ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 163                                               

Dysgeidiaeth gymdeithasol Gatholig

Athrawiaethaur Eglwys Gatholig ynglŷn â moeseg gymdeithasol, urddas y ddynolryw, a lles cyffredin yw dysgeidiaeth gymdeithasol Gatholig. Maen ymdrin â gormes, rôl y wladwriaeth, datganoliaeth, trefnu cymdeithasol, cyfiawnder cymdeithasol, a dosra ...

                                               

Necla Kelek

Ganwyd Necla Kelek yn Nhwrci ond ymfudodd y teulu ir Almaen pan oedd yn 11 oed, yn 1968. Cafodd ei magu ar aelwyd secwilar yn Istanbul, y trydydd o dri phlentyn, ond fe wnaeth ei rhieni droi at grefydd pan oeddent yn yr Almaen. Achosodd ei magwra ...

                                               

Americaneiddio

Term a ddefnyddir i ddisgrifior dylanwad sydd gan Unol Daleithiau America ar ddiwylliannau gwledydd eraill yw Americaneiddio. Mae busnesau a brandiau Americanaidd iw cael ar draws y byd o ganlyniad i draddodiad cyfalafol yr Unol Daleithiau sydd y ...

                                               

Cymreigio

Y broses o wneud rhywbeth yn Gymreig neun Gymraeg yw Cymreigio, yn enwedig o ran iaith. Cofnodwyd y defnydd cyntaf or gair Cymreigio G. Geiriadur Prifysgol Cymru gan Thomas Baddy yn ei lyfr Pasc y Christion yn y flwyddyn 1703, er bod defnydd or g ...

                                               

Globaleiddio

Maer term globaleiddio yn cyfeirio at y gyd-ddibyniaeth, integreiddiad a rhyngweithiad cynyddol rhwng pobl a chwmnïau ar draws y byd. Maer broses hon yn lleihau rhwystrau rhyngwladol ac fellyn arwain at gydberthnasau economaidd, masnachol, cymdei ...

                                               

Seisnigo

Am ganrifoedd, mae dylanwad yr iaith Saesneg yng Nghymru wedi arwain at Seisnigo helaeth yn y wlad, yn bennaf mae wedi bod yn gyfrifol am y gostyngiad yn y niferoedd syn siarad Cymraeg. Yn y 19g gorfodwyd y Saesneg ar drigolion mewn sawl ffordd, ...

                                               

Tawddlestr

Maer erthygl hon am y trosiad am ddatblygiad cymdeithasau. Am y llestri, gweler crwsibl neu pair. Trosiad i ddisgrifior ffordd gydryw mae cymdeithasau yn datblygu yw tawddlestr. "Cynhwysion" y llestr yw grwpiau ethnig gwahanol sydd rhywsut yn byw ...

                                               

Cymunedoliaeth

Grŵp o safbwyntiau athronyddol ideolegol syn gwrthwynebu unigolyddiaeth yw cymunedoliaeth. Nid yw o reidrwydd yn groes i ryddfrydiaeth gymdeithasol neu ddemocratiaeth gymdeithasol, ond maen pwysleisior angen i gydbwyso hawliau unigol a diddordeba ...

                                               

Haeniad cymdeithasol

Ffordd o gategoreiddio pobl yn ddosbarthiadau ar sail ffactorau economaidd-gymdeithasol megis cyfoeth, incwm, hil, addysg, ethnigrwydd, rhywedd, galwedigaeth, statws cymdeithasol, neu rym gwleidyddol yw haeniad cymdeithasol. Fel agwedd sefydlog o ...

                                               

Statws economaidd-gymdeithasol

Mesuriad o statws economaidd a chymdeithasol unigolyn neu deulu yw statws economaidd-gymdeithasol yn seiliedig ar incwm, addysg, a galwedigaeth. Mae nifer o astudiaethau wedi cysylltu statws economaidd-gymdeithasol â chyffredinolrwydd afiechydon. ...

                                               

Tlodi

Tlodi ywr cyflwr pan fo unigolyn neu gymuned yn cael ei amddifadu or hyn a ystyrir yn hanfodol er mwyn mwynhau y safon byw isaf syn dderbyniol i gymdeithas ar bodlonrwydd syn dod gyda hynny. Mae diffinio tlodi yn anodd, ac yn amrywio o wlad i wla ...

                                               

Cyhoeddfa

Cysyniad cymdeithasegol yw cyhoeddfa, neu y gyhoeddfa, sydd yn cyfeirio at y cylch mewn cymdeithas fodern a saif rhwng y wladwriaeth a chymdeithas sifil, ac sydd yn crybwyll y cyhoedd cyfan. Cyflwynwyd y syniad gan yr athronydd Jürgen Habermas, a ...

                                               

Mudoledd cymdeithasol

Symudiad unigolion, teuluoedd, neu grwpiau cymdeithasol o un safle gymdeithasol i un arall yw mudoledd cymdeithasol. Dynodir safleoedd yn uwch neun is yn ôl rhyw raddfa o statws, hynny yw haeniad cymdeithasol megis cyfundrefn dosbarthiadau. Nod e ...

                                               

Carennydd

Perthynas rhwng bodau dynol yn seiliedig ar linach teuluol, hynny yw drwy perthynas waed a phriodas, yw carennydd. Gelwir grŵp cymdeithasol o aelodau teuluol yn grŵp ceraint. Y teulu niwclear ywr grŵp ceraint sylfaenol, ac ar ei ffurf leiaf gall ...

                                               

Dosbarth cymdeithasol

Y dosbarth uchaf Yr aristocratiaeth, y bonedd, y pendefigion Y dosbarth canol Y bwrdais Y dosbarth isaf Y dosbarth gweithiol, y proletariat neur werin

                                               

Grŵp ethnig

Mae ethnigrwydd a chrefydd yn rhan o ddiwylliant unigolyn. Mae ethnigrwydd yn cyfeirio at y grŵp mae pobl yn credu eu bod yn perthyn iddo, drwy genedl, crefydd, iaith a/neu hil. Er enghraifft, gall trigolion gwlad fod or un hil a siarad yr un iai ...

                                               

Ffoadur

Person syn ffoi rhag rhywbeth neui gilydd yw ffoadur. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig yn ei ddiffinio fel: Owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, o ...

                                               

Cynnen

Dadl neu frwydr hir ei hoes rhwng pleidiau - yn aml, yn ôl "euogrwydd trwy gysylltiad", grwpiau o bobl, yn enwedig teuluoedd neu glaniau – yw cynnen. Yn aml, mae cynnen yn dechrau wrth i un blaid yn ystyried ei bod wedi cael ei hymosod arni, sarh ...

                                               

Gwrthdaro ethnig

Gwrthdaro rhwng grwpiau ethnig gwahanol yw gwrthdaro ethnig. Nid ywr wahaniaeth o ran ethnigrwydd o reidrwydd wrth fôn yr anghydfod – a all fod o natur wleidyddol, cymdeithasol, economaidd, crefyddol, neu ieithyddol – ond byddai ochrau gwrthwyneb ...

                                               

Operation Payback

Cyfres o ymosodiadau cyd-drefniedig ar wrthwynebwyr morladrad rhyngrwyd gan actifyddion rhyngrwyd yw Operation Payback. Maen enghraifft amlwg or cysyniad neu gymuned anffurfiol "Anonymous" ar y we. Cafodd ei greu gan ddefnyddwyr 4chan, cymuned ar ...

                                               

Rhyfel

                                               

Terfysg

Efallai eich bod yn chwilio am terfysgaeth brawychiaeth. Ffurf o anhrefn sifil sydd â grwpiau anhrefnedig yn ymddwyn yn sydyn yn dreisgar yn erbyn awdurdod, eiddo, neu bobl yw terfysg neu reiat. Tra bo rhai unigolion yn ceisio arwain neu reoli te ...

                                               

Hiliaeth

Y dybiaeth bod aelodau un hil ddynol yn gynhenid uwchraddol i aelodau hilion eraill yw hiliaeth. Gall hyn amgylchynu trin pobl yn wahanol oherwydd lliw eu croen, ethnigrwydd, cenedligrwydd neu grefydd. Mae hiliaeth yn fath o ragfarn.

                                               

Hunan

                                               

Hunan arall

Mae hunan arall yn hunan y credir syn wahanol i wir bersonoliaeth yr unigolyn. Er mwyn dod o hyd ir hunan arall, bydd angen dod o hyd i hunan ar wahân, un sydd â phersonoliaeth wahanol. Mae ystyr neilltuol ir hunan arall iw gweld mewn beirniadaet ...

                                               

Hunlun

Mae hunlun yn ffotograff hunanbortread, fel arfer yn cael ei dynnu ar gamera digidol neu ffôn symudol. Yn aml iawn mae hunluniau yn cael eu rhannu ar rwydweithiau cymdeithasol ar-lein fel Instagram, Facebook, a Tumblr. Maent yn anffurfiol ac yn a ...

                                               

Rhywedd

Erthygl am wahaniaethau rhwng dynion a merched yw hon. Maen bosibl eich bod yn chwilio am cenedl enwau gramadeg. Mae rhywedd yn cyfeirio at y gwahaniaethau rhwng dynion a menywod. Ym meysydd astudiaethau diwylliannol, astudiaethau rhywedd a gwydd ...

                                               

Unigolyddiaeth

Cred mewn uchafiaeth yr unigolyn dros grwpiau cymdeithasol yw unigolyddiaeth. Fel ideoleg maen gosod yr unigolyn yn ganolog i unrhyw ddamcaniaeth wleidyddol neu gymdeithasol. Yn ganolog ir ideoleg ywr cred bod bodau dynol yn naturiol yn hunanleso ...

                                               

Unigolyn

Person unigol penodol o fewn grŵp, megis cymuned neu gymdeithas, yw unigolyn. Unigoliaeth ywr cyflwr o fod yn unigolyn ag anghenion ac amcanion personol ar wahân i bersonau eraill. Mae nifer o agweddau amrywiol ar yr unigolyn yng nghrefyddau, ath ...

                                               

Amlddiwylliannaeth

Maer gair amlddiwylliannaeth neu amlddiwylliant yn dynodi categori gwleidyddol eang sydd yn gyffredinol yn ymwneud ag agweddau a damcaniaethau sydd yn hybu derbyniad o, a chymhwysiad a goddefgarwch tuag at, wahanol ddiwylliannau. Disgrifir gwahan ...

                                               

Balchder hoyw

Mudiad ac athroniaeth fyd-eang syn haeru dylai unigolion lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol bod yn falch ou cyfeiriadedd rhywiol ac hunaniaeth ryweddol yw balchder hoyw neu falchder LHDT. Gweithir eiriolwyr balchder hoyw dros "hawliau a ...

                                               

Cenedligrwydd

Hunaniaeth person yn ymwneud â chenedl yw cenedligrwydd, fel rheol mae cenedligrwydd person ynghlwm â lleu ganwyd hwy neu genedligrwydd eu rhieni. Mae cenedligrwydd yn gysylltiedig â dinasyddiaeth, ond gall person fod â chenedligrwydd neu ddinasy ...

                                               

Hunaniaeth rhywedd

Hunaniaeth unigolyn fel gwryw, benyw, neun anneuaidd yw hunaniaeth rhywedd. Profiad personol yw sail hunaniaeth rhywedd, a all fod yn cyfateb, neu ddim yn cyfateb, ir categori rhyw fiolegol y rhoddwyd nhw ynddo adeg eu geni. Ir mwyafrif o bobl, m ...

                                               

De duodecim abusivis saeculi

Traethawd Lladin ar foeseg gymdeithasol yw De duodecim abusivis saeculi. Bun llyfr poblogaidd yn yr Oesoedd Canol. Credir mai Gwyddel or 7g oedd yr awdur.

                                               

Heteronormadedd

Term syn dynodi sefyllfaoedd lle ceir amrywiadau ar gyfeiriadedd heterorywiol eu hymyleiddio, anwybyddu neu erlid gan arferion cymdeithasol, credoau neu bolisïau yw heteronormadedd. Mae hyn yn cynnwys y syniad taw dim ond dau gategori cyflenwol m ...

                                               

Heterorywiaeth

Term syn dynodir dybiaeth bod pawb yn heterorywiol ac/neur syniad bod heterorywiolion yn naturiol uwchraddol i gyfunrywiolion a deurywiolion yw heterorywiaeth. Mae heterorywiaeth hefyd yn cynnwys gwahaniaethu a rhagfarn o blaid pobl heterorywiol ...

                                               

Homoffobia

Term anghlinigol a ddefnyddir i ddisgrifio ofn, gwrthnawsedd i, neu wahaniaethu yn erbyn cyfunrywioldeb neu gyfunrywiolion yw homoffobia, "ofn"). Gall hefyd olygu casineb, gelyniaeth, anghymeradwyaeth, neu ragfarn tuag at gyfunrywiolion, neu ymdd ...

                                               

Islamoffobia

Ofn crefydd Islam a Mwslemiaid yn gyffredinol yw Islamoffobia. Yn aml maen cynnwys elfennau o hiliaeth hefyd, gan fod llawer o Fwslemiaid yn Arabiaid neu Asiaid. Er bod enghreifftiau cynnar o Islamoffobia a rhagfarn yn erbyn Islam ai dilynwyr iw ...

                                               

Trawsffobia

                                               

Teulu estynedig

Yn gyffredinol, grŵp deuluol syn cynnwys modrybedd, ewythredd, cefndryd a chyfnitherod, aelodaur teulu-yng-nghyfraith, neiniau, a theidiau ac weithiau cyfeillion a chymdogion agos ywr teulu estynedig.

                                               

Clofa

gweler Cyfnod clo COVID-19 am ragor o wybodaeth adeg Coronafiws 2020 Protocol a ddefnyddir mewn carchar, fel arfer, yw clofa neu gyfnod clo, lle y caiff pobl, gwybodaeth neu gargo eu hatal rhag gadael ardal. Fel rheol dim ond rhywun sydd mewn swy ...

                                               

Trosedd

Gweithred anghyfreithlon lle all y cyflawnwr neu bersonau cysylltiedig a ystyrid yn euog gael eu cosbi gan awdurdod llywodraethol yw trosedd.

                                               

Caethiwed anghyfannedd

Cosb neu fodd arbennig o gaethiwed yw caethiwed anghyfannedd, lle mawer carcharwr yn cael ei gadw ar ei ben ei hun ac yn cael ei wadu unrhyw gysylltiad â phobl eraill heblaw aelodau staff y carchar. Caiff hyn ei gyfeirio ato fel mesur ychwanegol ...

                                               

Cwlt (diwylliant poblogaidd)

Mewn diwylliant poblogaidd, defnyddir y gair cwlt i ddisgrifio rhywbeth sydd â charfan o edmygwyr cryf. Yr enghraifft amlycaf o ddiwylliant cwlt yw sinema gwlt, ond ceir hefyd ddilyniant cwlt gan gerddorion, llenyddiaeth, rhaglenni teledu, gemau ...

                                               

Dosbarth hamddenol

Haen or gymdeithas a gyfansoddir gan elit sydd yn arddangos yn rheolaidd eu statws ywr dosbarth hamddenol. Cysylltir y syniad yn arbennig âr economydd cymdeithasegol Americanaidd Thorstein Veblen a gyhoeddodd The Theory of the Leisure Class yn 18 ...

                                               

Fflyrtian

Ymddygiad cymdeithasol yw fflyrtian syn ymwneud â chyfathrebu geiriol a iaith y corff rhwng dau berson mewn modd cyfeillgar ac o bosib rhywiol. Gellir ei alwn hoedenna pan mae menyw yn ei wneud neun hoetio pan mae dyn yn ei wneud. Nid oes bwriad ...

                                               

Gwladgarwch

Gwladgarwch yw cariad un at ei wlad. Gellid ystyried cenedlaetholdeb yn fynegiant gwleidyddol o wladgarwch, ond nid yw pob gwladgarwr yn genedlaetholwr yn yr ystyr wleidyddol. Ideoleg yw cenedlaetholdeb tra bod gwladgarwch yn ymateb greddfol mewn ...

                                               

Gŵr

Ceir sawl ystyr arall, yn enwedig mewn hanes a llenyddiaeth. Defnyddir y ffurf luosog gwŷr gyda enw gwlad i olygu "pobl neu drigolion", e.e. "gwŷr Groeg", "Gwŷr y Gogledd". Ceir hefyd yr ystyr hynafol "milwr, rhyfelwr, ymladdwr dewr", e.e. yn y l ...

                                               

Gwraig

                                               

Plant y strydoedd

Plant digartref syn byw ar strydoedd y ddinas yw plant y strydoedd. Maen nhwn aml yn amddifad. Yn ôl UNESCO mae tua 150 miliwn o blant y strydoedd yn y byd heddiw. Ymhlith achosion eu sefyllfa mae trais yn y cartref, camdrin alcohol a chyffuriau, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →