ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 165                                               

Dyniaethau digidol

Mae dyniaethau digidol yn faes academaidd syn edrych ar y croesdoriad rhwng astudiaethau cyfrifiadurol ar disgyblaethau dyniaethol. Prif ffocws y maes yw digideiddio a dadansoddi deunyddiau sydd yn perthyn ir dyniaethau traddodiadol, er ei fod he ...

                                               

Indianismo

Genre neu arddull yn y celfyddydau yn America Ladin, yn enwedig Brasil, sydd yn cynnwys cymeriadau a themâu brodorion yr Amerig yw Indianismo a ddylanwadwyd gan Ramantiaeth yr Ewropeaid yn y 19g. Fel rheol, dengys delfrydau syml o fywydaur brodor ...

                                               

Indigenismo

Mudiad diwylliannol, gwleidyddol, a deallusol yn America Ladin yw indigenismo syn arddel cynrychiolir bobloedd frodorol neu Indiaidd/Amerindiaidd, yn dathlu eu cymdeithas au diwylliant, ac yn tynnu sylw at yr hanes o ymyleiddio, ecsbloetio, ac er ...

                                               

Undeb Celtaidd

Maer Undeb Celtaidd yn fudiad gwleidyddol sydd yn cefnogi ac yn lledaenu gwybodaeth am ymgyrchoedd mudiadau cenedlaethol a mudiadau iaith y chwe gwlad Geltaidd sef Cymru, Yr Alban, Llydaw, Iwerddon, Cernyw, a Manaw. Fei sefydlwyd ym 1961, yn Eist ...

                                               

Y Gyngres Geltaidd

Sefydlwyd Y Gyngres Geltaidd yn 1902, ond ni chynhaliwyd y cyfarfod cyntaf tan 1917, yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw. Ei nod yw hyrwyddo gwybodaeth, defnydd a gwerthfawrogiad o ieithoedd a diwylliant y chwe gwlad Geltaidd, sef yr Alban, Llydaw ...

                                               

Castell Kronborg

Mae Castell Kronborg yn gastell yn nhref Helsingor, Denmarc, ar lan Oresund, sydd yn gwahannu Denmarc a Sweden. Adeiladwyd castell Y Kragen ar y safle yn y 1420au. Dechreuodd gwaith adeiladu ar y castell presennol ym 1574, a chryfhaodd y safle yn ...

                                               

Rhestr o Safleoedd Treftadaeth y Byd ym Mhrydain

Dyma restr o safleodd yn y Deyrnas Unedig sydd wedi cael eu henwebu au cadarnháu fel Safleoedd Treftadaeth y Byd gan UNESCO. Maer rhestr yn cynnwys 17 o safleodd yn Lloegr, pedwar yn yr Alban, tri yng Nghymru, un yng Ngogledd Iwerddon a thri yn T ...

                                               

Rhestr o Safleoedd Treftadaeth y Byd yn America Ladin ar Caribî

Maer rhestr o Safleoedd Treftadaeth y Byd yn America Ladin ar Caribî yn cynnwys Safleoedd Treftadaeth y Byd yng Nghanolbarth America, De America ar Caribî. Mecsico ywr wlad sydd ar mwyaf or safleoedd hyn ar y cyfandir, a saif yn bumed yn y byd o ...

                                               

Safle Treftadaeth y Byd

Safle Treftadaeth y Byd yw safle penodol megis coed, cadwyn mynyddoedd, llyn, adeilad, grŵp o adeiladau, tref neu ddinas sydd wedii enwebu ai gadarnhau ar restr a gedwir gan Raglen Treftadaeth y Byd. Cedwir y rhestr hon gan Bwyllgor Treftadaeth y ...

                                               

Sanaa

Prifddinas Iemen yw Sanaa, hefyd Sanaa neu Sana. Roedd y boblogaeth yn 2012 yn 1.937.451. Sefydlwyd Sanaa yn y 3g, efallai ar safle hŷn. Yn ôl traddodiad, sefydlwyd y ddinas gan Sem, un o feibion Noa. Daeth yn brifddinas yr Himiaritiaid o 520) ym ...

                                               

Cacen pen-blwydd

Cacen syn cael ei bwyta fel rhan o ddathliad pen-blwydd yw cacen pen-blwydd. Maen arferiad syn bodoli mewn nifer o draddodiadau o amgylch y byd. Mae amrywiadau ar y gacen pen-blwydd nodweddiadol yn cynnwys teisennau cwpan pen-blwydd, cacennau pop ...

                                               

Traddodiad llafar

Ffurf ar gyfathrebu gan fodau dynol syn trosglwyddo gwybodaeth, celf, llên, syniadau, a deunydd diwylliannol arall o oes i oes yw traddodiad llafar. Trosglwyddir yr hynny ar lafar, drwy gyfrwng sgwrs neu anerchiad neu ar gân, gan gynnwys straeon ...

                                               

Llên gwerin

Llên gwerin yw diwylliant materol, cymdeithasol a llafar cymdeithas gyn-ddiwydiannol, yn ôl y diffiniad traddodiadol, er bod gan y gymdeithas fodern ei llên gwerin hwythau hefyd. Ffordd arall oi disgrifio fyddai fel diwylliant traddodiadol anysgr ...

                                               

Mytholeg

Mytholeg yw corff neu gylch o chwedlau syn dwyn perthynas â bywyd ysbrydol neu grefyddol diwylliant neu bobl neilltuol, yn bennaf neun wreiddiol yn y traddodiad llafar. Yn aml maer traddodiadau a chwedlau hyn yn ymwneud â bodau a digwyddiadau gor ...

                                               

Priodas

Uniad ffurfiol rhwng dau berson neu ragor fel arfer er mwyn byw gydai gilydd ac yn aml i gael plant yw priodas. Mae cyfraith briodasol yn rheolir hawliau a dyletswyddau sydd gan barau priod, ac eu statws cyfreithiol parthed ei gilydd au plant. Ma ...

                                               

Aga Khan IV

Dyn busnes, perchennog a bridiwr ceffylau rasio, ac Imam Ismailïaeth Nizari ywr Tywysog Karim, Aga Khan IV, NPk, NI, KBE, CC, GCC, GCIH, GCM. Ef yw 49fed Imam yr Ismailïaid Nizari, enwad lleiafrifol o Islam Shia sydd â 5-15 miliwn o ddilynwyr, ll ...

                                               

Thomas Coram

Dyngarwr o Loegr oedd Thomas Coram. Cafodd ei eni yn Lyme Regis yn 1668 a bu farw yn Llundain. Creodd y London Foundling Hospital yn Bloomsbury, i ofalu am blant sydd digartref. Dywedir mai hwn oedd yr elusen gorfforedig gyntaf y byd.

                                               

Elizabeth o Hwngari

Nyrs a dyngarwr o Hwngari oedd y Breiniarll Elizabeth o Hwngari. Fei ganed yn Bratislava yn 1207 a bu farw yn Marburg. Roedd hin dywysoges yn Deyrnas Hwngari, ac yn sant Catholig a gafodd i ddathlu fel aelod cynnar o Drydydd Orchymyn Sant Francis ...

                                               

Donald Gordon

Roedd Syr Donald Gordon yn ddyn busnes o De Affrica. Cafodd ei eni yn Johannesburg. Roedd yn sylfaenydd y cwmni Liberty International. Rhoddodd Donald Gordon £10 milwn i gronfa adeiladu Canolfan Mileniwm Cymru ai enw i Theatr Donald Gordon, prif ...

                                               

Elisabeth Murdoch

Dyngarwraig Awstralaidd oedd y Fonesig Elisabeth Joy Murdoch AC DBE. Hi oedd gwraig y cyhoeddwr papurau newydd Syr Keith Murdoch a mam y dyn busnes Rupert Murdoch. Penodwyd yn Fonesig Cadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig ym 1963 am ei gwaith d ...

                                               

Fridtjof Nansen

Fforiwr, gwyddonydd, diplomydd, a dyngarwr Norwyaidd oedd Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen.Ganed yn Store Fraen. Daeth i sylwr byd gyntaf trwy groesi capan rhew yr Ynys Las. Enillodd Wobr Heddwch Nobel ym 1922 am ei waith dros bobl a ddadleolwyd y ...

                                               

Sant Nicolas

Sant or 4g ac esgob Groegaidd o Myra oedd Saint Nicholas, a adnabyddwyd hefyd hel Nikolaos o Myra. Roedd ganddo enw am roi anrhegion yn anhysbys, gan roi darnau prês mewn esgidiau, ac felly daeth yn sail ar gyfer Siôn Corn. Yn 1087, symudwyd ei g ...

                                               

Sefydliad elusennol

Maer diffiniad o sefydliad elusennol ac elusen yn amrywio o wlad i wlad, ac mewn rhai achosion ar yr ardal or wlad lle maer sefydliad elusennol yn gweithredu. Mae rheolaeth, eu sefyllfa treth ar modd y mae deddfwriaeth elusennol yn effeithio ar s ...

                                               

Ambiwlans Awyr Cymru

Elusen gofrestredig yw Ambiwlans Awyr Cymru syn gweithredu drwy Gymru gyfan ac syn "cynnig gwasanaeth awyr brys hanfodol ir rheini syn dioddef salwch neu anafiadau syn peryglu bywyd." Dymar gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf yng ngwledydd Prydain. C ...

                                               

Antur Waunfawr

Sefydlwyd Antur Waunfawr ym 1984 gan Robert Gwynn Davies a thrigolion ardal Waunfawr, Gwynedd. Ystyriwyd yr elusen yn arloesol yn ystod y 1980au am ei bod yn cynnig cyfleoedd i bobl gydag anableddau dysgu yn y gymuned, yn hytrach na darparu gofal ...

                                               

Cats Protection

Elusen Prydeinig ydy Cats Protection, The Cats Protection League oedd ei henw gynt, syn ymroddedig at achub ac ail-gartrefu cathod di-gartref a chathod nad yw eu perchnogion eu eisiau. Sefydlwyd ar 16 Mai 1927 mewn cyfarfod yn Neuadd Caxton yn Ll ...

                                               

Coed Cadw

Elusen er cadwraeth coetiroedd yn y Deyrnas Unedig yw Coed Cadw. Hwn ywr sefydliad mwyaf oi fath ym Mhrydain, ac mae ganddo uwch na 500.000 o gefnogwyr ac wedi plannu mwy na 30 miliwn o goed ers ei sefydlu ym 1972.

                                               

Comic Relief

Elusen Prydeinig yw Comic Relief. Fei sefydlwyd yn 1985 gan ysgrifennydd sgript comig Richard Curtis mewn ymateb ir newyn yn Ethiopia. Cychwynodd gwaith yr elusen gydag adroddiad yn fyw o wersyll ffoaduriaid yn Sudan ar BBC 1 ym 1985. Syniad gwei ...

                                               

Cyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth yn rhwydwaith o 316 elusennau annibynnol ledled Y Deyrnas Unedig syn rhoi gwybodaeth a chyngor cyfrinachol rhad ac am ddim i helpu pobl sydd a problemau anffafriaeth, bydd-daliadau, dyled, defnyddwyr, gwaith, tai a phroblemau ...

                                               

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ywr sefydliad aelodaeth cenedlaethol ar gyfer y trydydd sector ac yn gwirfoddoli yng Nghymru. Ei nod yw gweithio tuag at Ddyfodol lle maer trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella lles i ba ...

                                               

Cymdeithas Ambiwlans Sant Ioan

Rhwydwaith byd-eang o wasanaethau ambiwlans yw Cymdeithas Ambiwlans Sant Ioan syn rhan o Urdd Sant Ioan. Maen cynnwys 400.000 o aelodau mewn 39 o wledydd. Mae Ambiwlans Sant Ioan yn aml yn gwasanaethu digwyddiadau cyhoeddus mawr, megis cyngherdda ...

                                               

Friends of Friendless Churches

Elusen gofrestredig yw Friends of Friendless Churches. Maen ymgyrchu yng Nghymru a Lloegr i achub eglwysi hanesyddol nad ydynt bellach yn cael eu defnyddio, ac sydd perygl o gael eu dymchwel, eu dadfeilio neu eu haddasun amhriodol. Fei ffurfiwyd ...

                                               

GISDA

Menter gymdeithasol yw GISDA syn cynnig cefnogaeth ddwys a chyfleon i bobl ifanc 14 i 25 sydd yn byw yng Ngogledd Cymru. Sefydlwyd yr elusen yn 1985 i gynnig lloches a chefnogaeth i bobl ifanc digartref yr ardal.

                                               

Gofal Cancr y Fron

Elusen yw Gofal Cancr y Fron. Mae ei chefnogwyr yn gwisgo rhuban pinc i ddangos eu cefnogaeth. Mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru wedi defnyddio pabell binc ers 2006, dyluniwyd hin wreiddiol ar gyfer un o ymgyrchoedd yr elusen hon.

                                               

Llenyddiaeth Cymru

Am erthygl ar lenyddiaeth Gymraeg gweler: Llenyddiaeth Gymraeg; am lenyddiaeth Saesneg Cymru gweler yma. Asiantaeth Genedlaethol er Hyrwyddo Llenyddiaeth a Chymdeithas Llenorion Cymru yw Llenyddiaeth Cymru ac ariannir hi yn bennaf o ffynonellau c ...

                                               

Marie Curie Cancer Care

Elusen gofrestredig syn darparu gofal yn rhad ac am ddim i gleifion syn dioddef o gancr terfynol ydy Marie Curie Cancer Care. Gwnant hyn yng nghartrefir cleifion ac mewn hosbisau. Sefydlwyd yr elusen yn 1948, sef yr un flwyddyn ar Gwasanaeth Iech ...

                                               

NSPCC

Ffurfiwyd yr NSPCC gan Benjamin Waugh ym 1884 o dan yr enw The London Society for the Prevention of Cruelty to Children. Ar ôl pum mlynedd o ymgyrchu gan y London SPCC, pasiodd y Senedd y ddeddf gyntaf erioed yn y Deyrnas Unedig ym 1889 er mwyn a ...

                                               

Plant Mewn Angen

Apêl elusennol flynyddol Prydeinig ydy Plant Mewn Angen ac fei drefnir gan y BBC. Pob bwyddyn ers 1980, maer BBC wedi neilltuo un noson o raglenni ar ei brif sianel, BBC 1, ar gyfer dangos digwyddiadau wediu hanelu at godi arian. Mae darllediad y ...

                                               

RSPCA

Maer erthygl hon am y RSPCA gwreiddiol yng Nghymru a Lloegr. Ceir mudiadau eraill gydag enwau tebyg mewn gwledydd eraill. Maer Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals yn elusen yng Nghymru a Lloegr syn ymgyrchu yn erbyn creulondeb ...

                                               

Sefydliad Wicimedia

Sefydliad di-elw elusennol ydy Sefydliad Wicimedia. Mae ei bencadlys yn San Francisco, California, yr Unol Daleithiau, trefnir eu gweithgareddau o dan cyfraith talaith Florida, lle seilwyd y sefydliad yn wreiddiol. Maen gweithredu sawl prosiect w ...

                                               

Shelter Cymru

Elusen digartrefedd Cymreig ydy Shelter Cymru. Maen cyd weithio âr elusen Saesnig Shelter. Mae Shelter Cymru wedi bod mewn bodolaeth ers 1981, ac wedi bod yn sefydliad annibynnol ers 1986. Maent yn rhoi cyngor ar digartrefedd, dod o hyd i le i fy ...

                                               

Sjomannskirken

Cymdeithas grefyddol ywr Sjomannskirken neu Eglwys Norwy Dramor, syn gwasanaethu pobl o Norwy a gweddill Sgandinafia syn teithio neun byw tramor. Maen rhan o Eglwys Norwy. Wedii sefydlu yn 1864, amcan y Sjomannsmisjonen oedd sicrhau addysg foesol ...

                                               

Sustrans

Elusen ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy ym Mhrydain ydy Sustrans. Dawr enw or Saesneg am drafnidiaeth gynaliadwy sef sustainable transport. Caiff ei hariannu mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys rhoddion gan gefnogwyr, y Loteri Genedlaethol ac amryw ...

                                               

Trobwynt (elusen)

Elusen Gristnogol yn cynrychioli rhai o eglwysi ardal Llŷn ac Eifionydd, Gwynedd yw Trobwynt. Mae Trobwynt yn cyflwyno’r ffydd Gristnogol i’r ieuenctid gan wasanaethu’r bobl ifanc, ysgolion a theuluoedd trwy bartneriaeth gyda’r Eglwysi lleol. Mae ...

                                               

Twins and Multiple Births Association

Elusen y Deyrnas Unedig ywr Twins and Multiple Births Association, neu TAMBA. Maen cefnogi rhieni efeilliaid a phlant o enedigaethau lluosog ar pobl proffesiynol syn ymwneud â hwy. Sefydlwyd yr elusen ym 1978.

                                               

Tŷ Gobaith

Mae Tŷ Gobaith yn elusen syn cynnig seibiant, gofal lliniarol a gofal nyrsio terfynol i blant na fydd yn fyw’n hir. Mae ganndynt ddau hosbis, un yng Nghonwy ar llall yng Nghroesoswallt. Mae hefyd siopaur elusen yn Llandudno, Bangor, Y Drenewydd, ...

                                               

UNICEF

Sefydlwyd Cronfa Plant y Cenhedloedd Unedig gan y Cenhedloedd Unedig ar 11 Rhagfyr 1946. Lleolir pencadlys y Gronfa yn Efrog Newydd. Mae UNICEF yn cynnal cymorth dyngarol i blant au mamau mewn gwledydd datblygol. Maen elusen gofrestredig annibynn ...

                                               

Y Cylch Catholig

Elusen a grŵp yw Y Cylch Catholig syn hyrwyddo addoli cyfrwng Cymraeg yn yr eglwys Gatholig. Cardiau syn rhestru aelodau or Cylch Catholig yng Nghymru ar tu allan iddo, 1989-1999, a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Genedlaethol.

                                               

Ysgolion Cylchynol Cymreig

Dechreuodd Griffith Jones cyntaf oi ysgolion cylchynol yn 1731. Roedd ysgolion wedi eu cynnal dan nawdd yr SPCK, ond erbyn y 1720au roedd dylanwad y rhain ar drai. Un rheswm am hyn oedd bod yr SPCK yn amheus iawn or iaith Gymraeg. Cymraeg oedd ia ...

                                               

Protest

Mae protest yn fynegiant cyhoeddus o wrthwynebiad, anghymeradwyaeth neu anghytuno efo syniad neu gweithrediad, fel arfer un wleidyddol. Gall protestiadau fod ar sawl ffurf wahanol, o ddatganiadau unigol i brotest torfol. Gall protestwyr drefnu pr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →