ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 162                                               

Pwdin Nadolig

Pwdin syn cael ei fwyta ar ddydd Nadolig ydy pwdin Nadolig neu bwdin plwm. Caiff ei wneud, fel arfer, gydar cynhwysion drud hynny er mwyn ei wneud yn arbennig: cwraints, sbeisys melys, triog, ffrwythau a siwet. Caiff ei goginion araf ac felly mae ...

                                               

Stollen

Torth neu deisen ffrwyth Almaenig yw Stollen syn cynnwys ffrwyth sych, cnau mâl a marsipán ac wedi ei gorchuddio gan siwgwr mân neu siwgr eisin. Fei bwyteir fel arfer adeg y Nadolig pan elwir ef yn Weihnachtsstollen neu Christstollen.

                                               

Teisen friwdda

Pei fechan syn cynnwys briwfwyd melys yw teisen friwdda, cacen friwdda, tarten Nadolig, pastai Nadolig, mins-pei, neu mins-peien. Feu bwyteir yng Ngwledydd Prydain adeg y Nadolig. Maer cymysgedd modern mewn teisenni briwdda yn cynnwys, gan amlaf, ...

                                               

Teisen Nadolig

                                               

Deintbig

MaBrigyn bychan a thenau o bren, plastig, bambŵ, metal, asgwrn neu sylwedd arall gydag o leiaf un pen miniog iw osod rhwng y dannedd i dynnu detritws, fel arfer ar ôl pryd o fwyd, yw deintbig. Mae deintbigau hefyd yn cael eu defnyddio ar achlysur ...

                                               

Brecwast

Brecwast, neu weithiau borefwyd, yw pryd o fwyd syn rhagflaenu cino canol dydd neu cinio ac fel arfer yn cael ei fwyta yn y bore. Ceir y defnydd cynharaf or term yn y Gymraeg yn y 16g fel gwahanol sillafiadau Cymreig or breakfast Saesneg. Yn 1753 ...

                                               

Cinio Dydd Sul

Pryd o fwyd traddodiadol i wledydd Prydain yw cinio dydd Sul sydd fel arfer yn cael ei weini ar ddydd Sul ac yn cynnwys cig rhost, tatws rhost, ac ychwanegiadau fel llysiau, grefi, pwdin Efrog a stwffin. Gall hefyd gynnwys llysiau eraill fel pana ...

                                               

Dodrefn

Taclau neu gelfi at wasanaeth tŷ yw dodrefn. Pethau symudol ydynt, syn cwrdd ag anghenion dynol megis cadeiriau er mwyn eistedd a gwelyau er mwyn cysgu, neu sydd o gymorth i bobl yn eu gweithgareddau yn y tŷ, er enghraifft i storio neu ddal petha ...

                                               

Allor

Maen debyg i allorau darddu o fannau naturiol, megis coed, ffynhonnau, a chreigiau, a gawsant eu hystyried yn sanctaidd neun gartref i ysbrydion a duwiau. Byddair addolwr yn gwneud offrwm i gymodi neu fodlonir bod anfaterol, ac yn gadael bwyd, gw ...

                                               

Bwrdd

Darn o ddodrefn yw bwrdd neu bord, gydag wyneb agored, llyfn ac sydd wedii gynnal gan goesau: pedair neu chwech, fel arfer. Fei defnyddir fel arfer i gynnal gwrthrychau bychain fel bwyd, i weithio, i arddangos blodau, i gynnal pethau neu i nifer ...

                                               

Cadair (dodrefn)

Dodrefnyn i un person eistedd arno ydy cadair: sedd wedi ei godi or llawr. "Stôl" ydyr term am gadair fechan di-gefn. Yn draddodiadol, mae gan y gadair bedair coes a chefn, er bod gan rhai stolion dair coes yn unig ee stôl odro. Pren oedd ei gwne ...

                                               

Cadair blygu

Math penodol o gadair sydd fel arfer gyda ffrâm o bren neu ddeunydd arall, a sedd a chefn o ffabrig yw cadair blygu. Maer term fel arfer yn dynodi cadair blygu syn gludadwy, gyda stribed unigol o ffabrig neu finyl yn ffurfior cefn ar sedd. Mae we ...

                                               

Gwely

                                               

Cyfrifiadur personol

Math o gyfrifiadur bychan ir unigolyn ywr cyfrifiadur personol, syn beiriant amlbwrpas. Oi gymharu â chyfrifiaduron sefydliadau a chwmniau enfawr e.e. y cyfrifiadur prif ffrâm, mae ei bris yn isel, a gall pobl heb hyfforddiant ei ddefnyddio: nid ...

                                               

Peiriant torri gwair

Peiriant syn defnyddio un neu ragor o lafnau syn troi i dorri arwyneb glaswelltog yw peiriant torri gwair. Gall uchder y glaswellt syn cael ei dorri gael ei osod gan ddyluniad y peiriant torri gwair, ond fel arfer gellir ei addasu gan y person sy ...

                                               

Brwsh dannedd

Offeryn hylendid y geg a ddefnyddir i lanhaur dannedd, y deintgig ar tafod yw brwsh dannedd neu. Maen cynnwys pen gwrychog sydd wedii glystyrun dynn, y rhoir past dannedd arno, wedii osod ar goes syn hwyluso glanhau rhannau or geg syn anodd eu cy ...

                                               

Gwarbac

Yn ei ffurf symlaf, sach o ddefnydd syn cael ei gario ar y cefn ac yn cael ei ddal yn ei le gan ddau strap syn mynd dros yr ysgwyddau yw gwarbac - hefyd yn cael ei alwn sach cefn, gwarfag, sach teithio, neu gwdyn teithio. Maer defnydd o warbaciau ...

                                               

Lle tân

Strwythur pensaerniol wedii wneud o frics, carreg neu fetel ac a gynlluniwyd i ddal tân yw lle tân. Yn ystod y 2010au cânt eu defnyddio hefyd er mwyn creu naws ac awyrgylch ymlaciedig ac er mwyn cynhesu ystafell. Mae effeithiolrwydd gwres llefydd ...

                                               

Coleg Brenhinol y Meddygon

Cymdeithas broffesiynol ar gyfer meddygon yn y Deyrnas Unedig yw Coleg Brenhinol y Meddygon. Ei nod yw gwella arfer meddygaeth, yn bennaf trwy ddarparu achrediad i feddygon trwy arholiadau. Fei sefydlwyd ym 1518 gan Siarter Brenhinol o Harri VIII ...

                                               

Cymdeithas Feddygol Prydain

Cymdeithas broffesiynol ac undeb llafur ar gyfer meddygon yn y Deyrnas Unedig yw Cymdeithas Feddygol Prydain neur BMA a sefydlwyd i ofalu am anghenion proffesiynol a phersonol ei aelodau. Maer BMA yn cynrychioli meddygon ym mhob cangen o feddygae ...

                                               

Cymrodoriaeth y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol

Mae Cymrodoriaeth y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol yn Gymrodoriaeth fawreddog a roddir gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol syn agored ir rhai dros 21 oed a all ddangos: O leiaf bum mlynedd o ymrwymiad parhaus ir Gymdeithas Ddaearyddol Frenhi ...

                                               

PEN Rhyngwladol

Cymdeithas ryngwladol o lenorion yw PEN Rhyngwladol. Maen ymgyrchu dros ryddid mynegiant ar draws y byd. Sefydlwyd yn Llundain ym 1921 gan Catherine Amy Dawson Scott. Llywydd cyntaf y gymdeithas oedd y nofelydd John Galsworthy. Cafodd PEN Cymru e ...

                                               

Jim Davidson (digrifwr)

Digrifwr o Sais ydy James Cameron "Jim" Davidson, OBE. Er iddo dderbyn cydnabyddiaeth ac ennill nifer o wobrau yn ystod ei yrfa, maen enwog hefyd am ei jôcs am leiafrifoedd ethnig, pobl hoyw a phobl anabl yn ei sioe comedi ar ei sefyll, ac o ganl ...

                                               

Cyfraith filwrol

Y gyfraith sydd yn cadw disgyblaeth ar aelodaur lluoedd arfog yw cyfraith filwrol. Gall sifiliaid sydd yn gweithio ir lluoedd arfog hefyd fod yn atebol i gyfraith filwrol mewn rhyfel. Mae cyfreithiau milwrol yn amrywio o un wladwriaeth ir llall. ...

                                               

Rhyw ar gyfraith

Maer erthygl hon yn edrych ar sut y mae rhywioldeb ac ymddygiad rhywiol yn cysylltu âr, ac yn cael ei reoli gan, gyfreithiau dynol. Yn gyffredinol, penderfynar gyfraith weithredoedd sydd naill ain cael eu hystyried yn gamdrin rhywiol, neu ymddygi ...

                                               

Cynsail barnwrol

O fewn y system cyfraith gyffredin mae cynsail Barnwrol yn rheol neun egwyddor a osodir mewn llys cynharach h.y. pan osodir egwyddor mewn llys, caiff effaith ar benderfyniadau pob llys arall syn dilyn. Mae cysondeb o bwys eithriadol o fewn y syst ...

                                               

Heresi

Cred neu athrawiaeth grefyddol syn groes i ddysgeidiaeth uniongred neur drefn sefydledig yw heresi. Yn ystod oesoedd cynnar Cristnogaeth, roedd yn rhaid ir Eglwys ymdrin â sawl dadl a elwir yn heresïau: Ariaeth, Docetiaeth, Gnostigiaeth, Mabwysia ...

                                               

Simoniaeth

Prynu a gwerthu breintiau yn yr eglwys Gristnogol yw simoniaeth neu gysegr-fasnach. Gan amlaf maer gair yn cyfeirio at farchnadaeth mewn urddau cysegredig a swyddi eglwysig, yn enwedig fel pechod a throsedd syn groes ir gyfraith ganonaidd. Yn ôl ...

                                               

Cyfreithegwr

Gall y term cyfreithegwr neu ddeddfegwr gyfeirio at unrhyw unigolyn sydd yn arbenigo yn y gyfraith, megis barnwr neu gyfreithwr, neu yn fanylach gall cyfeirio at ysgolhaig ym maes cyfreitheg.

                                               

Cwnsler y Frenhines

Mewn nifer o deyrnasoedd y Gymanwlad, cyfreithegwr a benodir trwy freinlythyrau yw Cwnsler y Frenhines neu Cwnsler y Brenin yn ystod teyrnasiad brenin. Dywedir eu bod yn Gwnsleriaid ei Mawrhydi, dysgedig yn y Gyfraith. Mae Cwnsleriaid y Frenhines ...

                                               

Mudiad dinesyddion sofran

Mudiad gwrth-lywodraethol yn yr Unol Daleithiau ywr mudiad dinesyddion sofran. Mae aelodaur mudiad yn credu eu bod yn atebol ir gyfraith gyffredin yn unig ac nid yn ddarostyngedig i statudau, boed ar y lefel ffederal, taleithiol, neu fwrdeistrefo ...

                                               

Diwygio tir

Newid deddfau, rheolau, neu arferion parthed perchenogaeth tir yw diwygio tir. Yn aml maen ymwneud ag ailddosbarthu eiddo, yn enwedig tir amaethyddol. Yn ôl gwlad Diwygio tir yn Simbabwe Diwygio tir yng Nghymru

                                               

Cytundeb

                                               

Gorchymyn gweithredol

Dogfen a gyhoeddir gan Arlywydd yr Unol Daleithiau i weinyddu o fewn grym yr adran weithredol yw gorchymyn gweithredol. Dawr awdurdod arlywyddol i gyhoeddi gorchmynion gweithredol o Gyfansoddiad yr Unol Daleithiau a deddfaur Gyngres. Y ddau fodd ...

                                               

Alimoni

                                               

Amnest

Am y corff hawliau dynol, gweler Amnest Rhyngwladol. Yng nghyfraith ryngwladol, amnest, pardwn cyffredinol, neu anghofraith ywr weithred o lywodraeth yn dileu ac anghofio troseddau ar gyfer y bobl syn euog or troseddau hynny. Maen wahanol i bardw ...

                                               

Bargyfreithiwr

Yn y gyfraith gyffredin, gŵr y gyfraith neu gwnsler yw bargyfreithiwr sydd yn dadlau wrth y Bar mewn achos cyfreithiol. Maen wahanol ir cyfreithiwr neur twrnai sydd yn llunior plediadau, yn paratoir dystiolaeth, ac yn cynnal materion y tu allan i ...

                                               

Barnwr

Swyddog barnwrol syn llywyddu neu weinyddu dros achosion cyfreithiol yw barnwr. Ei waith yw i wrando ir holl dystiolaeth gan bartïon yr achos ac yna i ddyfarnu ar yr achos. Mewn rhai achosion, bydd y barnwr yn rhannu ei swyddogaethau gyda barnwyr ...

                                               

Robert Bork

                                               

Camweinyddiad cyfiawnder

Cyfeiria camweinyddiad cyfiawnder at gael rhywun yn euog o drosedd, neu gosbi person am drosedd nad oeddent wedii chyflawni. Gellir defnyddior term hefyd pan yn cyfeirio at gamgymeriadau ir gwrthwyneb, sef peidio cael rhywun yn euog o drosedd er ...

                                               

Cardotyn holliach

Ymadrodd yng nghyfraith Lloegr yw cardotyn holliach syn cyfeirio at berson syn gallu gweithio ond syn cardota neun crwydro yn lle. Weithiau cafodd dynion oedd yn barod i weithio eu cynnwys yn yr un categori os nad oeddent yn medru canfod gwaith.

                                               

Cedwir pob hawl

Ymadrodd cyfreithiol yw cedwir pob hawl syn dynodi bod daliwr y hawlfraint yn cadwr holl hawliau sydd ganddo dan y gyfraith hawlfraint. Roedd yr ymadrodd yn arfer bod yn angenrheidiol yn y gwledydd a arwyddodd Cytundeb Buenos Aires, ond bellach n ...

                                               

Cosb

Dioddefaint neu golled a orfodir i wneud iawn am ddrygioni yw cosb. Ymhlith ei chymhellion mae dial, atal eraill rhag gwneud drwg, ac ailsefydlur drwgweithredwr yn y gymuned. Mae cosbau am droseddu yn amrywio o ddirwyon i garchariad ar gosb eitha ...

                                               

Cymynrodd

                                               

Datganiad Cyffredinol am Hawliau Dynol

Datganiad a fabwysiadwyd gan Gyngor Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar 10 Rhagfyr 1948 yn y Palais de Chaillot ym Mharis ywr Datganiad Cyffredinol am Hawliau Dynol. Maer Datganiad wedi ei chyfieithu i 375 o ieithoedd a thafodieithoedd o leiaf. C ...

                                               

Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru

                                               

Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd

Mae dwy ddeddf lywodraethol y Deyrnas Unedig âr teitl Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd, neu, sef deddf 1995, a deddf 2005 a adeiladodd a estynodd ar ddeddf 1995. O dan y deddfau, mae yn erbyn y gyfraith i wahaniaethu yn erbyn pobl gan eu anabl ...

                                               

Deddf Llywodraeth Leol 1929

                                               

Deddf Llywodraeth Leol 2003

Deddf seneddol yn Senedd y Deyrnas Unedig yw Deddf Llywodraeth Leol 2003. Fe wnaeth y ddeddf nifer o newidiadau i weinyddiaeth llywodraeth leol yn y Deyrnas Unedig. Er mai darpariaeth ariannol a fun cynnwys yn bennaf, roedd adran 122 hefyd yn did ...

                                               

Deddf Sodomiaeth 1533

Deddf a basiwyd gan Senedd Lloegr yn ystod teyrnasiad y Brenin Harri VIII oedd Deddf Sodomiaeth 1533). Hon oedd deddf sodomiaeth sifil gyntaf y wlad; cafodd y fath droseddau eu cosbi ynghynt gan y llysoedd eglwysig.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →