ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 276                                               

BitTorrent

Mae BitTorrent yn brotocol i rannu ffeiliau mewn modd cyfoed-i-gyfoed dros y rhyngrwyd. Maen un or ffyrdd mwyaf cyffredin i drosglwyddo ffeiliau mawr. Cafodd BitTorrent ei greu gan Bram Cohen yn 2001 ac erbyn hyn mae yna nifer o gleientiaid BitTo ...

                                               

Defnyddio Agored

Cyfrol syn cynnig cyngor ar sut i ddefnyddio casgliad o raglenni cyfrifiadurol, gan Diarmuid Johnson a Lowri Jones Golygyddion yw Defnyddio Agored. Maer llyfr yn canolbwyntio ar ddefnyddio addasiad Agored o OpenOffice. Cyhoeddwyd y gyfrol ar 12 R ...

                                               

Dragon Data

Cwmni cynhyrchu cyfrifiaduron cartref oedd Dragon Data. Fei sefydlwyd yn 1982 gan gwmni teganau Mettoy a oedd ar y pryd âi bencadlys yn Fforestfach, ger Abertawe. Gobaith y cwmni oedd manteisio ar gynnydd ym mhoblogrwydd cyfrifiaduron cartref, dd ...

                                               

Graffeg gyfrifiadurol

Mae graffeg gyfrifiadurol yn lluniau a ffilmiau a greir gan ddefnyddio cyfrifiaduron. Fel arfer, maer term yn cyfeirio at ddata delwedd a gynhyrchir gan gyfrifiadur a gynhyrchir gyda chymorth caledwedd a meddalwedd graffig arbenigol. Maen un or m ...

                                               

Locale

Yng nghyd-destun meddalwedd mae locale yn set o baramedrau syn diffinio iaith a gwlad neu leoliad y defnyddiwr yn ogystal ag unrhyw ffactorau eraill syn dylanwadu ar gyflwyniad gwybodaeth. Fel arfer mae dynodwr locale yn cynnwys o leiaf dynodwr i ...

                                               

Robot

Peiriant rhithwir neu fecanyddol ydy robot fel arfer, sydd wedii raglennu i wneud tasg neu dasgau arbennig a hynny ar ei ben ei hun. Maer robotiaid mwyaf clyfar yn ymddangos fel pe bai ganddynt nodweddiol dynol ac yn gallu meddwl drostoi hun. Gel ...

                                               

Datstyffylwr

Maer datstyffylwr neu dadstyffylwr, dadstwffwlwr neu crafanc stwffwl yn declyn i gael gwared ar stwffwl wediu hoelio fewn i bapur neu bren gan declyn styffylwr. Maer datstyffylwr wedii ddylunio fel y gellir symud stwffwl mewn un gweithred syml he ...

                                               

Stwffwl

Maer stwffwl yn darn metel lled-symudadwy a ddefnyddir i osod elfennau tenau. Caiff styffylau eu defnyddio mewn gwahanol ffyrdd: defnyddir styffylau ar gyfer gwneud blychau mewn cardbord neu bren; ar gyfer gwaith meddygol a llawdriniaethol i gau ...

                                               

Lletem

Erfyn siâp triongl a phlân ar oleddf cludadwy yw lletem. Un or chwe pheiriant syml clasurol yw hi. Gellir ei defnyddio i wahanu dau wrthyrch neu rannau o wrthrych, i godi gwrthrych neu i ddal gwrthrych yn ei le. Maen gweithio drwy drawsnewid grym ...

                                               

Cledrydd

Cyfrifiadur poced neu Cynorthwywr Digidol Personol yw cledrydd. Mae cledrydd yn gorchuddio cledr y llaw, ond maer gliniadur yn drymach, yn fwy ac yn anhylaw. Oherwydd eu datblygaid gwreiddiol ir byd busnes mae cledryddau yn tueddi i ganolbwyntio ...

                                               

Dyfais electronig symudol

Cyfeirio rydym yma at ddyfeisiadau megis y cyfrifiadur llaw. Maen ddigon bach i gael ei gario o gwmpas yn ddi-drafferth. Gall y ddyfais fod yn llawn gwahanol fathau o wybodaeth gyda sgrîn bychan, bysellfwrdd bychan neu sgrîn cyffwrdd. Maer ffôn l ...

                                               

LineageOS

Mae LineageOS yn system weithredu cod-agored ac am ddim ar gyfer dyfeisiau symudol, megis ffonau a llechi, ar blatfform Android. Rhagflaenydd LineageOS oedd CyanogenMod, a ddaeth i ben yn Rhagfyr 2016 pan benderfynodd CyanogenMod Inc roir gorau i ...

                                               

BlackBerry

Teulu o ddyfeisiau e-bost symudol a ffonau clyfar yw BlackBerry, a ddatblygwyd ac a gynlluniwyd gan gwmni o Ganada, sef Research In Motion ers 1999. Maer ddyfais hon yn amlbwrpas, gan ei bod yn gweithredu fel cymorthydd digidol personol personal ...

                                               

Niwmonia

Llid heintiol syn effeithior ysgyfaint yw niwmonia. Maen effeithio ar y codenni aer bach lle mae ocsigen yn mynd i mewn i’r gwaed a charbon deuocsid yn dod allan. Gall pob un or canlynol ei achosi: bacteria, feirws, ffwng, paraseit, cemegolion ne ...

                                               

Syndrom Down

Anhwylder genetig gydol oes a achosir pan mae baban yn etifeddu cromosom ychwanegol yw syndrom Down. Maen effeithio ar ymddangosiad corfforol a datblygiad meddyliol. Enwir y syndrom ar ôl John Langdon Down, y meddyg ai nododd yn gyntaf.

                                               

Mycsomatosis

Clefyd syn effeithio ar gwningod yw mycsomatosis. Maen achosi twymyn, chwyddor pilenni gludiog, a thiwmorau nodylaidd ar y croen, gan arwain at farwolaeth. Dawr firws syn achosir clefyd o Dde America, a chafodd ei gyflwyno i Awstralia a Gorllewin ...

                                               

Afiechyd Addison

Mae afiechyd Addison, a elwir hefyd yn annigonedd uwcharennol sylfaenol neu hypocortisolism, yn anhwylder endocrinaidd hirdymor lle nad ywr chwarennau adrenal yn cynhyrchu digon o hormonau steroid. Yn gyffredinol, mae symptomaun datblygun raddol ...

                                               

Ewinrhew

Ewinrhew yw pan mae tymheredd oer yn achosi ir croen a meinweoedd eraill i rewi. Y symptom cyntaf fel arfer yw diffyg teimlad. Gall hyn gael ei ddilyn gan drwsgleiddiwch a lliw gwyn neu las ir croen. Gall fod chwyddo neu bothellu wedi iddo gael e ...

                                               

Llid y coluddyn crog

Mae llid y coluddyn crog yn gyflwr syn digwydd oherwydd llid or coluddyn crog. Fei ddosberthir yn "frys meddygol" ac fel arfer tynnir y coluddyn crog llidus, naill ai trwy laparotomi neu laparosgopi. Heb driniaeth, mae nifer y marwolaethaun uchel ...

                                               

Trawiad gwres

Math o salwch gwres difrifol yw trawiad gwres, a elwir hefyd yn drawiad haul, ac maen achosi i dymheredd y corff gynyddu i dros 40.0 °C, gall ddioddefwyr deimlon ddryslyd o ganlyniad ir cyflwr. Achosa symptomau eraill hefyd, er enghraifft croen c ...

                                               

Canser colorectaidd

Mae canser colorectaidd, a elwir hefyd yn ganser y coluddyn a chanser y perfeddyn mawr, yn ddatblygiad canseraidd or coluddyn neur rectwm. Twf annaturiol o gelloedd yw canser, ac maent âr gallu i ymosod ar, neu ledaenu i rannau eraill or corff. G ...

                                               

Canser endometriaidd

Canser yn deillio or endometriwm yw canser endometriaidd. Twf annaturiol o gelloedd yw canser, ac maent âr gallu i ymosod ar, neu ledaenu i rannau eraill or corff. Ymhlith yr arwyddion cyntaf or cyflwr y mae gwaedu gweiniol nad ywn gysylltiedig â ...

                                               

Canser y bledren

Mae canser y bledren ymhlith nifer o ganserau syn deillio o feinweoedd y bledren wrinol. Twf annaturiol o gelloedd yw canser, ac maent âr gallu i ymosod ar, neu ledaenu i rannau eraill or corff. Mae symptomaur cyflwr yn cynnwys gwaed yn yr wrin, ...

                                               

Canser y brostad

Canser y brostad yw math o ganser syn datblygu yn y brostad, chwarren yn y system atgenhedlol gwrywaidd. Maer rhan fwyaf o achosion canser y brostad yn tyfun araf; fodd bynnag, tyfa rhai yn gymharol gyflym. Gall y celloedd canser lledaenu or bros ...

                                               

Canser y fron

Mae canser y fron yn datblygu o feinwe’r fron. Gall arwyddion o fodolaeth canser y fron gynnwys lwmp yn y fron, newid yn siâp y fron, crychu yn y croen, hylif yn dod o’r deth, neu groen coch, cennog. I rai sydd â’r clefyd wedi lledaenu cryn dipyn ...

                                               

Canser yr afu

Math o ganser syn cychwyn yn yr afu yw canser yr afu, a elwir hefyd yn ganser hepatig a chanser hepatig cynradd. Mae canserau sydd wedi lledaeni ir afu o lefydd eraill yn y corff llawer mwy cyffredin na chyflyrau syn cychwyn yn yr afu. Gall canse ...

                                               

Canser yr ysgyfaint

Mae canser yr ysgyfaint, a elwir hefyd yn garsinomar ysgyfaint, yn diwmor ysgyfaint ffyrnig lle mae celloedd ym meinweoedd yr ysgyfaint yn tyfun afreolus. Gall y fath dwf ledaenu tu hwnt ir ysgyfaint drwy broses metastasis, a hynny i feinweoedd c ...

                                               

Cemotherapi

Mae cemotherapi yn golygu defnyddio meddyginiaethau i ddinistrio celloedd canser. Efo cemotherapi, mae’r meddyginiaethau yn mynd yn syth i lif y gwaed i ymosod ar y celloedd canser ble bynnag maen nhw, a hynny tu allan i’ch ysgyfaint hefyd. Mae t ...

                                               

Lymffoma ddi-Hodgkin

Mae Lymffoma di-Hodgkin yn grŵp o ganserau gwaed syn cynnwys pob math o lymffoma ac eithrio lymffomata Hodgkin. Gellir adnabod y cyflwr drwy symptomau megis nodau lymff chwyddedig, twymyn, chwysu nosol, colli pwysau a blinder. Ymhlith y symptomau ...

                                               

Melanoma

Mae Melanoma, neu melanoma llidiog, yn fath o ganser syn datblygu o gelloedd yn cynnwys pigment, hynny yw melanosytau. Yn fwy aml na pheidio effeithia melanoma ar y croen, serch hynny effeithian achlysurol ar y geg, y coluddyn neur llygaid. Caiff ...

                                               

Radiotherapi

Mae radiotherapi yn defnyddio pelydrau-X pwerus iawn i ddinistrio celloedd canser. Defnyddiwyd radiotherapi i drin nifer o fathau o ganser os ydynt wediu lleoli i un ardal or corff. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel rhan o therapi cynorthwyol, i ata ...

                                               

Clefyd coronaidd y galon

Mae clefyd coronaidd y galon yn digwydd pan gaiff y cyflenwad gwaed i gyhyraur galon gael ei rwystro neu ei atal. Mae hyn yn digwydd drwy broses a elwir yn atherosglerosis pan fydd waliau rhydwelïaur galon yn cennu gyda dyddodion brasterog. Gelwi ...

                                               

Acne

Mae Acne, a elwir hefyd yn acne vulgaris neu plorynnod, yn glefyd croen tymor hir sydd iw weld pan fydd ffoliglau blew wedi eu llyffetheirio gyda chelloedd croen marw ac olew or croen. Mae wedii nodweddu gan penddìynnod neu milia, plorod, croen s ...

                                               

Clefri poeth

Maer Clefri poeth, syn cael ei adnabod hefyd fel y llwg neu y sgyrfi, yn glefyd syn ganlyniad i ddiffyg Fitamin C. Mae symptomau yn cynnwys gwendid, blinder, a breichiau a choesau poenus. Heb ei drin, gall arwain at leihad yng nghelloedd coch y g ...

                                               

Tocsin

Gwenwyn a gynhyrchir yn fiolegol gan organeb byw yw tocsin. Defnyddir y term yn enwedig i ddisgrifio sylweddau gwenwynig a gynhyrchir gan micro-organebau megis bacteriwm, dinofflangellogion, ac algâu. Cynhyrchir mycotocsinau gan ffyngau, phytotoc ...

                                               

Clefyd Lyme

Clefyd heintus yw clefyd Lyme, a enwir hefyd yn Lyme borreliosis, a gaiff ei achosi gan facteria or genws Borrelia a giff ei ledaenu gan drogod. Yr arwydd mwyaf cyffredin or haint yw ardal goch ar y croen yn ehangu, a enwir yn erythema migrans, s ...

                                               

Cwarantin

Defnyddir cwarantin i wahanu a chyfyngu ar symudiad pobl; maen ataliad ar weithgareddau neu gyfathrebu pobl neu gludo nwyddau am gyfnod penodol o amser mewn ymgais i atal lledaeniad clefydau neu blâu. Mae hyn yn aml yn cael ei ddefnyddio mewn cys ...

                                               

Haint

Haint yw pan fydd sylwedd heintus neu afiach yn ymosod ac yn tyfu ynghylch meinweoedd corff organeb, ynghyd ag ymatebiad y meinweoedd letyol ir tocsinau a gynhyrchir. Gelwir anhwylderau syn deillio o heintiau yn glefydau heintus, neun afiechydon ...

                                               

Heintiad y llwybr wrinol

Haint yw heintiad y llwybr wrinol syn effeithio ar ran or llwybr wrinol. Pan maen effeithio ar y llwybr wrinol isaf, caiff ei adnabod fel llid y bledren a phan fon effeithio ar y llwybr wrinol uchaf caiff ei adnabod fel haint yr arennau. Mae symp ...

                                               

Hepatitis A

Mae Hepatitis A yn glefyd heintus syn effeithio ar yr iau ac sydd wedii achosi gan feirws hepatitis A. Ychydig iawn, os o gwbl, ywr symptomau mewn nifer o achosion, yn arbennig ymhith yr ifanc. Maer amser rhwng heintio a symptomau, ir rhai syn eu ...

                                               

Syndrom Tietze

Mae symptomau syndrom Tietze yn cynnwys poen, chwyddo a thynerwch. Er bod y poen fel arfer yn diflannun ddigymell, maen bosib ir chwyddo barháu ar ôl ir tynerwch ddiflannu. Maer poen yn gwaethygu drwy symud, peswch, neu disian. Maen bosib camgymr ...

                                               

Arffed

Mewn anatomeg ddynol, y plyg lle mae gwaelod y bol yn cyfarfod y cluniau ydy arffed. Rhwng y ddau arffed maer gedor, sydd yn gorwedd ar y Mons Venus. Fe ddefnyddir y gair yn gyffredinol hefyd am yr ardal rhwng y ddau blyg, er enghraifft, sonir mo ...

                                               

Botwm bol

Yn y byd meddygol y bogail ywr enw cywir am y botwm bol, sef craith a leolir ar yr abdomen ychydig uwch nar Mons Veneris. Achoswyd y graith pan dorrwyd llinyn y bogail ar enedigaeth y babi. Mae gan bob mamal brychol fotwm bol, er nad yw mor amlwg ...

                                               

Bronnoeth

Ystâd o wisgo pan mae bronnau benyw iw gweld, heb ddillad drostynt yw bod yn fronnoeth. Gellir hefyd dweud bron-nothdra, ond fel arfer maer gair merch neu fenyw yn rhagddodir gair hy merch fronnoeth. Pan fo dyn yn gwneud hyn, dywedir ei fod heb e ...

                                               

Ceg ddynol

Mewn anatomeg ddynol, y geg ywr rhan gyntaf or gamlas bwydydd syn derbyn bwyd ac yn cynhyrchu poer. Y mwcosa llafar ywr bilen fwcaidd epitheliwm syn leinio tu mewn ir geg. Yn ogystal âi rôl sylfaenol fel man cychwyn y system dreulio mewn pobl, ma ...

                                               

Coes

Maer goes yn cynnal gweddill y corff rhwng y migwrn ar glun, ac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer symud. Ar y rhan pellaf or goes oddi wrth y corff fe geir rhan arbennig sydd wedii addasu ar gyfer y tir maen cerdded arno: troed neu garnau. Gellir rh ...

                                               

Cronfa ddata o Afiechydon

Gwefan di-dâl yw Cronfa ddata o Afiechydon syn darparu gwybodaeth am y berthynas rhwng cyflyrau meddygol, symptomau a meddyginiaeth. Caiff y gronfa ei chadw ai rheoli gan "Medical Object Oriented Software Enterprises Ltd", sef cwmni bychan a leol ...

                                               

Cwrcwd

Safle gorffwysor corff dynol ydy cwrcwd ; fel arfer fe ddywedir fod person yn ei gwrcwd neu yn sgwatio. Yn y safle hwn, mae holl bwysaur corff ar wadan neu du blaen y troed gydar pen-gliniau wediu plygu. Mae llawer o bobloedd Asian defnyddior dul ...

                                               

Cwtyn y cynffon

Cwtyn y cynffon yw gwaelod yr asgwrn cefn. Fei lleolir yn union o dan y sacrwm, ac maen cael ei wneud allan o bedwar feribra; ond weithiau maer nifer un yn llai neu un yn fwy. Mewn tua 5% or boblogaeth, maer esgyrn yn sownd yn ei gilydd; yn y rhe ...

                                               

Deintgig

Maer deintgig neu gingiva, yn cynnwys meinwe mucosaidd syn gorwedd dros y gên ac asgwrn yr ên y tu fewn ir geg. Mae iechyd a chlefyd deintgig yn gallu cael effaith ar iechyd cyffredinol yr unigolyn.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →