch yma o bwysigrwydd mawr yn yr hen amser, oherwydd mai trwyr bwlch yma yr oedd yr hen ffordd tuar gorllewin yn arwain, yn hytrach nag ar hyd yr arfordir lle roed ...

                                               

Bwlch y Gorddinen

Mae Bwlch y Gorddinan, a adnabyddir yn ogystal fel Y Crimea, yn fwlch mynyddig yng ngogledd Cymru, ar lôn yr A470 rhwng Blaenau Ffestiniog ir de a Dolwyddelan ir gogledd. Mae pen y bwlch yn gorwedd yn sir Conwy ond maen disgyn i sir Gwynedd ar yr ...

                                               

Nant Ffrancon

Dyffryn yn Eryri yw Nant Ffrancon, syn ymestyn tuar gogledd o Lyn Ogwen a Chwm Idwal hyd at gyffiniau pentref Bethesda. Credir bod "Ffrancon" yn hen enw ar filwr hur, ond nid yw pawb yn cytuno âr esboniad.

                                               

Bwlch Sychnant

Bwlch mynydd syn gorwedd rhwng Penmaenmawr a Chonwy ar arfordir gogledd Cymru yw Bwlch Sychnant neu Sychnant. Dydy Sychnant ddim yn arbennig o uchel tua 500 troedfedd. Cyn agor lôn yr A55 heibio i benrhynoedd syrth y Penmaen-mawr ar Penmaen-bach ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →