ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 157



                                               

Olew eneinio sanctaidd

Crewyd yr olew eneinio sanctaidd fel yi disgrifiwyd yn Ymadawiad 30:22-25 gyda: hin tua 4 L yn ôl Shiurei Torah, 7 L yn ôl y Chazon Ish o olew olewydd. 250 siclau tua 3 kg o galamws, 500 siclau tua 6 kg o fyrr, yn ôl y Raavad. Mae Maimonides yn c ...

                                               

Petroliwm

Tanwydd ffosil yw petroliwm neu olew crai syn cael ei echdynnu or ddaear mewn gwledydd ar draws y byd, ond yn enwedig yn y Dwyrain Canol, Unol Daleithiau America, Rwsia a Feneswela. Maen adnodd anadnewyddadwy a ddefnyddir i wneud petrol, plastig ...

                                               

Camp Coffee

Surop coffi parod â blas coffi a sicori yw Camp Coffee, a gynhyrchir yn yr Alban ers 1885. Fei gwneir yn wreiddiol ar gyfer milwyr Ucheldirwyr Gordon oedd ar ymgyrch yn India. Dawr enw Camp o dalfyriad y gair Saesneg campaign, sef ymgyrch. Heddiw ...

                                               

Surop corn

Surop a wneir o flawd corn yw surop corn syn gyfwyd ac yn felysydd yn y gegin. Mae ganddo flas melys niwtral, a gall fod o liw golau neu dywyll; os ywn dywyll mae ganddo flas cryfach. Fei arllwysir dros grempogau, wafflau, ac hufen iâ, ac fei dde ...

                                               

Grenadin

Surop bar di-alcoholig Ffrengig a wneir o sudd pomgranad yw grenadin. Maen goch ei liw ac fei ddefnyddir i liwio coctels a rhoi iddynt flas melys ac mewn gwirodlynnau. Mae coctel grenadin yn cynnwys 3 rhan o grenadin, 6 rhan o jin, 1 rhan o sudd ...

                                               

Surop gwenith

                                               

Surop heiddfrag

Surop brown tywyll yw surop heiddfrag a wneir drwy fragu grawn haidd, eu malu, eu mwydo i dynnur siwgr, ac yna berwir dŵr mwydo i greur surop tewychedig. Maen felys â blas brag syn boblogaidd wrth rhoi blas ac ansawdd llaith wrth bobi bara, teise ...

                                               

Surop masarn

Surop a wneir o sudd sylem y fasarnen, gan amlaf y fasarnen siwgr, y fasarnen goch ar fasarnen ddu, yw surop masarn neu sudd masarn. Mewn hinsawdd oer, mae coed masarn yn storio startsh yn eu boncyffion au gwreiddiau cyn ir gaeaf dŵad; caiff y st ...

                                               

Surop palmwydd

Surop tywyll, melys a gludiog yw surop palmwydd a ddaw or balmwydden. Maen boblogaidd yn y Dwyrain Canol, India, a De America. Fei arllwysir dros grempogau ac hufen iâ, ac fei ddefnyddir i felysu teisenni, bisgedi, hufen iâ, a phwdinau neu fei da ...

                                               

Surop reis

Surop tywyll a wneir o rawn reis yw surop reis. Mae ganddo flas mwyn ac er ei fod yn llai felys na siwgr fei ddefnyddir fel melysydd mewn teisenni, bisgedi, a sawsiau.

                                               

Saws siocled

Saws neu surop a wneir o siocled i gyd-fynd â melysfwyd neu bwdin yw saws siocled neu surop siocled. Gwneir y saws siocled gorau o siocled lled-felys neu siocled chwerw, gydag ychydig o fenyn a fanila. Gellir ei arllwys ar hufen iâ fanila i gael ...

                                               

Triagl

Surop trwchus a thywyll syn sgil-gynnyrch o goethi siwgr yw triagl, triogl, tregl, triog, neu trêg. Gellir ei gynhyrchu or fetysen neur gansen. Yn aml defnyddir "triagl" ac enwau tebyg i gyfeirio at driagl du, ond ceir hefyd triagl melyn a mathau ...

                                               

Triagl du

Triagl trwchus, gludiog a thywyll sydd â blas chwerw yn debyg i licris yw triagl du. Defnyddir wrth bobi teisenni a phwdinau megis cacen goch, teisen ffrwyth dywyll a tharten driog, i wneud melysfwydydd megis taffi triog, ac i felysu rhai seigiau ...

                                               

Triagl melyn

Triagl trwchus, gludiog a melyn-aur ei liw ac â blas melys iawn yw triagl melyn. Gwneir drwy goethi siwgr or gansen. Gellir ei daenu ar dost, bara, myffins, a chramwythion neu ei arllwys dros crempogau ac hufen iâ. Defnyddir fel melysydd mewn cym ...

                                               

Ewyn

Gwrthrych sydd wedii ffurfio trwy gaethiwo pocedi o nwy mewn hylif neu solid yw ewyn neu ffôm. Mae sbwng bath ar pen ar wydryn o gwrw yn enghreifftiau o ewyn. Mae ewyn y môr hefyd yn cael ei alwn brigwyn. Yn y mwyafrif o ewynnau, mae cyfaint y nw ...

                                               

Protein

Cyfansoddyn organig ydy protein wediu gwneud allan o asidau amino wediu gosod mewn cadwyn wedii blygu. Polymer ydyr asidau amino a gysylltir âi gilydd gan ddolen peptid: rhwng y carbocsil ar grwp amino. Gelwir y gyfres o asidau amino mewn protein ...

                                               

Grisial

Deunydd soled lle maer atomau ar moleciwlau wediu gosod mewn haenau trefnus i greu strwythur microsgopig yw grisial neu crisial. Maer haenau hyn wediu cyplysu i ffurfio dellt syn ymestyn i bob cyfeiriad. Gellir adnabod math unigol o risial yn aml ...

                                               

Y creu yn ôl Genesis

Creodd Duwr byd mewn chwe diwrnod a gorffwysodd ar y seithfed. 2il ddiwrnod fe wnaeth yr awyr ar dŵr. 4ydd diwrnod – fe greodd yr haul ar lleuad, ar sêr. 5ed diwrnod – fe greodd yr adar ac anifeiliaid y môr. 7fed diwrnod - Gorffwysodd Duw Diwrnod ...

                                               

Pangu

Y bod cyntaf a chreawdwr y byd yn ôl mytholeg Tsieineaidd yw Pangu. Pangu ywr brif chwedl o gosmogonir Tsieineaid cynnar, ac maen debyg fei datblygodd o fytholeg yr oes gyn-Fwdhaidd. Dyddiar straeon cynharaf or 3edd ir 6g. Ffigur Daoaidd yw Pangu ...

                                               

Fata Morgana

Rhithlun cymhleth ac anghyffredin yw Fata Morgana a welir mewn llain gul yn syth uwchben y gorwel. Mae Fata Morgana yn aflunio golwg gwrthrych fel ei fod yn aml yn gwbl anadnabyddadwy, ac yn cynnwys delweddau unionsyth a gwrthdro ar ben ei gilydd ...

                                               

Ôl-wirionedd

Diwylliant neu ddisgwrs wleidyddol syn ffurfioi dadleuon drwy apelio at y teimladau yn hytrach na chanolbwyntio ar fanylion polisi yw ôl-wirionedd. Anwybyddir gwrthddadleuon ffeithiol, gan ailadrodd testunau siarad ac arwyddeiriau.

                                               

Aedes aegypti

Ar lafar gwlad, gelwir y mosgito hwn yn fosgitor dwymyn felen ; ei enw gwyddonol ydyw Aedes aegypti. Maen cario ac yn ymledur dwymyn felen a haint or enwr gwibgymalwst yn ogystal âr firws Zika syn gyfrifol am Epidemig y firws Zika a chwalodd drwy ...

                                               

Epidemig Ebola Gorllewin Affrica, 2013-16

Dechreuodd epidemig o glefyd y feirws Ebola yng ngwlad Gini yn Rhagfyr 2013, ond ni chafodd yr epidemig ei ganfod tan Mawrth 2014, ac yn hwyrach ymledodd i Liberia, Sierra Leone, Nigeria a Senegal. Achoswyd yr epidemig gan y feirws Ebola. Yn Iona ...

                                               

Epidemig y firws Zika

Er bod gwyddonwyr wedi astudior Firws Zika o fewn rhuban o diriogaeth o Affrica i Asia ers yr 1950au, ym Mrasil, yn Ebrill 2015 y dechreuodd y feirws ymledun wyllt, nes y cyhoeddwyd yn Ionawr 2016 ei fod wedi cyrraedd lefel epidemig yn yr America ...

                                               

Y Fad Felen

Pla mawr yn y 6g oedd Y Fad Felen neur Fall Felen. Yr enw Gwyddeleg arni oedd Crón Chonnaill, neu Buidhe Chonnaill. Yr enw Saesneg oedd "The Yellow Plague of Rhos". Cofnodar Annales Cambriae iddi ladd Maelgwn Gwynedd, brenin Gwynedd a nifer o bob ...

                                               

Pandemig

Ceir pandemig pan mae haint yn lledaenau trwyr bpblogaeth ddynol ar draws ardal eang, er enghraifft cyfandir neu hyd yn oed trwyr byd. Yn ôl y WHO ceir pandemig pan mae: yr haint yn medru lledaenun hawdd yn y boblogaeth haint syn newydd ir boblog ...

                                               

Pla biwbonig

Un o dri math o bla a achosir gan facteria Yersinia pestis yw pla biwbonig neu pla llinorog. Lledaenir pla bubonig fel arfer gan chwain heintus o anifeiliaid bach. Ar ôl i chwain heintus frathu bod dynol, maer bacterian teithio trwyr pibellau lym ...

                                               

Rhif atgenhedlu sylfaenol

Mewn epidemioleg, gellir meddwl am y rhif atgenhedlu sylfaenol fel y nifer disgwyliedig o achosion a gynhyrchir yn uniongyrchol gan un achos mewn poblogaeth lle mae pob unigolyn yn agored i haint. Maer diffiniad yn disgrifior sefyllfa lle nad oes ...

                                               

Y Firws Zika

Aelod o deulur Flaviviridae ydywr firws Zika ar genws Flavivirus, syn cael ei gario liw dydd gan y mosgito Aedes aegypti. Dawr enw Zika or Fforest Zika yn Wganda lle gwelwyd y firws yn 1947 am y tro cyntaf. O fewn bodau dynol, maer symtom cyntaf ...

                                               

Bryniau Soufrière

Llosgfynydd ar ynys Montserrat yw Bryniau Soufrière. Y copa uchaf yw Chances, pwynt uchaf yr ynys. Ers 1995, mae echdoriadau llosgfynydd Bryniau Soufrière wedi dadleoli dau draean o boblogaeth Monserrat ac wedi dinistrior maes awyr ar brifddinas ...

                                               

Montagne Pelée

Llosgfynydd ar ynys Martinique yn y Caribî yw Montagne Pelée. Mae ei gopa 1.397 medr uwch lefel y môr. Maen fwyaf adnabyddus oherwydd ffrwydrad 8 Mai 1902. Dinistriwyd prifddinas yr ynys, Saint-Pierre, yn llwyr, a lladdwyd bron y cyfan oi thrigol ...

                                               

Calcwlws differol

O fewn mathemateg mae calcwlws differol yn un o is-feysydd calcwlws, ac yn astudiaeth or raddfa mae meintiaun newid. Dau raniad clasurol sydd i galcwlws: calcwlws differol ywr naill a chalcwlws integrol, sef yr astudiaeth or ardal o dan cromlin, ...

                                               

Graddfa Kinsey

Bwriad Graddfa Kinsey yw i ddisgrifio hanes rhywiol unigolyn neu benodau oi weithgarwch rhywiol ar adeg benodol. Defnyddir graddfa o 0 i 6. Caiff ei chamddefnyddion aml i raddio cyfeiriadedd rhywiol, yn enwedig deurywioldeb, yn nhermau unrhywiold ...

                                               

Ongl sgwâr

Mewn geometreg a thrigonometreg, ongl sgwâr yw ongl gydag union 90 °, syn cyfateb i chwarter tro. Os rhoddir pwynt dechreuol pelydryn ar linell syth, ar onglau cyfagos yn hafal, yna ceir ongl sgwâr. Gellir disgrifio gwrthrychau a ffurfiau syn cyn ...

                                               

NGC 7793

Mae NGC 7793 yn galaeth droellog clystyrol tua 12.7 miliwn o flynyddoedd golau oddi wrth y Ddaear yn y cytser Sculptor. Fei darganfuwyd ym 1826 gan James Dunlop.

                                               

Rhestr galaethau troellog

Mae galaeth troellog yn fath o alaeth gyda chwydd canolog o hen sêr Poblogaeth II a disg o sêr Poblogaeth I iau yn troelli ou hamgylch. Mae galaeth droellog yn cynnal ei breichiau troellog oherwydd theori tonnau dwysedd.

                                               

Proxima Centauri

Proxima Centauri ywr seren agosaf i Gysawd yr Haul, yn 4.2 blwyddyn golau i ffwrdd. Cafodd ei darganfod yn 1915 gan y seryddwr Robert Innes, ac maen debyg ei bod yn gysylltiedig âr sustem Alpha Centauri, sydd yn cynnwys dwy seren, Alpha Centauri ...

                                               

Cyfalaf

Cysyniad economaidd yw cyfalaf syn cyfeirio at unrhyw beth syn hybu a galluogi cread gwerth. Mae cyfalaf wrth wraidd ideoleg economaidd cyfalafiaeth.

                                               

Eiddo

Unrhyw endid anghyffwrdd neu ffisegol a berchnogir gan berson neu ar y cyd gan grŵp o bobl yw eiddo. Yn dibynnu ar natur yr eiddo, mae gan y perchennog yr hawl i dreulio, gwerthu, rhentu, morgeisio, trosglwyddo, cyfnewid, neu ddinistrior eiddo, a ...

                                               

Marchnad rydd

Marchnad syn rhydd rhag ymyrraeth y wladwriaeth yw marchnad rydd, neu sydd ag ymyrraeth economaidd a rheoliad minimal, e.e. peth trethiant a gorfodi contractau. Ei gwrthwyneb ywr marchnad reoledig, lle maer wladwriaeth yn rheoli yn uniongyrchol d ...

                                               

Comiwnyddiaeth

Mae Comiwnyddiaeth yn gangen chwyldroadol or mudiad Sosialaidd. Maen fudiad ac yn drefn gymdeithasol; un syn hyrwyddo cymdeithas ddiddosbarth wedi ei sylfaenu ar gydberchnogaeth yn unol â threfn ddi-arian. Yn ddelfrydol mae comiwnyddiaeth yn wlad ...

                                               

Democratiaeth gymdeithasol

Ideoleg economaidd a gwleidyddol sydd yn gysylltiedig â sosialaeth ar mudiad llafur yw democratiaeth gymdeithasol sydd yn cydnabod strwythur ddemocrataidd y wladwriaeth ac yn dadlau dros ei newid drwy ddiwygio yn lle chwyldro. Mae democratiaeth g ...

                                               

Dosbarth gweithiol

Term a ddefnyddir yn y gwyddorau cymdeithasol ac mewn sgyrsiau cyffredinol i ddisgrifio pobl syn gweithio mewn swyddi rhesi isel ydy dosbarth gweithiol. Yn aml fei ddefnyddir i ddisgrifio pobl di-waith neur rheiny syn derbyn cyflogau syn îs nar c ...

                                               

Front populaire

Cynghrair o fudiadau adain chwith yn Ffrainc yn ystod y cyfnod rhwng y rhyfeloedd oedd y Front populaire, oedd yn cynnwys Plaid Gomiwnyddol Ffrainc, Adran Ffrengig Cymdeithas Gydwladol y Gweithwyr, ar Blaid Radicalaidd a Sosialaidd. Enillodd etho ...

                                               

Rheolaeth y gweithwyr

Mae Rheolaeth y Gweithwyr yn cyfeirio at amryw o gynlluniau lle maer gweithwyr yn ceisio ennill rheolaeth ddemocrataidd lawn dros y sefydliadau sydd yn eu cyflogi. Awgryma mwy na hawliau ymgynghori a chyfranogi yn unig, a chyfeiria at allu sylfae ...

                                               

Yr Undeb Rhyngwladol

Yr Undeb Rhyngwladol neu Yr Internationale ywr gân sosialaidd enwocaf, ac un o ganeuon enwocaf y byd. Ysgrifennodd Eugène Pottier eiriaur anthem ym 1871, ac ym 1888 cyfansoddodd Pierre Degeyter y dôn. Dawr enw or Undeb Rhyngwladol Cyntaf, cyfundr ...

                                               

Brenhiniaeth

Ffurf ar lywodraeth gwladwriaeth yw brenhiniaeth syn ymgorffori sofraniaeth ym mherson brenin neu frenhines. Mae gwerin bobl brenhiniaeth yn ddeiliaid ir goron yn hytrach na dinasyddion fel mewn gweriniaeth. Maer Deyrnas Unedig yn frenhiniaeth gy ...

                                               

Brenhiniaeth gyfansoddiadol

Ffurf ar lywodraeth lle cyfyngir grym a swyddogaeth brenhiniaeth gan gyfansoddiad gwleidyddol yw brenhiniaeth gyfansoddiadol. Fel rheol mae cyfundrefn or fath yn golygu fod y brenin neu frenhines yn aros yn ben swyddogol neu seremonïol y wladwria ...

                                               

Franz Ferdinand

Franz Ferdinand oedd Archddug Awstria, Tywysog Ymerodrol Awstria, Tywysog Brenhinol Hwngari a Bohemia, o 1896 hyd ei farwolaeth, olynydd etifedd Gorsedd Awstro-Hwngariaidd. Hyrddiodd ei fradlofruddiaeth yn Sarajevo datganiad rhyfel Awstria. Achos ...

                                               

Gwladwriaethau Arabaidd Gwlff Persia

Term syn cyfeirio at y chwe gwladwriaeth frenhinol Arabaidd ar lannau Gwlff Persia yw gwladwriaethau Arabaidd Gwlff Persia neu yn fyr gwladwriaethau Arabaidd y Gwlff, sef Sawdi Arabia, yr Emiradau Arabaidd Unedig, Qatar, Ciwait, Bahrein, ac Oman. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →