ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10                                               

Rasel Ockham

Egwyddor athronyddol yw rasel Ockham syn dal tawr ddamcaniaeth neu esboniad symlaf ywr ddamcaniaeth neu esboniad tebycaf, a gorau po leiaf y nifer o ragdybiaethau. Maer cysyniad yn tynnu ar agweddau enwoliaeth a rhydwythiaeth. Mae rasel Ockham yn ...

                                               

Dadansoddi cudd-wybodaeth

Y broses o ddadansoddi gwybodaeth o bwys strategol, ymgyrchol, neu dactegol yw dadansoddi cudd-wybodaeth a defnyddio hynny i ddeall, rhagolwg, a chynghori ar faterion cudd-wybodaeth, gwrth-ysbïwriaeth a diogelwch cenedlaethol. Maen un o gamaur cy ...

                                               

Diagnosis meddygol

Ym meddygaeth, y broses o adnabod cyflwr meddygol neu glefyd oi arwyddion meddygol, symptomau, a chanlyniadau dulliau diagnostig yw diagnosis meddygol. Yn aml wrth wneud diagnosis fe fydd meddyg yn cynnal profion meddygol ar y claf megis mesur pw ...

                                               

Ystadegaeth ddisgrifiadol

Mae ystadegyn ddisgrifiadol yn ystadegyn syn disgrifio neun crynhoi nodweddion casgliad o wybodaeth feintiol e.e. ystadegau, data. Ystadegath ddisgrifiadol ywr broses o ddefnyddio ac analeiddior ystadegau hyn. Gwahaniaethir rhwng ystadegaeth ddis ...

                                               

Safon agored

Safon sydd ar gael yn gyhoeddus ac sydd â hawliau iw ddefnyddio yn gysylltiedig â hi, a all hefyd gael rhinweddau o ran sut y cafodd ei chynllunio, yw safon agored. Nid oes un diffiniad cyson, ac mae dehongliad y term yn dibynnu ar y cyd-destun.

                                               

EMV

Safon rhyngwladol yw EMV ar gyfer sicrhau bod cerdiau cylched gyfannol yn medru rhyngweithio â therfynellau talu a pheiriannau twll yn y wal, er mwyn gwirio trafodaethau cerdiau credyd a debyd. Ymdrech ar y cyd rhwng Europay, MasterCard a Visa, y ...

                                               

Golwg

Y gallu i weld a chanfod yr hyn syn ymddangos o fewn golau gweladwy yw golwg neu weithiau gwelediad. Yn draddodiadol, fei ystyrir yn un o synhwyraur corff. Mae nifer o anifeiliaid yn gweld âu llygaid. Mae cornbilen a lens y llygad yn plygu golau ...

                                               

Cofair

Gair, ymadrodd, delwedd neu unrhyw ddyfais feddyliol arall syn cynorthwyor cof yw cofair neu mnemonig. Egwyddor y dechneg hon yw i greu yn y meddwl strwythur syn ymgorffori delweddau syml neu unigryw er mwyn dwyn ir cof syniadau sydd fel arall yn ...

                                               

Cofrodd

                                               

Effaith Google

Y duedd i anghofio gwybodaeth syn hawdd ei chanfod ar y rhyngrwyd drwy ddefnyddio peiriannau chwilio fel Google ywr hyn a elwir yn Effaith Google neu amnesia digidol. Yn ôl yr astudiaeth gyntaf ar Effaith Google, mae pobl yn llai tebygol o gofio ...

                                               

Therapi hel atgofion

Defnyddir therapi hel atgofion i gynghori a chefnogi pobl hŷn, ac maen dechneg ymyriad gyda chleifion sydd wedi anafu eu ymennydd a rhai sydd â chlefyd gwybyddol fel Alzeimers. Mae therapi hel atgofion yn cael ei ddiffinio gan Gymdeithas Seicoleg ...

                                               

Anffyddiaeth

Anffyddiaeth yw, mewn ystyr eang, gwrthod y gred mewn bodolaeth Duw, duwiau, neu dduwiesau. Mewn ystyr culach, safbwynt anffyddiaeth ydy nad oes dim duw neu dduwies. Yn y bôn, anffyddiaeth ywr absenoldeb o gredu mewn bodolaeth unrhyw dduwdod. Cyf ...

                                               

Crefydd

Cyfundrefn o ffydd ac addoliad neu gred yw crefydd. Bodolasai crefyddau cyn hired âr hil ddynol; nid oes yna adeg a ŵyr amdani yn hanes y ddaear a chrefydd ddim mewn bodolaeth yn ei hystod. Credir fod pump chweched ran o boblogaeth y ddaear yn ys ...

                                               

Ysbrydolrwydd

Cyflwr neu ansawdd ysbrydol yr unigolyn yw ysbrydolrwydd. Yn hanesyddol roedd y cysyniad hwn ynghlwm â chrefydd ar enaid, ond ers y 19g rhoddir diffiniad ehangach a mwy seicolegol ir gair syn gallu hepgor crefydd ar goruwchnaturiol.

                                               

Geometreg Euclidaidd

Mae geometreg Euclidaidd yn system fathemategol a briodir ir Groegwr Euclid, a ddisgrifiodd yn ei werslyfr ar geometreg: yr Elfennau. Mae dull Euclid yn cynnwys tybio set fach o wirebau, gan ddidynnu llawer o gynigion eraill or rhain. Er bod llaw ...

                                               

Anabledd dysgu

Mae anabledd dysgu yn derm ambarél syn cwmpasu llawer o wahanol anableddau deallusol. Maen golygu bod gallu cynhenid person i ddysgu yn cael ei effeithio ac efallai nad ydynt yn dysgu pethau cyn gynted â phobl eraill. Gelwir anabledd dysgu hefyd ...

                                               

Athro

Ym myd addysg, mae athro neu athrawes yn berson syn addysgu eraill. Gelwir athro syn addysgu unigolyn yn diwtor personol. Yn aml, mae rôl athro yn ffurfiol a pharhaus, a chaiff ei wneud fel swydd neu broffesiwn mewn ysgol neu leoliad addysgol ffu ...

                                               

Dysgu peirianyddol

Dysgu peirianyddol ywr astudiaeth wyddonol o algorithmau a modelau ystadegol syn cael eu defnyddio gan systemau cyfrifiadurol i gyflawni tasg benodol, gan ddibynnu ar batrymau a chasgliadau yn lle cyfarwyddiadau penodol. Maen cael ei weld fel is- ...

                                               

Anfeidredd

Mewn mathemateg, mae anfeidredd yn gysyniad syn cyfleu rhif syn rhy fawr i fedru ei gyfri. Ysgrifennir yr anfeidredd gydar symbol ∞ {\displaystyle \infty }. Fei defnyddir yn aml o fewn calcwlws a theori setiau, ac fei defnyddir hefyd mewn ffiseg ...

                                               

Calcwlws integrol

Mewn calcwlws integrol maer integryn yn aseinio rhifau i ffwythiannau mewn modd a all ddisgrifio dadleoli, arwynebedd, cyfaint, a chysyniadau eraill syn codi trwy gyfuno data gorfychan. Mae integreiddio yn un or ddau brif weithrediad o calcwlws, ...

                                               

Infolytedd

Mewn mathemateg, mae infolytedd yn ffwythiant a ddynodir fel f, syn wrthdro ohonoi hun, f x) = x ar gyfer pob x yn y parth f. Maer term "gwrth-infolytedd" yn cyfeirio at infolyteddau a seiliwyd ar wrth-homomorffeddau f xy = f y f x fel bod xy = f ...

                                               

Isometreg

Mewn mathemateg, mae isometreg yn drawsffurfiad lle cedwir yr hyd rhwng y gofod metrig heb ei newid. Mewn geiriau eraill, mae isometreg yn drawsffurfiad syn mapio elfennau o un gofod metrig i un arall, gan barchu hyd y gofod a geir rhwng yr elfen ...

                                               

Parth y ffwythiant

O fewn y ddamcaniaeth setiau anffurfiol, parth y ffwythiant neun syml, parth, ywr set o fewnbynnau neu werthoedd argiau syn diffinior ffwythiant. Hynny yw, maer ffwythiant yn darparu allbwn neu werth ar gyfer aelod or parth. O droi hyn ar ei sawd ...

                                               

Persbectif

Mewn celfyddyd graffig, mae persbectif yn gynrychiolaeth fras, fel arfer ar wyneb fflat, o wrthrych fel ffordd, adeilad neu draciau rheilffordd, fel y gwelir ef gan y llygad. Ceir dwy nodwedd amlwg: yn gyntaf mae gwrthrychau syn bell i ffwrdd or ...

                                               

Rhif aleph

Mewn mathemateg, ac yn benodol theori set, maer rhifau aleff yn gyfres o rifau a ddefnyddir i gynrychiolir prifoledd setiau anfeidraidd trefnus. Maent yn cael eu henwi ar ôl y symbol a ddefnyddir iw dynodi, sef y llythyr Hebraeg aleph Prifoledd y ...

                                               

Trawsffurfiad geometrig

Mae trawsffurfiad geometrig yn dafluniad o set geometrig. Yn fwy manwl: ".maen ffwythiant sydd ai barth ai ystod yn setiau o bwyntiau. Yn amlach na pheidio, maer parth ac ystod y trawsffurfiad hwn ill dau yn R 2, neu ill dau yn R 3. Yn aml, maen ...

                                               

Algebra

Cangen eang o fathemateg yw algebra syn defnyddio llythrennau a symbolau eraill i gynrychioli rhifau mewn fformiwlâu a hafaliadau. Rhoddir yr enw "algebra" hefyd ar system algebraidd syn seiliedig ar wirebau penodol. Gelwir mathemategydd syn arbe ...

                                               

Calcwlws

Cangen o fathemateg syn canolbwyntio ar derfynau, ffwythiannau, deilliadau, ac integrynnau ydyw calcwlws. Ystyr gwreiddiol y gair Lladin calculus yw carreg gron, a ddefnyddid i gyfrif a chyfrifo e.e. ar abacws. Mae iddi ddwy brif gangen, sef calc ...

                                               

Damcaniaeth rhifau

Cangen o fathemateg bur yw damcaniaeth rhifau, sef yr astudiaeth o briodweddau rhifau. Cyfanrifau yw canolbwynt y maes, ond fe gyfyd problemau ehangach wrth eu hastudio, syn cysylltu damcaniaeth rhifau â sawl cangen arall o fathemateg. Dywedodd y ...

                                               

Geometreg

Y gangen o fathemateg syn ymwneud â siâp, maint a lleoliad rhifau, a nodweddion gofod yw geometreg. Tarddodd geometreg mewn sawl lle gwahanol drwyr byd, yn annibynnol iw gilydd, mewn ymgais ymarferol i ateb problemaun ymwneud â hyd, arwynebedd a ...

                                               

Gofod metrig

Ym mathemateg, mae gofod metrig yn set sydd â diffiniad o bellter rhwng ei elfennau. Y gofod metrig syn cyd-fynd yn agosaf an dealltwriaeth greddfol o ofod ywr gofod Ewclidaidd 3-dimensiwn. Mae metrig ewclidaidd y gofod hwn yn diffinior pellter r ...

                                               

Gofod topolegol

Mae gofodau topolegol yn strwythurau mathemategol, syn galluogi dealltwriaeth haniaethol, cyffredinol, a ffurfiol o gysyniadau megis cydgyfeiriant, cysylltiedigrwydd, a di-doredd. Maent yn ymddangos ymhob cangen o fathemateg cyfoes bron, ac yn gy ...

                                               

Grŵp (mathemateg)

Gwrthrych mathemategol yw grŵp. Theori grŵpiau ywr astudiaeth o grŵpiau. Fei diffinir fel a ganlyn: Dywedir fod G, * yn grŵp os yw G yn set an-wag â gweithrediad deuol *: G × G → G, syn bodlonnir gwirebau isod. Dynoda g * h allbwn y gweithrediad ...

                                               

Hafaliad

Gosodiad mathemategol yw hafaliad, syn cynnwys un neu ragor o newidynnau. Maen ddull o fynegi fod dau wrthrych mathemategol yn union yr un peth. Mynegir hyn yn symbolaidd âr hafalnod, =, a ddefnyddiwyd yn gyntaf gan y mathemategwr o Gymro, Robert ...

                                               

Trefnolyn

Cyfeiriar erthygl isod at y cysyniad o rif trefnol mewn mathemateg bur. Ar gyfer y geiriau am drefnolion mewn gwahanol ieithoedd, gw. Trefnol ieithyddiaeth. Mewn damcaniaeth setiau, math penodol o rhif yw trefnolyn. Feu cyflwynwyd gyntaf ym 1897 ...

                                               

Dosbarthiad tebygolrwydd

Mewn damcaniaeth tebygolrwydd, mae dosbarthiad tebygolrwydd yn ffwythiant mathemategol syn darparur tebygolrwydd o ganlyniadau gwahanol posibl mewn arbrawf. Mewn geiriau eraill, mae dosbarthiad tebygolrwydd yn ddisgrifiad o ffenomen ar hap o ran ...

                                               

Model ystadegol

Set o dybiaethau ystadegol yw model ystadegol syn ymwneud â chynhyrchu rhywfaint o ddata sampl, ei drafod a dod i gasgliadau. Hynny yw, o ddydd i ddydd, gall y gair "model" gyfeirio at fodel o bont wedii greu o bren balsa, ar raddfa llai nar bont ...

                                               

Diwrnod Mamiaith Rhyngwladol

Diwrnod a gyhoeddwyd gan UNESCO i hyrwyddo amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol ac amlieithrwydd ywr Diwrnod Mamiaith Rhyngwladol. Yn 1999, cyhoeddodd UNESCO 21 Chwefror yn Ddiwrnod Mamiaith Rhyngwladol, mewn teyrnged i Bhasha Andolon, mudiad iai ...

                                               

Iaith safonol

Iaith safonol yw ffurf o iaith, boed yn llafar neun ysgrifenedig, sydd yn dilyn rheolau gramadegol gan osgoi unrhyw ffurf o dafodiaith neu eiriau benthyg, fel a welir yn Wenglish.

                                               

Lingua franca

Lingua Franca oedd cyfrwng cyfathrebu masnachwyr y Môr Canoldir yn yr Oesoedd Canol. Roedd yn gymysgedd o Eidaleg, Ffrangeg, Groeg, Arabeg a Sbaeneg. Ystyr wreiddiol y gair yw "iaith y Ffrancod". Am ganrifoedd lawer Lladin oedd lingua franca dysg ...

                                               

Pisin

Iaith gyfrwng ydy Pisin, syn cael ei siarad yn Papua Gini Newydd, yn ynysoedd y Cefnfor Tawel ar Camerŵn. Tafodiaith o Saesneg ydy hi. Tok Pisin oedd ymgais gan Tsieiniaid i ddweud "talk business" ; hynny yw, "siarad masnach". O Pisin ddaeth yr y ...

                                               

Teulu ieithyddol

Mae teulu ieithyddol yn grŵp o ieithoedd syn perthyn iw gilydd, oherwydd eu bod wedi datblygu o un iaith gyntefig. Nid oes sicrwydd ynghylch perthynas rhai ieithoedd; yn enghraifft o hyn yw Basgeg.

                                               

Unigyn iaith

Iaith naturiol nad yw’n rhannu tarddiad hysbys ag unrhyw iaith fyw arall yw unigyn iaith. Mae’r iaith Fasgeg yn un enghraifft, gydag eraill megis Ainŵeg yn Hokkaidō, Bwrwshasceg yn Pakistan, ac iaith y Mapuche. Ymhlith unigynnau iaith heddiw, nid ...

                                               

Pragmateg

Gwyddor defnydd iaith ac astudiaeth cysylltiadau rhwng iaith ai siaradwyr yw pragmateg neu ymarferoleg. Weithiau fei chyferbynnir â semanteg, sef astudiaeth systemau rheolau ieithyddol. Mae pragmateg yn ystyried cyd-destun wrth ddehongli ystyr ly ...

                                               

Semanteg

Gwyddor ystyr iaith yw semanteg neu ystyreg. Gellir ei ystyried yn gyd-ddisgyblaeth neun is-faes i semioteg, sef astudiaeth symbolau ac arwyddion o bob math au hystyr. Mae astudiaethau semantig yn pontio ieithyddiaeth a rhesymeg ac athroniaeth.

                                               

Semioteg

Gwyddor arwyddion a symbolau yw semioteg neu semioleg. Ymwnar maes âr holl agweddau o ymddygiad dynol sydd yn defnyddio arwyddion ac yn dehongli eu hystyron. Diffiniodd un or semiotegwyr cyntaf, yr ieithydd Ferdinand de Saussure, yr wyddor yn ast ...

                                               

Academi Bangla

Asiantaeth iaith genedlaethol syn hyrwyddor iaith Fengaleg ym Mangladesh ywr Academi Bangla. Cafodd ei sefydlu ar 3 Rhagfyr 1955. Lleolir ei phencadlys yn Nhŷ Burdwan ar gampws Prifysgol Dhaka, ger Parc Ramna yn Dhaka, prifddinas Bangladesh. Sefy ...

                                               

Académie française

Sefydliad dysgedig digymar ywr Académie française, syn ymwneud ag unrhyw beth iw wneud âr iaith Ffrangeg. Sefyldwyd yr Académie yn swyddogol ym 1635 gan Cardinal Richelieu, prif weinidog ir Brenin Louis XIII. Atalwyd ef ym 1793 yn ystod y Chwyldr ...

                                               

Bòrd na Gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig ywr corff rheoli iaith syn gwarchod a hyrwyddo Gaeleg yr Alban yn yr Alban. Fei sefydlwyd yn Ebrill 2003. Maen gorff statudol syn cydweithio â Llywodraeth yr Alban. Lleolir ei bencadlys yn Inbhir Nis/Inverness, Ucheldiroedd yr Al ...

                                               

Cyngor Iaith Norwy

Mae Cyngor Iaith Norwy yn gorff cynghori ar ran Llywodraeth Norwy mewn materion yn ymwneud âr Norwyeg a chynllunio ieithyddol. Sylfest Lomheim ywr cyfarwyddwr presynol. Cyfrifoldeb y Cyngor iaith yw amddiffyn treftadaeth ddiwyllianol y Norwyeg, a ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →