ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 16                                               

Esgyrn Napier

Mae esgyrn Napier yn ddyfais syn caniatau ir defnyddiwr gyfrifo â llaw; fei crewyd gan y mathemategydd John Napier o Merchiston, yr Alban. Seilwyd y fethodoleg y tu ôl ir ddyfais ar waith mathemateg Arabaidd, mathemateg dellt Matrakci Nasuh o Fos ...

                                               

Hanes ffiseg

Ffiseg ywr gangen o wyddoniaeth syn ymwneud â mater, ymddygiad mater a mudiant. Dyma un or disgyblaethau gwyddonol hynaf. Enwr gwaith ysgrifenedig cyntaf am ffiseg a wyddys yw Ffiseg Aristotlys. Mae pobl wedi ceisio deall ymddygiad byd natur ers ...

                                               

Mathemateg

Astudiaeth o niferoedd a rhifau ydy Mathemateg, ynghŷd â strwythur, gofod a lle, newid, a nifer o israniadau eraill. Nid oes iddo ddiffiniad perffaith, safonol, fodd bynnag. Gellir gweld mathemateg fel estyniad o iaith, ar lafar neun ysgrifenedig ...

                                               

Cyfanrif

Mewn mathemateg, mae cyfanrifau yn rhifau cyfan o set o rifau naturiol a rhifau negatif: ., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Mae 21, 4, 0, a −2048 felly, yn gyfanrifau, ond nid felly 9.75, 5 1 / 2, na √ 2. Dynodir cyfanrifau, fel arfer, gan Z trwm neu Z { ...

                                               

Cyfernod adfer

Cyfernod adfer gwrthrych ywr gallu iddo sboncio. Dyma ywr gwerth ffracsiynol syn cynrychiolir gymhareb o fuaneddau cyn ac ar ôl gwrthdrawiad. Mae gwrthrych gyda chyfernod adfer = 1 yn gwrthdrawion elastig, tra bod gwrthrych efo cyfernod adfer &lt ...

                                               

Cyfres Fourier

Mewn mathemateg, mae cyfres Fourier yn ffordd o ddadansoddi ffwythiannau neu signalau cyfnodol i mewn i swm o sinau a chosinau. Defnyddiwn y fformiwla uchod i ddidwythor Cyfres Fourier. Ystyriwch ton dant llif: f x = x, f o r − π < x < π, { ...

                                               

Cysonyn

Mewn mathemateg, maer ansoddair cysonyn yn ddisgrifiad o rywbeth nad ywn amrywio. Tarddiad y gair yw cyson, syn fathiad uniongyrchol or Lladin consonus. Yn Llyfr Du Caerfyrddin y cofnodir y gair cyson yn gyntaf, ond mae cysonyn gryn dipyn yn ddiw ...

                                               

Damcaniaeth setiau

Maes o resymeg fathemategol syn ymwneud â phriodweddau setiau yw damcaniaeth setiau. Datblygwyd y ddamcaniaeth yn gyntaf gan Georg Cantor gyda chymorth Richard Dedekind yn y 1870au, yn seiliedig ar waith George Boole. Roedd y ddisgyblaeth yn arlo ...

                                               

Dilemar carcharorion

Enghraifft o gêm fathemategol yw Dilemar Carcharorion a astudir yn namcaniaeth gemau. Maen enghraifft safonol syn dangos neun esbonio pam gall dau unigolyn rhesymegol peidio â chydweithio, er tawr peth gorau ir ddau unigolyn ei wneud bydd i gydwe ...

                                               

Ffracsiwn

Mae ffracsiwn yn ddull mathemategol o rannu rhywbeth i ddarnau llai, neu ddisgrifior rhannau hynny. Dawr gair or Lladin fractus sef torri rhywbeth yn rannau llai, er enghraifft, maer diagram ar y dde yn dangos cylch, sydd wedii dorrin ddwy ran: c ...

                                               

Graff llinell

Diagram neu graff yw graff llinell wedi ei seilio ar blân Cartesaidd, ardal dau ddimensiwn wedi ei ffurfio gan groestoriad dwy linell berpendicwlar. Cynrychiola unrhyw bwynt o fewn y plân berthynas benodol rhwng y ddau ddimensiwn a ddisgrifir gan ...

                                               

Hecsadegol

                                               

Integryn

Un o brif gysyniadaur calcwlws yw integryn. Pwrpas integreiddio rhifiadol yw i ddod o hyd i ardal o dan y gromlin rhwng dau bwynt diwedd. Hynny yw y gallu i werthuso ∫ a b f x d x {\displaystyle \int _{a}^{b}fx\,dx} lle mae a b cael eu rhoi ac ma ...

                                               

Logarithm

Logarithm rhif ywr esbonydd ble maen rhaid ir bôn gael ei godi er mwyn creur rhif hwnnw. Er enghraifft, logarithm 1.000 i fôn 10 ydy 3, oherwydd mae 10 i bŵer 3 yn 1.000: 1000 = 10 × 10 × 10 = 10 3. Yn fwy cyffredinol: ar gyfer unrhyw ddau rif re ...

                                               

Llwybr Euleraidd

Mewn damcaniaeth graffiau, mae llwybr Euleraidd yn llwybr mewn graff meidraidd syn ymweld â phob ymyl unwaith yn union. Yn yr un modd, mae cylchlwybr Euleraidd yn llwybr Euleraidd syn cychwyn ac yn gorffen ar yr un fertig. Feu trafodwyd yn gyntaf ...

                                               

Norm (mathemateg)

Mewn mathemateg, maer term norm yn golygu hyd fector. Ar gyfer rhifau real, yr unig norm ywr gwerth absoliwt. Ar gyfer gofod fectorau efo dimensiynau mwy, gall y norm bod yn unrhyw ffwythiant syn bodlonir canlynol. Ffwythiant or sŵn yn llai na sŵ ...

                                               

Palindrom

Gair, ymadrodd neu frawddeg syn darllen yr un peth yn ôl ac ymlaen yw palindrom neu balindrôm. Enghraifft o balindrom Cymraeg yw "A dymar addewid diweddar am y da", "Lladd dafad ddall", "Wyneb di-wên i newid benyw", "Nia, ni lefaran ara fel i nai ...

                                               

Pwynt degol

Symbol yw pwynt degol a ddefnyddir i wahanu rhan cyfanrifol o ran ffracsiynol rhif a ysgrifennir mewn ffurf degol. Mae diwylliannau gwahanol yn defnyddio symbolau gwahanol ar gyfer y pwynt degol. Mewn mathemateg maer pwynt degol yn fath o bwynt r ...

                                               

Radian

Maer radian yn uned ongl syn hafal a 180/π) gradd neu tua 57.2958 gradd. Dyma ywr mesuriad ongl sylfaenol mewn pob maes mathemategol.

                                               

Rhagddodiad SI

Rhagddodiad safonol wedii dderbyn gan system enwi rhyngwladol or enw System Rhyngwladol o Unedau ydy rhagddodiaid SI, sydd wedi eu seilio ar saith prif uned o fesur ac ar hwylustod y rhif deg:

                                               

Rhestr symbolau mathemategol

                                               

Rhif

Symbol mathemategol o wrthrych neu wrthrychau ydy rhif, a ddefnyddir i gyfri a mesur. Fei defnyddir hefyd fel label e.e. rhifau ffôn neu i archebu nwyddau drwy rif cyfresol. Dros y blynyddoedd maer hyn rydym yn ei dderbyn o dan y teitl "rhif" hef ...

                                               

Rhif naturiol

Mewn mathemateg, elfen or set {1, 2, 3.} yw rhif naturiol. Mewn sawl cyd-destyn, ystyrir 0 yn rhif naturiol yn ogystal, a {0, 1, 2, 3.} ywr set o rifau naturiol wedyn. Y disgrifiad cyntaf, heb sero, ywr un arferol mewn damcaniaeth rhifau, ond yr ...

                                               

Rhifyddeg

Mae rhifeg yn gangen o fathemateg syn cynnwys yr astudiaeth o rifau, yw Rhifyddeg. Maen ymwneud ag agweddau elfennol damcaniaeth rhifau, mesureg, a chyfrifiad rhifol. Mae rhifeg yn rhan elfennol o theori rhif, ac ystyrir bod theori rhif yn un or ...

                                               

Lidar

Dull o fesur pellter gwrthrychau yw Lidar syn gweithio drwy fesur pellter targed wedii oleuo gan olau laser. Maen bosibl mai talfyriad ywr gair or Saesneg Light Detection And Ranging, ond yn wreiddiol, credir iddo darddu drwy gyfuniad o ddau air: ...

                                               

Llithriwl

Dyfais analog i gyfrifo ywr llithriwl syn air cyfansawdd: llithro a riwl. Maen ddyfais raddedig, gyda chanol symudol iddi, ac fei defnyddir fel canllaw i wneud cyfrifiadau mathemategol. Gellir ei hystyried fel rhagflaenydd y cyfrifiadur. Fei defn ...

                                               

Meicrosgop electron

Math o ficrosgop syn defnyddio electronau i ganfod a chreu delweddau ywr Meicrosgop electron. Oherwydd tonfedd fer yr electronau hyn mae modd eu defnyddio i ddadansoddi gwrthrychau llai o lawer na thran defnyddio golau gweledol. Yn fras, mae modd ...

                                               

Radar

System syn defnyddio tonnau i ddarganod gwrthrychau yw Radar syn acronym o RAdio Detection And Ranging. Gall ddarganfod pellter, uchder, cyfeiriad a chyflymder y gwrthrych. Crewyd radar yn wreiddiol i ganfod cychod a llongau ac yna awyrennau, taf ...

                                               

Thermomedr

Maer thermomedr yn offeryn ar gyfer mesur tymheredd, neu ar gyfer newidiadau tymheredd. Maer thermomedraun mesur amrywiad rhywfaint o eiddo macrosgopig ai gysylltu â thymheredd y system a ystyrir. Fei dyfeisiwyd gan René Antoine Ferchault de Réau ...

                                               

100 o Olygfeydd Hynod Cymru

Cyfrol gan Dyfed Elis-Gruffydd yw 100 o Olygfeydd Hynod Cymru a gyhoeddwyd yn 2014 gan Y Lolfa. Man cyhoeddi: Tal-y-bont, Cymru. Cyfrol liw, ddarluniadol, gyda thestun eglurhaol, yn tywys darllenwyr o gwmpas rhai o olygfeydd Cymru. Cawn wybod pam ...

                                               

Edith Abbott

Gwyddonydd Americanaidd oedd Edith Abbott, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel economegydd, ystadegydd a gweithiwr cymdeithasol.

                                               

Barbara Wootton, Barwnes Wootton o Abinger

Gwyddonydd or Deyrnas Unedig oedd Barbara Wootton, Barwnes Wootton o Abinger, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel gwleidydd, economegydd, cymdeithasegydd, troseddegwr ac academydd.

                                               

Acordion

Mae Acordion yn deulu o offerynnau cerdd ar ffurf siâp bocs or math aeroffon syn cael ei yrru gan y caeadau, a grybwyllir yn gyd-destun fel squeezebox. Gelwir person syn chwaraer acordion yn acordionydd. Maer concertina a bandoneón yn gysylltiedi ...

                                               

Ann-Kristin Achleitner

Gwyddonydd or Almaen yw Ann-Kristin Achleitner, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel economegydd ac academydd. Mae Ann-Kristin yn athro gweinyddu busnes a chyfalafwr menter.

                                               

Achubwr

Hawlydd y gall y llysoedd ddod ar draws problemau yn ei gylch wrth bennu a oedd ar y diffynnydd dyletswydd gofal iddo ai peidio yw achubwr. Fel arfer mae llysoedd yn edrych yn ffafriol ar achubwyr amatur, gydar farn arferol yn ennill fel arfer, s ...

                                               

Eleanor R. Adair

                                               

Adar Mân y Mynydd

Cân werin draddodiadol yw Adar Mân y Mynydd. Maer gân yn ymwneud â dyn sydd mewn cariad â merch or enw Gwen, syn byw ymhell oddi wrtho. Ceir ynddi elfennau o gariad, hiraeth a galar, ar defnydd o adar fel negeswyr a symbolau serch. Casglwr y gân ...

                                               

Irma Adelman

                                               

Aderyn du ai blufyn sidan (cân)

Cân werin draddodiadol yw Aderyn du ai blufyn sidan. Roedd adar ers talwm yn symbolau o wahanol bethau, ac fel yma, yn llatai neun negeswyr. Enghraifft arall o hyn yw Adar Mân y Mynydd.

                                               

Aderyn Prin

Cyfrol gan Elen Wyn yw Aderyn Prin a gyhoeddwyd yn 2016 gan Wasg y Bwthyn. Man cyhoeddi: Caernarfon, Cymru. Nofel gyfoes a chyffrous. Mae Lena yn aderyn prin - Cymraes o bentref Waunfawr yng Ngwynedd syn gweithio fel swyddog ir FBI. Ond yng Nghym ...

                                               

Alexandra Adler

                                               

Adref o Uffern

Cyfrol gan Garffild Lloyd Lewis yw Adref o Uffern a gyhoeddwyd yn 2016 gan Wasg Carreg Gwalch. Man cyhoeddi: Llanrwst, Cymru. Cyfrol yn portreadu bywyd Ellis Williams, Trawsfynydd, un or cleifion cyntaf erioed i dderbyn triniaeth gosmetig ar ei w ...

                                               

Aelwyd Caernarfon-Yr Urdd

Mae Aelwyd Caernarfon yn sefydliad sydd wedi ei leoli yn nhref Caernarfon yng Ngwynedd. Nod yr Aelwyd yw cystadlu mewn Eisteddfodau a phrofiad o derbyn cyfrifoldeb a fynychu teithiau yn gyfrwng y Cymraeg. Cafwyd adeilad yr Aelwyd ei adnewyddu yn ...

                                               

Aerobic

Grŵp amgen yw Aerobic. Sefydlwyd y band yn Ynys Môn a Chaernarfon yng Ngorffennaf 2018. Mae Aerobic yn bwriadu cyhoeddi cerddoriaeth hefo help sefydliad di elw Bocsŵn yn Ynys Môn mis Chwefror 2019. Recordwyd eu sengl cyntaf yn Stiwdio Drwm,Llanll ...

                                               

Tatyana Afanasyeva

Mathemategydd or Iseldiroedd oedd Tatyana Afanasyeva, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd, ffisegydd a pensaer.

                                               

Maria Gaetana Agnesi

Mathemategydd oedd Maria Gaetana Agnesi, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel athronydd, mathemategydd, ieithydd, dyngarwr, awdur ac awdur ffeithiol.

                                               

María Cascales Angosto

Ganed María Cascales Angosto ar 13 Awst 1934 yn Cartagena ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Granada a Phrifysgol Madrid. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Uwch-Groes Urdd Sifil Alfonso X a doctor ...

                                               

Bibiana Aído

Gwyddonydd Sbaenaidd yw Bibiana Aído, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel gwleidydd, economegydd, gwas sifil a swyddog gydar cenhedloedd unedig.

                                               

Barbara Aland

Gwyddonydd or Almaen yw Barbara Aland, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel hanesydd eglwysig, diwinydd ac academydd. MAen briod i Kurt Aland.

                                               

Mary Albertson

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →