ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 169                                               

Ffenestr Cymru, Birmingham, Alabama

Mae Ffenestr Cymru, Birmingham, Alabama yn ffenestr wydr lliw a gynlluniwyd gan yr arlunydd Eingl-gymreig John Petts. Talwyd amdano trwy danysgrifiad ymysg pobl Cymru fel arwydd o gydymdeimlad pobl Cymru ag Eglwys Bedyddwyr 16th Street, Birmingha ...

                                               

Searchlight Cymru

Mudiad ymgyrchu amhleidiol gwrth-hiliaeth a gwrth-ffasgiaeth Cymreig yw Searchlight Cymru. Maen gweithion agos gydar mudiad Searchlight, syn weithgar yng ngweddill gwledydd Prydain a gogledd Iwerddon. Lleolir pencadlys Searchlight Cymru yng Nghae ...

                                               

Yun Hyon-seok

Ymgyrchydd hawliau dynol a gweithredwr dinesig Coreaidd oedd Yun Hyon-seok ; roedd hefyd yn LHDT fardd, llenor ac athronydd, Actor theatr amatur. llysenw yw Yook Woo-dang, Midong, Seolheon, Yr Eglwys Gatholig Christian name yw Anthonio. Cafodd ei ...

                                               

Agenda hoyw

Term difrïol am y mudiad hawliau i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol yw agenda hoyw neu agenda gyfunrywiol. Defnyddir yn bennaf gan Gristnogion ceidwadol yn yr Unol Daleithiau. Mae mudiadau LHDT yn ei ystyried yn derm homoffobaidd ...

                                               

Chaz Bono

Mae Chaz Salvatore Bono yn ymgyrchydd Americanaidd dros hawliau LHDT, sef pobol L esbiaidd, H oyw, D eurywiol, a T hrawsryweddol. Mae hefyd yn awdures, actores ac yn gantores. Maen ferch ir adlonwyr Americanaidd Sonny Bono a Cher. Ar y 13eg o Feh ...

                                               

Cenedlaetholdeb queer

Ffenomen syn gysylltiedig â chenedlaetholdeb ar mudiad hawliau LHDT yw cenedlaetholdeb queer neu genedlaetholdeb hoyw. Fei seilir ar y syniad taw cenedl neu werin, oherywdd eu diwylliant ac arferion penodol, yw cyfunrywiolion yn hytrach na grŵp o ...

                                               

Cymry Hoyw

Cymuned cyfrwng Cymraeg ar-lein syn rhoi sylw i faterion y gymuned LHDT yng Nghymru yw Cymry Hoyw. Sefydlwyd Cymry Hoyw yn 2012 gan Rhys Thomas. Erbyn hyn, mae gan y mudiad bresenoldeb ar lwyfannau megis Trydar a Facebook.

                                               

Deddfwriaeth ar gyfunrywioldeb yn ôl gwlad

Mae gan wledydd y byd amrywiaeth o ddeddfau syn ymwneud â pherthnasau rhywiol rhwng pobl or un rhyw. Mae fwyfwy o gymdeithasau rhyddfrydol, y mwyafrif yn y Gorllewin, yn caniatáu priodasau ac uniadau cyfunryw a phobl LHD i fabwysiadu plant yn gyf ...

                                               

GLAAD

Mudiad syn monitror cyfryngau er mwyn atal difenwad pobl LHDT yn y cyfryngau ywr Gay & Lesbian Alliance Against Defamation. Mae GLAAD hefyd yn ceisio rhannu profiadau pobl LHDT gydar cyfryngau er mwyn ceisio hybu dealltwriaeth a goddefgarwch o bo ...

                                               

Cyfeiriadedd rhywiol a gwasanaeth milwrol

Mae gan luoedd milwrol y byd amrywiaeth o agweddau tuag at hoywon, lesbiaid a deurywiolion. Mae rhai lluoedd milwrol Gorllewinol wedi diddymu polisïau syn gwahardd aelodau o leiafrifoedd rhywiol; or 25 gwlad syn cyfrannun filwrol yn NATO, caniate ...

                                               

Mabwysiad LHDT

Cyfeiria mabwysiad LHDT at bobl lesbiad, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn mabwysiadu plant. Ar hyn o bryd, mae cyplau or un rhyw yn medru mabwysiadu plant mewn nifer o wledydd ledled y byd. Mae pobl LHDT yn mabwysiadu plant yn fater sydd wedi ar ...

                                               

Mudiadau cymdeithasol LHDT

Mae gan fudiadau cymdeithasol lesbiaid, hoywon, deurywiol a thrawsrywiol yr un nodau o sicrhau fod rhywioldeb a lleiafrifoedd rhyw yn cael eu derbyn. Mae gan bobl lesbiad, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol draddodiad hir o ymgyrchu am yr hyn a elwir ...

                                               

Priodas gyfunryw

Priodas rhwng dau berson or un rhyw a/neu hunaniaeth rhyw ydy priodas gyfunryw. Cyfeirir weithiau at gydnabyddiaeth gyfreithiol o briodasau cyfunryw neur posibilrwydd o gynnal priodas gyfunryw fel cydraddoldeb priodas neu briodas gyfartal, yn ben ...

                                               

Rhyddhad Hoyw

Term syn disgrifior mudiad LHDT radicalaidd o hwyr y 1960au i ganol y 1970au yng Ngogledd America, Gorllewin Ewrop, ac Awstralia a Seland Newydd yw Rhyddhad Hoyw neu Gay Lib. Maer term rhywfaint yn gyfystyr âr mudiad hawliau LHDT cyfoes a mudiada ...

                                               

Stonewall (mudiad)

Mudiad syn ymgyrchu dros hawliau LHDT yn y Deyrnas Unedig yw Stonewall. Fei enwir ar ôl y Stonewall Inn lle ddigwyddodd Terfysgoedd Stonewall yn 1969. Ffurfiwyd Stonewall yn 1989 gan weithredwyr Llafur oedd yn lobïo yn erbyn Adran 28 Deddf Llywod ...

                                               

Uniad sifil

Uniad syn gyfreithiol gydnabyddedig ac yn debyg i briodas yw uniad sifil. Ers eu dechreuad yn Nenmarc yn 1989, mae uniadau sifil o dan ryw enw neui gilydd wedi cael eu sefydlu gan y gyfraith mewn nifer o wledydd datblygedig er mwyn rhoi hawliau, ...

                                               

Achos Liam Stacey

Achos llys ynghylch sylwadau a gyhoeddwyd ar wefan Twitter yn 2012 oedd achos Liam Stacey. Ar 17 Mawrth 2012 cwympodd y pêl-droediwr du Fabrice Muamba wedi iddo gael ataliad ar ei galon mewn gêm rhwng ei glwb Bolton Wanderers a Tottenham Hotspur. ...

                                               

Achos Paul Chambers

Achos llys ynghylch sylw a gyhoeddwyd ar wefan Twitter yn 2010 oedd achos Paul Chambers neu achos jôc Twitter. Yn ystod gaeaf 2009–2010, aflonyddodd tywydd oer fywyd ar draws gogledd Lloegr. Roedd Maes Awyr Robin Hood yn un o nifer o feysydd awyr ...

                                               

Al-Nawaat

Blog cydweithredol dros newid democrataidd yn Nhiwnisia yw Al-Nawaat. Maen fforwm i fynegi gwrthwynebiad i lywodraeth Zine Ben Ali, i drosglwyddo newyddion a gwybodaeth am y frwydr dros ddemocratiaeth a hawliau dynol, ac i ddod â sawl grŵp ac uni ...

                                               

Arab Press Network

Rhwydwaith digidol ir wasg Arabaidd ywr Arab Press Network syn cefnogi ac yn hybu datblygu gwasg gryfach a mwy annibynnol yn y byd Arabaidd. Maen cael ei redeg gan Gymdeithas Papurau Newydd y Byd, sydd âi phencadlys ym Mharis, gyda chymorth y grw ...

                                               

Committee to Protect Journalists

Sefydlwyd y Committee to Protect Journalists ym 1981 er mwyn hyrwyddo rhyddid y wasg ar draws y byd trwy amddiffyn hawl newyddiadurwyr i adrodd newyddion heb ofn wynebu canlyniadau. Maen sefydliad dielw annibynnol sydd âi bencadlys yn Efrog Newyd ...

                                               

Cynllun Llywodraeth y Deyrnas Unedig i rwystro pornograffi rhyngrwyd

Dywedodd Trefor Davies, prif swyddog technoleg Timico, y gallai cynllun or fath gael ei ehangu i gynnwys copïau "peirat" o ganeuon pop a ffilmiau. Ychwanegodd If we take this step it will not take very long to end up with an internet thats a wall ...

                                               

Fritt Ord

Sefydlwyd Institusjonen Fritt Ord, y cyfeirir ato fel rheol fel Fritt Ord, yn Oslo, Norwy ar 7 Mehefin 1974 er mwyn hyrwyddo a diogelu rhyddid mynegiant i lenorion, ysgrifenwyr ac artistiaid yn gyffredinol. Mae Fritt Ord yn gweithio yn bennaf yn ...

                                               

Open Rights Group

Cwmni dielw yn y DU ywr Open Rights Group a sefydlwyd er mwyn gwarchod a hyrwyddo hawliau unigolion yn yr oes ddigidol. Fei sefydlwyd yn 2005 gan tua mil o ymgyrchwyr digidol ac erbyn hyn maen hawlio ei fod y sefydliad mwyaf oi fath yn y DU syn a ...

                                               

Privacy International

Corff annibynnol rhyngwladol syn ymgyrchu dros breifatrwydd yw Privacy International. Ei brif feysydd gwaith yw ymchwilio, monitro ac ymgyrchu yn erbyn bygythiadau i breifatrwydd ar y rhyngrwyd ac mewn technoleg gwybodaeth. Mae ei bencadlys yn Ll ...

                                               

The Last Rising

Cyfrol ar hanes gwrthryfel y Siartwyr yng Nghasnewydd yn 1839 gan David J.V. Jones yw The Last Rising: The Newport Chartist Insurrection of 1839 a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1998. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Astudiaeth o dd ...

                                               

Murlun Siartwyr Casnewydd

Murlun mosäig oedd Murlun Siartwyr Casnewydd. Cafodd ei godi yn y 1970au ger Sgwâr John Frost yng nghanol Casnewydd er mwyn nodi Terfysg Casnewydd ym 1839. Cafodd y murlun ei chwalu ar 3 Hydref 2013, er gwaethaf protest o blaid ei gadw. Dywedodd ...

                                               

Terfysg Casnewydd

Terfysg Casnewydd, weithiau Gwrthryfel Casnewydd, ywr term a ddefnyddir am y digwyddiadau yn ninas Casnewydd yn ne-ddwyrain Cymru ar 4 Tachwedd 1839. Cysylltid y digwyddiad a mudiad Siartiaeth. Roedd y Siartwyr yn brwydro am hawliau sylfaenol meg ...

                                               

The Welchman

Cylchgrawn gwleidyddol radicalaidd afreolaidd a oedd yn cyhoeddi erthyglau gwleidyddol. Golygwyd gan ddarpar arweinydd y Siartwyr, John Frost.

                                               

Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Llywodraeth y Deyrnas Unedig ywr corff gweithredol syn llywodraethu Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Llywodraeth cabinet ydyw, gyda Phrif Weinidog syn atebol, mewn damcaniaeth, i Frenhines y DU, yn bennaeth arni. Dan awdurdod y Pri ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, 1900

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, 1906

Mehefin 1906 - ar benodiad J. Bryn Roberts yn Farnwr Llys Sirol. Awst 1906 - ar benodiad Samuel Moss yn Farnwr Llys Sirol. Gorffennaf 1908 - ar ddyrchafiad J. Wynford Philipps i Dŷr Arglwyddi. Ebrill 1909 - ar benodiad Edward G. Hemmerde yn Gofia ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, 1918

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, 1922

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, 1923

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, 1924

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, 1929

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, 1931

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, 1935

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, 1945

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, 1950

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, 1951

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, 1955

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, Ionawr 1910

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yng Nghymru, Rhagfyr 1910

                                               

Llysgennad

Diplomydd sydd yn cynrychioli ei wladwriaeth fel pennaeth ar lysgenhadaeth mewn gwladwriaeth arall yw llysgennad. Dymar swydd uchaf ei radd yn y corfflu diplomyddol. Maen rhai i wladwriaethau gyfathrebu er mwyn cynnal cysylltiadau rhyngwladol, ac ...

                                               

Gwasanaeth Sifil Ei Mawrhydi

Biwrocratiaeth barhaol o weithiwr cyflogedig y Goron Brydeinig yw Gwasanaeth Sifil Ei Mawrhydi, neur Gwasanaeth Sifil Cartref, syn cynorthwyo gweinidogion Llywodraeth y Deyrnas Unedig a llywodraethau datganoledig Cymru ar Alban. Maer gweinidogion ...

                                               

Barwnig

Teitl anrhydedd yn is na barwn yw barwnig. Ym Mhrydain mae yn rhodd y Goron fel baronetcy ers dyddiau Iago I o Loegr, a ddechreuodd eu gwerthu yn 1611 er mwyn codi arian. Un or uchelwyr a fanteisiodd ar y cyfle oedd Syr John Wynn o Wydir. Ceir te ...

                                               

Pendefigaeth Iwerddon

Defnyddir y term Pendefigaeth Iwerddon ar gyfer pob pendefig a grewyd gan Frenhinau a Brenhinesau Prydain yn eu swyddogaeth fel Arglwydd neu Frenin Iwerddon. Daeth yr ymarferiad yma i ben pan grewyd Iwerddon Rydd yn 1922. Cyn 1801, roedd gan Bend ...

                                               

Pendefigaeth Lloegr

Mae Pendefigaeth Lloegr yn cynnwys pob pendefigaeth a grewyd yn Nheyrnas Lloegr cyn y Ddeddf Uno yn 1707. Yn y flwyddyn honno, cymerodd Bendefigaeth Prydain Fawr le Pendefigaethau Lloegr ar Alban. Hyd at Ddeddf Tŷr Arglwyddi 1999, gallai pob Pend ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →