ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3                                               

Rhywogaeth mewn perygl

Rhywogaeth mewn perygl yw rhywogaeth o anifail neu blanhigyn sydd mewn perygl o ddifodiant, un ai oherwydd fod ei niferoedd yn isel neu bod bygythiad ir amgylchedd. Yn ôl Undeb Cadwraeth y Byd, mae tua 40% o rywogaethau mewn perygl. Mae gan lawer ...

                                               

Amser

Cysyniad syn mesur parhad digwyddiadau ar cyfnodau rhyngddynt yw amser. Mae amser yn baramedr sylfaenol i bopeth syn newid – heb newid ni cheir amser, heb amser ni cheir newid. Mesur y mae amser graddfa newid digwyddiadau. Trwy sefydlu graddfa or ...

                                               

Cylchfa amser

Rhanbarth or Ddaear sydd wedi mabwysiadur un amser safonol, sydd fel arfer yn cael ei alwn amser lleol, yw cylchfa amser.

                                               

Amser Mawrth

Maer term amser Mawrth yn cyfeirio at amser ar y blaned Mawrth yn ogystal âr drefn o gadw amser ar Fawrth a ddyfeiswyd gan NASA ar Sefydliad Goddard ar gyfer Astudiaethaur Gofod.

                                               

Amser Haf Prydain

Amser Haf Prydain ywr gyfundrefn amser syn ychwanegu 1 awr at UTC/GMT yn y Deyrnas Unedig. Bwriad y drefn yw ymestyn oriau golau dydd i bobl syn gweithio oriau arferol. Cafodd y system ei chyflwyno gan Lloyd George yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf iw ...

                                               

Gofod-amser

Mewn ffiseg, gofod-amser ywr cysyniadau hynny lle cyfunir amser a gofod yn un ddamcaniaeth, a lle mae sawl model mathemategol yn plethu drwyi gilydd. Hyd at 20g roedd gofod 3-dimeniswn yn gysyniad hollol ar wahân ir cysyniad o amser; newidiwyd hy ...

                                               

UTC

UTC ywr acronym am y raddfa amser cydlyniedig byd-eang sydd wedi cael ei derbyn fel sylfaen amser gan y mwyafrif helaeth o wledydd y byd. Maer acronym yn gyfaddawd rhwng yr enw Saesneg CUT ar Ffrangeg TUC ac yn cael ei defnyddio ym mhob iaith.

                                               

Hamdden

Diffinir hamdden yng nghymdeithaseg fel gweithgareddau ar wahân i waith. Mae hamdden yn cael ei chyflawni o fewn amser rhydd, pan mae pobl yn bodloniu hunain gyda difyrweithiau, adloniant, a thasgau creadigol, neun treulio amser gyda theulu a chy ...

                                               

Lleidr Amser

Chweched nofel ar hugain yng nghyfres y Disgfyd gan Terry Pratchett ydy Lleidr Amser wedii haddasu ir Gymraeg gan Dyfrig Parri. Cyhoeddwyd gan Rily Publications ar 1 Mai 2002. Dawr teitl or dywediad traddodiadol "Procrastination is the thief of t ...

                                               

Treial Amser

Maer term Treialon Amser iw gael mewn nifer o chwaraeon rasio. Mae unigolyn yn rasio yn erbyn y cloc i gael yr amser cyflymaf am gyflawni cwrs penodedig. Dyma o ble y dawr term Ffrangeg: Contre-la-montre, yn llythrennol yn erbyn y cloc, y term Sa ...

                                               

Amser ychwanegol

Mewn rhai chwaraeon, yn enwedig pêl-droed, cyfnod o chwarae ychwanegol er mwyn rhoi cyfle i dîm ennill yw amser ychwanegol. Fel rheol mae amser ychwanegol mewn gemau pêl-droed yn cael ei chwarae pan geir sgôr cyfartal ar ddiwedd y 90 munud arfero ...

                                               

Amser Amherffaith

Llyfr gan Emyr Lewis yw Amser Amherffaith / Dysgu Deud Celwydd yn Tsiec. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Hanner Amser: Hunangofiant Nigel Owens

Maer gyfrol yn adrodd hanes un o gymeriadau Cefneithin. Mae Nigel Owens yn wyneb cyfarwydd ar lwyfannau Noson Lawen fel diddanwr, ar raglenni teledu fel Jonathan, ac ar feysydd rygbi fel dyfarnwr.

                                               

Canolbarth America

Mae Canolbarth America yn rhanbarth ddaearyddol ar gyfandir yr Amerig syn gorwedd rhwng rhan ogleddol Gogledd America a De America. Maen gorwedd rhwng ffin ogleddol Gwatemala a ffin ogledd-orllewinol Colombia ac yn cynnwys tua 596.000 km² o dir. ...

                                               

Corwynt Sandy

Y corwynt mwyaf ei ddiamedr a gofnodwyd yw Corwynt Sandy oedd yn rhan o dymor corwyntoedd yr Iwerydd, 2012. Effeithiodd ar Jamaica, Ciwba, y Bahamas, Haiti, Gweriniaeth Dominica, ac arfordir dwyreiniol yr Unol Daleithiau a Chanada. Cyfunodd y cor ...

                                               

Tywydd

Tywydd yw cyflwr yr atmosffer ar foment mewn amser. Gall tywydd amrywio yn fawr iawn dros gyfnod byr iawn. Mesuriad o dywydd dros gyfnod hir yw hinsawdd.

                                               

2005

20g - 21g - 22g 1950au 1960au 1970au 1980au 1990au - 2000au - 2010au 2020au 2030au 2040au 2050au 2000 2001 2002 2003 2004 - 2005 - 2006 2007 2008 2009 2010

                                               

Cymuned Saint Martin Ffrengig

Rhan or Antilles Lleiaf, ym Môr y Caribî, ydy Cymuned Saint Martin Ffrengig. Fei lleolir ar ynys San Martin. Tan 2007 cymuned gyda Saint Barthélemy yn rhan weinyddiaeth ynys fwy Guadeloupe, ond erbyn hyn mae wedi cael statws tramor. Hynodrwydd yn ...

                                               

Cefnfor yr Iwerydd

Cefnfor yr Iwerydd ywr ail-fwyaf o gefnforoedd y byd, gydag arwynebedd o tua 106.460.000 square kilometre. Maen gorchuddio tua 20 y cant o arwynebedd y Ddaear a thua 29 y cant oi arwynebedd dŵr. Maen gwahanur "Hen Fyd" or "Byd Newydd" yn llygad y ...

                                               

Cylch cnwd

Mae cylch cnwd neu ffurfiant cnwd yn batrwm a greir drwy wastadu cnwd, fel arfer grawnfwyd. Cafodd y term ei ddyfeisio gyntaf yn gynnar yn y 1980au gan Colin Andrews. Mae cylchoedd cnwd wedi eu disgrifio gan Taner Edis, athro ffiseg ym Mhrifysgol ...

                                               

Corwynt

Corwynt neu drowynt trofanol ywr enw a rhoddir i ddisgrifio diwasgedd cylchol enfawr syn fath o storm. Maen cynhyrchu llawer iawn o law a gwynt. Maen nhwn cryfhau pan fo dŵr môr syn anweddu yn crynhoi yn cael ei ryddhau wrth ir aer cynnes godi; m ...

                                               

Teiffŵn

Corwynt trofannol yng ngorllewin y Môr Tawel ac yn nwyrain Asia yw Teiffŵn. Fel arfer, adeg yr haf neur hydref cynnar y cwyd teiffwnau. Yn ôl diffiniad Japanaidd mae cyflymder y gwynt mewn teiffŵn o leiaf yn 34 not, ond does dim diffiniad rhyngwl ...

                                               

Corwynt Katrina

Corwynt mwyaf marwol yr Iwerydd yn 2005 oedd Corwynt Katrina. Bu farw o leiaf 1.833 o bobl ac achosodd 8 biliwn o ddifrod. Ffurfiodd yn y Bahamas ar 23 Awst cyn croesi Fflorida ac arfordir yr Unol Daleithiau dros Wlff Mecsico. Difethodd dinas New ...

                                               

Defnydd naturiol

Unrhyw gynnyrch neu ddefnydd materol syn dod o blanhigion, anifeiliaid, neur tir yw defnydd naturiol. Ystyrir fod mwynau a metalau a geir or ddaear yn ddefnyddiau naturiol hefyd. Mae defnyddiau naturiol yn cynnwys: Pren Defnydd organig Ffibrau na ...

                                               

Gardd

Lle a gynllunnir yw gardd, fel arfer yn yr awyr agored, er mwyn arddangos, tyfu, a mwynhau planhigion o bob math, yn ogystal â defnyddiau naturiol fel cerrig. Gall gardd gynnwys defnyddiau naturiol a dynol.

                                               

Rwber naturiol

Elastomer yw rwber naturiol, syn ddeillio yn wreiddiol o ddaliant coloidaidd tebyg i laeth, neu latecs, sydd iw ganfod mewn nodd rhai planhigion fel y llaethlys, y fflamgoed, pabïau, y dant y llew ac yn enwedig y planhigyn rwber ac y goeden rwber ...

                                               

Pridd

Gall pridd fod yn olau fel tywod neu yn frowngoch, yn ysgafn a sych neu yn drwm ac yn wlyb a gall gynnwys cerrig mân, gronynnau bach caled sef tywod, darnau o blanhigion a phowdwr mân fel blawd. Os oes llawer o dywod ynddo bydd yn bridd ysgafn on ...

                                               

Defnydd cyfansawdd

Cyfuniad o ddau ddefnydd neu ragor yw defnydd cyfansawdd, a all fod yn naturiol neu wedi ei greu gan berson. Maen rhaid ir deunyddiau fod yn wahanol fel eu bod yn aros ar wahân ar y raddfa facroscopig ar raddfa ficroscopig. Plethwaith a chlai yw ...

                                               

Cemeg

Astudiaeth mater yw Cemeg, syn ymwneud âi gystrawen, strwythur a nodweddion, ynghyd âi drawsnewidiadau ar y lefel atomig. Maen delio gan fwyaf gyda chasgliadau o atomau fel nwyon, moleciwlau, crisialau a metelau, yn ogystal âu trawsffurfiadau au ...

                                               

Cors Caron

Cors yng nghanolbarth Ceredigion yw Cors Caron, hefyd Cors Goch Glan Teifi. Saif ar lan Afon Teifi ychydig ir gogledd o dref Tregaron, wedi ei rhannu rhwng cymunedau Tregaron ac Ystradmeurig. Maen un or ddwy gyforgors fwyaf yng Nghymru; Cors Foch ...

                                               

Llif gadwyn

Llif fecanyddol gludadwy yw llif gadwyn a ddefnyddir i dorri neu docio coed a boncyffion. Ceir hefyd llifiau cadwyn arbennig syn gallu torri defnyddiau caletach. Pwerir gan amlaf gan fotor dwystroc, neu fel arall gan drydan, pŵer hydrolig, neu ae ...

                                               

Homogenu

Mae homogenu yn derm a ddefnyddir mewn nifer o feysydd megis cemeg, gwyddoniaeth amaethyddol, technoleg bwyd, cymdeithaseg a bioleg celloedd. Maer term yn cyfeiro at broses syn creu cymysgedd sydd yn gyson trwy gydol sylwedd.

                                               

Carbon

Elfen gemegol yn y tabl cyfnodol yw carbon, gydar symbol C ar rhif atomig 6. Fela aelod o Elfen Grŵp 14, maen anfetel gyda sawl alotrop yn bodoli o dan dymheredd a gwasgedd safonol, gan gynnwys: graffit, diemwnt a ffwlerenau. Graffit ywr ffurf se ...

                                               

Craig

Mewn daeareg mae craig neu greigiau yn globynfaen naturiol wedi ei ffurfio o fwynau. Cânt eu dosbarthu yn greigiau igneaidd syn cael eu ffurfio gan llosgfynyddoedd, creigiau gwaddod a chreigiau metamorffig. Creigiau metamorffig yw creigiau igneai ...

                                               

Llechfaen

Erthygl am y garreg yw hon. Am y pentref ym Mhowys gweler Llechfaen, Powys. Craig fetamorffig lwyd yw llech, llechfaen neu lechi. Ffurfiwyd llechfaen pan gafodd glai neu ludw folcanig a oedd wedi suddo i waelod y môr filiynau o flynyddoedd yn ôl ...

                                               

Y gofod

Am ddefnyddiau eraill, gweler gofod. Ardaloedd gymharol wag y bydysawd y tu hwnt i atmosfferau cyrff nefol ywr gofod. Nid ywr gofod allanol yn gyfan gwbl wag ac yn wir maer hen derm Cymraeg gwagle yn gamarweiniol: maen fan syn cynnwys dwysedd ise ...

                                               

Gofod (ehangder)

Maer erthygl hon yn cyfeirio at y fframwaith cyffredinol o amser a chyfeiriad. Am ddefnyddiau eraill, gweler gofod. Ehangder diderfyn 3-dimensiwn, ble ceir gwrthrychau a digwyddiadau yw gofod. Weithiau, darlunir y gofod fel dimesiwn 3-chyfeiriad, ...

                                               

Gwennol y Gofod

Math o long ofod ydy gwennol y gofod neu wennol ofod syn medru dianc o ddisgyrchiant y Ddaear a dychwelyd yn ôl. Mantais y Wennol Ofod oi chymharu â rocedi lansio cynharach a fyddai yn disgyn ir ddaear ac felly yn cael eu dinistrio ydy y gellid a ...

                                               

Gofod tri dimensiwn

Mewn Mathemateg, mae gofod tri dimensiwn yn lleoliad geometrig lle nodir safle rhyw elfen gan dri gwerth a elwir yn "baramedrau"; dymar diffiniad anffurfiol. Caiff ei gynrychiolin gyffredin gan y symbol ℝ 3. Mewn ffiseg a mathemateg, gellir deall ...

                                               

Gofod Euclidaidd

Mewn geometreg, mae gofod Euclidaidd yn cynnwys y plân Euclidaidd dau ddimensiwn, y gofod tri dimensiwn o geometreg Euclidaidd, a dimensiynau uwch. Fei enwyd ar ôl y mathemategydd Groeg yr Henfyd, Euclid o Alexandria ac maer term "Euclidaidd" yn ...

                                               

Gofod y sampl

Gofod y sampl neu ofod-sampl, mewn arbrawf neilltuol, ywr set or holl ganlyniadau posib. fei ceir yn aml oddi fewn i faes tebygolrwydd. Caiff y set ei ddynodi gan nodiant arferol setiau, sef ∅ set wag, hefyd ∅ {\displaystyle \emptyset } neu ∅ {\d ...

                                               

Gofod pedwar dimensiwn

Mae gofod pedwar dimensiwn neu ofod 4D yn estyniad mathemategol or cysyniad o ofod tri dimensiwn neu 3D. Gofod tri dimensiwn ywr cyffredinoliad symlaf posibl or arsylwiad bod angen tri rhif yn unig, a elwir yn ddimensiynau, i ddisgrifio maint neu ...

                                               

Y Ras Ofod

Roedd y Ras Ofod yn gystadleuaeth yn yr 20g rhwng y dau wrthwynebydd y Rhyfel Oer, sef yr Undeb Sofietaidd ar Unol Daleithiau, i sicrhaur cyntaf i gallu Teithior gofod. Cafodd ei wreiddiau yn y ras arfau niwclear rhwng y ddwy wlad a ddigwyddodd y ...

                                               

Telesgop Gofod Hubble

Mae Telesgop Gofod Hubble yn delesgop enwog sydd yn cylchdroi o amgylch y Ddaear. Hwn oedd y telesgop optegol cyntaf o sylwedd i droi o gwmpas y Ddaear mewn orbit. Maer telesgop yn medru arsyllu 24 awr y dydd ac yn gallu cynhyrchu delweddau or aw ...

                                               

Chwiliedydd gofod

Cerbyd gofod syn gadael cylchdror Ddaear yw chwiliedydd gofod gan archwilior gofod. Mae sawl gwahanol fath o daith yn bosibl: archwilio lleuadau, asteroidau, comedau, planedau ein Haul, neu blanedau eraill a gofod rhyngalaethol. Yn wahanol ir llo ...

                                               

Gofod fector

Gofod fectoraidd ywr gwrthrych sylfaenol a astudir yn y ganghen o fathemateg or enw algebra llinol. Os ystyrwn fectorau geometrig ar gweithrediadau pwysicaf y gallem ddiffinio arnynt, sef adio factoraidd a lluosi â scalar, ynghyd â rhai cyfyngiad ...

                                               

Gwyddoniaeth

Mae Gwyddonydd yn ailgyfeirio ir dudalen hon. Am y cylchgrawn Cymraeg gweler Y Gwyddonydd. System o wybodaeth a dealltwriaeth or byd ffisegol, syn defnyddio dulliau a ellir eu gwirio yw gwyddoniaeth. Yn benodol, maen cyfeirio at system o ganfod g ...

                                               

Gwyddoniaeth naturiol

Ystyr traddodiadol Gwyddoniaeth Naturiol yw astudiaeth o agweddau di-ddynol y byd. Fel casgliad, gwahaniaethwyd y gwyddoniaethau naturiol oddi wrth diwinyddiaeth ar gwyddoniaethau cymdeithasol ar un llaw, ar celfyddydau a dyniaethau ar y llaw ara ...

                                               

Gwyddoniaeth bur

Cangen o wyddoniaeth syn disgrifior gwrthrychau ar grymoedd mwyaf gwaelodol a sylfaenol ynghyd âr berthynas rhyngddynt ar deddfau syn eu llywodraethu fel y gellir dweud fod pob ffenomen naturiol yn deillio ohonynt yw gwyddoniaeth bur neu wyddonia ...

                                               

Gwyddoniaeth gymhwysol

Defnyddio gwybodaeth wyddonol ai chymhwyso i broblemau ymarferol yw gwyddoniaeth gymhwysol. Mae disgyblaethau academaidd a ellir ystyried yn wyddorau cymhwysol yn cynnwys amaeth, pensaernïaeth, addysg, peirianneg, ergonomeg, dylunio, economeg y c ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →