ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 160                                               

Aberfan - Y Dyddiau Du, Taith trwy Luniau

Casgliad o 112 o ffotograffau du-a-gwyn yn coffau trychineb Aberfan gan I. C. Rapoport yw Aberfan - Y Dyddiau Du, Taith trwy Luniau. Parthian Books a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cantata Memoria – Er Mwyn y Plant

Cyfansoddiad corawl a grewyd gan Syr Karl Jenkins ar Prifardd Mererid Hopwood i goffáu hanner canmlwyddiant trychineb Aberfan yw Cantata Memoria – Er Mwyn y Plant. Cafodd y cyfansoddiad ei gomisiynu gan S4C, ac fei perfformiwyd am y tro cyntaf yn ...

                                               

Alfred Robens, Barwn Robens o Woldingham

Undebwr llafur, diwydiannwr a gwleidydd Llafur o Sais oedd Alfred Robens, Barwn Robens o Woldingham CBE PC. Roedd yn Gadeirydd y Bwrdd Glo Cenedlaethol o 1961 hyd 1971. Cafodd ei enw ei niweidio, yn enwedig yng Nghymru, oherwydd ei fethiant i rag ...

                                               

Cymylau nosloyw

Cymylau tenau glas golau neu ddi-liw sy’n disgleirio yng nghanol nos yw cymylau nosloyw. Mae’r gair noctilucent yn tarddio o Ladin, gan olygu disgleirio gyda’r nos. Maent wedi’u ffurfio o grisialau rhew hyd at 100nm mewn diamedr, gan ymddangos fe ...

                                               

Sgïo Alpaidd

Mae Sgïo Alpaidd yn chwaraeon ble ceir sgïo i lawr bryn wedii orchuddio gydag eira - a hynny gydag esgidiau sydd wediu rhwymon sownd ir sodlau. Dymar hyn syn ei wneud yn wahanol i bob math arall o sgïo e.e. sgïo mynydd, sgïo Nordig neu draws gwla ...

                                               

Neidio sgi

Mae neidio sgi yn un o gampau Gemau Olympaidd y Gaeaf yr athletwyr sgio. Yn y gamp mae sgiwyr yn sgïo i lawr allt i neidio oddi ar ramp er mwyn ceisio hedfan cyn belled ag y bo modd. Caent eu hasesu yn ychwanegol at y darn ar cyfnod hedfan a glanio.

                                               

Sgi

Stribyn o ddeunydd lled-galetsyth syn cael ei wisgo o dan y droed i lithro dros eira yw sgi. Gryn dipyn yn hirach o ran hyd nag o led ac fel arfer mewn parau, mae sgïau yn cael eu cysylltu i esgidiau sgïo gan ddefnyddio rhwymau sgïo, gyda sawdl r ...

                                               

Sgïo traws gwlad

Mae Sgio traws gwlad yn chwaraeon gaeaf llychlynnaidd lle rydych yn sgïo nid yn unig llif i lawr yr allt, ond symud trwy eira neu i fynyr bryn ar yr eira. Yn aml, mae llwybrau arbennig a baratowyd yn cael eu defnyddio. Mae en cael ei ystyried yn ...

                                               

Grwpiau ethnig yn Affrica

Pobloedd golau eu croen neu wineuddu sydd yn frodorol ir gwledydd ar hyd arfordir y Môr Canoldir yng Ngogledd Affrica. Yn hanesyddol cawsant eu galwn Hamitiaid a Semitiaid gan yr Ewropeaid, oherwydd y goel taw disgynyddion meibion Noa – Ham a Sem ...

                                               

Crefydd yng Nghymru

Gwlad draddodiadol Gristnogol yw Cymru, â thua 70% oi phoblogaeth yn cydnabod eu hunain fel Cristnogion. Tan 1920 yr Eglwys Anglicanaidd oedd yr eglwys sefydledig yng Nghymru, ond yn y flwyddyn honno datgysylltwyd yr Eglwys yng Nghymru oddi wrth ...

                                               

Crefydd yn Libanus

Mae sefyllfa crefydd yn Libanus yn un or rhai mwyaf cymysg yn y Dwyrain Canol. Prif grefydd y wlad yw Islam, gyda rhyw 27% yn Fwslemiaid Shia a rhyw 27% yn Fwslemiaid Sunni. Cristnogion yw 40.5% or boblogaeth: 21% yn Faroniaid, 8% yn Uniongred Ro ...

                                               

Crefydd yn Wsbecistan

Yn ôl Mynegai Byd-eang WIN-Gallup International ar bwnc crefyddoldeb ac anffyddiaeth yn 2012,mae 79% o drigolion Wsbecistan a gymerodd ran yn yr arolwg yn ystyried eu hunain yn grefyddol a 18% yn nodi eu bod naill ai ddim yn grefyddol neun anffyd ...

                                               

Adran Gwaith a Phensiynau

Yr adran o fewn llywodraeth y Deyrnas Unedig syn gyfrifol am gyflogaeth a phensiynau yn y DU yw Adran Gwaith a Phensiynau). Yr Ysgrifennydd Gwladol cyfredol yw Thérèse Coffey.

                                               

LHDT yng Nghymru

Mae agweddau cymdeithasol yng Nghymru tuag at gyfunrywioldeb, deurywioldeb a thrawsrywedd yn weddol ryddfrydol, yn debyg i weddill y Deyrnas Unedig a Gorllewin Ewrop. Er hyn, mae tystiolaeth yn dangos bod pobl yng Nghymru yn llai parod i dderbyn ...

                                               

Trosedd yng Nghymru

Cyfraith Lloegr yw cyfundrefn gyfreithiol Cymru, ac fe gwasanaethir Cymru gan bedwar heddlu rhanbarthol: Heddlu Dyfed-Powys, Heddlu Gwent, Heddlu Gogledd Cymru, a Heddlu De Cymru. Maer tabl isod yn dangos ystadegau ar gyfer y troseddau a gofnodwy ...

                                               

Trosedd yn Rwsia

Mae tor-cyfraith cyfundrefnol gan grwpiau megis y Mafiya yn broblem fawr yn Rwsia, a cheir ar ffurf masnachu cyffuriau, prosesu arian anghyfreithlon, masnachu pobl, cribddeiliaeth, herwgipio, llofruddio am dâl, twyll, ayyb. Yn 2000 amcangyfrifwyd ...

                                               

Crefydd yn Aserbaijan

Ceir sawl crefydd yn Aserbaijan. Islam ywr grefydd fwyaf yn y wlad, gyda thua 95% or boblogaeth yn ystyried eu hunain yn Fwslemiaid. Mae rhyw 85% o Fwslemiaid y wlad yn Fwslemiaid Shia a rhyw 15% yn Fwslemiaid Sunni. Ceir tua 5% or boblogaeth nad ...

                                               

Urdd Awstralia

                                               

Urdd Canada

Urdd genedlaethol Canada yw Urdd Canada. Hon ywr anrhydedd uchaf yng Nghanada ac eithrior Urdd Teilyngdod.

                                               

Pobl Guna

Maer Guna, oedd yn cael eu hadnabod fel Kuna cyn y diwygiad orthograffig yn 2010, ac sydd wediu hadnabod yn hanesyddol fel Cuna, yn bobl frodorol i Panama a Colombia. Yn eu hiaith Dulegaya, maen nhwn galw eu hunain yn Dule neu Tule, syn golygu "p ...

                                               

Annwyl Alvis

Trafodaethau ar broblemau teuluol cyfoes yng Nghymru gan Alvis Richards yw Annwyl Alvis. Hughes a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yng Ngorffennaf 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Asgwrn Cynnen - Tai Fforddiadwy yng Nghymru Wledig

Adroddiad dwyieithog ar y ddarpariaeth o dai fforddiadwy mewn ardaloedd gwledig gan Eilidh Johnston yw Asgwrn Cynnen - Tai Fforddiadwy yng Nghymru Wledig. Sefydliad Materion Cymreig a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 14 Hydref 2003. Yn 2013 roedd y ...

                                               

Bywyd Brau

Llyfr am erthylu gan Rhiain Lewis yw Bywyd Brau - Ydi Erthylun Iawn?. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn Ionawr 1989. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Hunaniaeth Gymreig

Hunaniaeth genedlaethol y Cymry yw hunaniaeth Gymreig. Ar ei ffurf symlaf maen golygu hunaniaeth bod yn un or Cymry a gwladgarwch tuag at Gymru, ond yn aml mae hefyd yn gysylltiedig âr Gymraeg a chenedlaetholdeb Cymreig. Yng Nghymrur 21g, mae hun ...

                                               

Rhywioldeb yng Nghymru

Yn 2006 roedd 884 o bobl yng Nghymru yn derbyn triniaeth am HIV/AIDS, tra yn 2002 roedd y ffigur dim ond yn 468; tybir fod y cynnydd hwn yn adlewyrchu diagnosau newydd ond hefyd mwy o achosion o oroesiad oherwydd triniaeth well. Mae cyffredinrwyd ...

                                               

Urdd y Dannebrog

                                               

Debretts

Cyhoeddwr arbenigol yw Debretts a sefydlwyd ym 1769 syn cyhoeddi cyfeiriaduron achyddol ar bendefigaeth y Deyrnas Unedig ar bonedd, yn bennaf y gyfrol Debretts Peerage & Baronetage. Mae Debretts hefyd wedi cyhoeddi cyfeirlyfrau ar safon ymddygiad ...

                                               

Urdd Oranje-Nassau

Urdd yn yr Iseldiroedd yw Urdd Oranje-Nassau. Crewyd ym mis Ebrill 1892 gan y Rhaglyw Frenhines Emma ar ran ei ferch y Frenhines Wilhelmina. Rhennir yn chwe gradd: Y Groes Fawr, Prif Swyddog, Cadlywydd, Swyddog, Marchog, ac Aelod.

                                               

Cibwts

Cymuned fwriadol gyfunol Israelaidd yw cibwts. Er bod gwledydd eraill wedi mentro cymundodau tebyg, nid oes run ohonynt wedi chwarae rôl mor bwysig o fewn gwlad â chibwtsau Israel. Sefydlwyd y weledigaeth pan sefydlwyd gwladwriaeth Israel yn y 19 ...

                                               

Cibwts Gifat Chaim (Ichwd)

Mae Gifat Chaim silladiad Saesneg, Givat Haim ‎, ynganner Gifat Chaim llyth. "Bryn Bywyd", ysytyr Ihud yw undeb) yn Cibwts ger Hadera yn Israel. Lleolir hi o fewn ffiniau Cyngor Rhanbarthol Dyffryn Hefer. Ei phoblogaeth yn 2017 oedd, 1.088. Maer ...

                                               

Urdd yr Eryr Gwyn

Urdd sifil a milwrol uchaf Gwlad Pwyl yw Urdd yr Eryr Gwyn. Sefydlwyd yr urdd ar 1 Tachwedd 1705 gan Awgwstws II, brenin Gwlad Pwyl.

                                               

Merched yng Ngweriniaeth Pobl Tsieina

Ers 1949, maer llywodraeth Gweriniaeth Pobl Tsieina wedi bod yn hybu gweithgaredd cymdeithasol, economaidd, ar rôl mae menywod yn cymryd yn y gymdeithas. Wrth ir llywodraeth wneud cynnydd yn ei nodau, maer ymdrechion yma yn cael ei gwrthod gan he ...

                                               

Saethu Michael Brown gan heddlu UDA

Saethwyd Michael Brown ar 9 Awst 2014 yn Ferguson, Missouri, un o faestrefi St. Louis. Bachgen 18-oed du oedd Michael Brown, ac fei saethwyd yn farw gan Darren Wilson, un o heddweision gwynion dinas Ferguson. Dilynwyd y digwyddiad hwn, ar amgylch ...

                                               

Addysg yng Nghymru

Mae addysg yng Nghymru braidd yn wahanol i weddill y Deyrnas Unedig oherwydd statws y Gymraeg. Maen bwnc gorfodol i bob ddisgybl yng Nghymru tan oed 16. Mae rhaid i athrawon sydd am addysgu mewn ysgolion cynradd yn rhai ardaloedd awdurdod lleol y ...

                                               

Adran academaidd

Adran o brifysgol yw adran academaidd neu adran prifysgol sydd yn addysgu ac yn ymchwilio i ddisgyblaeth academaidd benodol. Addysgir cyrsiau o fewn yr adrannau.

                                               

Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth

Adran ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Adran y Gyfraith a Throseddeg syn cynnig amryw o raddau yn y gyfraith a throseddeg. Sefydlwyd ym 1901, a lleolir yr adran heddiw yn Adeilad Hugh Owen ar Gampws Penglais. Golygir dau gyfnodolyn yn yr adran, sef y ...

                                               

Addysg uwchraddedig

Cyfnod o astudiaeth academaidd ar ôl i fyfyriwr ennill ei radd academaidd gyntaf yw addysg uwchraddedig neu addysg ôl-raddedig, ac felly gan amlaf addysg uwch ar ôl lefel y radd baglor ywr cyfnod hwn. Mae graddau uwch yn cynnwys tystysgrifau uwch ...

                                               

Anrhydedd Cyfun

Math o gynllun gradd academaidd ar lefel y radd baglor mewn rhai prifysgolion yn y Deyrnas Unedig, Gweriniaeth Iwerddon, Canada, Awstralia, a Malta yw Anrhydedd Cyfun, lle mae myfyrwyr yn astudio dau bwnc ar y cyd. Yn aml mae gan y ddau bwnc bert ...

                                               

Awdurdod Addysg Lleol

Awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr syn gyfrifol am addysg yn ei awrdudodaeth ydy Awdurdod Addysg Lleol. Ers Deddf Plant 2004 mae pob awdurdod addysg lleol hefyd yn awdurdod gwasanaethau plant ac maer cyfrifoldeb am y ddau gan y cyfarwyddwr gwasa ...

                                               

Bagloriaeth Cymru

Cymhwyster y gellir astudio ar ei gyfer yng Nghymru yw Bagloriaeth Cymru, a gyflwynwyd yn swyddogol ym mis Medi 2007 wedi i gynllun beilot gael ei redeg yn 2005. Maen gymhwyster ar gyfer Cyfnodau Allweddol 4 a 5, sy’n cydnabod bron pob agwedd ar ...

                                               

Benthyciad myfyrwyr

Benthyciad ariannol a roddir i fyfyrwyr i helpu iddynt dalu am ffïoedd dysgu, gwerslyfrau, llety, a chostau byw yw benthyciad myfyrwyr. Mewn nifer o wledydd tueddar gyfradd llog i fod yn is na benthyciadau eraill ac maer telerau ad-dalu yn wahanol.

                                               

Bwrsari

                                               

Canghellor (addysg)

Prif weithredwr prifysgol ydy Canghellor neu Îs-Ganghellor yng Ngwledydd y Gymanwlad. Weithiau defnyddir termau eraill, megis llywydd neu reithor. Yn y mwyafrif o genhedloedd y Gymanwlad, defnyddir y term "canghellor" fel arfer ar gyfer pennaeth ...

                                               

Coleg Llysfasi

Coleg addysg bellach ym Mhentrecelyn, Sir Ddinbych yw Coleg Llysfasi. Cyfunodd Coleg Glannau Dyfrdwy ar 1 Awst 2010. Maer coleg erbyn hyn yn un or mwyaf yng Nghymru gan wasanaethu dros 22.000 myfyriwr y flwyddyn a chyflogi 1.000 o staff, mae gan ...

                                               

Colegau Unedig y Byd

Mudiad addysg rhyngwladol syn cynnwys 14 o ysgolion a cholegau ar draws y byd yw Colegau Unedig y Byd. Mae aelodaur mudiad yn dysgu Diplomar Fagloriaeth Ryngwladol. Dymar 14 coleg syn aelodaur UWC: Coleg Unedig y Byd yr Adriatig Duino, yr Eidal, ...

                                               

Crynodeb

Darn byr ar ddechrau erthygl, adolygiad, traethawd ymchwil, papur academaidd neu unrhyw ddadansoddiad manwl o bwnc arbennig yw crynodeb syn casglu ynghyd y prif bwyntiau er mwyn ir darllenydd ddeall pwrpas y gwaith heb orfod darllen y testun cyfa ...

                                               

Cyfnodolyn academaidd

Cyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid syn cyhoeddi ysgolheictod syn berthnasol i ddisgyblaeth academaidd benodol yw cyfnodolyn academaidd. Maent yn ymddwyn fel fforymau ar gyfer cyflwyno ac archwilio ymchwil newydd, ac i ddadansoddi a beirniadu y ...

                                               

Cyllid myfyrwyr

Ffyrdd o ariannu addysg myfyrwyr, yn enwedig myfyrwyr addysg uwch, yw cyllid myfyrwyr neu gymorth ariannol i fyfyrwyr. Gall gynnwys fenthyciadau, grantiau, bwrsarïau, nawdd, ac ysgoloriaethau. Mae rhai myfyrwyr hefyd yn cymryd swyddi rhan-amser n ...

                                               

Cymdeithas Addysg y Gweithwyr

Corff a sefydlwyd i ddarparu mynediad i addysg i oedolion o unrhyw gefndir yw Cymdeithas Addysg y Gweithwyr neu CAG. Dechreuodd y mudiad pan sefydlodd Albert Mansbridge An Association to promote the Higher Education of Working Men yn 1903. Newidi ...

                                               

Darlithydd

Term syn cyfleu safle academaidd yw darlithydd. Yn y Deyrnas Unedig, defnyddir y term tran cyfeirio at bobl sydd yn eu swydd brifysgol parhaol cyntaf, h.y. mae darlithwyr yn ysgolheigion ar ddechrau eu gyrfa. Maent yn arwain grŵpiau ymchwil ac yn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →