ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 133                                               

ZNF224

Protein syn cael ei godio yn y corff dynol gan y genyn ZNF224 yw ZNF224 a elwir hefyd yn Zinc finger protein 224. Segment o DNA ywr genyn, syn amgodio ffwythiant arbennig. Maer genyn yma wedi ei leoli ar yr edefyn blaen o gromosom dynol 19, band ...

                                               

ZNF24

Protein syn cael ei godio yn y corff dynol gan y genyn ZNF24 yw ZNF24 a elwir hefyd yn Zinc finger protein 24. Segment o DNA ywr genyn, syn amgodio ffwythiant arbennig. Maer genyn yma wedi ei leoli ar yr edefyn ôl o gromosom dynol 18, band 18q12.2.

                                               

ZNF473

Protein syn cael ei godio yn y corff dynol gan y genyn ZNF473 yw ZNF473 a elwir hefyd yn Zinc finger protein 473. Segment o DNA ywr genyn, syn amgodio ffwythiant arbennig. Maer genyn yma wedi ei leoli ar yr edefyn blaen o gromosom dynol 19, band ...

                                               

ZNF593

Protein syn cael ei godio yn y corff dynol gan y genyn ZNF593 yw ZNF593 a elwir hefyd yn Zinc finger protein 593. Segment o DNA ywr genyn, syn amgodio ffwythiant arbennig. Maer genyn yma wedi ei leoli ar yr edefyn blaen o gromosom dynol 1, band 1 ...

                                               

Meddygaeth

                                               

Angiogram coronaidd

Cynhelir angiogram coronaidd, a elwir hefyd yn brawf cathetr, dan anaesthetig lleol fel arfer. Ynghyd â darparu gwybodaeth ynghylch pwysedd gwaed y galon a pha mor dda maer calon yn gweithredu, gall angiogram hefyd nodi pun ai fod y rhydwelïau co ...

                                               

Asclepius

Duw meddygaeth Groeg yr Henfyd yw Asclepius neu Aesculapius. Yn ôl y chwedl roedd yn fab i Apollo, duw Iachau, gan Coronis, merch y brenin Phlegyas o Thessalia. Roedd ei blant yn cynnwys Hygieia, duwies Iechyd. Portreadir y duw gan amlaf gydai ff ...

                                               

Cymorth cyntaf

Darpariaeth gofal iechyd yn y fan ar lle yw cymorth cyntaf. Ei bwrpas yw trin claf ar unwaith, cyn y gellir rhoi triniaeth feddygol, broffesiynol. Er enghraifft rhodir triniaeth cymorth cyntaf cyn ir claf gyrraedd ysbyty neu yn y cartref a hynny, ...

                                               

Dialysis

Ym meddygaeth, dialysis, yw proses o gael gwared â gormodedd dwr, toddion a thocsinau o waed y rhai nad yw eu harennau yn gallu gwneud hynny. Maen cael ei gyfeirio ato fel therapi amnewid arennol. Gall dialysis gael ei ddefnyddio yn y sawl syn co ...

                                               

Electrocardiogram

Mae electrocardiogram neu ECG yn cofnodi rhythmau a gweithgaredd trydanol y galon. Gosodir nifer o electrodau ar y breichiau, coesau ar frest. Cysylltir yr electrodau â pheiriant syn cofnodi signalau trydanol pob curiad calon.

                                               

Fferylliaeth

Efallai eich bod yn chwilio am alcemeg. Yr alwedigaeth iechyd syn cysylltur gwyddorau iechyd â chemeg yw fferylliaeth er mwyn cadarnhaur defnydd diogel o feddyginiaeth. Mae hefyd yn cynnwys y rôl traddodiadol o gyfansoddi a dosbarthu moddion yn ô ...

                                               

Ffisiotherapi

Rhan o ddarpariaeth gofal iechyd yw ffisiotherapi, sef gwasanaeth a ddarperir i gleifion i ddatblygu, gofalu ac atgyfnerthu symudiad o fewn eu cyrff. Digwydd hyn nid yn unig i bobol syn brifo mewn chwaraeon, eithr mae ffisiotherapi hefyd yn berth ...

                                               

Gwobr Nobel mewn Ffisioleg neu Feddygaeth

                                               

Llysiau rhinweddol

Llysiau rhinweddol ydyr llysiau hynny syn llawn rhinweddau neu ddaioni ir corff a all wella afiechyd. Mae rhai ohonyn nhwn cael eu defnyddio ers canrifoedd i wella anhwylderau.

                                               

Meddyg

Gwaith y meddyg ydy gofalu a gwella ei gleifion drwy ddeiagnosio problemaur claf ac yn trin yr anaf neur afiechyd. Ir perwyl hwn, maer meddyg yn astudio meddygaeth syn cynnwys anatomi, ffisioleg, afiechydon ar driniaeth angenrheidiol. Benthyciad ...

                                               

Meddyglyn

Math o fedd traddodiadol yw meddyglyn a wneir o fedd yn bennaf gan ychwanegu sunsur, sbeis, te, nytmeg, croen oren, sinamon neu fanila. Maen hen ddiod ac yn cael ei yfed ar wyliau, gan ymwelwyr y gwaseila er enghraifft. Daw or gair "meddyg" a "ll ...

                                               

Milfeddyg

Math o feddyg syn trin anifeiliaid yw milfeddyg. Maer rhanfwyaf o filfeddyg yn trin anifeiliaid dof megis cathod, cŵn a chwningod. Maent hefyd yn trin da byw mewn ffermydd, anifeiliaid gwyllt mewn sŵ neu mewn canolfan achub anifeiliaid. Maen rhai ...

                                               

Derrick Morris

Derrick Morris o Abertawe. Ar ddyddiad ei farwolaeth, fe oedd y claf oedd wedi goroesi hwyaf yn Ewrop ar ôl cael trawsblaniad calon. Cafodd y driniaeth yn Ysbyty Harefield yn Middlesex gan yr Athro Magdi Yacoub yn 1980. Cyfrannwyd y galon newydd ...

                                               

Patholeg

Patholeg ywr enw ar y gangen o feddygaeth syn ymwneud ag astudio heintiau a sut yu cynhyrchir er mwyn deall eu hachosion au natur. Maen arbenigedd meddygol a datblygodd yn y 19g diolch i waith arbenigwyr fel yr Almaenwr Rudolf Virchow, a ddangoso ...

                                               

Potel dŵr poeth

Cynhwysydd a gaiff ei lenwi gyda dŵr poeth ai selio yw potel dŵr poeth, a ddefnyddir er mwyn darparu gwres, fel arfer yn y gwely, ond hefyd ar gyfer rhoi gwres ar ran arbennig or corff. Defnyddwyd cynhwysyddion ar gyfer gwresogir gwely cyn gynhar ...

                                               

Radiograffi

Y defnydd o belydr-X i weld strwythurau caled, anodd eu gweld e.e. y tu fewn i bethau megis y corff neu rannau or corff ydy radiograffi. Radiograffydd ywr person syn arbenigo yn y gwaith o greu llun or gwrthrych caled, megis asgwrn. Defnyddir 128 ...

                                               

Sciatica

Set o symptomau yw sciatica, syn cynwys poen a ellir gael ei achosi gan gywasgiad cyffredinol ac/neu enynfa o un or pum gwreiddyn nerf syn creur nerf sciatic, neu gan gywasgiad ac/neu enynfa or nerf sciatic ei hun. Teimlir y boen yng ngwaelod y c ...

                                               

Trallwysiad gwaed

Y broses o drosglwyddo gwaed neu ddeunyddiau wedi eu selio ar waed o un person i system gylchredol person arall yw trallwysiad gwaed. Gall drallwysiadau gwaed achub bywydau, megis pan mae claf wedi derbyn trawma a cholli llawer o waed, neu er mwy ...

                                               

Hadsa

Tylwyth brodorol o ogledd-canolbarth Tansanïa yw’r Hadsa. Maent yn byw o amgylch Llyn Eyasi ac yng ngwastatir y Serengeti. Tua 1.000 ohonynt sydd wedi goroesi, gyda 3-400 o’r rhain yn dilyn yn rhannol y dull heliwr-gasglwr o fyw. Maent felly, ymh ...

                                               

Cen

Plât bychan caled syn tyfu allan o groen anifail er mwyn ei amddiffyn yw cen. Mae cennau yn eitha cyffredin ac wedi esblygu lawer gwaith trwy esblygiad cydgyfeiriol, gyda strwythurau a ffwythiannau amrywiol. Maent iw cael ar bysgod, ymlysgiaid, a ...

                                               

Cnidariad

Anifeiliaid di-asgwrn-cefn syml syn byw mewn dŵr yw cnidariaid. Maen nhwn perthyn ir ffylwm Cnidaria. Maer ffylwm yn cynnwys tua 10.000 o rywogaethau, gan gynnwys y slefrod môr, yr anemonïau môr ar cwrelau.

                                               

Cocsen

Defnyddir yr enw cocsen, neun fwy cyffredin y lluosog cocos, am un o nifer o rywogaethau yn y teulu Cardiidae. Fei ceir o gwmpas y traethau ym mhob un o foroedd y byd, or Arctig ir trofannau. Ceir 14 o rywogaethau yng ngorllewin Ewrop yn unig. Y ...

                                               

Cragen

Rhan allanol o gorff anifail yw cragen syn bywyd yn y môr. Yn aml, gwelir llawer o gregyn gwag wediu gadael ar draethau, gan y llanw; maer rhain yn wag gan fod corff meddal yr anifail naill ai wedi cael ei fwyta gan anifail arall neu wedi hen byd ...

                                               

Molwsg

Anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn perthyn ir ffylwm mawr Mollusca yw molysgiaid. Mae tua 70.000 o rywogaethau. Mae gan y rhan fwyaf o folysgiaid gragen. Malacoleg ywr astudiaeth o folysgiaid.

                                               

Sbwng

Anifeiliaid syml or ffylwm Porifera yw sbyngau. Maen nhwn byw mewn dŵr, fel arfer yn y môr. Maer sgerbwd yn gallu cael ei ddefnyddio i ymolchi, ond heddiw maer mwyafrif o sbyngau ymolchi yn synthetig.

                                               

Cap hud

Madarchen syn cynnwys y cyfansoddyn seicoweithredol psilocybin, ywr Cap hud, a adwaenir hefyd fel y fadarchen hud. Y Capiau Gwinau yw’r enw ar lafar ar y grwp mae’r ffwng yma’n perthyn iddo, ond nid yw’n derm gwyddonol. O blith holl rywogaethau y ...

                                               

Ffwng

Grŵp o bethau byw syn perthyn ir organebau ewcaryotig yw ffwng neu ffyngau, neu yn Lladin, Fungi ac syn cynnwys micro=organebau fel burum, madarch, caws llyffant a llwydni. Feu dosbarthwyd fel planhigion yn wreiddiol ond maent yn perthyn yn nes a ...

                                               

Coronafeirws (grŵp o firysau)

Erthygl am y grwp o firysau yw hon. Am y firws penodol a achosodd yr epidemig, gweler SARS-CoV-2. Am yr haint a achoswyd gan SARS-CoV-2, gweler COVID-19 Am y pandemig cyfoes, gweler yr erthygl Pandemig coronafeirws 2019–20. Grŵp o firysau a all a ...

                                               

Firws

Organeb bychan iawn yw firws syn medru byw oddi fewn i organeb fyw arall yn unig. Cyhoeddodd Dmitri Ivanovsky yn 1892 erthygl yn disgrifio pathogen nad oedd yn facteri a oedd yn heintio planhigion tybaco; roedd yr erthygl mewn gwirionedd yn disgr ...

                                               

Norofeirws

Math o feirws peryglus ydyr Norofeirws, a adnabyddwyd cynt fel Norwalk agent. Maen perthyn ir deulu o feirws or enw: feirws DNA ac maen achosi 90% o gastroenteritis ledled y byd, heb gyfri ymosodiadau gan facteria. Maen debygol ei fod yn achosi 5 ...

                                               

Norofirws

Math o feirws peryglus ydyr Norofeirws, a adnabyddwyd cynt fel Norwalk agent. Maen perthyn ir deulu o feirws or enw: feirws DNA ac maen achosi 90% o gastroenteritis ledled y byd, heb gyfri ymosodiadau gan facteria. Maen debygol ei fod yn achosi 5 ...

                                               

Bacteria

Organebau microsgopig ungellog yw bacteria. Mae ganddynt gelloedd procaryotig syml. Does ganddynt ddim cnewyllyn diffiniedig nac organynnau fel cloroplastau a mitocondria. Maent yn niferus iawn mewn pridd, dŵr ac y tu mewn i organebau eraill. Mae ...

                                               

Planhigyn

Grŵp o bethau byw yw planhigion. Ceir tua 300.000 o rywogaethau, gan gynnwys coed, blodau, glaswelltau, rhedyn, mwsoglau a rhai grwpiau o algâu. Astudiaeth planhigion yw botaneg. Organebau amlgellog ac ewcaryotig yw planhigion. Maent i gyd yn cre ...

                                               

Arf dinistr torfol

Arf syn gallu lladd nifer fawr o fodau dynol ac/neu achosi difrod mawr i adeileddau dynol, strwythurau naturiol, neur biosffer yn gyffredinol yw arf dinistr torfol neu arf dinistr eang a elwir hefyd yn WMD. Term syn gyfystyr yw arfau ABC: atomig, ...

                                               

69 (safle rhyw)

Mae chwe de naw, neu 69, a adnabyddir weithiau gydai enw Ffrangeg o soixante-neuf, yn grŵp o safleoedd rhyw lle mae dau berson yn alinio eu hunain fel bod eu cegau yn agos at organau cenhedlu y person arall, fel bod y ddau yn gallu perfformio rhy ...

                                               

Alldafliad

Y weithred o allfwrw semen or pidyn yw alldafliad. Fel arfer, maen ganlyniad i symbyliad rhywiol, ac maen digwydd yn ystod orgasm. Hefyd, gall alldafliad ddigwydd yn ddigymell yn ystod cwsg. Mae semen yn dod allan or urethra. Cynhyrchir sberm yn ...

                                               

Arse to mouth

                                               

Benyw

Mae "benywol" yn ail-gyfeirio ir dudalen hon. Efallai eich bod yn chwilio am benywaidd. Rhyw organeb, neu ran o organeb, syn cynhyrchu ofa yw benyw. Gall ofwm uno â gamet gwrywol llai or enw sberm ym mhroses ffrwythloniad. Ni all fenyw atgynhyrch ...

                                               

Bondais

Bondais ydyr weithred o glymu person gyda rhwymau er mwyn cael pleser rhywiol. Yn aml maer person yn teimlo pleser drwy fod a phŵer dros berson arall.

                                               

Bukkake

Arfer rywiol lle mae nifer o ddynion yn alldaflu dwad ar berson arall, ar ddynes gan amlaf, ydy Bukkake. Mae Bukkake yn debyg ir arferiad gokkun, lle mae nifer o ddynion yn alldaflu i mewn i gynhwysydd er mwyn i un person ei yfed. Maer arfer yn g ...

                                               

Byseddu (rhyw)

Yr arfer o chwarae gydar clitoris, gwain, fwlfa neu anws ar gyfer cyffroi rhywiol a chyffroad yw byseddu. Maen gydweddol ir handjob, ac yn fath o ragchwarae neu gydfastyrbio cyffredin.

                                               

Calsugno

Defnyddior geg, y gwefusau ar tafod i gynhyrfur organau rhywiol gwrywaidd, yw calsugno. Fei gwneir gan ddynes mewn perthynas heterorywiol neu gan ddyn arall mewn perthynas cyfunrywiol. Yn aml fei defnyddir o flaen cyfathrach rywiol er mwyn cynhyr ...

                                               

Cannu rhefrol

Cannu rhefrol ywr broses o ysgafnhau lliwr croen o gwmpas yr anws. Caiff ei wneud at ddibenion cosmetig, i wneud lliwr anws yn fwy unffurf âr croen cyfagos. Mae rhai triniaethau yn cael eu cynnig mewn salon gan dechnegydd cosmetig ac eraill yn ca ...

                                               

Cedor

Blew syn tyfu o amgylch organau cenhedlu oedolion ywr cedor. Er fod blew mân yn bresennol yn ystod plentyndod, yn ystod glasoed maer cedor yn cychwyn tyfu.

                                               

Codiad

Codiad yw pan for pidyn yn cynhyrfun rhywiol gan fynd yn fwy. Mae llawer o anifeiliaid yn ogystal â dyn yn cael codiad cyn alldaflu semen i mewn ir wain mewn cyfathrach rywiol.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →