ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 273                                               

Germaine Greer

Slip-Shod Sibyls: Recognition, Rejection and the Woman Poet 1995 The Female Eunuch 1970 Shakespeare 1986 The Change: Women, Ageing, and the Menopause 1991 The Obstacle Race: The Fortunes of Women Painters and Their Work 1979 Madwomans Underclothe ...

                                               

Saunders Lewis

Dramodydd, bardd, nofelydd, ysgolhaig, beirniad llenyddol a gwleidydd oedd John Saunders Lewis. Ar 5 Awst 1925 roedd yn un o brif sylfaenwyr Plaid Cymru. Ar 19 Ionawr 1937 dedfrydwyd ef i 9 mis o garchar am ei ran yn llosgi ysgol fomio yn Llŷn. B ...

                                               

Marshall McLuhan

Addysgwr, athronydd, ac ysgolhaig o Ganadiad oedd Herbert Marshall McLuhan, CC oedd yn ysgrifennu ar ddamcaniaeth y cyfryngau a damcaniaeth cyfathrebu. Maen enwog am fathur ymadroddion "y cyfrwng ywr neges" ar "pentref byd-eang".

                                               

Neil Postman

Academydd, addysgwr a beirniad diwylliannol o Americanwr oedd Neil Postman. Roedd yn athro ym Mhrifysgol Efrog Newydd a arbenigodd yn y cyfryngau a chyfathrebu. Ei waith enwocaf yw Amusing Ourselves to Death 1985, llyfr syn beirniadu effaith tele ...

                                               

Raymond Williams

Modern Tragedy 1966 Culture and Society 1958 The Long Revolution 1961 Drama from Ibsen to Eliot 1952 Communications 1962 Reading and Criticism 1950

                                               

Slavoj Žižek

Athronydd a beirniad diwylliannol Slofenaidd yw Slavoj Žižek. Trwy ei steil anarferol, erthyglau barn, ymddangosiadau ar deledu ar we ai lyfrau academaidd poblogaidd mae Žižek wedi ennill dilyniant eang a dylanwad rhyngwladol. Wedii labeli gan rh ...

                                               

Society for Renaissance Studies

Cymdeithas academaidd yn y Deyrnas Unedig ywr Society for Renaissance Studies syn ymwneud âr Dadeni Dysg. Sefydlwyd ym 1967. Maer gymdeithas yn cyhoeddir cyfnodolyn Renaissance Studies. Cadeirydd ers 2010 yw Judith Bryce.

                                               

Cefn gwlad

Cefn gwlad ywr ardaloedd gyda dwysedd poblogaeth isel ac yn bell o ddinasoedd ac ardaloedd trefol. Mae amaethyddiaeth yn brif nodwedd, yn enwedig yng nghefn gwlad Cymru ac yn aml mae lefelau llygredd yn is. Ers y 19eg ganrif mae llai o llai o gef ...

                                               

Defnydd tir

Gellir dosbarthur defnydd o dir yn dir sys gymharol naturiol e.e. tir âr, porfar amaethwr, coedwigoedd dan reolaeth a thir syn cael ei reoli ai ddatblygu mewn modd annaturiol e.e. trefedigaethau, dinasoedd, ffyrdd. Maer tiroedd naturiol yn cael e ...

                                               

Disgwyliad oes

Mewn demograffeg, disgwyliad bywyd ywr nifer o flynyddoedd ychwanegol y gall unigolyn mewn grŵp arbennig, e.e. yn ôl oedran a rhyw, ddisgwyl byw, o ran tebygolrwydd ystadegol. Dibynnar ffigwr am ddisgwyliad bywyd ar y modd y dewisir y grŵp iw fes ...

                                               

Rhaniad Gogledd-De

Rhaniad economaidd-gymdeithasol a gwleidyddol bydol syn bodoli rhwng y gwledydd datblygedig cyfoethog, a elwir yn "y Gogledd", ar gwledydd datblygol, a elwir yn "y De", ywr rhaniad Gogledd-De. Er lleolir y rhan fwyaf o wledydd y Gogledd yn Hemisf ...

                                               

Daearyddiaeth economaidd Cymru

Oherwydd tirwedd nodweddiadol Cymru defnyddir tua 80% ohoni ar gyfer amaethyddiaeth; rhyw 30 000 o ffermydd sydd ar draws y wlad. Tir mynyddig gydag ucheldiroedd bugeiliol sydd yng Ngogledd Cymru. Yn Ne Cymru y mae diwydiant wedii ganoli, yn benn ...

                                               

Cyfradd geni

Cyfradd geni yw sawl plentyn a anwyd ym mhob 1000 o bobl, pob blwyddyn. Cyfradd geni cyfartalog y byd yn 2007 oedd 20.3 o bob 1000 o bobl, syn dod i 134 miliwn plentyn tra fod poblogaeth y byd yn 6.5 biliwn. Mae hyn yn rhoi ffigwr o 134 miliwn ba ...

                                               

Cyfradd marwolaeth

Mesuriad o marwolaethau poblogaeth yw Cyfradd marw. Maen cael ei fesur gan y nifer o bobl syn marw bob 1000 o bobl pob blwyddyn. Mae 9.6 o pobl yn marw pob 1000 o bobl ar cyfartaledd y flwyddyn.

                                               

Dosbarthiad poblogaeth

Dosbarthiad poblogaeth yw sut mae poblogaethaur byd wediu gwasgaru ar draws ardal benodol. Nid yw poblogaeth y ddaear wedi ei ddosbarthun gyson. Fe welwn fod pobl yn tueddu i glystyru o amgylch y byd oherwydd ffactorau gwthio a ffactorau tynnu. D ...

                                               

Model trawsnewid demograffig

Mae rhai demograffwyr am ychwanegur pumed cyfnod ir model. Mae dirywiad poblogaeth yn digwydd pan nid oes yna waith ac mae gwlad yn dad-diwydianeiddio ac felly mae yna lai o alw am swyddi. Mae hyn yn digwydd yn Yr Almaen ac yn Yr Eidal ar y foment.

                                               

Rhestr o lefydd yn yr Alban o ran poblogaeth

Rhestr o lefydd yn yr Alban aneddiadau yn yr Alban gyda phoblogaeth o dros 10.000. Tarddiad y data hwn yw Amcangyfrifon Canol-2018 gan Gofnodion Gwladol yr Alban.

                                               

Ffordd

Ffordd yw lôn syn cysylltu un lle â lle arall. Yng Nghymru ar rhan fwyaf o wledydd y byd mae ffyrdd yn cael eu rhifo. Ceir ffyrdd dosbarth A, B ac M yng Nghymru, er enghraifft yr A55 yn y Gogledd ar M4 yn y De.

                                               

Rhyd

Mae hon yn erthygl ar y nodwedd ddaearyddol. Am ddefnydd arall or gair, gweler Rhyd gwahaniaethu. Lle bas mewn afon, ffrwd, neu gorff arall o ddŵr, y gellir ei groesi ar droed neu ar geffyl ac ati yw rhyd. Yn yr amser cyn i bontydd ddod yn gyffre ...

                                               

Trefoli

Trefoli yw tyfiant ffisegol ardaloedd trefol o ganlyniad i boblogaethau yn mudo ir ardal. Mae effeithiau hyn yn cynnwys newidiad mewn dwysedd poblogaeth a newid mewn gwasanaethau gweinyddol. Tra bor union diffiniad o drefoli yn amrywio o wlad i w ...

                                               

Arianneg

Gwyddor codi cyllid ai wario yw arianneg. Mae unigolion, cwmnïau, a llywodraethau yn benthyg neun gwerthu ecwiti os nad oes digon o gyllid ganddynt i dalu am wariannau, i dalu dyledion, neu ar gyfer gweithrediadau ariannol eraill. Mae cynilwyr a ...

                                               

Y cylch busnes

Cynnydd a gostyngiad mewn cynnyrch mewnwladol crynswth dros amser ywr cylch busnes. Hyd un cylch busnes ywr cyfnod sydd yn cynnwys un twf economaidd ac un crebachiad. Yn ystod twf neu ffyniant economaidd, ymateba cwmnïau drwy gyflogi mwy o weithw ...

                                               

.com

                                               

Apple Inc.

Mae Apple Inc. yn gorfforaeth ryngwladol Americanaidd syn dylunio a marchnata dyfeisiau electronig, meddalwedd cyfrifiadurol a chyfrifiaduron personol. Ymhlith eu cynnyrch o galedwedd cyfredol y maer gyfres o gyfrifiaduron Macintosh, yr iPod, yr ...

                                               

Arbed talu treth

Defnyddio dulliau cyfreithlon er mwyn lleihau swm y dreth a dalwyd yw arbed talu treth, er enghraifft trwy gloerdyllau yn y gyfraith. Maen wahanol i osgoi treth, sef osgoi talu trwy ddulliau anghyfreithlon.

                                               

ASDA

Mae ASDA yn gadwyn o archfarchnadoedd yn y Deyrnas Unedig, syn gwerthu bwyd, dillad a nwyddau cyffredin eraill. Daeth ASDAn is-gwmni ir gadwyn Americanaidd, Wal-Mart yn 1999. Yn bresennol, ASDA ywr gadwyn ail fwyaf ym Mhrydain ar ôl Tesco. ASDA y ...

                                               

Atkins (cwmni)

Cwmni o beiriannwyr ymgynghorol yw Atkins, maent hefyd yn cynnig gwasanaethau busnes, dylunio, cynllunio a rheoli prosiectau. Sefydlwyd y cwmni yn 1938 gan Syr William Atkins, lleolir yn Epsom, Surrey. Adnabyddwyd gynt fel WS Atkins. Mae Atkins y ...

                                               

Banc

Sefydliad cyllidol yw bancwr neu fanc syn actio fel asiant talu ar gyfer cwsmeriaid, ac yn rhoi benthyg ac yn benthyg arian. Yn rhai gwledydd, megis yr Almaen a Siapan, mae banciaun brif berchenogion corfforaethau diwydiannol, tra mewn gwledydd e ...

                                               

Biliwnydd

Person sydd â gwerth net o leiaf biliwn o unedau arian cyfred yw biliwnydd. Defnyddir "biliwn" y raddfa fer, sef 1.000.000.000.

                                               

Cerdyn credyd

System o dalu yw cerdyn credyd, sydd wedi ei enwi ar ôl y cerdyn bach plastig syn cael ei card roi i defnyddwyr y system. Gyda chardiau credyd, maer cwmni syn rhoir cerdyn yn benthyg arian ir cwsmer, i gael ei dalu i fasnachwr. Maen wahanol i ger ...

                                               

The Coca-Cola Company

Cwmni Americanaidd yw The Coca-Cola Company. Ei brif gynnyrch ywr diod ysgafn a dialcohol Coca-Cola ac maen gorfforaeth yn gyfrifol am ei gynhyrchu, ei werthu ai farchnata ar ffurf suryp dwys. Crewyd y ddiod Coca-Cola yn 1886 gan y fferyllydd Joh ...

                                               

Cost

Yn economeg, busnes, a chyfrifeg, cost yw gwerth y mewnbynnau sydd wedi cael eu dihysbyddu er mwyn cynhyrchu rhywbeth, ac sydd or herwydd ddim ar gael bellach. Yn nhermau busnes, gallai cost fod yr hyn a werir i gael rhywbeth, ac os felly mae cyf ...

                                               

Credyd

Maer gair credyd yn disgrifio sefyllfa lle mae rhywun yn derbyn adnoddau, ond yn addo ad-dalu yn y dyfodol yn hytrach na thalu ar unwaith, gan greu dyled. Dyledwr ywr sawl a dderbyniodd yr adnoddau, a chredydwr ywr sawl au darparodd. Mae benthyci ...

                                               

Cyflog

Cydnabyddiaeth ariannol a delir gan gyflogwr i weithiwr ydy cyflog. Caiff y cyflog ei gyfrifo yn ôl sawl awr a weithiwyd, faint o waith a wnaed neu drwy roi swm penodol am dasg benodol. Gall hefyd gael ei dalu yn seiliedig ar gontract hyd penodol ...

                                               

Cyfnewidfa Stoc Llundain

Mae Cyfnewidfa Stoc Llundain yn un o gyfnewidfeydd stoc fwyar byd, ac yn rhestru llawer o gwmnïau tramorol yn ogystal a rhai or Deyrnas Unedig. Cafodd ei sefydlu ym 1801, ac ers Gorffennaf 2004, mae wedi ei lleoli yn Sgwâr Paternoster, Llundain, ...

                                               

Cyfranddaliad

Uned o gyfrif ar gyfer sawl offeryn ariannol mewn marchnad ariannol ydy cyfranddaliad, gan gynnwys stoc, buddsoddiadau mewn partneriaethau cyfyngedig, ac mewn Ymddiriedolaeth buddsoddiad eiddo diriaethol.

                                               

Cyfundrefn Banciau Canolog Ewrop

Mae Cyfundrefn Banciau Canolog Ewrop yn cynnwys Banc Canolog Ewrop ynghyd â banciau canolog cenedlaethol pob un or 27 aelod-wladwriaeth sydd yn yr Undeb Ewropeaidd.

                                               

Datblygiad economaidd

Term syn crybwyll sawl polisi syn ceisio gwella lles economaidd a chymdeithasol y boblogaeth yw datblygu economaidd. Weithiau fei ddefnyddir yn gyfystyr â moderneiddio a diwydiannu, ac yn enwedig gorllewineiddio a rhyddfrydoli economaidd gan yr y ...

                                               

Diffyndollaeth

Damcaniaeth economaidd a pholisi masnach yw diffyndollaeth sydd yn ymdrechu i amddiffyn a datblygu diwydiannau cartref, er enghraifft trwy godi tollau ar nwyddau tramor. Fel rheol mae diffyndollaeth yn groes i neo-ryddfrydiaeth ac ideolegaur farc ...

                                               

Diwydiant ceir

Y diwydiant syn ymwneud â gweithgynhyrchu cerbydau modur au cydrannau ywr diwydiant ceir neur diwydiant modur. Dyfeisiwyd y cerbyd modur yn Ewrop yn hwyr y 19g. Rhoddwyd hwb ir diwydiant yn yr Unol Daleithiau ar ddechraur 20g pan poblogeiddiodd H ...

                                               

Economi Abertawe

Canolfan economaidd De Orllewin Cymru yw Abertawe. Yn debyg i economïau Caerdydd a Chasnewydd, y ddwy ddinas arall yn Ne Cymru, diwydiant trwm oedd sail hanesyddol economi Abertawe ond bellach canolbwyntir ar y sector gwasanaethau.

                                               

Economi Caerdydd

Fel prifddinas Cymru, economi Caerdydd ywr brif fan am dwf economi Cymru. Maer ddinas wedii lleoli ar Goridor yr M4, ac mae ei heconomi ai hardaloedd cyfagos yn cyfrif am bron 20% o CMC Cymru. Yn y 19g, allforio glo a chynhyrchu dur oedd seiliau ...

                                               

Elw

                                               

ExxonMobil

Cwmni petroliwm ydy Exxon Mobil Corporation. Mae prif swyddfar corfforaeth yn Irving, Texas yn yr Unol Daleithiau. Rex Tillerson yw pennaeth y cwmni ers 2006. Esso yw enw brand y cwmni yn y Deyrnas Unedig. Y corfforaeth wedi creu yn 1999 gan y cy ...

                                               

Gwerth ychwanegol crynswth

Fel mesuriad fe gysylltir GYC â chynnyrch mewnwladol crynswth CMC, gan fod y ddau yn fesuriadau allbwn. Diffinir y berthynas fel y ganlyn: GYC + trethi ar gynhyrchion - cymorthdaliadau ar gynhyrchion = CMC Gan mai cyfanswm cyfanred trethi ar gynh ...

                                               

Gwladoli

                                               

Incwm

Cyfanswm enillion ariannol o fewn cyfnod penodol o amser yw incwm, gan gynnwys taliadau llôg, elw, cyflogau, rhent ac ati. Ar gyfer cwmnïau, incwm ywr elw net: mewn geiriau eraill, incwm sydd ar ôl wedi i gostau gael eu tynnu o refeniw.

                                               

Laissez-faire

Yn economeg, laissez-faire ywr polisi o anymyrraeth fewnwladol gan lywodraeth ym materion economaidd unigol neu ddiwydiannol. Maer athrawiaeth yn ffafrio hunan-les cyfalafol, cystadleuaeth, a blaenoriaeth prynwyr fel yr anghenion ar gyfer ffynian ...

                                               

Lliniaru meintiol

Polisi ariannol anghonfensiynol yw lliniaru meintiol, y cyfeirir aton aml fel QE ", sydd yn cael ei ddefnyddio gan fanciau canolog yn yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig ar Parth Ewro ers tua 2007 gydar bwriad o gynyddu faint o arian syn cylchre ...

                                               

Masnach deg

Mudiad cymdeithasol syn ceisio helpu ffermwyr a gweithwyr mewn gwledydd datblygol i gael prisiau teg am eu cynnyrch ac hyrwyddo cynaladwyedd ydy Masnach Deg. Maen ffocysu ar allforion celf a chrefft, coffi, siwgr, te, banana, mêl, cotwm, gwin, ff ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →