ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 274                                               

Gwasanaeth Iechyd Gwladol

Mae Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn cyfeirio at bedwar gwasanaeth iechyd yng ngwledydd Prydain: GIG Lloegr GIG yr Alban GIG Cymru GIG Gogledd Iwerddon Ar 5 Gorffennaf 1948 yng nghefn yr ysbyty a elwir heddiw yn Ysbyty Cyffredinol Trafford ym Mancein ...

                                               

Haint arbofirws

                                               

Hunanladdiad

Y weithred o unigolyn yn terfynu bywyd ei hun yn fwriadol yw hunanladdiad. Yn aml, cyflawnir hunanladdiad am fod person yn teimlo heb obaith, neu oherwydd anhwylder meddyliol a allai gynnwys iselder, anhwylder deubegwn, sgitsoffrenia, alcoholiaet ...

                                               

Hypnotherapi

Math o therapi yw hypnotherapi, syn digwydd tra bod y claf o dan hypnosis. Dawr gair "hypnosis" yn wreiddiol or gair Groeg, hypnos, sef "cwsg", Maen dalfyrriad o derm James Braid 1843 "neuro-hypnotism", syn golygu "cwsg y system nerfol".

                                               

Llosg haul

Gormod o haul syn achosi llosg haul. Maer meinwe byw yn llosgi oherwydd pelydrau uwchfioled yr haul. Y symtomau o losg haul ysgafn, fel arfer, ydyw teimlad cynnes pan gyffyrddir âr croen ynghyd â chochni. Gall y claf hefyd deimlon benysgafn ac we ...

                                               

Pigiad sgorpion

Clwyf poenus a geir o sgorpion, arachnid syn pigo â phigwr cau yn ei gynffon, yw pigiad sgorpion. Mae pigiadau nifer o rywogaethau dim ond ychydig yn wenwynig, ond mae rhai, megis sgorpion rhisgl Arizona, yn gallu achosi anaf angheuol, yn enwedig ...

                                               

Rhiwmatoleg

Is-arbenigedd o feddygaeth mewnol a pediatrics yw rhiwmatoleg, syn ymroddedig i ddiagnosis a therapi clefydau rhiwmatig. Mae rhiwmatolegwyr yn ymdrin â phroblemau clinigol syn ymwneud â chymalau, meinweoedd meddal a chyflyrau perthynol y meinweoe ...

                                               

Ysbyty Aneurin Bevan

Ysbyty Aneurin Bevan ywr ysbyty newydd a godwyd yn lle Ysbyty Glyn Ebwy, a gaeodd ei ddrysau ar ddiwedd 2005. Costiodd yr ysbyty newydd £34 miliwm iw hadeiladu ac fei lleolir ar safle hen waith dur Corus yng Nglyn Ebwy. Rheolir yr ysbyty gan Fwrd ...

                                               

Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Caiff Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru ei gynnal ai wasanaethu gan Ymddiriedolaeth GIG Hywel Dda, sydd hefyd efoi bencadlys yn agos ir safle, yn nhref Caerfyrddin. Dymar ysbyty agosaf i fwyafrif poblogaeth canolbarth, gorllewin a gogledd Sir Ga ...

                                               

Ysbyty Stoke Mandeville

Ysbyty mawr a leolir ar y ffin rhwng Stoke Mandeville ac Aylesbury yn Swydd Buckingham, De-ddwyrain Lloegr, yw Ysbyty Stoke Mandeville. Maen un o dri ysbyty a weinyddir gan Wasanaeth Ymddiriodolaeth Iechyd Ysbytai Swydd Buckingham. Dyma un or ysb ...

                                               

Ail farn

Ym meddygaeth, ymweliad ag arbenigwr iechyd syn wahanol ir un maer claf wedi ymweld â yn barod yw ail farn neu farn arall. Gall glaf ofyn am ail farn os nad ywn fodlon ar y cyngor a gaiff neur driniaeth a gynigiwyd iddo gan ei feddyg teulu, ymgyn ...

                                               

Claf

Claf a gyfeirir gan weithiwr iechyd proffesiynol, megis meddyg neu ddeintydd, i weld ymgynghorydd yn yr ysbyty am farn arbenigol yw claf allanol. Mae claf mewnol ar y llaw arall yn aros yn yr ysbyty am gyfnod am brofion neu am lawdriniaeth. Mae a ...

                                               

Colera

Haint a achosir gan y bacteriwm Vibrio cholerae yw Colera neu Y geri marwol. Fel arfer, trosglwyddir yr haint trwy yfer dŵr amhur, er y gall gael ei drosglwyddo gan fwyd hefyd. Maer bacteriwm Vibrio cholerae yn cynhyrchu tocsin syn effeithio ar y ...

                                               

Diciâu

Clefyd a achosir gan deulu o facteria, yn enwedig Mycobacterium tuberculosis ywr diciâu. Hen enw ar y clefyd oedd y ddarfodedigaeth. Maen effeithio ar yr ysgyfaint yn bennaf, ond gall hefyd effeithio ar y system nerfau a rhannau eraill or corff. ...

                                               

Ferwca

Dafaden gwadnol a achosir gan y feirws papiloma dynol ac syn ymddangos ar y sawdl, ac ar waelod neu fysedd y traed ydy ferwca hefyd dafaden neu tafaden. Gan amlaf mae dafaennau gwadnol yn cyfyngu eu hunain ac nid ydynt yn lledun ormodol, ond yn g ...

                                               

Gwibgymalwst

Haint syn cael ei ymledu gan y mosgito yn y trofannau ywr gwibgymalwst. Maer symtomau iw gweld fel arfer rhwng tridiau a phythefnos wedi ir claf gael ei bigo gan y mosgito. Gall y symtomau hyn gynnwys tymheredd uchel, cur pen, taflu i fyny, poen ...

                                               

Llindag y geg

Llindag y geg Mae gan bob unigolyn lindag yn eu ceg. Maen gyffredin mewn babanod dan 2 flwydd oed. Maen haint y gellir ei drosglwyddo i unigolion eraill. Maer llindag yn haint burum a achosir gan y rhywogaeth Candida albicans o ffwng. Mae swm bac ...

                                               

Llindag y wain

Mae llindag y wain yn haint burum a achosir gan ffwng Candida albicans. Menywod yn eu tridegau au pedwar degau ar rhai syn feichiog ywr rhai yr effeithir arnynt yn fwyaf cyffredin. Mae llindag gweiniol yn effeithio ar lawer o fenywod yn ystod eu ...

                                               

Ceffyl pwmel

Maer ceffyl pwmel yn gyfarpar a champ gymnasteg artistig. Yn draddodiadol, dim ond gymnastwyr gwrywaidd syn ei ddefnyddio. Gwnaethpwyd yn wreiddiol o ffrâm fetel gyda chorff pren a gorchudd lledr, mae gan geffylau pwmel modern gorff metel wedii o ...

                                               

Cyrcydu (ymarfer)

Ymarfer syn hyfforddi cyhyraur morddwyd, y glun ar ffolen, llinyn y gar, yn ogystal â chryfhaur esgyrn, gewynnau a mewniad y tendonau yng ngwaelod y corff ydy cyrcydu. Ystyrir cyrcydu yn ymarfer allweddol er mwyn cynyddu cryfder a maint coesau a ...

                                               

Dawns

Mae dawns neu dawnsio yn gelfyddyd, ymarfer corff neu ddifyrwaith sydd, yn ei hanfod, yn gyfres o gamau ac ysgogiadau corfforol rhythmig gan unigolyn, parneriaid neu grŵp o bobl, fel rheol i gyfeiliant cerddoriaeth. Maen cymryd sawl ffurf ac mae ...

                                               

Hyfforddi cryfder

Defnyddio gwrthiant ar gyfangiad cyhyrol er mwyn cynyddu cryfer corfforol, dygnwch anaerobig a hypertrofedd cyhyrol cyhyrau ysgerbydol ydy hyfforddi cryfder. Ceir nifer o ddulliau gwahanol o hyfforddi cryfder ond yr un mwyaf cyffredin ydy defnydd ...

                                               

Nofio

Nofio yw symud trwy ddŵr trwy rym corfforol yr unigolyn yn unig. I bysgod ac i anifeiliaid dŵr eraill, mae nofio yn ffordd o fyw. I lawer o anifeiliaid eraill, gan gynnwys dynion, maen gadael iddyn nhw oroesi os ydyn nhwn syrthio i mewn ir dŵr yn ...

                                               

Pilates

System ffitrwydd corfforol a ddatblygwyd gan Joseph Pilates yn hanner cyntaf yr 20g yw Pilates. Galwodd Joseph Pilates ei ddull yn Contrology ". Maen cael ei arfer yn fyd-eang, yn arbennig mewn gwledydd Gorllewinol. Ychydig o dystiolaeth syn sail ...

                                               

Rhedeg

                                               

Ymarfer aerobig

Ymarfer corff o ddwyster syn dibynnun bennaf ar y broses o gynhyrchu ynni aerobig yw ymarfer aerobig neu ymarfer erobig. Mae" aerobig” yn golygu" yn ymwneud â, yn cynnwys, neun gofyn am ocsigen rhydd”, ac yn cyfeirio at y defnydd o ocsigen i gwrd ...

                                               

Ymwthiad

Ymarferiad calisthenig ywr ymwthiad neur byrfraich. Gwneir drwy orwedd ar eich blaen ac yn gwthior corff i fyny ac i lawr gydar breichiau. Maer ymarfer hwn yn targedu cyhyraur brif ddwyfronneg, triphen y fraich ar deltoid blaen yn bennaf, ar sera ...

                                               

Cetyn

Maer cetyn neu pîb neu pibell yn declyn ar gyfer ysmygu tybaco. Maen cynnwys tiwb hir neu fyr yn wreiddiol gyda chynhwysydd siâp cwpan ar gyfer dal y tybaco syn mudlosgi. Bydd y smygwr yn sugno ar y cetyn er mwyn ysmygu.

                                               

Clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint

Clefyd rhwystrol yr ysgyfaint a nodir gan ddiffyg parhaol o lif aer ir ysgyfaint yw clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint. Maen tueddu i waethygu dros amser. Y prif symptomau yw diffyg anadl, peswch, a chrachboer. Yr afiechyd hwn sydd gan y mwyafr ...

                                               

Dyn Marlboro

Maer Dyn Marlboro yn rhan o ymgyrch hysbysebu sigarennau Marlboro. Dechreuodd yr ymgyrch yn Unol Daleithiau America a defnyddiwyd symbol y "Dyn Marlboro" o 1954 tan 1999. Leo Burnett gafodd y syniad am y dyn Marlboro ym 1954. Maer ddelwedd yn cys ...

                                               

Nicotin

Alcaloid ydy nicotin a ganfyddir yn nheulur planhigyn Solanum, sydd o ran pwysau, yn 0.6 - 3.0% o dybaco. Maen gweithio fel cemegolyn herbivore syn effeithiol i ladd pryfaid; oherwydd hyn, cafodd nicotin ei ddefnyddio mewn pryfleiddiaid yn y gorf ...

                                               

Opiwm

Cyffur poenliniarol narcotig yw opiwm a geir o godennau aeddfed y pabi opiwm wedi iw betalau cwympo. Mae tyfu cnydau opiwm wedi bod yn bwysig mewn rhai ardaloedd gwledig yn ne Asia ers canrifoedd lawer. Mae canran uchel iawn o opiwm y byd yn dod ...

                                               

Sigarét

Mae sigarét yn beth a all ei dreulio wrth ysmygu a gaiff ei gynhyrchu gan ddefnyddio dail tobaco wedi eu torrin fan au caledu, syn cael eu cyfuno gyda amryw o ychwanegion eraill, ac yna ei rholio neu ei stwffio i mewn i silindr papur. Caiff y sig ...

                                               

T. E. Lawrence yn y Gwrthryfel Arabaidd

Chwaraeodd yr Is-gyrnol T. E. Lawrence ran arwyddocaol yn y Gwrthryfel Arabaidd, gwrthryfel yn erbyn Ymerodraeth yr Otomaniaid yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

                                               

Gyrfa

Hanes galwedigaethol unigolyn yw gyrfa. Gan amlaf maen cynnwys bywyd gweithio, ond gall hefyd cynnwys addysg ffurfiol, yn enwedig os ywr addysg honno yn alwedigaethol ei natur, megis prentisiaethau, neu all gynnwys profiad gwaith.

                                               

System rheoli cynnwys

System meddalwedd a ddefnyddir ym mhroses rheoli cynnwys yw system rheoli cynnwys. Maen hwyluso trefn, rheolaeth, a chyhoeddiad corff mawr o ddogfennau a chynnwys eraill, megis delweddau ac adnoddau amlgyfrwng. MediaWici yw un enghraifft o system ...

                                               

Sioeferch

Dawnswraig neu berfformwraig llwyfan syn ceisio amlygu ei nodweddion corfforolm yn aml drwy wisgo dillad bychain, neu fod yn bronnoeth neun noeth yw sioeferch. Weithiau defnyddir y term soeferch ar gyfer model hyrwyddol a gyflogir mewn ffeiriau m ...

                                               

Mentergarwch

Menter fasnachol i ddechrau busnes neu gwmni yw mentergarwch neu entrepreneuriaeth. Gelwir y person syn ymgymryd âr broses hon yn fentrwr neun entrepreneur, sef gair a fenthycwyd or Ffrangeg.

                                               

Gwefeistr

                                               

Ymddygiad

Cyfeiria ymddygiad at weithredoedd system neu organeb, gan amlaf yng nghyd-destun ei amgylchedd, syn cynnwys y systemau neu organebau eraill sydd o amgylch yn ogystal âr amgylchedd ffisegol. Ymateb y system neur organeb i fewnbwn neu sbardunau am ...

                                               

Gordewdra

Gordewdra ywr cyflwr meddygol hwnnw pan fo lefel uchel o fraster mewn person fel ei fod ef yn methu a gwneud rhai pethau ac yn cael effaith niweidiol ar ei iechyd. Ystyrir person yn or-dew pan fou cymhareb taldra-pwysau) yn uwch na 30 kg/m 2. Cyr ...

                                               

Ymwybyddiaeth ofalgar

Modd o fyfyrdod syn seiliedig ar dechnegau Bwdhaidd yw ymwybyddiaeth ofalgar. Yn ôl adroddiad yn The Lancet, ceir tystiolaeth syn ddangos bod ymwybyddiaeth ofalgar yr un mor effeithiol â chyffuriau gwrthiselder wrth drin iselder ysbryd.

                                               

Trôl

Defnyddiwr rhyngrwyd yw trôl sydd yn postio negeseuon enynnol, dieithr, neu amherthnasol mewn cymuned ar-lein, megis fforwm, ystafell sgwrsio, neu flog, gan obeithio pryfocio ymateb emosiynol gan ddarllenwyr neu i aflonyddu trafodaeth arferol y g ...

                                               

Olwyn bochdew

Dyfais ymarfer a ddefnyddir yn bennaf gan bochdewion, chnofilod eraill, yw olwyn bochdew neu olwyn rhedeg. Maer rhan fwyaf or dyfeisiau hyn yn cynnwys olwyn risiog neu gribog a ddelir yn ei lle gan un neu bâr o echelau. Mae olwynion bochdew yn ca ...

                                               

Usenet

System drafodaeth wasgaredig fyd-eang drwy gyfrifiaduron yw Usenet. Fei ddatblygwyd o bensaerniaeth rhwydwaith cyffredinol deialu-fyny UUCP. Lluniwyd y syniad gan Tom Truscott a Jim Ellis yn 1979, ac fei sefydlwyd yn 1980. Mae defnyddwyr yn darll ...

                                               

System rhifolion Groegaidd

System o ysgrifennu rhifau gan ddefnyddio llythrennaur wyddor Roeg yw system rhifolion Groegaidd. Dyma oedd y dull o nodi rhifau a ddefnyddiwyd yng Ngroeg yr Henfyd, ond yng Ngwlad Groeg fodern, maer rhifau yn dal i gael eu defnyddio ar gyfer tre ...

                                               

System rhifolion Rhufeinig

System o ysgrifennu rhifau gan ddefnyddio llythrennaur wyddor Ladin yw system rhifolion Rhufeinig. Tarddodd y system yn Rhufain hynafol ac a pharhaodd fel y ffordd arferol o ysgrifennu rhifau ledled Ewrop ymhell ir Oesoedd Canol Diweddar. Parhawy ...

                                               

Rhannydd cyffredin mwyaf

Mewn mathemateg, y rhannydd cyffredin mwyaf o ddau gyfanrif neu fwy, sydd ddim yn sero, ywr cyfanrif positif mwyaf a all rannu pob cyfanrif. Mewn geiriau eraill, y GCD o set o rifau ywr cyfanrif positif mwyaf syn rhannur holl rifau yn y set heb a ...

                                               

Rhif prifol

Mewn mathemateg, y cardinal neur rhifau prifol ywr ateb ir cwestiwn "sawl un sydd?", ar ateb fyddai cyfanrif e.e. un, dau, saith. Ni all fod yn ffracsiwn nag yn rhif degol ac fei defnyddir yn unig er mwyn cyfrif. Mae prifoledd unrhyw set feidraid ...

                                               

Hafaliad differol

Hafaliad mathemategol yw hafaliad differol, syn ymwneud â ffwythiant ai ddeilliadau. Pan gaiff yr egwyddor hwn ei gymhwyso, cynrychiolir y ffwythiannau, fel arfer, fel gwerthoedd ffisegol, maer deilliannaun cynrychioli y raddfa syn mesur y newid ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →